Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2664(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0987/2016

Predložena besedila :

B8-0987/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2016 - 11.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0356

Sprejeta besedila
PDF 378kWORD 59k
Četrtek, 15. september 2016 - Strasbourg
Ključni cilji za srečanje CITES CoP 17 v Johannesburgu
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. septembra 2016 o strateških ciljih EU za 17. konferenco pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 24. septembra do 5. oktobra 2016 v Johannesburgu v Južni Afriki (2016/2664(RSP))

Evropski parlament,

–  ker se biotska raznovrstnost po svetu močno zmanjšuje, pri čemer smo priča šestemu valu množičnega izumiranja vrst;

–  ker so gozdovi in tropski gozdni masivi najpomembnejša območja biotske raznovrstnosti na svetu ter so bistveni za preživetje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter domorodnih ljudstev;

–  ob upoštevanju prihodnje 17. konference pogodbenic (CoP 17) Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 24. septembra do 5. oktobra 2016 v Johannesburgu v Južni Afriki;

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov 69/314 o boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, ki je bila sprejeta 30. julija 2015,

–  ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o glavnih ciljih za konferenco pogodbenic konvencije CITES v Johannesburgu v Južni Afriki od 24. septembra do 5. oktobra 2016 (O-000088/2016 – B8-0711/2016 in O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je konvencija CITES največji svetovni sporazum o ohranjanju prostoživečih vrst, ki ima 181 pogodbenic, med njimi tudi Evropsko unijo in njenih 28 držav članic;

B.  ker je cilj te konvencije zagotoviti, da mednarodna trgovina s prostoživečimi živalmi in rastlinami ne bo ogrožala preživetja teh vrst;

C.  ker po podatkih z rdečega seznama ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) izumrtje grozi več kot 23 000 vrstam, ki predstavljajo okoli 30 % od 79 837 vrst, ki jih ocenjuje ta zveza;

D.  ker v vlažnih tropskih gozdovih živi 50 do 80 % kopenskih živalskih in rastlinskih vrst; ker so ta območja danes še posebno ogrožena, zlasti zaradi trženja vrst ter izkoriščanja tropskih gozdov in podtalja; ker imata krčenje gozdov in nezakonita prodaja lesa katastrofalne posledice za ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst v gozdovih;

E.  ker se z intenzivnim ribolovom, komercialnim lovom ter neomejenim izkoriščanjem mikroorganizmov in virov pod morskim dnom ogroža morska biotska raznovrstnost;

F.  ker se populacije številnih vrst, ki so tarča trofejnega lova, močno zmanjšujejo; ker so države članice EU v desetih letih prijavile uvoz skoraj 117 000 lovskih trofej prostoživečih vrst, navedenih v dodatkih h konvenciji CITES;

G.  ker se je nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami razvila v organiziran mednarodni kriminal, ki izredno negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in preživetje lokalnega prebivalstva, saj mu jemlje zakonit dohodek ter povzroča negotovost in nestabilnost;

H.  ker je nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami postala četrti največji črni trg za trgi z mamili, ljudmi in orožjem; ker ima internet ključno vlogo pri omogočanju nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami; ker se omenjenih oblik nezakonite trgovine poslužujejo tudi teroristične skupine za financiranje svojih operacij; ker za kazniva dejanja v zvezi z nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami niso predpisane dovolj stroge kazni;

I.  ker ima pri nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami osrednjo vlogo korupcija;

J.  ker obstajajo dokazi, da se osebki, ulovljeni v divjini, „perejo“ prek goljufive uporabe dovoljenj in trditev v okviru CITES, da so živali vzrejene v ujetništvu;

K.  ker je EU velik tranzitni in ciljni trg za nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami, zlasti pticami, želvami, plazilci in rastlinskimi vrstami(1), navedenimi v dodatkih h konvenciji CITES;

L.  ker je v Evropi in po svetu vse več hišnih ljubljencev eksotičnih vrst, s katerimi se nezakonito trguje; ker se lahko te živali v primeru pobega nenadzorovano razširijo z morebitnimi posledicami za okolje, javno zdravje in varnost;

M.  ker EU in njene države članice zagotavljajo precejšnjo finančno in logistično podporo za CITES ter odpravljanje nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami v številnih tretjih državah;

N.  ker so vrste, zaščitene v okviru konvencije CITES, navedene v dodatkih glede na ohranitveni status in ravni mednarodne trgovine, pri čemer so v Dodatku I navedene vrste, ki jim grozi izginotje in za katere je trgovina prepovedana, v Dodatku II pa vrste, kjer je treba trgovino nadzorovati, da se prepreči izkoriščanje, neskladno z njihovim preživetjem;

O.  ker so vrste iz Dodatka I h konvenciji CITES močno zaščitene; ker je prepovedana vsakršna trgovinska menjava vrst, navedenih v tem dodatku, z izdajo dovoljenj za prodajo odvzetih osebkov ali proizvodov (npr. slonovine, tigrovih proizvodov ali nosorogovih oklov) pa bi razvrednotili namen omenjene konvencije;

P.  ker so ključna prizadevanja za večjo preglednost pri sprejemanju odločitev;

1.  pozdravlja pristop EU h konvenciji CITES; meni, da je ta pristop pomemben korak pri zagotavljanju, da bo lahko EU še naprej uresničevala vsesplošne cilje svoje okoljske politike ter uredbo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, in pri spodbujanju politik za trajnostni razvoj v okviru agende EU 2030;

2.  zlasti pozdravlja, da EU prvič sodeluje kot pogodbenica, ter podpira predloge EU in njenih držav članic, zlasti predlagani resoluciji o korupciji in lovskih trofejah, širitev varstva v okviru CITES na številne vrste, ki se v EU uvažajo predvsem kot hišni ljubljenci, ter predlagane spremembe resolucije 13.7 (Rev. CoP 14) o nadzoru trgovanja z osebnimi in gospodinjskimi predmeti;

3.  poudarja, da je s pristopom EU h konvenciji CITES pravni status EU v tej konvenciji postal preglednejši za tretje države pogodbenice konvencije; meni, da je logično in potrebno, da se Evropski uniji v celoti omogoči doseganje ciljev v okviru njene okoljske politike; želi opomniti, da lahko Komisija v imenu EU na podlagi pristopa zastopa skladno stališče EU na področju delovanja konvencije in da ima lahko bistveno vlogo pri pogajanjih na konferencah pogodbenic;

4.  poudarja, da je EU leta 2015 postala pogodbenica konvencije CITES in da bo na konferencah pogodbenic z 28 glasovi glasovala o vprašanjih s področja pristojnosti EU; v zvezi s tem podpira spremembe poslovnika konference pogodbenic, ki odražajo besedilo konvencije o glasovanju po organizacijah za regionalno gospodarsko povezovanje in so skladne s tem, kar že več let vključujejo drugi mednarodni sporazumi, ter ugovarja temu, da bi izračun glasov Evropske unije temeljil na številu držav članic, ki so ob začetku dejanskega glasovanja ustrezno akreditirane za zasedanje;

5.  pozdravlja nedavno sprejeti akcijski načrt EU proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, katerega cilj je preprečiti takšno trgovino z odpravljanjem glavnih vzrokov zanjo, izboljšanjem izvajanja in izvrševanja obstoječih pravil in učinkovitejšim bojem proti organiziranemu kriminalu, ki je povezan s prostoživečimi vrstami; pozdravlja vključitev poglavja o krepitvi globalnega partnerstva med državami izvora, potrošnje in tranzita proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami v omenjeni akcijski načrt; poziva EU in njene države članice, naj sprejmejo in izvajajo okrepljen akcijski načrt, ki bo kazal veliko evropsko zavezanost k boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami;

6.  podpira pobudo Komisije in držav članic za dogovor o splošnih smernicah glede trofejnega lova v okviru CITES, da bi omogočili boljši mednarodni nadzor nad trajnostnim izvorom lovskih trofej vrst, navedenih v Dodatku I ali II;

7.  poziva EU in njene države članice, naj pri vseh odločitvah o delovnih dokumentih in uvrstitvi na seznam (kot je določeno v resoluciji CITES 9.24 (Rev. CoP 16)), zlasti glede uvoza lovskih trofej vrst iz konvencije CITES, spoštujejo previdnostno načelo glede zaščite vrst in pri tem zlasti upoštevajo načelo, po katerem plača uporabnik, načelo preventivnega delovanja in ekosistemski pristop; EU in njene države članice tudi poziva, naj spodbujajo odpravo izjem za dovoljenja za vse lovske trofeje vrst, navedenih v konvenciji;

8.  poziva, naj vse odločitve, sprejete v okviru konvencije CITES in na 17. konferenci pogodbenic, temeljijo na znanosti, natančni analizi in pravičnem posvetovanju z državami, na katere vplivajo, ter naj se sprejmejo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi; poudarja, da bi morala vsa zakonodaja o prostoživečih vrstah spodbujati prebivalce podeželja, naj si prizadevajo za ohranjanje narave, tako da se njihove koristi povežejo s stanjem biotske raznovrstnosti;

9.  spodbuja pogodbenice konvencije CITES, naj na vseh ustreznih ravneh okrepijo sodelovanje, usklajevanje in sinergijo med konvencijami na področju biotske raznovrstnosti;

10.  poziva države članice, naj uvedejo sodelovanje, usklajevanje in hitro izmenjavo informacij med vsemi ustreznimi agencijami, ki so vključene v izvajanje konvencije CITES, zlasti carinskimi organi, policijo, obmejnimi veterinarskimi in fitosanitarnimi inšpekcijskimi službami ter drugimi organi;

11.  spodbuja Evropsko unijo in njene države članice, naj promovirajo in podpirajo pobude za večjo zaščito vrst, za katere je EU pomemben tranzitni ali ciljni trg, pred učinki mednarodne trgovine;

12.  je zaskrbljen, ker je meja med zakonito in nezakonito trgovino z vrstami in njihovimi proizvodi zelo tanka, veliki večini prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst pa zaradi vplivov človekove dejavnosti in globalnega segrevanja grozi izumrtje;

13.  poziva EU, naj sprejme zakonodajo za zmanjšanje nezakonite trgovine, tako da prepove uvoz, izvoz, kupovanje ali prodajo prostoživečih živali ali rastlin, ki so pridobljene, v lasti, se prevažajo ali prodajajo v nasprotju z zakonodajo izvorne ali tranzitne države;

14.  se zlasti zavezuje, da bo vse države članice odločno spodbujal, naj prepovejo izvoz neobdelane slonovine, kot so to že storili v Nemčiji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu in nekaterih zveznih državah ZDA, naj bodo previdnejše pri potrdilih za trženje na njihovem ozemlju, naj se učinkovito borijo proti goljufijam, zlasti na obmejnih območjih, naj začnejo uničevati nezakonito slonovino ter naj uvedejo strožje kazni za nezakonito trgovino z zaščitenimi vrstami (zlasti sloni, nosorogi, tigri, primati in vrstami tropskega lesa);

15.  v zvezi s členi III, IV in V konvencije spodbuja EU, njene države članice ter širši krog držav pogodbenic konvencije CITES, naj promovirajo in podpirajo pobude za izboljšanje dobrobiti živih živali, navedenih v konvenciji, s katerimi se trguje; te pobude vključujejo mehanizme, s katerimi bi se zagotovilo, da je „vsak živ osebek pripravljen na prevoz in prepeljan tako, da bosta ogroženost zdravja in nevarnost za poškodbe ali kruto ravnanje z njim čim manjši“, da so ciljne destinacije ustrezno prilagojene za njihovo bivanje in skrb zanje ter da se pri odvzemu živih osebkov upošteva njihova dobrobit;

16.  je zaskrbljen zaradi morebitnih posledic „zanašanja na izumrtje“ ali kupovanja proizvodov v upanju, da bo ta vrsta kmalu izumrla, za zaščito ogroženih živalskih in rastlinskih vrst; poziva pogodbenice in sekretariat konvencije CITES, naj izvedejo dodatne raziskave o tem, ali k temu prispevajo nastajajoči finančni produkti in tehnologije, kot je bitcoin;

17.  se zaveda, da imajo pomembno vlogo opazovalci v okviru konvencije CITES, saj posredujejo strokovno znanje o vrstah in trgovini ter obenem podpirajo krepitev zmogljivosti pri pogodbenicah;

Preglednost pri sprejemanju odločitev

18.  meni, da je preglednost pri sprejemanju odločitev v mednarodnih okoljskih institucijah bistvena za njihovo učinkovitost; pozdravlja vsa prostovoljna in postopkovna prizadevanja za večjo preglednost pri upravljanju konvencije CITES ter odločno nasprotuje uveljavitvi tajnega glasovanja kot splošne prakse v okviru te konvencije;

19.  pozdravlja odločitev 16. konference pogodbenic, da morajo člani odborov za živali in rastline predložiti izjavo o navzkrižju interesov, vendar priznava, da ta zahteva temelji zgolj na samooceni članov; obžaluje, da člani teh odborov doslej niso podajali izjav o morebitnem navzkrižju finančnih interesov;

20.  poziva sekretariat CITES, naj preuči možnosti za ustanovitev neodvisnega odbora za nadzor ali razširitev mandata stalnega odbora, ki bi vključeval neodvisen odbor za pregled, s čimer bi vzpostavili varnostni ukrep za nadzor pri določbah o navzkrižju interesov;

21.  meni, da je preglednost nujna za vsak postopek financiranja in pogoj za dobro upravljanje, zato podpira resolucijo o finančni podpori delegatov, ki jo predlaga EU(2);

Poročanje

22.  meni, da je sledljivost nujna za zakonito in trajnostno trgovino komercialne ali nekomercialne narave ter bistvena pri prizadevanjih EU za boj proti korupciji ter nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami ter divjemu lovu teh vrst, ki velja za četrti največji nezakoniti trg na svetu; pri tem poudarja, da morajo vse pogodbenice uvesti elektronski sistem za izdajanje dovoljenj, ki bi ga morale organizirati skupaj in na pregleden način; toda priznava, da se nekatere pogodbenice pri tem soočajo s tehničnimi izzivi, in spodbuja pomoč pri krepitvi zmogljivosti, da bodo lahko elektronski sistem za izdajanje dovoljenj izvajale vse pogodbenice;

23.  pozdravlja odločitev o rednem poročanju pogodbenic konvencije CITES o nezakoniti trgovini, sprejeto na 16. konferenci pogodbenic; meni, da nova oblika letnega poročanja o nezakoniti trgovini, kot je vključena v obvestilo pogodbenicam konvencije št. 2016/007, pomembno prispeva k boljšemu razumevanju nezakonite trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ter spodbuja vse pogodbenice konvencije, naj v predpisani obliki natančno in redno poročajo o nezakoniti trgovini;

24.  pozdravlja pobude zasebnega sektorja, kot je pobuda Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov o elektronskem sistemu tovornega prometa v dobavni verigi letalskega tovora in zanjo; meni, da je širjenje takih pobud za sledljivost, zlasti v prometnem sektorju, pomembno orodje za zbiranje podatkov;

25.  poudarja, da je postopek za izdajanje dovoljenj pomemben za učinkovito zbiranje podatkov in da imajo pri tem osrednjo vlogo upravni organi; ponavlja, da morajo biti v skladu s členom VI konvencije CITES organi, ki izdajajo dovoljenja, neodvisni;

Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami in korupcija

26.  opozarja na primere korupcije, ko so akterji v organih za izdajanje dovoljenj namerno nezakonito izdajali dovoljenja; poziva sekretariat CITES in stalni odbor, naj te primere obravnavata kot nujno prednostno nalogo;

27.  poudarja, da je mogoče korupcijo zaznati v vsej trgovinski verigi s prostoživečimi vrstami, da je prisotna v izvornih, tranzitnih in namembnih državah ter ogroža učinkovitost, ustrezno izvajanje in končni uspeh konvencije CITES; zato meni, da so strogi in učinkoviti protikorupcijski ukrepi bistveni v boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami;

28.  izraža resno zaskrbljenost zaradi načrtne zlorabe izvornih kod za nezakonito trgovino s primerki, ulovljenimi v divjini, tako da se za vrste iz konvencije CITES nezakonito uporabljajo kode za živali, vzrejene v ujetništvu; poziva, naj 17. konferenca pogodbenic sprejme zanesljiv sistem za beleženje, spremljanje in certificiranje trgovanja z vrstami, vzrejenimi na farmah ali v ujetništvu, tako v izvornih državah kot v EU, s čimer bi preprečili to zlorabo;

29.  poziva pogodbenice konvencije CITES, naj pripravijo nadaljnje smernice in podprejo razvoj dodatnih tehnik in metodologij za razlikovanje med vrstami, ki izvirajo iz vzrejališč divjih živali, in prostoživečimi vrstami;

30.  obsoja številne nezakonite dejavnosti, s katerimi tolpe in mreže organiziranega kriminala kršijo konvencijo, saj za lažje nezakonito trgovanje s prostoživečimi vrstami pogosto posegajo po korupciji ter dušijo prizadevanja za izvrševanje zakona;

31.  poziva pogodbenice, ki še niso podpisnice Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu ali Konvencije Združenih narodov proti korupciji oziroma ju še niso ratificirale, naj to nemudoma storijo;

32.  pozdravlja mednarodno zavezo v okviru resolucije generalne skupščine Združenih narodov 69/314 (julij 2015), med drugim o boju proti korupciji (člen 10)(3);

33.  podpira pobude EU in držav članic, ki pozivajo k intenzivnejšemu ukrepanju v svetovnem boju proti korupciji v okviru konvencije CITES; poziva pogodbenice konvencije CITES, naj podprejo predlog EU za resolucijo o boju proti dejavnostim, ki spodbujajo h korupciji in kršijo konvencijo;

Izvrševanje

34.  poziva k pravočasni in celoviti uporabi sankcij iz konvencije CITES proti pogodbenicam, ki ne spoštujejo njenih poglavitnih vidikov, zlasti EU in njene države članice pa naj izkoristijo mehanizme, ki so pogodbenicam na voljo za spoštovanje konvencije in drugih mednarodnih sporazumov za zaščito prostoživečih vrst in biotske raznovrstnosti;

35.  poudarja pomen skupnega mednarodnega sodelovanja med vsemi akterji v verigi izvrševanja, da bi tako okrepili zmogljivosti za kazenski pregon na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; pozdravlja njihov prispevek in poziva k še večjemu udejstvovanju; opozarja, da je treba za učinkovitejši boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami ustanoviti posebna državna tožilstva in specialne policijske enote; poudarja pomen skupnih mednarodnih operacij za izvrševanje v okviru Mednarodnega konzorcija za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami (ICCWC)(4) ter v zvezi s tem pozdravlja uspešno operacijo COBRA III(5); pozdravlja podporo EU temu konzorciju;

36.  priznava, da je vse več nezakonite spletne trgovine s prostoživečimi vrstami in proizvodi iz njih, ter poziva pogodbenice CITES, naj se povežejo z organi kazenskega pregona, enotami za boj proti kibernetski kriminaliteti in Mednarodnim konzorcijem za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami, da bi prepoznali primere dobre prakse in zasnovali domače ukrepe za boj proti nezakoniti spletni trgovini;

37.  poziva pogodbenice, naj sprejmejo in izvajajo jasno in učinkovito politiko za preprečevanje uporabe proizvodov iz ranljivih prostoživečih vrst, naj potrošnike ozaveščajo o posledicah te uporabe na prostoživeče vrste ter jih obveščajo o nevarnostih mrež nezakonite trgovine;

38.  poziva pogodbenice, naj podpirajo razvoj načinov preživetja za lokalne skupnosti v bližini obravnavanih prostoživečih vrst ter naj te skupnosti vključijo v boj proti divjemu lovu in ozaveščanje o posledicah trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami;

39.  poziva k nadaljnjemu mednarodnemu delovanju, da bi pospešili krepitev dolgoročnih zmogljivosti, izboljšali izmenjavo informacij in obveščevalnih podatkov ter usklajevali prizadevanja za izvrševanje pri vladnih organih;

40.  poziva pogodbenice, naj si prizadevajo za učinkovit pregon oseb, ki kršijo zakonodajo o prostoživečih vrstah, in jih kaznujejo sorazmerno glede na resnost njihovih dejanj;

Financiranje

41.  opozarja, da je treba povečati sredstva, namenjena programom za ohranjanje prostoživečih vrst ter krepitev zmogljivosti;

42.  poudarja, da je treba sekretariatu CITES nameniti zadostna sredstva, zlasti glede na povečan obseg njegovih odgovornosti in dodatno delo; poleg tega poudarja, da morajo pogodbenice CITES pravočasno plačati obljubljene finančne prispevke;

43.  spodbuja pogodbenice, naj razmislijo o povečanju osnovnega proračuna CITES, da bo odražal inflacijo in da bo konvencija CITES ustrezno delovala;

44.  spodbuja, naj se financiranje programov za krepitev zmogljivosti v okviru javno-zasebnih partnerstev, pa tudi neposredno financiranje, razširi tudi na druga področja v okviru konvencije CITES, da bi podprli izvajanje konvencije;

45.  pozdravlja, da EU zagotavlja sredstva za konvencijo CITES prek Evropskega sklada za razvoj, ter jo spodbuja, naj še naprej zagotavlja usmerjeno finančno podporo ter tudi dolgoročno še naprej podpira posebno in usmerjeno finančno pomoč;

Spremembe dodatkov h konvenciji CITES

46.  izraža močno podporo predlogom za uvrstitev na seznam, ki so jih predložile EU in države članice;

47.  poziva vse pogodbenice CITES in udeleženke 17. konference pogodbenic, naj spoštujejo v konvenciji določena merila za vključevanje vrst v dodatke in naj privzamejo previdnostni pristop, da bi zagotovili visoko in učinkovito zaščito ogroženih vrst; ugotavlja, da je verodostojnost konvencije CITES odvisna od njene sposobnosti, da spremeni sezname glede na negativne in pozitivne trende; zato pozdravlja možnost uvrščanja vrst v nižjo kategorijo le, kadar je primerno, in v skladu z uveljavljenimi znanstvenimi merili, kar bo dokaz dobrega delovanja seznamov CITES;

Trgovina z afriškimi sloni in slonovino

48.  ugotavlja, da je – glede na podvojen obseg nezakonitega ubijanja in potrojitev količine slonovine, zasežene v zadnjem desetletju – kriza v zvezi z afriškimi sloni (Loxondonta africana) zaradi divjega lova za namen trgovanja s slonovino še naprej uničujoča, povzroča zmanjševanje populacij po Afriki in ogroža preživetje več milijonov ljudi, saj nezakonita trgovina s slonovino, ki je vir financiranja militantnih skupin, škoduje gospodarskemu razvoju, omogoča organizirani kriminal, spodbuja korupcijo, podžiga konflikte ter ogroža regionalno in nacionalno varnost; zato poziva EU in njene države članice, naj podprejo predloge, ki bi okrepili zaščito afriških slonov in zmanjšali nezakonito trgovino s slonovino;

49.  pozdravlja predlog Benina, Burkine Faso, Srednjeafriške republike, Čada, Kenije, Liberije, Nigra, Nigerije, Senegala, Šrilanke in Ugande, ki ga je podprla koalicija za afriške slone in katerega cilj je v Dodatek I vključiti vse populacije slonov v Afriki, kar bi poenostavilo izvajanje prepovedi mednarodne trgovine s slonovino ter poslalo jasno sporočilo, da je svet odločen preprečiti izumrtje afriških slonov;

50.  poziva EU in vse pogodbenice, naj ohranijo sedanji moratorij in nasprotujejo predlogoma Namibije in Zimbabveja o trgovini s slonovino, ki želita odpraviti omejitve za trgovino iz opomb k seznamu iz Dodatka II, na katerem so navedene populacije slonov na ozemlju teh pogodbenic;

51.  ugotavlja, da poskusi konvencije CITES, da bi z dovoljevanjem zakonite prodaje slonovine zmanjšali divji lov in nezakonito trgovino, niso bili uspešni ter da se je nezakonita trgovina s slonovino znatno povečala; poziva ustrezne pogodbenice, ki sodelujejo pri procesu nacionalnega akcijskega načrta za slonovino, k nadaljnjemu prizadevanju; podpira ukrepe za upravljanje zalog slonovine in njihovo uničenje;

52.  želi spomniti, da je v svoji resoluciji z dne 15. januarja 2014 o kriminalu, povezanem s prostoživečimi živalmi in rastlinami(6), vseh 28 držav članic pozval, naj uvedejo popoln moratorij na komercialni uvoz, izvoz ter domačo prodajo in kupovanje oklov ter proizvodov iz neobdelane in obdelane slonovine, dokler populacije slonov ne bodo več ogrožene zaradi divjega lova; je seznanjen, da so v Nemčiji, Franciji, na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu, Avstriji, na Švedskem, Češkem, Slovaškem in Danskem že sklenili, da ne bodo izdajali nobenih dovoljenj za izvažanje neobdelane slonovine, pridobljene pred konvencijo; zato spodbuja EU in njene države članice, naj prepovejo izvoz in uvoz slonovine ter vso komercialno prodajo in kupovanje slonovine v EU;

Beli nosorog

53.  obžaluje predlog Svazija za legalizacijo trgovine z rogovi tamkajšnje populacije belih nosorogov (Certotherium simum simum), ki bi omogočila „pranje“ in tako navidezno zakonito trgovanje z divjim lovom pridobljenih rogov, kar bi spodkopalo sedanja prizadevanja za zmanjšanje povpraševanja in prepoved domačega trgovanja na potrošniških trgih ter bi lahko spodbudilo divji lov na populacije nosorogov v Afriki in Aziji; poziva EU in vse pogodbenice, naj nasprotujejo temu predlogu, in v skladu s tem poziva Svazi, naj svoj predlog umakne;

Afriški lev

54.  ugotavlja, da se je, čeprav so se populacije afriškega leva (Panthera leo) močno zmanjšale, in sicer za 43 % v 21 letih, ter so bile v dvanajstih afriških državah pred kratkim iztrebljene, mednarodna trgovina z levjimi proizvodi znatno povečala; poziva EU in vse pogodbenice, naj podprejo predlog Nigra, Čada, Slonokoščene obale, Gabona, Gvineje, Malija, Mavretanije, Nigerije, Ruande in Toga, da se vse populacije afriških levov prenesejo v Dodatek I konvencije CITES;

Luskavci

55.  ugotavlja, da je od sesalcev v svetu najbolj razširjena nezakonita trgovina z luskavci, tako zaradi njihovega mesa kot njihovih lusk, ki se uporabljajo v tradicionalni medicini, zaradi česar je ogroženih vseh osem vrst luskavcev (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis); zato pozdravlja različne predloge za prenos vseh azijskih in afriških vrst luskavcev v Dodatek I konvencije CITES;

Tigri in druge azijske velike mačke

56.  poziva EU in vse pogodbenice, naj podprejo sprejetje odločitev, ki jih je predlagal stalni odbor CITES in ki določajo stroge pogoje za gojenje tigrov ter trgovino s primerki, vzrejenimi v ujetništvu, in proizvodi iz njih, pa tudi predlog Indije, ki spodbuja pogodbenice, naj delijo slike zaseženih primerkov tigrov in tigrovih proizvodov, kar bi organom kazenskega pregona pomagalo prepoznati posamezne tigre po njihovih edinstvenih progastih vzorcih; poziva EU, naj razmisli o tem, da bi zagotovila sredstva za izvajanje teh odločitev, ter poziva, naj se na 17. konferenci pogodbenic CITES sprejmejo odločitve o zaprtju gojilnic tigrov in odpravi trgovine z deli in proizvodi iz tigrov, vzrejenih v ujetništvu;

Vrste, ki se prodajajo kot hišni ljubljenci

57.  ugotavlja, da je trg eksotičnih hišnih ljubljencev v EU in po svetu vse večji ter da je bilo predloženih več predlogov, da se na seznam uvrstijo plazilci, dvoživke, ptice, ribe in sesalci, ki so zaradi mednarodne trgovine s hišnimi ljubljenci ogroženi; poziva vse pogodbenice, naj te predloge podprejo, da bi te ogrožene vrste bolje zaščitili pred izkoriščanjem za trgovino s hišnimi ljubljenci;

58.  poziva države članice EU, naj vzpostavijo pozitivni seznam eksotičnih živali, ki se lahko gojijo kot hišni ljubljenci;

Agar in sandalovina

59.  priznava, da je nezakonita sečnja eno najbolj uničujočih kriminalnih dejanj v zvezi s prostoživečimi živalmi in rastlinami, saj poleg posameznih vrst ogroža tudi celotne habitate, ter da se povpraševanje po sandalovini (vrste Dalbergia) na azijskih trgih še naprej povečuje; poziva EU in vse pogodbenice, naj podprejo predlog Argentine, Brazilije, Gvatemale in Kenije, da se rod Dalbergia vključi v Dodatek II konvencije CITES, razen vrst, ki so vključene v Dodatek I, saj bo to bistveno prispevalo k zaustavitvi netrajnostne trgovine s sandalovino;

60.  ugotavlja, da bi lahko sedanje izjeme od zahtev konvencije CITES omogočile izvažanje smolnatega prahu iz agarskega lesa (vrste Aquilaria in Gyrinops) kot izrabljenega prahu in pakiranje drugih proizvodov za maloprodajo pred izvozom, s čimer bi se izognili uvoznim predpisom; zato poziva EU in pogodbenice, naj podprejo predlog Združenih držav Amerike o spremembi opombe, da bi zapolnili zakonodajne vrzeli na področju trgovine s tem zelo dragocenim aromatičnim lesom;

Druge vrste

61.  poziva EU in vse pogodbenice:

   naj podprejo predlog Peruja o spremembi opombe k Dodatku II za vikunjo (Vicugna vicugna), saj se bodo s tem utrdile zahteve glede označevanja pri mednarodni trgovini s to vrsto;
   naj podprejo predlog Fidžija, Indije, Palaua in Združenih držav Amerike, naj se v Dodatek II vključi brodnik (vrste Nautildae), saj mednarodna trgovina z lupinami indijskega brodnika za nakit in okraševanje močno ogroža njegove biološko ranljive vrste;
   naj nasprotujejo predlogu Kanade, naj se sokol selec (Falco peregrinus) prenese iz Dodatka I v Dodatek II, saj bi lahko to še povečalo obsežno nezakonito trgovino s to vrsto;

62.  želi spomniti, da je zebrasti koralni kraljiček na seznamu ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN) in da je zaradi stalnega in velikega povpraševanja za akvarijsko trgovino, usmerjeno predvsem v EU in ZDA, ogromen delež te vrste že izgubljen, med drugim več celotnih populacij; zato poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj podprejo uvrstitev zebrastega koralnega kraljička v Dodatek I in ne v Dodatek II;

63.  ugotavlja, da se je mednarodna trgovina z neobdelanimi in obdelanimi koralami razširila ter da se je povpraševanje po dragocenih koralah na trgu povečalo, kar ogroža njihovo dolgoročno preživetje; poziva Evropsko unijo in vse pogodbenice, naj podprejo sprejetje poročila o dragocenih koralah v mednarodni trgovini, ki so ga predložile ZDA;

o
o   o

64.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter pogodbenicam in sekretariatu CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) Mednarodni konzorcij za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalmi in rastlinami združuje INTERPOL, sekretariat CITES, Svetovno carinsko organizacijo, Urad Združenih narodov za droge in organizirani kriminal ter Svetovno banko.
(5) Skupna mednarodna operacija policije in carine, izvedena maja 2015.
(6) Sprejeta besdila, P7_TA(2014)0031.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov