Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2010(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0254/2016

Внесени текстове :

A8-0254/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 18
CRE 14/09/2016 - 18

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0357

Приети текстове
PDF 577kWORD 57k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Прилагане на Директивата за пощенските услуги
P8_TA(2016)0357A8-0254/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (2016/2010(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно свободата на установяване създаването и свободното предоставяне на услуги в рамките на Съюза,,

—  като взе предвид членове 101 и 102 от ДФЕС относно правата за конкуренцията, които се прилагат за предприятията,

—  като взе предвид член 14 от ДФЕС,

—  като взе предвид Протокол № 26 към ДФЕС относно услугите от общ интерес,

—  като взе предвид Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата(1), изменена с Директиви 2002/39/ЕО и 2008/6/ЕО (наричана по-нататък „Директивата за пощенските услуги“),

—  като взе предвид решението на Комисията от 10 август 2010 г. за създаване на Групата на европейските регулатори на пощенски услуги(2),

—  като взе предвид Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО(4),

—  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(6),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 17 ноември 2015 г. относно прилагането на Директивата за пощенските услуги (COM(2015)0568) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2015)0207),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2013 г., озаглавено „Пътна карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки: Повишаване на доверието в услугите по доставка и насърчаване на продажбите онлайн“ (COM(2013)0886),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 29 ноември 2012 г., озаглавена „Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС“ (COM(2012)0698),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията от 28 март 2011 г., озаглавена „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (COM(2011)0144),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно „Към Акт за цифровия единен пазар“(8),

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0254/2016),

А.  като има предвид, че пазарът на пощенски услуги продължава да бъде отрасъл на икономиката със солидни перспективи за растеж и увеличаване на конкуренцията, въпреки че между 2012 г. и 2013 г. делът на услугите по доставка на писма в ЕС е намалял средно с 4,85% според статистическите бази данни на Европейската комисия за пощенския сектор, което е в съответствие със спада в обема на доставките на писма през последните 10 години, което се дължи до голяма степен на процеса на електронното заместване;

Б.  като има предвид, че изпълнението на Директивата за пощенските услуги спомогна за отварянето на националните пазари за конкуренция на пазарите за доставка на писма, но че развитието се бави и не е довело до изграждането на вътрешния пазар за пощенски услуги, т.е. на сектора, в който в повечето държави членки господстваща позиция все още заемат доставчиците на универсална услуга (ДУУ);

В.  като има предвид, че използването на ИКТ непрекъснато развива сектора на пощенските услуги, като предоставя възможности за иновация и позволява на пазара да се разширява;

Г.  като има предвид, че новите конкуренти са се съсредоточили основно върху големите професионални клиенти и гъсто населените райони;

Д.  като има предвид, че пазарът за доставки на колетни пратки е силно конкурентен, иновативен и бързо разрастващ се сектор, който достигна ръст от 33% между 2008 и 2011 г. по отношение на обема, и като има предвид, че електронната търговия е основен фактор за растежа на пазара;

Е.  като има предвид, че широко разпространената употреба на дистанционно управляеми летателни системи (дронове) предвижда нови, бързи, екологични и ефективни начини за доставка на колетни пратки, и по-специално в райони с ниска гъстота на населението, изолирани и отдалечени райони;

Ж.  като има предвид, че потребителите и малките предприятия съобщават, че проблемите по доставката на колетни пратки, и по-специално високите цени, им пречат да продават или да купуват повече в други държави членки;

I.Универсална услуга: Повишаване на независимостта на националните регулаторни органи

1.  Отбелязва, че въпреки че минималните стандарти, свързани със задължението за предоставяне на универсална услуга (пощенски пратки до 2 кг и пощенски колети до 10—20 кг, препоръчани пратки и пратки с обявена стойност, както и други услуги от общ икономически интерес, като например вестници и периодични издания), регулирани в ЕС, по-специално чрез гарантиране на необходим минимален набор от услуги във всяка част на ЕС, без да се възпрепятстват държавите членки да прилагат по-високи стандарти, като цяло удовлетворяват потребителското търсене, определени подробни изисквания, които не са обект на регулиране на равнище ЕС, се определят с основание от националните регулаторни органи (НРО), на които е възложена тази задача;

2.  Отбелязва, че основната задача на НРО е да постигнат общата цел на Директивата за пощенските услуги за гарантиране на устойчиво предоставяне на универсалната услуга; призовава държавите членки да подкрепят ролята и независимостта на НРО чрез високи критерии за професионална квалификация за персонала, с гарантиран справедлив и недискриминационен достъп до обучение на работното място, определени мандати и правна защита срещу уволнение без причина, а в случай на уволнение, с изчерпателен списък от основания, които обосновават такова уволнение (например сериозно нарушение на закона), така че те да могат да изпълняват своите задължения, произтичащи от Директивата за пощенските услуги, неутрално, прозрачно и навременно;

3.  Счита, че всяко разширяване на ролята на НРО чрез ново регулиране на пазара на колетните пратки следва да има за цел да не допуска „преференциално избиране“ в сектора на доставките и да установява минимални стандарти за всички оператори, за да гарантира лоялна и равнопоставена конкуренция;

4.  Счита, че задълженията за независимост могат да бъдат изпълнявани само ако регулаторните функции на НРО са структурно и функционално отделени от дейностите, свързани със собствеността или контрола на пощенския оператор; счита, че на висшите длъжностни лица в НРО не следва да се разрешава да работят за обществения пощенски оператор или за други заинтересовани страни в рамките на най-малко шест месеца, след като напуснат НРО, с цел предотвратяване на конфликти на интереси; счита, че за тази цел държавите членки следва да въведат законодателни разпоредби, позволяващи налагането на санкции при нарушаване на горепосочените задължения;

5.  Изисква от Комисията да улеснява и засилва сътрудничеството и координацията между НРО с оглед по-голяма ефективност и оперативна съвместимост в трансграничните доставки и да упражнява надзор над регулаторните дейности на НРО, включително предоставянето на универсални услуги, за да гарантира единен подход при прилагането на правото на ЕС и хармонизация на пазара на пощенски услуги в ЕС;

6.  Припомня, че Директивата за пощенските услуги предоставя на държавите членки необходимата гъвкавост да се справят с местните особености и да гарантират дългосрочна устойчивост на предоставянето на универсална услуга, като в същото време отговарят на потребностите на ползвателите и се приспособяват към промените в техническата, икономическата и социалната среда;

7.  Отбелязва, че Комисията потвърждава, че Директивата за пощенските услуги не изисква специална структура на собствеността за доставчиците на универсална услуга (ДУУ); счита, че ДУУ не следва да бъдат възпрепятствани да инвестират и прилагат новаторски подход при предоставянето на ефикасни и качествени пощенски услуги;

II.Поддържането на универсалната услуга и осигуряване на лоялна конкуренция: достъп, качество на услугите и нужди на потребителите

8.  Счита, че тенденцията е за преминаване към по-тесен обхват на задължението за предоставяне на универсална услуга (ЗПУУ); насърчава да се стимулира изборът на потребителя, за да се определи доставянето на писма в рамките на ЗПУУ; поради това подчертава значението на предоставянето на висококачествена универсална услуга при достъпни условия, включващи най-малко пет дни за доставки и пет дни в седмицата за събиране за всеки гражданин; отбелязва, че с оглед гарантирането на дългосрочната устойчивост на универсалната услуга и предвид специфичните национални особености и географско положение, някои държави членки допускат определено равнище на гъвкавост; припомня, че въпреки че Директивата допуска известна гъвкавост, тя не следва да бъде надвишавана от националните разпоредби;

9.  Припомня, че универсалните услуги трябва да се развиват в отговор на техническата, икономическата и социалната среда и според нуждите на потребителите, и че Директивата за пощенските услуги предоставя на държавите членки необходимата гъвкавост да обърнат внимание на местните особености и да гарантират дългосрочна устойчивост на предоставянето на универсални услуги;

10.  Счита, че географското покритие и достъпността на универсалните услуги за колетни пратки могат и трябва да бъдат подобрени, особено за гражданите с увреждания и с намалена подвижност и гражданите в отдалечените райони; подчертава, че е важно да се гарантира безпрепятствена достъпност до пощенски услуги и съгласуваността на Директивата за пощенските услуги с Акта за достъпност;

11.  Отбелязва, че в много държави членки спадът в обема на писмовните пратки затруднява все повече предоставянето на универсални пощенски услуги; признава, че много от определените доставчици на универсална услуга използват приходите от търговски дейности, несвързани със ЗПУУ, като например финансови услуги или доставки на колетни пратки, за финансиране на ЗПУУ;

12.  Отбелязва, че съществуват редица примери за нелоялна конкуренция в сектора на пощенските услуги, и призовава отговорните органи да санкционират всяко неправомерно действие;

13.  Призовава държавите членки и Комисията да наблюдават предоставянето на пощенски услуги като обществена услуга с цел гарантиране, че компенсацията за обществена услуга се прилага по начин, който е пропорционален, прозрачен и справедлив;

14.  Подчертава, че е особено важно цените в рамките на ЗПУУ да бъдат финансово достъпни и да осигуряват достъп на всички ползватели до предоставяните услуги; припомня, че НРО трябва да определят ясно достъпността на кореспондентската пратка и че държавите членки могат да запазят или да въведат безплатна пощенска услуга за слепи и за лица със слабо зрение;

15.  Призовава държавите членки да поддържат териториалното и социалното сближаване и свързаните с това изисквания за качество и отбелязва, че държавите членки могат вече да адаптират някои специфични аспекти към местното търсене чрез прилагане на гъвкавостта, предвидена в Директива 97/67/ЕО; признава, че пощенските мрежи и услуги са от изключително голямо значение за гражданите на ЕС; призовава държавите членки да използват инструментите за държавна помощ в съответствие с политиката на ЕС в областта на конкуренцията по прозрачен и недискриминационен начин и да гарантират, че потребителите ще продължават да имат достъп до пощенски услуги чрез гарантиране, по целесъобразност, на минимален брой услуги в една и съща точка за достъп; призовава Комисията да гарантира, че фондовете за обезщетения са пропорционални и че процедурите за възлагане на обществена поръчка са прозрачни и справедливи;

16.  Призовава държавите членки да гарантират, че отварянето на пазара продължава да е от полза за всички ползватели, по-специално за потребителите и малките и средните предприятия, със строг надзор върху промените на пазара; насърчава по-нататъшни подобрения по-отношение на скоростта, избора и надеждността на услугите;

17.  Призовава Комисията да подобри настоящото определение за универсална услуга, така че да бъде гарантирано минимално равнище на обслужване за потребителите, ЗПУУ да бъде пригодно за развиващите се пазари, да бъдат отчитани промените на пазара в различните държави членки и да бъде насърчаван икономическият растеж и социалното сближаване; подчертава обаче, че предвид факта, че всеки пазар има своите специфични ограничения, на операторите следва да бъде давана определена степен на гъвкавост, що се отнася до организирането на универсалната услуга; призовава държавите членки да въвеждат процедури за издаване на разрешителни съгласно настоящата директива и да продължават да хармонизират процедурите за лицензиране и/или нотификация с цел намаляване на неоправданите пречки за навлизане на вътрешния пазар, без да се създава ненужна административна тежест;

18.  Подчертава, че въвеждането на помирителни процедури, които са лесно достъпни и на приемливи цени, има интересен потенциал за постигане на лесно и краткосрочно решение както за операторите, така и за потребителите в случай на спор; насърчава Комисията да въведе законодателство относно правата на потребителите на пощенски услуги;

19.  Настоятелно призовава Комисията, при изготвянето на законодателни предложения, да взема предвид цифровизацията и възможностите, които тя носи, специфичните особености на държавите членки и общите тенденции на пазара на писмовни и колетни пратки;

20.  Припомня, че освобождаването от ДДС за пощенските услуги трябва да се прилага по начин, който свежда до минимум нарушенията на конкуренцията между бившите монополи и навлизащите участници на пазара, като се гарантира дългосрочната устойчивост на ЗПУУ, така че всички оператори да могат да продължават да предоставят пощенски услуги в цяла Европа; отбелязва, че гарантирането на освобождаване от ДДС само за действащия доставчик на услуги, различни от универсалната услуга, докато останалите доставчици на услуги подлежат на облагане с ДДС, е значителна пречка пред развитието на конкуренцията на пазара;

21.  Призовава Комисията да гарантира общи равни условия сред доставчиците както на традиционна поща, така и на бързо разрастващото се поле на колетни пратки, и между заварените дружества в пощенския сектор и новите участници; счита, че Комисията следва да има правото да оценява дали процедурите за възлагане на обществена поръчка налагат неоправдана тежест;

22.  Призовава държавите членки да имат предвид, че заварените дружества не трябва да бъдат нито облагодетелствани от държавна помощ, нито ощетявани спрямо новите участници заради задължението си за извършване на обществена услуга или предшестващи разходи;

23.  Счита, че конкуренцията и пазарът са движеща сила за иновациите и развитието на услуги с добавена стойност, и изисква от Комисията да подкрепя, като взема предвид принципа на пропорционалност и икономическа обосновка, иновациите в сектора с цел насърчаване на услуги с добавена стойност, като например електронно проследяване, места за събиране или доставка, възможност за избор на време за доставка, подходящи процедури за връщане и достъп до лесни процедури по обжалване; признава вече извършената работа и инвестициите, които вече са направени от пощенските оператори в тази област;

24.  Призовава Комисията да наблюдава отблизо подкрепата на държавите членки на задължението за предоставяне на универсална услуга и други предшестващи разходи на доставчиците на пощенски услуги според основния набор от правила, отнасящи се до контрола върху държавните помощи за услуги от общ икономически интерес (УОИИ) (2012 г. – Рамка за услугите от общ икономически интерес);

25.  Счита, че качеството на услугите следва да бъде оценявано в контекста на стандартите, посочени в Директивата, и да отразява потребностите на потребителите, за да се повиши оперативната съвместимост и да се подобри качеството на услугите;

26.  Отбелязва, че европейски пощенски оператори са инвестирали в обновяването на взаимната свързаност на своите мрежи и са въвели новаторски и лесни за използване услуги за потребителите и за МСП, които са електронни търговци на дребно и извършват трансгранична електронна търговия; счита, че тези инвестиции следва да бъдат защитени с условия за справедлив достъп;

27.  Отново заявява своята подкрепа за Форума на ползвателите на пощенски услуги, създаден през 2011 г. от Комисията, чиято цел е улесняване на обсъжданията между ползвателите, операторите, профсъюзите и други заинтересовани страни относно въпроси, включващи удовлетворението на крайния ползвател, изискванията на професионалните ползватели и начините за подобряване на доставките на пратки на електронната търговия; счита, че Форумът е много полезен и следва да провежда редовни срещи, за да определи потенциални решения за подобряване на услугите във връзка с доставките на писмовни и колетни пратки;

III.Трансграничното измерение и електронната търговия

28.  Отправя искане към държавите членки да гарантират оперативната съвместимост и осъвременяването на пощенските мрежи и при наличието на няколко доставчици на универсална услуга да предотвратяват пречките за превоза на пощенски пратки, както и да осигуряват достъп на малките и средните предприятия до финансово привлекателните услуги при трансгранични доставки чрез увеличаване на прозрачността на тарифите, които се прилагат от пощенските оператори;

29.  Счита, че доставката на колетни пратки е силно конкурентен, иновативен и бързо разрастващ се сектор; отбелязва важното значение на финансово достъпните и надеждни услуги за доставки на колетни пратки за разгръщането на цифровия единен пазар; припомня, че отварянето на този сектор за конкуренция е стимулирало развитието на услуги с добавена стойност, в т.ч. електронно проследяване, места за събиране или доставка, гъвкавост на времето за доставка, както и процедури за връщане; поради това счита, че всяко ново регулиране на този пазар трябва да бъде пропорционално и подкрепено от солидни икономически доказателства;

30.  Във връзка с това отбелязва, че следва да бъдат отчитани всички предимства, предоставяни от новите технологии, включително безпилотни летателни апарати (дронове), тъй като те могат да улеснят предоставянето на услуги за доставка, особено в слабо населени, изолирани или отдалечени райони, при едновременно отчитане на аспектите, свързани с безопасността и устойчивостта на околната среда;

31.  Счита, че динамиката на силно конкурентния, иновативен и бързо разрастващ се пазар на колетни пратки следва да не бъде възпрепятствана от неоснователно регулиране и излишна бюрокрация;

32.  Призовава Комисията при необходимост да разработи пазарен надзор на доставките на колетни пратки в посока, основаваща се на резултати, да насърчава, без да се накърняват правомощията на НРО, достъпността на трансграничните тарифи и да идентифицира несправедливите и монополни практики, нарушаващи конкуренцията; насърчава повишаване на прозрачността на тарифите и достъпността на услугите, по-конкретно за непрофесионалните клиенти и малките и средните предприятия;

33.  Приветства предложението на Комисията за прозрачен и недискриминационен трансграничен достъп до всички мрежови елементи, свързани съоръжения, съответни услуги и информационни системи на пощенските мрежи за трети страни; счита, че ефикасното използване на инфраструктурата може да носи икономически ползи за доставчиците на универсални услуги и да води до повишаване на конкуренцията при трансграничните доставки;

34.  Призовава Комисията и държавите членки да събират повече данни за пазара на доставките на колетни пратки, за да оценяват по-добре развитието на този икономически сектор и неговото структурно развитие;

35.  Подчертава значението на повишаването на качеството на услугата и на защитата на правата на потребителите, за да се възвърне в подходяща степен доверието на потребителите; счита, че по-голямата прозрачност по отношение на цените, вариантите за доставка, условията и качеството/ефективността (бързина, географско покритие, закъснения и третиране на повредени или изгубени пратки), както и етикетите на доверие биха спомогнали за преодоляване на липсата на доверие;

36.  Призовава държавите членки и Комисията да подобряват прозрачността по отношение на обществените условия за ценообразуване и качеството на услугите (възможности за доставка, окончателната доставка, надеждност), особено когато става въпрос за електронната търговия; призовава за проверки на прозрачността, когато цените не се контролират от конкуренцията или са неоснователно високи; подчертава значението на намаляването на разликите в цените между националните и трансграничните доставки и подкрепя мерки, които повишават осведомеността на потребителите и способността им да сравняват националната и трансграничната ценова структура; призовава НРО да правят оценка на достъпността на цените на някои трансгранични маршрути, като обръщат особено внимание на прекомерните различия;

37.  Призовава Комисията да насърчава стратегия за електронна търговия и трансгранични доставки на колетни пратки; предлага улесняване на оперативната съвместимост по веригата на доставка и разработване на обществено достъпни най-добри практики по отношение на електронните търговци на дребно;

38.  Поддържа становището, че процедурите за подаване на жалби и процедурите за уреждане на спорове трябва да бъдат прости и ефективни и да се прилагат на трансгранична основа; подчертава, че Директивата за алтернативно решаване на спорове и създадената с Регламент (ЕС) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове онлайн платформа могат да са от полза за потребителите и предприятията при трансгранични операции; изразява загриженост, че въпреки че юли 2015 г. беше определен като краен срок за транспониране, към настоящия момент само 24 държави членки са транспонирали Директивата за алтернативно решаване на спорове и че съответно милиони европейски граждани са лишени от този важен механизъм за колективна защита; счита, че европейската процедура за искове с малък материален интерес би могла да бъде полезен инструмент за потребителите и предприятията при трансгранични транзакции; призовава да бъдат обмислени допълнителни механизми за адекватна защита на потребителите в сектора на пощенските услуги, ако това е необходимо;

39.  Насърчава държавите членки да подкрепят намаляването на разходите чрез подобряване на оперативната съвместимост на процедурите по изпращане и събиране на колетни пратки и да разработват европейски стандарти за интегрирани системи за проследяване; отбелязва със задоволство напредъка, постигнат от отрасъла, по отношение на обслужването на потребителите и на МСП в трансграничен план чрез повишаване на оперативната съвместимост и на системите за електронно проследяване; насърчава създаването на отворени инструменти и показатели за качеството на услугите, така че потребителите да могат да сравняват офертите на различните доставчици на услуги; приветства напредъка, който потвърждава пазарния подход, подкрепян и изискван от Парламента; насърчава създаването на платформи за сътрудничество и обмен на информация между операторите по доставка с цел създаване на по-голям избор от варианти за доставка и връщане на пратките за потребителите;

40.  Призовава Комисията и държавите членки да изследват функционирането на трансграничната доставка на колетни пратки в съответствие с различните разпоредби, произтичащи както от международни търговски споразумения (например от правилата на Всемирния пощенски съюз (ВПС) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), така и от правото на ЕС (например от Митническия кодекс на Съюза), особено задължението за универсална услуга, което може да бъде използвано неправомерно и да води до нарушения на пазара; насърчава Европейския съюз да кандидатства за членство във Всемирния пощенски съюз (ВПС), за да постигне напълно интегриран европейски пощенски сектор;

41.  Подкрепя принципа за събиране на статистически данни относно пазара на доставки на колетни пратки, за да се добие по-ясна картина на водещите играчи на пазара, модела на конкуренция и пазарните тенденции;

IV.Социално измерение: подобряване на заетостта

42.  Призовава държавите членки да осигуряват на всички работници в сектора на пощенските услуги достойни условия на труд, включително необходимото равнище на защита по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, независимо от размера на дружеството, което им осигурява заетост, от местоработата или от сключения договор; подчертава значението на здравословните и безопасни условия на труд, особено но фона на демографските промени и високата мобилност на работниците в сектора на пощенските услуги; приветства сътрудничеството на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) със секторните социални партньори в рамките на кампанията „Здравословни работни места за овладяване на стреса“;

43.  Отбелязва, че през последните години технологичният напредък и цифровизацията промениха сектора на пощенските услуги и че модернизирането и диверсификацията на пощенските услуги оказаха силно въздействие върху условията на труд и заетостта в сектора;

44.  Отбелязва, че либерализацията на пощенския сектор е довела в някои държави членки до съществени разлики в условията на труд и заплатите между доставчиците на универсална услуга и конкурентните доставчици на конкретни пощенски услуги; счита, че засилването на конкуренцията не следва да генерира незаконни социални практики или да води до влошаване на условията на труд;

45.  Отбелязва, че ако пощенските предприятия имат възможност да развиват и разширяват своето производство по иновативен начин, особено в периферните райони, това следва да води до насърчаване на заетостта;

46.  Отбелязва, че броят на работещите на непълно работно време, работещите чрез агенции за временна заетост и самостоятелно заетите лица в сектора е нараснал и че като цяло тенденцията е в посока към по-гъвкави трудови договори, които при определени обстоятелства могат да доведат до несигурна заетост без необходимата закрила на работниците; приветства изграждането на нови модели за работно време, които предоставят на работниците възможност, например, да постигат по-добър баланс между семейния живот и работата, да завършат обучение в рамките на службата или да разполагат с варианти за работа на непълен работен ден; подчертава, че новите гъвкави трудови договори трябва да изключват възможни рискове, като например претоварване на работника или несъответстващо на производителността му заплащане; поради това подчертава, от една страна, необходимостта от гъвкавост на пазара на труда и, от друга страна, необходимостта от икономическа и социална сигурност за работниците; подчертава, че намаляването на разходите за труд чрез занижаване на условията на труд и на трудовите стандарти следва да не се счита за гъвкавост; призовава Комисията и държавите членки да следят дейностите, за да се борят срещу фиктивната самостоятелна заетост в сектора на пощенските услуги; призовава държавите членки в по-общ смисъл да предотвратят отрицателното въздействие на гъвкавостта в трудовите договори върху работниците;

47.  Приветства важната роля на синдикалните организации, които в много държави членки работят в сътрудничество с доставчиците на универсална услуга с цел преходът в сектора на пощенските услуги да се извърши по поносим от социална гледна точка начин; подчертава значението на силните и независими социални партньори в сектора на пощенските услуги, институционализирания социален диалог и участието на работниците и служителите по въпросите, свързани с дейността на дружествата;

48.  Подчертава, че е важно да се наблюдава спазването на задължителното време за шофиране и почивка, както и работното време в сектора на пощенските услуги; счита, че наблюдението следва да се извършва посредством цифрови устройства за наблюдение, монтирани в превозните средства; припомня, че Регламент (ЕС) № 165/2014 относно тахографите в автомобилния транспорт не се прилага за превозни средства с тегло, по-малко от 3,5 тона; поради тази причина призовава за засилване на контрола по отношение на работното време и периодите за почивка; припомня, че всички задачи във връзка с дейността на даден служител следва да се считат за работно време; подчертава също така, че е важно да се наблюдава спазването на европейските и националните стандарти по отношение на защитата на здравословните и безопасни условия на труд, включително условията в превозните средства, за всички лица, участващи в процеса на извършване на пощенски доставки, независимо дали техният трудов статус е на самостоятелно заето лице, подизпълнител, срочно нает служител или договорно наето лице;

49.  Счита, че е необходимо да се осигури баланс между свободната конкуренция, изискванията на потребителите, устойчивостта на универсалната услуга и нейното финансиране, както и запазването на работните места;

50.  Изразява загриженост относно опитите за заобикаляне на действащите разпоредби за минималната работна заплата чрез увеличаване на обема на работата до такава степен, че да не може да бъде извършен в рамките на платеното работно време;

51.  Приветства значимата работа на Комисията за социален диалог в сектора на пощенските услуги и изтъква проекта на европейските социални партньори под надслов „Овладяване на демографските предизвикателства и за намиране на устойчиви решения от страна на социалните партньори в сектора на пощенските услуги“;

52.  Призовава Комисията и държавите членки да съберат повече данни за броя работещи и за условията на труд в сектора на пощенските услуги, за да могат да преценят по-добре реалната ситуация след цялостното отваряне на пазарите, да реагират незабавно на тенденциите и да решават евентуалните проблеми; призовава Комисията и държавите членки да следят внимателно новите средства за автоматизирани пощенски доставки и тяхното въздействие върху условията на труд и заетостта и да оценят необходимостта от модернизиране на социалното и трудовото законодателство, за да бъдат в крак с промените в сектора на пощенските услуги; насърчава социалните партньори също така да актуализират колективните трудови договори, когато е необходимо, с цел да могат да се гарантират високи стандарти на труд и заетост;

o
o   o

53.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 14.
(2) OВ C 217, 11.8.2010 г., стр. 7.
(3) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.
(4) ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
(6) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(7) Приети текстове, P7_TA(2014)0067.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0009.

Правна информация - Политика за поверителност