Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2320(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0248/2016

Внесени текстове :

A8-0248/2016

Разисквания :

PV 14/09/2016 - 19
CRE 14/09/2016 - 19

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.12
CRE 15/09/2016 - 11.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0359

Приети текстове
PDF 631kWORD 69k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за създаване на работни места?
P8_TA(2016)0359A8-0248/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно „Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на малките и средните предприятия (МСП) за създаване на работни места?“ (2015/2320(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 173 и 49 от него,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид „Small Business Act“ (COM(2008)0394),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно пригодността на регулаторната рамка на ЕС (COM(2013)0685),

—  като взе предвид плана за действие на Комисията „Предприемачество 2020 г.“,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране“ (COM(2011)0870),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

—  като взе предвид Европейския инвестиционен план,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване и създаване на работни места“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно „Улесняване достъпа на МСП до финансиране“(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г., озаглавена „Как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?“(3),

—  като взе предвид Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки,

—  като взе предвид Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации,

—  като взе предвид програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“,

—  като взе предвид Програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME),

—  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2014 г. относно процеса на консултация за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната тежест на ЕС върху МСП(4),

—  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Mинимизиране на регулаторната тежест за МСП — Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ (COM(2011)0803),

—  като взе предвид Годишния доклад на Комисията относно европейските МСП (2013/2014 г.) — частично и крехко възстановяване,

—  като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) от януари 2013 г., озаглавен „Родени глобални: потенциалът за създаване на нови работни места в нови международни предприятия“;

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 2013 г., озаглавен „Обществена политика и подкрепа за преструктуриране в МСП“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 2016 г., озаглавен „Годишен доклад на ERM за 2015 г.: създаване на работни места в МСП“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2012 г., озаглавен „Публични мерки в подкрепа на самостоятелно заетите лица и създаването на работни места в предприятия с един служител и в микропредприятия“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2011 г., озаглавен „МСП в условията на криза: заетост, индустриални отношения и партньорство на местно ниво“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2011 г., озаглавен „Представителство на работниците на равнище организация в Европа“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound за 2014 г., озаглавен „Социален диалог в микропредприятията и малките предприятия“,

—  като взе предвид проучването на Европейската комисия от 2015 г. относно достъпа до финансиране за предприятия (SAFE),

—  като взе предвид Годишния доклад на Комисията относно европейските МСП (2014/2015 г.) — МСП възобновяват наемането на служители,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно създаването на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кризата(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно инициативата за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. относно малките и средните предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на стопанска дейност(7),

—  като взе предвид Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия,

—  като взе предвид проучването на Евробарометър от 2015 г., озаглавено „Интернационализация на малките и средните предприятия“,

—  като взе предвид проучването на ОИСР от 2015 г., озаглавено „Финансиране на МСП и предприемачите през 2015 г. — сравнителен доклад на ОИСР“,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A8-0248/2016),

A.  като има предвид, че МСП (през 2014 г. в ЕС-28 са осъществявали дейност 22,3 милиона МСП(8)) създават повече работни места от други предприятия от частния сектор, като предоставят около две трети от всички работни места в частния сектор в ЕС, и като има предвид, че предприемачите и МСП оказват важен и положителен принос към социално-икономическия растеж и развитието на Съюза; припомня, че подкрепата на МСП означава борба с равнищата на безработица и безработицата сред младежите в ЕС, изчислени съответно на 8,9% и 19,4%(9); като има предвид, че броят на безработните — около 23 милиона души през 2015 г. — остава безпрецедентно висок;

Б.  като има предвид, че през 2014 г. МСП са дали значителен принос за увеличаването на заетостта с до 71% в нефинансовия сектор на икономиката;

В.  като има предвид, че създаването на работни места в МСП се влияе от редица вътрешни и външни фактори, като сред последните най-важните условия са съществуването на управляема конкуренция (включително от страна на многонационалните корпорации (МНК) и сивата икономика), управляема административна тежест и управляеми общи производствени разходи, както и достъпът до финансиране и квалифицирана работна ръка;

Г.  като има предвид, че неотдавнашните проучвания на Eurofound показват, че МСП, които създават работни места, често са нови, иновативни, действащи на международно равнище, разположени в градски райони и ръководени от опитни управители и имат цялостни стратегии за растеж и инвестиции;

Д.  като има предвид, че МСП играят важна роля за укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, като допринасят също за по-интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид значението на мрежата от МСП на регионално равнище, и по-специално в селските райони;

Е.  като има предвид, че макар и 90% от световния растеж да се генерира извън ЕС, само 13% от МСП осъществяват международна дейност извън ЕС;

Ж.  като има предвид, че съществуват различия в характеристиките на МСП в ЕС, напр. по отношение на мащаба и въздействието върху националните икономики; като има предвид, че тези различия са исторически обусловени;

З.  като има предвид недостига на квалифицирана работна ръка и различията в уменията в ЕС, както и движението на квалифицирана работна ръка предимно от присъединилите се след 2004 г. към ЕС държави членки и от държавите, засегнати от кризата в еврозоната, към други държави членки, което създава периферни региони, страдащи от недостиг на квалифицирана работна ръка вследствие на явлението „изтичане на мозъци“;

И.  като има предвид, че въпреки правилата на вътрешния пазар в ЕС продължават да съществуват значителни различия по отношение на регулаторните рамки за МСП, по-специално по отношение на сигурността на бъдещото развитие на регулаторните рамки и на правното качество на регулирането като цяло;

Й.  като има предвид, че представителите на МСП посочват високите разходи за труд като една от големите пречки за създаването на работни места и очакват посочените разходи да бъдат намалени, предвид на факта, че най-високи са разходите за труд в свръхрегулираните и бюрократичните системи;

К.  като има предвид, че поради своята по-ограничена структура МСП срещат по‑големи трудности при внедряването на регулаторните стандарти в сравнение с големите предприятия;

Л.  като има предвид, че представителството на работниците и социалният диалог в МСП не са толкова широко разпространени, колкото в по-големите предприятия, и че синдикалните организации в някои държави превръщат в приоритет опитите за усилване на представителството на работниците в МСП, например чрез насърчаване на създаването на работнически съвети в МСП(10);

М.  като има предвид, че социалната и основана на солидарност икономика осигурява работни места за повече от 14 милиона души, които представляват около 6,5% от работниците в ЕС; като има предвид, че в ЕС има 2 милиона предприятия от социалната и основана на солидарност икономика, които представляват 10% от предприятията в Съюза; като има предвид, че социалните предприятия се оказаха устойчиви по време на икономическата криза;

Н.  като има предвид, че МСП са по-устойчиви на икономически кризи по отношение на загубата на работни места, като по-специално кооперациите в промишлеността и услугите показаха по-голяма устойчивост след настъпването на кризата през 2008 г. от другите предприятия в същите сектори;

О.  като има предвид, че прехвърлянето на предприятия на работниците под формата на кооперации представлява успешен вид прехвърляне на предприятие, което доказва високият им процент на оцеляване;(11)

П.  като има предвид, че твърде много работни места остават незаети поради ниската трудова мобилност и несъответствието на някои системи за обучение спрямо настоящата действителност на пазара на труда;

Р.  като има предвид, че екологичният сектор беше един от основните създатели на нетни работни места в Европа по време на рецесията, а МСП с дългосрочен план за развиване на дейност в зелената икономика създават работни места, които са по-устойчиви на настоящите външни фактори на глобализираната икономика(12);

С.  като има предвид, че като цяло данни за договорните споразумения и организацията на труда в МСП се намират трудно;

Т.  като има предвид, че според Eurofound в редица държави условията на труд, включително работното време, често са по-гъвкави и в по-малка степен формализирани в МСП, отколкото в по-големите предприятия; като има предвид, че първоначалното въздействие на кризата изглежда е имало ефекта да увеличи съществуващите „вътрешни“ възможности за гъвкавост, докато организациите се опитват да се справят с променящите се външни обстоятелства и търсене;

У.  като има предвид твърдението на ЕЦБ, че кризата на държавния дълг е увеличила разходите за финансиране на банките в държавите, засегнати от кризата в еврозоната, които впоследствие са били прехвърлени на МСП под формата на по-високи лихвени проценти или по-малки заеми;

Ф.  като има предвид, че бюджетът на ЕС следва да допринася за насърчаване на създаването на дългосрочни качествени и квалифицирани работни места и за потенциала на МСП за създаване на достойни и устойчиви работни места;

Х.  като има предвид, че достъпът до финансиране е една от основните пречки пред създаването и растежа на МСП, и по-специално в случая на предприятията на социалната икономика, предвид — наред с другото — липсата на достатъчно разнообразен набор от капиталови инструменти и рисков капитал в целия Съюз, необходими в процеса на растежа на дружествата;

Ц.  като има предвид, че поради исторически причини някои общества имат доста негативна представа за предприемачите, което в някои случаи се отразява и в дискриминационно отношение на правителствата към сектора на МСП, например в сравнение с благоприятната среда, която тези държави създават за чуждестранните инвестиции, особено за МНК;

Ч.  като има предвид, че условията на неравнопоставеност между МНК и МСП също така произтичат от практиката да се прехвърлят печалби към държави, считани за данъчни убежища;

Ш.  като има предвид, че проучванията на Комисията не предоставят подробна оценка на потенциалното въздействие на бъдещото Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) върху МСП в различните държави членки;

Потенциал за създаване на работни места и квалифицирана работна сила

1.  Припомня, че почти 99% от европейските предприятия са МСП, поради което те са гръбнакът на икономиката на ЕС;

2.  Счита, че за да се гарантират по-добри условия за създаване на работни места в сектора на МСП, държавите членки и Комисията трябва да предприемат мерки по отношение на следните проблеми, които се наблюдават в различна степен в различните държави членки и отделните региони: недостига на умения, недостатъчната степен на оценка на бъдещите нужди от умения, несъответствията между уменията и потребностите, изтичането на мозъци, ненужната регулаторна тежест и регулаторна несигурност във всички области, недостига на диалог между заинтересованите страни на пазара, ограничения достъп до финансиране и до обществени поръчки, недостатъчния капацитет за иновации и за достъп до нови технологии, недостатъчната подкрепа, оказвана на МСП в рамките на политиките за публични инвестиции, сивата икономика и измамата, както и облагодетелстваното положение на МНК;

3.  Счита, че справянето с посочените по-горе структурни проблеми би довело, наред с другото, до по-лоялна конкуренция и до включване на по-голям брой стопански субекти в плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, което ще предостави на държавите членки възможността да финансират политики, благоприятстващи създаването на работни места, преди всичко в полза на МСП, и ще осигури лоялна конкуренция между държавите членки, както и по-справедливи пазарни условия;

4.  Подчертава необходимостта от регулаторна среда, насърчаваща инвестиции, които да стимулират едновременно устойчив растеж и качествени работни места;

5.  Отбелязва, че — наред с другото — разходите за труд, които неминуемо съпътстват стопанската дейност, оказват въздействие върху потенциала на МСП за създаване на работни места и могат да окажат влияние върху конкурентоспособността; в това отношение подчертава, че данъчната тежест следва да бъде прехвърлена от фактора труд към други източници на данъчно облагане, които не са толкова неблагоприятни за заетостта и растежа, като същевременно се осигури подходяща социална закрила;

6.  Подчертава, че трябва да бъдат постигнати високи стандарти за защита на работниците и че понижаването на разходите за труд чрез намаляване на защитата на работниците не би следвало да бъде средство за намаляване на безработицата; предупреждава освен това, че намаляването на заплащането и ограничаването на правата на работниците може да предизвика изтичане на по-високо квалифицирани работници и представлява заплаха за сигурността на работните места, като излага МСП на недостиг на квалифицирани работници и същевременно създава несигурност в Европа; счита, че повишената гъвкавост на пазара на труда не следва да води до намаляване на защитата на работниците, тъй като не увеличава потенциала на МСП за създаване на работни места;

7.  Счита, че ненужното академизиране на някои професии не помага за разрешаване на проблема с липсата на умения в МСП; счита, че професионалното образование и обучение, особено двойните системи, които работят в сътрудничество с МСП, следва да получат по-голяма обществена подкрепа; подчертава, че двойното професионално образование и обучение е важен инструмент за намаляване на младежката безработица, и призовава за подкрепа на МСП, които обучават младите хора в квалифицирани специалисти и по този начин дават важен принос за включването на младите хора в пазара на труда и в обществото; посочва, че двойната образователна система, използвана в една държава членка, не може да се възприема сляпо в друга държава членка;

8.  Приканва държавите членки да насърчават разгръщането на силна предприемаческа култура, като включат съответните умения в образованието и обучението;

9.  Счита, че схемите за стажуване в МСП следва да бъдат насърчавани от държавите членки, включително чрез данъчни и финансови стимули и чрез изисквания за качество, осигуряващи подходящи здравословни и безопасни условия на труд; припомня, че МСП имат много специфични потребности от умения; подчертава, че в това отношение трябва да се стимулират също така програмите за двойно обучение и възможностите за съчетаване на образование и стаж, тъй като те играят изключително важна икономическа и социална роля като инструменти за насърчаване на равните възможности за всички граждани;

10.  Настоятелно призовава държавите членки да разработят форми на сътрудничество, включващи всички правителствени равнища, предприятията (включително предприятията, свързани със социалната икономика), синдикалните организации, образователните институции и други социални партньори с оглед на адаптирането на системите за образование и обучение с цел борба с несъответствието между уменията/квалификациите и нуждите на пазара на труда, особено за МСП; призовава за насърчаване на по-неформалното обучение, включително обучението на работното място и обмена на знания между служителите;

11.  Подчертава важната роля на предприятията, включително на МСП и микропредприятията, в сътрудничеството със създателите на политиките и социалните партньори за промяна на образователните системи и програмите за професионално обучение в Европа по отношение на методите на преподаване и разработването на учебни програми, така че да се постави по-силен акцент върху развитието на професионални умения за 21-ви век, по-специално на цифрови умения, критично мислене, способност за решаване на проблеми и работа в екип; във връзка с това подчертава значението на практическия опит и опита в реални условия;

12.  Подчертава значимостта на преодоляването на недостига на умения, пред който са изправени МСП; счита, че Комисията трябва да постави акцент върху подпомагането на съответно обучение и образование, което може да допринесе за преодоляването на недостига на умения по отношение на ИКТ уменията, които са от съществено значение за иновативните МСП;

13.  Счита, че с цел привеждането в съответствие на търсенето и предлагането на работа държавите членки следва да предприемат реформи в образователните си системи, които да вземат предвид променения социален контекст, що се отнася до значението на преподаването и изучаването на един или повече езици, както и на технологичните иновации;

14.  Призовава държавите членки да предоставят подходящо обучение и да гарантират непрекъснато професионално развитие на учителите, за да се насърчават съвременни методи на преподаване и да се развиват умения и компетентности за 21-ви век;

15.  Призовава за предприемане на допълнителни мерки за интегриране на поколението на възраст над 50 години на пазара на труда, в бизнеса, образованието и обучението с цел предотвратяване на дълготрайната безработица и риска от социално изключване на тази категория работници и техните семейства;

16.  Счита, че МСП играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места; насърчава по-нататъшното инвестиране в потенциала на МСП за превръщане на екологичните предизвикателства във възможности за стопанска дейност;

17.  Признава нарастващото значение на самостоятелната заетост и микропредприятията, които са от основно значение за насърчаването на иновациите и предприемачеството; изразява обаче загриженост във връзка с разрастващата се в целия ЕС фиктивна самостоятелна заетост, която не би следвало да се разглежда в положителен аспект като явление, което допринася за „нарастването на броя на микропредприятията“, а по-скоро като такова, което причинява трудова несигурност, води до неблагоприятни условия на труд и до ограничена или липсваща социална закрила и руши образа на предприемачеството, като поставя много хора в уязвимо положение, което от своя страна създава нови социални проблеми, които трябва да бъдат решени;

18.  Подчертава, че административната тежест на регулирането е непропорционално по-висока за самостоятелно заетите лица и микропредприятията, отколкото за по-големите предприятия; във връзка с това счита, че всички мерки по отношение на „фиктивните самостоятелно заети лица“ трябва да бъдат прилагани целенасочено и не трябва да създават каквато и да било ненужна административна тежест за лицето;

19.  Изразява загриженост относно несигурните условия на труд за голям брой самостоятелно заети лица и техните увеличаващи се нива на бедност; призовава Комисията и държавите членки да насърчават мрежите за съвместна дейност на микро- и малките предприятия под формата на кооперации (например кооперации на индивидуални производители, кооперации на лица на свободна практика, кооперации на МСП, кооперации за дейност и заетост), тъй като тези мрежи значително повишават устойчивостта и потенциала за заетост на съставните им единици;

20.  Отбелязва Европейския инвестиционен план, който има за цел да създаде нови работни места и да стимулира иновациите, и изразява надежда, че Европейският портал за инвестиционни проекти — като прозрачен механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти в ЕС — ще спомогне за насочване на инвеститорите към съществуващите възможности в полза на финансирането на МСП и разработването на стартиращи предприятия като важен и устойчив начин за намаляване на безработицата и за стимулиране на дългосрочната качествена трудова заетост; ето защо призовава в Европейския портал за инвестиционни проекти да бъдат включени различни категории с подходящи прагове, за да се даде възможност на МСП и стартиращите предприятия да се възползват напълно от неговото функциониране;

21.  Припомня, че ЕС се ангажира да засили промишлената си база, поставяйки си за цел делът на промишленото производство да съставлява поне 20% от европейския БВП до 2020 г. и да се увеличи до 30% до 2030 г.; счита, че това е важно условие за ефективното подобряване на ситуацията по отношение на заетостта в Европа;

22.  Подчертава ролята на насоченото към бъдещето законодателство и опростяването на процесите в контекста на бързото развитие в силно иновативния и отличаващ се със силен интензитет на познанията сектор на МСП, включително предприятията на социалната икономика и кооперативния модел на предприемачество, като подчертава ролята на сектора за интелигентна специализация и като взема предвид програмата на ЕС за градовете, както и в очакване на Пакта от Амстердам и ролята на мрежовите и рамковите структури като Европейското партньорство за иновации;

23.  Отбелязва, че в държави членки, които нямат публични инвестиционни банки, МСП могат да са в по-неблагоприятно положение в сравнение с МСП, които се намират в страни с функциониращи публични инвестиционни банки, тъй като общественият интерес не е приоритет за частните банкови институции;

24.  Призовава държавите членки да прилагат законодателството относно равния достъп на МСП до обществени поръчки;

25.  Призовава държавите членки да насърчават създаването и развитието на кооперативни предприятия, тъй като те се оказаха по-устойчиви по време на кризата и пострадаха в по-малка степен от загуба на работни места, отколкото средностатистическите предприятия, както и да създават качествени работни места, които не се прехвърлят в други страни; призовава ЕИБ и Комисията да информират редовно Парламента относно конкретните мерки, предприети до момента за подобряване на достъпа до финансиране на кооперациите и предприятията на социалната икономика;

26.  Счита, че политиките на ЕС и националните политики не следва да бъдат насочени само към МСП, стартиращите предприятия и създаването на нови работни места в МСП, и призовава Комисията и държавите членки да продължат да подкрепят прехвърлянето на предприятия като средство за запазване на съществуващите работни места в МСП, които са застрашени от закриване; призовава за насърчаване на прехвърлянето на предприятия на работници под формата на кооперации като успешен вид прехвърляне на предприятия;

27.  Призовава Комисията да ангажира по-активно държавите членки и местните и регионалните органи, институциите за висше образование и обучение, сдруженията на гражданското общество, предприятията, синдикалните организации и финансовите институции с оглед на популяризирането и пълноценното използване на източниците на финансиране на ЕС (напр. Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“), за да се съдейства за преодоляване на трудностите при достъпа до информация, до консултация и финансиране, които продължават да бъдат сред основните пречки за растежа на МСП; освен това подчертава значимостта на трансграничните програми за насърчаване на МСП в рамките на европейската изследователска инициатива EUREKA като средство за улесняване на сътрудничеството между МСП и изследователски институции; призовава Комисията и държавите членки да координират по-добре различните инструменти за финансиране на МСП;

28.  Във връзка с това подчертава, че към днешна дата обучението и информацията относно подобни възможности са крайно недостатъчни в сравнение с реалните потребности и редицата възможности, които тези фондове могат да предоставят;

29.  Настоятелно призовава Комисията да разработи съвместно с националните звена убедителни и ефективни маркетингови кампании, насочени единствено към МСП, относно инструмента „Fast Track Innovation“ на програмата „Хоризонт 2020“;

30.  Призовава МСП (включително микропредприятията), както и местните и регионалните органи да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности за комбиниране на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и ЕФСИ, като се има предвид, че това са два допълващи се инструмента; препоръчва комбинирането на ЕСИ фондовете и ЕФСИ в тематични и многонационални инвестиционни платформи и приканва Комисията и групата на ЕИБ да увеличат усилията си за създаване на тези платформи с цел насърчаване на продуктите на групата на ЕИБ и подобряване на достъпа на МСП до финансиране;

31.  Подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите в научни изследвания, иновации, квалифицирано обучение и развитие, с цел да се стимулират качественият растеж и потенциалът за създаване на работни места на европейските МСП; подчертава факта, че за подкрепа на МСП са предназначени средства в размер на 75 милиарда евро по линия на предназначената за МСП част от ЕФСИ; приветства успешното усвояване досега на финансирането за МСП по линия на ЕФСИ сред одобрените проекти;

32.  Призовава Комисията при преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. да намери начин изцяло да компенсира съкращенията, извършени при финансирането на програмата „Хоризонт 2020“ в полза на ЕФСИ, предвид нейното значение по отношение на икономическото развитие и на създаването на работни места, по-специално за МСП;

33.  Приветства инициативата за използване на финансови инструменти в подкрепа на МСП, но счита, че безвъзмездното финансиране следва да бъде поддържано там, където играе решаваща роля и е необходимо за насърчаване на новаторството и развойната и научноизследователската дейност, които са от решаващо значение за създаването на работни места и за бъдещия икономически успех на Европа;

34.  Настоятелно призовава както държавите членки, така и Комисията да постигнат, в рамките на цялостен подход спрямо подкрепата за МСП, значителен напредък в по-нататъшното опростяване на финансирането от страна на ЕС до 2017 г. по отношение на прилагането, управлението и наблюдението/контрола на проекти, по-конкретно чрез въвеждане на единна, обхващаща целия ЕС публична процедура за възлагане на електронни обществени поръчки, пълно електронно сближаване, единен одит, основан на принципа на риска, намаляване на изискванията за данни и информация и премахване на свръхрегулирането чрез обширна регулаторна оптимизация; подчертава обаче необходимостта да се гарантира подходящ баланс между опростяването, от една страна, и разкриването и предотвратяването на нередности, включително на измами, от друга страна; изисква от Комисията да представи предложения за законодателни промени на регламентите относно политиката на сближаване по време на междинния преглед/междинното преразглеждане с цел улесняване на достъпа до финансиране за МСП, и по-специално за стартиращите предприятия, които желаят да се разрастват; припомня, че по изчисления на Комисията чрез европейските електронни обществени поръчки, прозрачността и намаленията на административните разходи биха могли да се спестят до 50 милиарда евро годишно;

35.  Приканва Комисията, преди да започне обстойни разисквания с Парламента относно бъдещата финансова рамка и относно политиката на сближаване за периода след 2020 г., да извърши съответните количествени проучвания на въздействието на политиките и инструментите за подкрепа на малките и средните предприятия, които биха позволили извършването на подготвителна дейност чрез наблюдение на резултатите и оценка на тяхната ефективност в сравнение с тази на други форми на помощ, които не са насочени към предприятия под определен размер;

36.  Подчертава значението на достъпа до мерките на ЕС за подпомагане и финансиране и до електронни публични услуги за МСП, разположени в по-малки градски зони и селски райони, който ще повиши техния потенциал за заетост и ще допринесе за икономическото развитие на районите, застрашени от обезлюдяване;

37.  Призовава МСП да преодолеят различията между половете на пазара на труда по отношение на заетостта и заплащането, наред с другото чрез предоставяне или подпомагане на детски заведения, отпуск за полагане на грижи за други лица, гъвкаво работно време за лицата, полагащи грижи, както и да гарантират равно заплащане на мъже и жени за еднакъв труд;

38.  Призовава държавите членки да гарантират предоставянето на местна инфраструктура за грижи за децата с цел улесняване на достъпа на родителите до работната сила;

39.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават обучението и образованието в областта на ИКТ и науките, технологиите, инженерството и математиката, за да предоставят на настоящата и бъдещата работна сила съответните електронни умения; насърчава Комисията и държавите членки да подпомагат програми, като например отворени онлайн курсове, които да предоставят на безработните млади хора електронни умения, както и да насърчават такива за поколението на възраст над 50 години и активните възрастни хора;

40.  Подчертава необходимостта от целенасочени стимули за стартиращите предприятия, МСП и микропредприятията с цел да се улесни тяхното създаване и функциониране, както и необходимостта да се улесни наемането на квалифицирана работна сила и обучението на работниците;

41.  Счита, че мобилността при европейското професионално образование и обучение трябва и занапред да бъде насърчавана;

42.  Насърчава държавите членки, регионалните правителства, образователните институции и социалните партньори да създават възможности за младите хора да придобиват предприемачески умения, както и по-добре да признават и валидират неформалното образование и неформално придобитите умения; подчертава също така значението на програмите за наставничество на предприятията за младите предприемачи, както и за МСП в начална фаза, с цел да се повиши процентът на успеваемост и устойчивостта на дружества и работни места;

43.  Изразява твърдото убеждение, че сертификатът за майстор-занаятчия трябва да бъде запазен;

44.  Приветства програмата „Еразъм за млади предприемачи“, която спомага за това на младите предприемачи да се предоставят познания и полезни умения да създадат и/или успешно да управляват предприятие; счита, че подобни програми следва да се насърчават допълнително от страна на държавите членки и на Комисията, за да се повиши осведомеността сред целевите групи относно програмите и да се помогне на повече млади хора да създадат свое предприятие и да го управляват успешно;

45.  Призовава държавите членки да приемат благоприятни законодателни рамки за насърчаване и подкрепа на заетостта на младите хора в МСП или да им предоставят стимули за създаване на собствена стопанска дейност, включително чрез по-добър достъп до информация и индивидуални консултации, чрез улесняване на достъпа до кредитиране и финансиране, както и чрез въвеждането на „обслужване на едно гише“; счита, че тези рамки следва също така да включват насърчаване на програми за осигуряване на учебни стажове за студентите, така че те да могат да придобият първия си практически опит в МСП, като същевременно се осигурява подходяща социална защита;

46.  Отбелязва, че следва да се предприемат мерки за предоставяне на по-добра възможност за признаване на квалификациите и дипломите в Европа, включително дипломи и онлайн сертификати като тези, предоставени чрез масови отворени онлайн курсове (МООК), както и за валидиране на неформалното обучение с цел да се позволи на специалистите да допринасят със своите знания и умения в цяла Европа;

47.  Приветства законодателното предложение на Комисията относно несъстоятелността на предприятията, включително ранно преструктуриране и предоставяне на втори шанс, за да се превъзмогне страхът от неуспех и да се гарантира, че предприемачите разполагат с втори шанс;

48.  Подчертава, че корпоративната социална отговорност има дългогодишна европейска традиция и че социално отговорните предприятия продължават да служат за пример и днес; подчертава, че МСП могат да играят важна роля за гарантиране на устойчивия в екологично, социално и икономическо отношение растеж;

Благоприятна и стабилна регулаторна среда

49.  Призовава държавите членки да избягват свръхрегулирането, което ограничава конкурентоспособността и потенциала за създаване на работни места на предприятията; счита, че премахването на регулаторната и административната тежест, заедно с разработването на стабилна и устойчива регулаторна рамка, включително благодарение на системното използване на теста за МСП и ефективното прилагане във всички държави членки, представлява правилният начин за намаляване на разходите на МСП и за повишаване на потенциала им за създаване на работни места; подчертава, че това не следва да подкопава защитата на работниците;

50.  Счита, че благоприятната и стабилна регулаторна среда, както и присъщата ѝ яснота на правилата, представлява предпоставка за създаването на устойчиви качествени работни места в МСП; счита, че съответната регулаторна сигурност трябва да обхваща, наред с други елементи, договорното право и данъчните и социалните разпоредби, защитата на работниците, както и данъчните разпоредби, а също така правната сигурност и процедурната ефективност; счита, че стабилността на регулаторната среда се постига най-добре чрез постоянно участие на социалните партньори в процеса на вземане на решения;

51.  Призовава Комисията и държавите членки да имат предвид, че ако въздействието на административните изисквания се усеща непропорционално от МСП, то следва систематично да бъдат обмислени мерки за намаляване на тежестта и на пречките, като същевременно се гарантира, че на служителите се предоставя адекватна защита на здравословните и безопасни условия на труд; във връзка с това подчертава, че специфичните пречки се нуждаят от съобразени с конкретния случай решения, като се взема предвид голямото разнообразие на МСП;

52.  Подчертава значението на наличието на благоприятна за МСП, ефективна, гъвкава и достъпна публична администрация в държавите членки с цел да се насърчават ценностите на предприемачеството, да се улесни растежът на МСП и да им се предостави възможност да разгърнат целия си потенциал за създаване на висококачествени работни места;

53.  Призовава Комисията да улесни ефективния обмен на най-добри практики между държавите членки по отношение на техните различни регулаторни среди за МСП; приветства в това отношение мрежата от представители на МСП, чиято роля е да подобри процеса на консултация с националните МСП и сътрудничеството между държавите от ЕС; също така насърчава сътрудничеството между МСП и местните органи и сектора на образованието, което може да бъде благоприятно за създаването на бизнес клъстери и бизнес инкубатори и по този начин да увеличи техния потенциал за създаване на работни места; насърчава МСП да последват примера на многонационалните корпорации и да станат членове на организации, които ги представляват, за да се чува гласът им на национално и европейско равнище; насърчава сдруженията на МСП да оказват по-добра подкрепа на МСП и да играят по-значима роля като надежден социален партньор;

54.  Призовава държавите членки да преразгледат правилата, засягащи МСП, и да въведат мерки въз основа на принципа „Мисли първо за малките предприятия!“, за да се премахнат неоснователните пречки, пред които са изправени МСП, и да се постигне регулаторна и данъчна сигурност като предпоставка за стабилността и качеството на работните места;

55.  Подчертава значението на изпълнението на предварителните условия, свързани със Законодателния акт за малкия бизнес, с оглед на подобряване на средата и административните процедури за развитие на бизнес и предприемачество, както и усвояване на възможностите за финансиране за МСП;

56.  Счита, че присъщите различия между МСП и мултинационалните корпорации трябва да се преодолеят, за да се даде възможност на МСП да използват допълнителни средства и заедно с публичните инвестиции да създават качествени работни места;

57.  Призовава държавите членки да стимулират чрез данъчното облагане появата и развитието на бизнес ангели, начален капитал и секторите с участници на пазара на ранен етап;

58.  Обръща внимание на регионалните различия и неравенства в достъпа на МСП до финансиране от националните насърчителни банки, програмите, финансирани от ЕС, и други публични и частни финансиращи институции; призовава за равни условия на конкуренция за всички МСП — със специален акцент върху по-малко развитите, по-бедните и по-отдалечените или изолирани региони, изправени пред сериозни проблеми във връзка с обезлюдяване и/или разпокъсаност, и държавите, които са обект на финансови и икономически ограничения, по отношение на достъпа до финансиране от финансовите инструменти, подкрепяни от ЕС, като се използват посредници;

59.  Счита, че единствено посредством улеснен достъп до финансиране чрез коефициент на корекция за МСП може да се създаде стабилна финансова ситуация, която позволява растеж, и по този начин да се запазят повече работни места;

60.  Подчертава, че микрокредитите, които са предвидени най-вече за микропредприемачите и хората в неравностойно положение, които желаят да започнат дейност като самостоятелно заети лица, са начин за преодоляване на пречките при достъпа до традиционните банкови услуги; би приветствал инициативи за интелигентно опростяване, насочени към подобряване на ефективността на оценката на проекти, нуждаещи се от микрокредити; би приветствал също така мерки за отчетност, насочени към финансовите посредници, които да не представляват прекомерна тежест или да увеличават неоснователно разходите;

61.  Обръща внимание на опасностите от изпадане в неплатежоспособност и несъстоятелност за МСП, изправени пред забавяния на плащанията; призовава Комисията и държавите членки да подобрят прилагането на Директивата относно борбата със забавяне на плащане; освен това призовава държавите членки да разгледат подходящи финансови механизми, като например банкови гаранции;

62.  Призовава Комисията да създаде европейски рамков регламент за улесняване на създаването на общоевропейско колективно финансиране и пазари за колективно инвестиране;

63.  Призовава Комисията да улесни секюритизацията на кредити за микропредприятия и МСП, за да увеличи отпусканите на тях кредити;

64.  Призовава Комисията и държавите членки да подобрят регулаторната рамка за социалните предприятия;

65.  Признава, че е важно да се вземат предвид ситуацията, специфичните потребности и трудностите при спазването от страна на микро- и малките предприятия на прилагането на мерките за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на ниво предприятие; подчертава, че повишаването на осведомеността, обменът на добри практики, консултациите, лесните за ползване ръководства и онлайн платформите са от изключително значение за подпомагането на МСП и микропредприятията да спазват по-ефективно регулаторните изисквания за ЗБУТ; призовава Комисията, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и държавите членки да продължат да разработват практически инструменти и насоки, които подпомагат, улесняват и подобряват спазването на изискванията за ЗБУТ от страна на МСП и микропредприятията;

66.  Приветства въвеждането на интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, както и другите електронни инструменти в държавите членки, които улесняват оценката на риска и имат за цел да насърчават спазването и културата на превенция, по-специално в микро- и малките предприятия; настоятелно призовава държавите членки да използват европейското финансиране за мерки за ЗБУТ като цяло и по-специално за разработване на електронни инструменти с цел подпомагане на МСП;

67.  Призовава Комисията да продължи да взема под внимание специфичното естество и положение на МСП и на микропредприятията при преразглеждането на стратегическата рамка, за да се помогне на тези предприятия да постигнат целите, определени по отношение на здравето и безопасността на работното място;

68.  Призовава Комисията при целесъобразност да приеме — в рамките на специфичните за всяка държава препоръки на европейския семестър — диференциран подход за подобряване на средата за МСП, като взема предвид специфичните за всяка държава обстоятелства и специфичните структурни различия между регионите на ЕС, за да се постигне по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване; призовава освен това Комисията да постави акцента върху МСП, и по-специално върху микропредприятията;

69.  Отбелязва, че тематична цел 3 — „Повишаване на конкурентоспособността на МСП“ — доведе до това, че държавите членки поставиха акцент върху повишаване на потенциала за създаване на растеж и работни места за МСП в оперативните програми; подчертава, че нито бъдещи неочаквани кризи в целия ЕС, нито основни инициативи не следва да водят до намаляване на бюджетните кредити за поети задължения или на плащанията във връзка с тематична цел 3 и съответните инструменти по бюджетен ред 1б от общия бюджет на ЕС; признава, че МСП разполагат с малко собствен капитал, и следователно подчертава, че забавянията на плащания на фактури по линия на политиката на сближаване следва да бъдат сведени до минимум, за да се намалят рисковете от несъстоятелност; съответно призовава настоятелно Комисията и държавите членки за по-нататъшно подобряване на темпа на плащанията за МСП;

70.  Посочва, че както Годишният доклад относно европейските МСП за 2014—2015 г., така и Годишният обзор на растежа за 2016 г. разкриват регионални различия в средата на МСП и други несъответствия, които следва да бъдат ефективно разгледани от държавите членки преди края на програмния период, като бъдат придружени от усилия за засилване на интернационализацията на МСП чрез премахване на нетарифните бариери;

71.  Призовава държавите членки с ограничена децентрализация на управлението на финансирането от страна на ЕС да изместят баланса на административния капацитет за техническа помощ и за местни и регионални системи за подкрепа на МСП (включително микропредприятията), както и улесняването на достъпа до финансиране и информационни решения, към местните органи, тъй като това ще позволи постигането на по-балансирани в регионален план резултати и равнища на усвояване, по-специално в по-слабо развитите региони;

72.  Подчертава необходимостта към бизнес инкубаторите да се добавят и разработчици на предприятия, така че стартиращите предприятия да се превърнат във важен инструмент за създаване на устойчиви във времето работни места и да се запази намиращият се в предприятията потенциал, като се ограничи „продаването на ценни идеи“ единствено с цел чиста печалба;

73.  Подчертава необходимостта от улесняване на достъпа до единния пазар чрез премахване на оставащите неоснователни административни пречки и чрез борба с нелоялната конкуренция, изкривяването на пазара, фиктивната самостоятелна заетост и дружествата „пощенска кутия“; призовава държавите членки да гарантират на МСП условия за справедлив достъп до своя национален пазар, по‑специално що се отнася до извършването на трансгранични услуги; приветства във връзка с това силния акцент върху МСП в стратегията за единния пазар от 2015 г. и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължат положителните инициативи с конкретни мерки, които са осезаеми за МСП;

74.  Призовава държавите членки да приемат благоприятни законодателни рамки за създаване на предприятия като един от начините за борба със сивата икономика, която поставя в неизгодно положение преди всичко МСП, както и да се възползват в пълна степен от новата платформа за справяне с недекларирания труд; признава, че икономическата криза и мерките, прилагани в редица държави членки, са допринесли за растежа на сивата икономика;

75.  Изразява твърдото убеждение, че интегрирането на бежанци на пазара на труда никога няма да има успех без масовата подкрепа от страна на микро-, малките и средните предприятия в ЕС;

76.  Подчертава, че всеобхватното езиково обучение за бежанците е от първостепенно значение; подчертава, че такова обучение трябва да започне колкото се може по-рано и че свързаните с работата езикови умения са от съществено значение за интеграцията на бежанците в предприятията;

77.  Подчертава, че са необходими допълнителни усилия и стимули с цел насърчаване и улесняване на създаването на МСП, включително на социални предприятия и микропредприятия, от страна на лица от уязвимите групи, както и с цел борба срещу дискриминацията в това отношение; подчертава, че развитието на умения през целия живот и консултациите са важни инструменти за гарантиране на равни възможности; счита, че МСП трябва да получат от съответните компетентни органи в държавите членки подкрепа и консултации във връзка с интеграцията на уязвими групи в пазара на труда;

78.  Настоятелно призовава да не се изисква по никакъв начин от микропредприятията и МСП да разкриват нефинансова информация, отнасяща се до техния доброволен социален ангажимент; подчертава, че подобно разкриване може да доведе до несъразмерно високи бюрократични разходи и би застрашило, а не стимулирало, социалната ангажираност на предприятията;

79.  Подчертава, че в резолюцията на Европейския парламент от 6 февруари 2013 г. относно корпоративната социална отговорност (КСО)(13) се посочва ясно, че в едно свободно общество КСО не може никога да превърне благотворителните дейности в задължения; изразява твърдо убеждение, че ако КСО беше задължителна, хората щяха да са по-малко склонни да подкрепят благотворителни каузи;

80.  Подчертава, че секторът на временната заетост е от особено значение за МСП и че следва да се разглежда нюансирано;

Еднакви условия на конкуренция

81.  Отбелязва, че понякога политиката на ЕС в областта на конкуренцията би могла да доведе до предимства, които в повечето случаи са от полза за големите пазарни оператори, характеризиращи се с по-големи икономии от мащаба в сравнение с МСП; подчертава във връзка с това, че правилата на ЕС в областта на конкуренцията трябва да гарантират еднакви условия на конкуренция за малките, средните и големите предприятия, за да се преодолее липсата на икономии от мащаба на МСП, като по този начин се даде възможност за тяхната интернационализация и повишаването на потенциала им за създаване на работни места, по-специално в контекста на новите международни търговски споразумения;

82.  Призовава публичните органи на държавите членки при предлагането на услуги да се ограничат официално до своята сфера на дейност, за да не се стигне до нарушаване на конкуренцията в ущърб на МСП в резултат на специалната данъчна позиция на публичните органи;

83.  Посочва, че МСП в Европа се характеризират с разнообразие на стопанските модели и правните форми и че следва да се гарантират еднакви условия на конкуренция за всички тях, включително за участниците в социалната икономика;

84.  Счита, че неравният достъп на МСП до пазарите, информацията, консултирането, обществените услуги, уменията и финансирането в целия ЕС освен че оказва отрицателно въздействие върху техните перспективи за създаване на заетост, е и резултат от редица структурни различия по отношение на мащаба на предприятията и тяхната производителност; следователно счита, че тези различия следва да се вземат предвид при оценката на политиката на ЕС в областта на конкуренцията и функционирането на вътрешния пазар;

85.  Счита, че имиджът на едно МСП като привлекателен работодател, основан на добри условия на труд и заетост, е важно конкурентно предимство по отношение на наемането на квалифициран персонал;

86.  Счита, че регулирането служи на общия интерес и наред с другото има за цел постигането на редица цели, като например създаването на конкурентоспособен и справедлив пазар, защитата на служителите, защитата на здравето и безопасността, насърчаването на иновациите и опазването на околната среда; следователно подчертава необходимостта от изготвяне на ясна и ефективна регулаторна рамка, която не въвежда ненужни бюрократични тежести за МСП, когато те я прилагат;

87.  Отбелязва, че в регионите, в които икономическото развитие е съсредоточено върху привличането на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), многонационалните корпорации в някои случаи биха могли да се ползват с предимство по отношение на законодателните въпроси; счита, че преференциалното третиране на МНК следва също да бъде проучено с цел да се намали тяхното потенциално отрицателно въздействие върху МСП, като се гарантират еднакви условия на конкуренция за МСП и се увеличава техният капацитет за създаване на заетост; признава също така факта, че редица МСП се създават в подкрепа на МНК и техните служители чрез предоставяне на продукти и услуги по веригата на доставки; подчертава необходимостта от внимателно наблюдение на зачитането на правата на работниците в тези случаи и приветства усилието на ОИСР за повишаване на прозрачността в международната данъчна система и призовава за бързо прилагане на мерките срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;

88.  Призовава държавите членки да възприемат принципа на данъчно облагане на доходите на мястото, където са генерирани, както и други мерки срещу практиките за прехвърляне на печалби на МНК, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция за МСП, а следователно и за да се подобри техният потенциал за създаване на работни места;

89.  Отбелязва, че подобрената регулаторна рамка и ефективното правоприлагане могат да допринесат за справяне с проблемите, свързани със сивата икономика и с избягването на данъци;

90.  Счита, че при търговските споразумения с трети държави следва да се вземат предвид специфичните за регионите на ЕС структурни различия в сектора на МСП в целия Съюз и да се извърши оценка на тяхното въздействие върху бъдещите перспективи за заетост и върху правата и заплатите на работниците, заети в МСП;

91.  Призовава Комисията да извърши оценка на въздействието във връзка с последиците от предложеното споразумение за ТПТИ, както и от предоставянето на статут на пазарна икономика на Китай, за броя и качеството на работните места в сектора на МСП във всички държави членки; подчертава, че подобна оценка на въздействието следва да включва подробен анализ на видовете МСП и секторите, които биха могли да бъдат засегнати;

92.  Отбелязва възможностите на цифровия единен пазар; подчертава обаче необходимостта от оценка на потенциалните рискове, ползи и предизвикателства за МСП по отношение на техния потенциал за растеж и създаване на работни места в различните държави членки, както и за въздействието върху работниците и системите за социална сигурност; препоръчва на Комисията да създаде необходимите условия за постепенното навлизане и адаптиране на МСП на цифровия единен пазар;

93.  Счита, че насърчаването на цифровизацията в публичния сектор (електронно правителство) и увеличаването на наличието на широколентов достъп в отдалечените райони би намалило разходите за създаване на МСП и оперативните разходи, което ще им позволи да повишат допълнително потенциала си за създаване на работни места;

94.  Насърчава МСП да поощряват работата от разстояние и гъвкавата и самостоятелна работа (smart working), които представляват ефективни инструменти за борба с материалните разходи на предприятията и същевременно дават възможност на работещите да съчетават възможно най-добре професионалния и семейния живот;

95.  Приветства наличието на информационни портали, насочени специално към МСП, като например „Порталът за достъп до финансиране“ на уебсайта „Вашата Европа“ (Your Europe), и призовава Комисията да подобри допълнително тяхната функционалност и достъпност и да ги превърне в по-интерактивни инструменти; подчертава по-специално значението на ефективното създаване на новия единен цифров портал, оповестен в стратегията за единния пазар, като точка за онлайн достъп до цялата информация и услуги, свързани с единния пазар;

o
o   o

96.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 81.
(2) OВ C 24, 22.1.2016 г., стр. 2.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0394.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0459.
(5) Приети текстове, P8_TA(2015)0321.
(6) Приети текстове, P8_TA(2015)0264.
(7) ОВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 40.
(8) Годишен доклад относно европейските МСП за периода 2014—2015 г. (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm)
(9) Данни от февруари 2016 г. (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a)
(10) Доклад на Eurofound за 2011 г., озаглавен „Представителство на работниците на равнище организация в Европа“.
(11) Публикация на CECOP от 2013 г., озаглавена „Прехвърляне на предприятия на работници под формата на кооперация в Европа“.
(12) Приети текстове, P8_TA(2015)0264.
(13) OВ C 24, 22.1.2016 г., стр. 33.

Правна информация - Политика за поверителност