Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2010(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0254/2016

Indgivne tekster :

A8-0254/2016

Forhandlinger :

PV 14/09/2016 - 18
CRE 14/09/2016 - 18

Afstemninger :

PV 15/09/2016 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0357

Vedtagne tekster
PDF 195kWORD 55k
Torsdag den 15. september 2016 - Strasbourg
Anvendelse af direktivet om posttjenester
P8_TA(2016)0357A8-0254/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om anvendelse af direktivet om posttjenester (2016/2010(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser i Unionen,

–  der henviser til artikel 101 og 102 i TEUF om konkurrencereglerne for virksomheder,

–  der henviser til artikel 14 i TEUF,

–  der henviser til protokol (nr. 26) i TEUF om tjenesteydelser af almen interesse,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet(1), som ændret ved direktiv 2002/39/EF og 2008/6/EF (i det følgende benævnt direktivet om posttjenester),

–  der henviser til Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(6),

–  der henviser til Kommissionens rapport af 17. november 2015 om anvendelsen af direktivet om posttjenester (COM(2015)0568) og det dertil hørende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2015)0207),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2013 med titlen "En køreplan for gennemførsel af det indre marked for pakkelevering – Opbygge tillid til leveringstjenester og tilskynde til onlinesalg" (COM(2013)0886),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 29. november 2012 med titlen "Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU" (COM(2012)0698),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (COM(2011)0144),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU(7),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det digitale indre marked"(8),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0254/2016),

A.  der henviser til, at postmarkedet fortsat er et område inden for økonomien med stærke vækstudsigter og stigende konkurrence, selv om brevposttjenesten mellem 2012 og 2013 i gennemsnit faldt med 4,85 % i EU ifølge Kommissionens database for poststatistik, hvilket er i overensstemmelse med faldet i mængden af brevpost i løbet af de seneste ti år, som i høj grad skyldes anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler som erstatning;

B.  der henviser til, at gennemførelsen af direktivet om posttjenester har bidraget til at åbne nationale markeder for konkurrence på brevomdelingsmarkeder, men udviklingen har været langsom og førte ikke til fuldførelsen af det indre marked for posttjenester, som er den sektor i de fleste medlemsstater, der fortsat domineres af forsyningspligtudbyderne;

C.  der henviser til, at brugen af IKT løbende har sat skub i sektoren for posttjenester ved at skabe muligheder for innovation og gøre det muligt for markedet at vokse;

D.  der henviser til, at nye konkurrenter primært har fokuseret på store erhvervskunder og tætbefolkede områder;

E.  der henviser til, at pakkeleveringsmarkedet er en yderst konkurrencepræget, innovativ og hurtigt voksende sektor med en vækst målt i volumen på 33 % mellem 2008 og 2011, og at e-handel er en drivende faktor for markedsvækst;

F.  der henviser til, at den udbredte brug af fjernstyrede luftfartssystemer (droner) muliggør nye, hurtige, miljøvenlige og effektive måder for pakkelevering, navnlig i tyndt befolkede, isolerede og fjerntliggende områder;

G.  der henviser til, at det af oplysninger fra forbrugere og mindre virksomheder fremgår, at problemer med pakkeleverancer, navnlig de høje priser, forhindrer dem i at sælge til og købe mere i andre medlemsstater.

I. Forsyningspligt: styrkelse af de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed

1.  bemærker, at de minimumsstandarder, som er forbundet med forsyningspligt (postforsendelser på op til 2 kg og postpakker på op til 10-20 kg, rekommanderede forsendelser og forsendelser med angiven værdi samt andre tjenester af almen økonomisk interesse såsom aviser og tidsskrifter), og som reguleres i EU ved især at sikre et væsentligt minimumsudbud af tjenester overalt i EU, uden at medlemsstaterne forhindres i at anvende højere standarder, generelt opfylder kundernes behov, men at visse detaljerede krav, som ikke er omfattet af regulering af EU-plan, med rette fastsættes af de nationale tilsynsmyndigheder, der har fået overdraget denne opgave;

2.  noterer sig, at de nationale tilsynsmyndigheders primære opgave er at opfylde det overordnede mål i direktivet om posttjenester for at sikre en bæredygtig levering af forsyningspligten; opfordrer medlemsstaterne til at støtte de nationale tilsynsmyndigheders rolle og uafhængighed gennem høje faglige kvalifikationskrav for medarbejdere, med lige og ikke-diskriminerende adgang til garanteret efteruddannelse, faste tjenesteperioder og retlig beskyttelse mod ubegrundet afskedigelse og, i tilfælde af afskedigelse, gennem en udtømmende liste af årsager, der berettiger en sådan afskedigelse (f.eks. en alvorlig overtrædelse af loven), således at de nationale tilsynsmyndigheder kan opfylde deres forpligtelser i henhold til direktivet om posttjenester på neutral, gennemsigtig og rettidig vis;

3.  mener, at enhver udvidelse af de nationale tilsynsmyndigheders rolle inden for rammerne af den nye forordning på pakkemarkedet bør tackle selektivitet i leveringssektoren og fastlægge minimumsstandarder for alle operatører for at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

4.  mener, at forpligtelsen til uafhængighed kun kan opfyldes, hvis de nationale tilsynsmyndigheders regulerende funktioner adskilles strukturelt og funktionelt fra de aktiviteter, der er knyttet til ejerskab af eller kontrol med en postvirksomhed; mener, at ledende embedsmænd i de nationale tilsynsmyndigheder ikke bør gives tilladelse til at arbejde for en offentlig postvirksomhed eller andre interesserede parter i mindst seks måneder, efter at de har forladt den nationale tilsynsmyndighed, med henblik på at forhindre interessekonflikter; mener, at medlemsstaterne til dette formål bør indføre lovbestemmelser, der muliggør pålæggelse af sanktioner for misligholdelse af førnævnte forpligtelse;

5.  anmoder Kommissionen om at lette og styrke samarbejdet og koordineringen mellem de nationale tilsynsmyndigheder med henblik på at sikre større effektivitet og interoperabilitet inden for grænseoverskridende levering og overvåge de nationale tilsynsmyndigheders reguleringsaktiviteter – herunder leveringen af forsyningspligtsydelser – for at sikre en ensartet tilgang til anvendelsen af EU-retten og harmoniseringen af postmarkedet inden for EU;

6.  minder om, at direktivet om posttjenester giver medlemsstaterne den fleksibilitet, der er nødvendig for at håndtere særlige lokale forhold og for at sikre en bæredygtig forsyningspligt på lang sigt, samtidig med at det opfylder brugernes behov og tilpasses ændringerne af de tekniske, økonomiske og sociale omstændigheder;

7.  noterer sig, at Kommissionen har bekræftet, at der i direktivet om posttjenester ikke stilles krav om nogen særlig ejerskabsstruktur for forsyningspligtudbydere; mener, at forsyningspligtudbydere ikke bør forhindres i at investere i og sikre innovation inden for leveringen af effektive posttjenester af høj kvalitet;

II. Opretholdelse af forsyningspligten og muliggørelse af fair konkurrence med hensyn til adgang, serviceniveau og brugerbehov

8.  mener, at tendensen bevæger sig i retning af en mere snæver opfattelse af forsyningspligten; tilskynder til, at forbrugernes valgmuligheder fremmes for at definere leveringen af breve inden for rammerne af forsyningspligten; understreger derfor betydningen af at sikre en universel tjeneste af høj kvalitet til overkommelige priser, herunder mindst fem ugentlige udbringninger og fem ugentlige indsamlinger, for alle borgere; noterer sig, at visse medlemsstater tillader en vis grad af fleksibilitet med henblik på at sikre forsyningspligtens bæredygtighed på lang sigt og i betragtning af deres særlige nationale karakteristik og geografiske forhold; minder om, at direktivet tillader en vis fleksibilitet, men at denne ikke bør overskrides af nationale reguleringer;

9.  minder om, at forsyningspligten skal tilpasses de tekniske, økonomiske og sociale omstændigheder samt brugernes behov, og direktivet om posttjenester giver medlemsstaterne den fleksibilitet, der er nødvendig for at tage hånd om særlige lokale forhold og for at sikre forsyningspligtens bæredygtighed på lang sigt;

10.  mener, at den geografiske dækning og adgangen til universelle pakkeleveringstjenester kan og skal forbedres, navnlig for borgere med handicap og nedsat mobilitet og forbrugere i fjerntliggende områder; understreger, at det er vigtigt at sikre tilgængelige posttjenester uden barrierer og overensstemmelse mellem direktivet om posttjenester og loven om tilgængelighed;

11.  noterer sig, at faldet i brevmængder i mange medlemsstater gør det mere og mere vanskeligt at varetage forsyningspligten; erkender, at mange udpegede forsyningspligtudbydere anvender indtægter fra kommercielle aktiviteter, der ikke er omfattet af forsyningspligten, såsom finansielle tjenester eller pakkelevering til at finansiere forsyningspligten;

12.  noterer sig, at der findes en række tilfælde af illoyal konkurrence i postsektoren, og opfordrer den ansvarlige myndighed til at pålægge sanktioner for ethvert tilfælde af misbrug;

13.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at overvåge leveringen af posttjenester som en offentlig tjeneste med henblik på at sikre, at kompensation for offentlige tjenester gennemføres på en forholdsmæssig, gennemsigtig og retfærdig måde;

14.  understreger, hvor vigtigt det er, at priser, der hører under forsyningspligten, er overkommelige, og at tjenesterne er tilgængelige for samtlige brugere; minder om, at de nationale tilsynsmyndigheder klart skal præcisere begrebet "overkommelige priser" for en brevforsendelse, og at medlemsstaterne kan bibeholde eller indføre gratis posttjenester for blinde eller svagtseende;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at opretholde territorial og social samhørighed og de dertil knyttede kvalitetskrav og bemærker, at medlemsstaterne allerede kan tilpasse visse elementer i ydelserne for at imødekomme lokal efterspørgsel ved at udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i direktiv 97/67/EF; anerkender, at postnetværk og tjenester er af stor vigtighed for EU-borgerne; opfordrer medlemsstaterne til kun at anvende statsstøtteværktøjer i ekstraordinære tilfælde, i overensstemmelse med EU's konkurrencepolitik, og på en gennemsigtig, ikke-diskriminerende og passende måde og til at sikre, at kunderne fortsat har adgang til posttjenester ved at sikre, hvor det er hensigtsmæssigt, et minimumsantal af tjenester på samme indleveringssted; opfordrer Kommissionen til at sikre, at kompensationsfonde er forholdsmæssige, og at offentlige udbudsprocedurer er gennemsigtige og retfærdige;

16.  anmoder medlemsstaterne om at sikre, at markedsåbningen fortsat bliver til gavn for alle brugerne, især forbrugerne og de små og mellemstore virksomheder, ved nøje at holde øje med markedsudviklingen; opfordrer til, at der foretages yderligere forbedringer af hastigheden, udbuddet og pålideligheden af tjenester;

17.  opfordrer Kommissionen til at forbedre den nuværende definition af forsyningspligten for at fastsætte et garanteret minimumsserviceniveau for kunder, for at gøre forsyningspligten egnet til skiftende markeder, for at tage højde for markedsændringer i forskellige medlemsstater og for at fremme økonomisk vækst og social samhørighed; fastholder dog, at operatører bør have en vis grad af fleksibilitet til at tilrettelægge forsyningspligten i betragtning af, at hvert marked har sine egne specifikke begrænsninger; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre licensprocedurer i henhold til det nuværende direktiv og yderligere harmonisere licens- og/eller indberetningsprocedurer med henblik på at mindske uberettigede hindringer for adgang til det indre marked uden at skabe unødvendige administrative byrder;

18.  understreger, at indførelsen af lettilgængelige og prismæssigt overkommelige forligsprocedurer har et interessant potentiale med hensyn til at finde en nem og kortsigtet løsning for både operatører og forbrugere i tilfælde af tvister; opfordrer Kommissionen til at indføre lovgivning om postbrugeres rettigheder;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i udarbejdelsen af lovforslag at tage hensyn til digitaliseringen og de muligheder, den fører med sig, medlemsstaternes særlige karakteristika og de overordnede tendenser på post- og pakkemarkedet;

20.  minder om, at momsfritagelse for posttjenester skal anvendes på en sådan måde, at det minimerer konkurrencefordrejninger mellem tidligere monopoler og nytilkomne på markedet og samtidig sikrer forsyningspligtens bæredygtighed på lang sigt, således at alle operatører fortsat kan levere posttjenester i hele Europa; noterer sig, at det er en betydelig forhindring for konkurrenceudviklingen på markedet, at det kun er den etablerede tjenesteudbyder, der garanteres momsfritagelse for tjenester ud over forsyningspligten, når andre tjenesteudbydere er momspligtige;

21.  opfordrer Kommissionen til at sikre lige konkurrencevilkår blandt udbydere, både for traditionel post og det hurtigt voksende område for pakkelevering og mellem etablerede tjenesteudbydere og nytilkomne; foreslår, at Kommissionen bør være berettiget til at vurdere, hvorvidt udbudsprocedurer medfører en urimelig byrde;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje, om tidligere etablerede operatører hverken må drage fordel af statsstøtte eller stilles mindre fordelagtigt på grund af deres offentlige tjenesteforpligtelse eller nedarvede omkostninger over for nytilkomne;

23.  mener, at konkurrence og markedet er drivkræfter for innovation og udviklingen af værdiforøgende tjenester, og anmoder Kommissionen om at støtte, ved at tage hensyn til proportionalitetsprincippet og den økonomiske begrundelse, innovation i sektoren for at fremme værdiforøgende tjenester såsom "track-and-trace", afhentnings-/afleveringssteder, fleksible leveringstider, passende tilbagesendelsesmuligheder og adgang til nemme klageprocedurer; anerkender det arbejde, der allerede er udført, og de investeringer, der allerede er foretaget af postvirksomhederne på dette område;

24.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge medlemsstaternes støtte til forsyningspligten og andre nedarvede omkostninger for udbydere af posttjenester i henhold til det primære regelsæt for statsstøttekontrol af tjenester af almen økonomisk interesse (rammebestemmelserne om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse fra 2012);

25.  mener, at servicekvaliteten bør bedømmes på baggrund af de standarder, der er fastsat i direktivet, og afspejler forbrugernes behov, for at øge interoperabiliteten og forbedre servicekvaliteten;

26.  noterer sig, at de europæiske postvirksomheder har investeret i opgraderingen af deres sammenkobling af nettene og indført innovative, brugervenlige tjenester til forbrugere og små og mellemstore e-detailhandlere, der benytter e-handel på tværs af grænserne; mener, at disse investeringer bør beskyttes med fair adgangsbetingelser;

27.  gentager sin støtte til forummet for brugere af posttjenester, som blev oprettet af Kommissionen i 2011, og som har til formål at lette drøftelser mellem brugere, operatører, fagforeninger og andre aktører om spørgsmål vedrørende bl.a. slutbrugeres tilfredshed, krav til erhvervsbrugere, og hvordan e-handelsforsendelser kan forbedres; er af den opfattelse, at forummet er meget nyttigt og bør mødes regelmæssigt for at finde mulige løsninger til at forbedre post- og pakkeleveringstjenester;

III. Den grænseoverskridende dimension og e-handel

28.  anmoder medlemsstaterne om at sikre interoperabiliteten mellem og opgraderingen af postnetværk og, hvor der findes flere forsyningspligtudbydere, forebygge hindringer for transport af postforsendelser og give små og mellemstore virksomheder adgang til de økonomisk tillokkende tjenester inden for grænseoverskridende leveringer ved at øge gennemsigtigheden af de tariffer, der anvendes af postvirksomhederne;

29.  mener, at pakkelevering er en særdeles konkurrencedygtig, innovativ og hurtigt voksende sektor; bemærker, at prisoverkommelige og pålidelige pakkeleveringstjenester er vigtige for at virkeliggøre det digitale indre marked; minder om, at åbningen af denne sektor for konkurrence har sat skub i udviklingen af værdiforøgende tjenesteydelser såsom "track-and-trace", afhentnings-/afleveringssteder, fleksible leveringstider og tilbagesendelsesmuligheder; mener derfor, at enhver ny regulering af dette marked skal være forholdsmæssig og underbygget af solid økonomisk dokumentation;

30.  bemærker i denne forbindelse, at alle fordelene ved nye teknologier, herunder droner, bør tages i betragtning, eftersom de kan lette leveringstjenester, navnlig i tyndt befolkede, isolerede eller fjerntliggende områder, samtidig med at sikkerhedsaspekter og miljømæssig bæredygtighed tages i betragtning;

31.  mener, at dynamikken på det stærkt konkurrenceprægede, innovative og hurtigt voksende pakkemarked ikke bør hæmmes af ubegrundet regulering og unødvendigt bureaukrati;

32.  opfordrer Kommissionen til at udvikle markedstilsyn for pakkelevering, hvor det er nødvendigt, i en resultatorienteret retning, til at fremme, uden at underminere de nationale tilsynsmyndigheders kompetence, den prismæssige overkommelighed af grænseoverskridende tariffer, og til at indkredse illoyale konkurrencebegrænsende og monopolistiske praksisser; opfordrer til, at gennemsigtigheden i tariffer og tjenesternes tilgængelighed øges, navnlig for detailkunder og små og mellemstore virksomheder;

33.  glæder sig over Kommissionens forslag om gennemsigtig og ikke-diskriminerende grænseoverskridende adgang til alle netværkselementer, tilknyttede faciliteter, relevante tjenester og informationssystemer for postnetværk til tredjeparter; mener, at effektiv brug af infrastruktur kunne medføre økonomiske gevinster for forsyningspligtudbydere og øge konkurrencen inden for grænseoverskridende levering;

34.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle flere data om pakkeleveringsmarkedet for bedre at kunne vurdere udviklingen af denne økonomiske sektor og dens strukturelle udvikling;

35.  understreger vigtigheden af at forbedre kvaliteten af tjenesteydelserne og beskyttelsen af forbrugernes rettigheder for at genoprette et passende niveau af forbrugertillid; mener, at øget gennemsigtighed for så vidt angår priser, leveringsmuligheder, betingelser og kvalitet/ydelse (hurtighed, geografisk dækning, forsinkelser og håndtering af beskadigede eller bortkomne pakker) samt tillidsmærkeordninger kunne afhjælpe den manglende tillid;

36.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at forbedre gennemsigtigheden for så vidt angår offentlige prisvilkår og service (leveringsmuligheder, endelig levering, pålidelighed), især når det drejer sig om e-handel; anmoder om, at der gennemføres kontrol af gennemsigtigheden, hvis priserne ikke kontrolleres af konkurrenterne eller er urimeligt høje; understreger vigtigheden af at mindske kløften mellem indenlandske og grænseoverskridende priser og støtter foranstaltninger, der øger forbrugernes bevidsthed og mulighed for at sammenligne indenlandske og grænseoverskridende prisstrukturer; opfordrer de nationale tilsynsmyndigheder til at vurdere, hvorvidt priserne på visse grænseoverskridende ruter, med særlig vægt på overdrevne forskelle, er overkommelige;

37.  opfordrer Kommissionen til at fremme strategien for e-handel og grænseoverskridende pakkelevering; foreslår at lette interoperabiliteten i hele forsyningskæden og udvikle bedste praksis, der er offentligt tilgængelig, for e-detailhandlere;

38.  fremhæver, at klageprocedurer og tvistbilæggelsesordninger skal være enkle og effektive og finde anvendelse på tværs af grænserne; fremhæver, at direktivet om alternativ tvistbilæggelse (ATB-direktivet) og onlineplatformen, som blev oprettet ved forordning (EU) nr. 524/2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, kan være til gavn for forbrugere og virksomheder i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner; er bekymret over, at kun 24 medlemsstater indtil videre – selv om gennemførelsesfristen var fastsat til juli 2015 – har gennemført ATB-direktivet, og at millioner af EU-borgere følgelig fratages denne vigtige klagemekanisme; mener, at den europæiske småkravsprocedure kunne være en nyttig mulighed for forbrugere og virksomheder i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner; opfordrer til, at der overvejes flere mekanismer, som sikrer passende klagemuligheder for brugere af posttjenester, hvis det er nødvendigt;

39.  tilskynder medlemsstaterne til at støtte omkostningsreduktioner ved at forbedre pakkeleverings- og -indsamlingsprocessers interoperabilitet og udvikle europæiske standarder for integrerede sporingssystemer; anerkender de fremskridt, som industrien har gjort med hensyn til at servicere forbrugere og SMV'er på tværs af grænserne ved at øge interoperabilitet og track-and-trace-systemer; opfordrer til, at der indføres åbne værktøjer og indikatorer for kvaliteten på tjenester, således at forbrugerne kan sammenligne tilbud fra forskellige tjenesteudbydere; glæder sig over fremgangen, som bekræfter den markedstilgang, som Parlamentet støtter og har anmodet om; opfordrer til, at der oprettes platforme for samarbejde og informationsudveksling mellem leveringsvirksomheder for at skabe et bredere udbud af leveringsmuligheder og tilbagesendelsesmuligheder for forbrugerne;

40.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge afviklingen af grænseoverskridende pakkelevering i henhold til de forskellige regler i enten internationale handelsaftaler (f.eks. reglerne i Verdenspostforeningens (UPU) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) eller EU-retten (f.eks. EU-toldkodeksen), især forsyningspligten, der kan misbruges og skabe markedsforvridning; opfordrer Den Europæiske Union til at ansøge om medlemskab af Verdenspostforeningen med henblik på at opnå en fuldt integreret europæisk postsektor;

41.  støtter princippet om at udarbejde statistikker om pakkeleveringsmarkedet for at få et tydeligere billede af førende markedsaktører, konkurrencemønstre og markedstendenser;

IV. Den sociale dimension: fremme af beskæftigelsen

42.  opfordrer medlemsstaterne til at garantere alle arbejdstagere i sektoren for posttjenester anstændige arbejdsvilkår, herunder det krævede niveau af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, uanset størrelsen og typen af den virksomhed, der ansætter dem, arbejdsstedet eller den underliggende ansættelseskontrakt; understreger betydningen af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig i forbindelse med den demografiske udvikling og arbejdstagernes høje mobilitet i postsektoren; glæder sig over samarbejdet mellem Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og de sektorspecifikke arbejdsmarkedsparter inden for rammerne af kampagnen "Healthy Workplaces Manage Stress";

43.  bemærker, at sektoren for posttjenester som følge af teknologiske fremskridt og digitaliseringen i de seneste år har forandret sig betydeligt, og at modernisering og diversificering af posttjenesterne har stor indvirkning på arbejdsvilkårene og beskæftigelsen;

44.  konstaterer, at liberaliseringen af postsektoren i nogle medlemsstater har medført store forskelle i arbejds- og lønvilkårene mellem forsyningspligtudbydere og konkurrerende postvirksomheder, der leverer specifikke posttjenester; mener, at øget konkurrence ikke bør føre til ulovlig social praksis eller forværre arbejdsvilkårene;

45.  bemærker, at hvis postvirksomhederne har muligheden for at udvikle og udvide deres produktion innovativt, navnlig i afsidesliggende områder, bør dette også medføre, at beskæftigelsen fremmes;

46.  bemærker, at antallet af deltidsansatte, vikaransatte og selvstændige i sektoren er steget, og at udviklingen generelt går i retning af mere fleksible ansættelseskontrakter, der under nogle betingelser kan føre til usikre ansættelsesforhold uden tilstrækkelig sikring af arbejdstagernes vilkår; glæder sig over udviklingen af nye arbejdstidsmodeller, der for eksempel sikrer, at arbejdstagerne kan opnå en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, gennemføre videreuddannelse eller har mulighed for at arbejde på deltid; bemærker, at nye, fleksible ansættelseskontrakter ikke må medføre potentielle risici for arbejdstagerne, f.eks. i form af overbelastning eller løn, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsindsatsen; understreger derfor, at der er behov for fleksibilitet på arbejdsmarkedet på den ene side og økonomisk og social sikkerhed på arbejdsmarkedet på den anden side; understreger, at reduktion af omkostningerne til arbejdskraft ved en forringelse af arbejdsvilkårene og de beskæftigelsesmæssige standarder ikke bør betragtes som fleksibilitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge aktiviteterne for at modvirke proformaselvstændighed inden for postsektoren; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til mere generelt at forhindre, at ansættelseskontrakters fleksibilitet har negativ virkning for arbejdstagerne;

47.  glæder sig over den vigtige rolle, som fagforeninger har spillet i mange medlemsstater, hvor de i samarbejde med forsyningspligtudbyderne har forsøgt at håndtere ændringerne i sektoren for posttjenester på en socialt ansvarlig måde; understreger vigtigheden af stærke og uafhængige arbejdsmarkedsparter i postsektoren, en institutionaliseret arbejdsmarkedsdialog og inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedsanliggender;

48.  understreger vigtigheden af at overvåge overholdelsen af de obligatoriske køre-hvile-tidsbestemmelser samt arbejdstider i postsektoren; mener, at overvågningen skal ske ved hjælp af digitalt kontroludstyr, der installeres i køretøjerne; minder om, at forordning (EU) nr. 165/2014 om takografer inden for vejtransport ikke gælder for køretøjer på under 3,5 tons; opfordrer derfor til, at kontrollen af køre-hviletider optrappes; minder om, at alle en medarbejders aktiviteter i forbindelse med arbejdsrelaterede opgaver betragtes som arbejdstid; understreger ligeledes vigtigheden af at overvåge overholdelsen af EU-lovgivningen og den nationale lovgivning om beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder forholdene i køretøjer, for alle personer, der medvirker ved udførelse af posttjenester, uanset om deres beskæftigelsesstatus er selvstændig, underleverandør, vikar eller kontraktansat;

49.  finder det nødvendigt at sikre en balance mellem fri konkurrence, forbrugernes behov, den forsyningspligtige virksomheds bæredygtighed og finansiering samt bevarelse af arbejdspladser;

50.  ser med bekymring på forsøgene på at tilsidesætte de gældende regler vedrørende mindsteløn ved at øge arbejdsbyrden i et omfang, der ikke kan overkommes inden for den lønnede arbejdstid;

51.  glæder sig over arbejdet i Udvalget for den Sociale Dialog inden for sektoren for posttjenester og henviser til projektet "Managing demographic challenges and finding sustainable solutions by the social partners in the postal sector", der er iværksat af europæiske arbejdsmarkedsparter;

52.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle flere data om beskæftigelsestal og -vilkår i postsektoren for bedre at kunne vurdere den faktiske situation efter den fulde åbning af markedet og at reagere effektivt på udviklingen og eventuelle problemer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte en tæt overvågning af nye metoder til automatiseret postomdeling og deres indvirkning på arbejdsvilkårene og beskæftigelsen og til om nødvendigt at vurdere behovet for modernisering af social- og beskæftigelseslovgivningen for at være på forkant med kommende ændringer i postsektoren; opfordrer arbejdsmarkedets parter til ligeledes at ajourføre de kollektive aftaler, hvor det måtte være nødvendigt, for at sikre høje standarder for ansættelses- og arbejdsvilkår;

o
o   o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14.
(2) EUT C 217 af 11.8.2010, s. 7.
(3) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63.
(4) EUT L 165 af 18.6.2013, s. 1.
(5) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
(6) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0067.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik