Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2284(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0227/2016

Внесени текстове :

A8-0227/2016

Разисквания :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Гласувания :

PV 15/09/2016 - 11.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0361

Приети текстове
PDF 598kWORD 64k
Четвъртък, 15 септември 2016 г. - Страсбург
Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007—2014 г.
P8_TA(2016)0361A8-0227/2016

Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007—2014 г. (2015/2284(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1),

—  като взе предвид Регламент (EО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(3),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2013 и 2014 г. (COM(2015)0355),

—  като взе предвид последващата оценка на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) – окончателен доклад от август 2015 г.,

—  като взе предвид Специален доклад № 7/2013 на Сметната палата, озаглавен „Успял ли е Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да предостави европейска добавена стойност при повторното интегриране на съкратените работници?“

—  като взе предвид доклада за 2012 г. на Европейския наблюдател на преструктурирането (ЕНП) към Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), озаглавен „След преструктурирането: пазари на труда, условия на труд и удовлетвореност от живота“,

—  като взе предвид практическото проучване на Eurofound, озаглавено „Добавена стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – сравняване на опита на Германия и на Финландия“ (2009 г.),

—  като взе предвид доклада за 2012 г. на ЕНП към Eurofound, озаглавен „Преструктуриране в период на рецесия“,

—  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията(5),

—  като взе предвид резолюциите, които е приел от януари 2007 г. насам относно мобилизирането на средства от ЕФПГ, включително коментарите на комисията по заетост и социални въпроси относно съответните заявления,

—  като взе предвид разискванията на специалната работна група относно ЕФПГ на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по международна търговия, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0227/2016),

А.  като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да окаже подкрепа на работниците, съкратени вследствие на значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да изрази солидарността си с тях; като има предвид, че целта на ЕФПГ е да допринесе за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж и за насърчаването на устойчива заетост посредством подготовката и подпомагането на безработни лица да преминат на ново работно място; като има предвид, че ЕФПГ е създаден с цел решаване на неотложни ситуации, осигурявайки бърза намеса и краткосрочна помощ в отговор на сериозни и непредвидени трудности на трудовия пазар, включващи съкращения в голям мащаб, за разлика от Европейския социален фонд (ЕСФ), който също оказва подкрепа на съкратените работници, но неговата цел е да решава проблемите с дългосрочните структурни дисбаланси основно чрез програми за учене през целия живот; счита, че ЕФПГ следва да продължи да действа извън многогодишна финансова рамка през следващия програмен период;

Б.  като има предвид, че преструктурирането през последните години е станало преобладаваща практика, като се активизира в някои сектори и навлиза в други; като има предвид, че дружествата носят отговорност за често непредвидими последици от тези решения за общностите и за икономическата и социалната структура на държавите членки; като има предвид, че ЕФПГ помага за смекчаването на отрицателните последици от решенията за преструктуриране; като има предвид, че все повече мерки по линия на ЕФПГ са свързани със стратегии за преструктуриране на големи предприятия и многонационални корпорации, решенията за които обикновено са взети без участието на работниците и техни представители; като има предвид, че пренасочването, изнасянето на производството, закриването, сливането, придобиването, поглъщането, реорганизацията на производството и възлагането на дейности на външни изпълнители са най-често срещаните форми на преструктуриране;

В.  като има предвид, че адаптирането и проактивността при преместването на работни места или длъжности могат обаче да бъдат възпрепятствани от несигурността поради факта, че периодите на преход носят потенциален риск от безработица, по-ниски заплати и социална несигурност; като има предвид, че повторното интегриране към заетостта на бенефициентите по линия на ЕФПГ ще бъде по-успешно, ако води до качествени работни места;

Г.  като има предвид, че кооперациите управляват преструктурирането по социално отговорен начин и свой конкретен модел на кооперативно управление, основаващ се на съвместна отговорност, демократично участие и контрол от страна на членовете, както и на възможността кооперациите да разчитат на свои собствени финансови ресурси и мрежи за подкрепа, като това обяснява защо кооперациите са по-гъвкави и иновативни при управлението на преструктурирането в течение на времето, както и при създаването на нови стопански дейности;

Д.  като има предвид, че в член 19 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 е залегнало изискването на всеки две години Комисията да представя на Парламента и на Съвета количествен и качествен доклад за дейностите на ЕФПГ през предходните две години;

Е.  като има предвид, че не съществува европейска правна рамка относно информирането на работниците и консултирането с тях, прогнозирането и управлението на преструктурирането с цел прогнозиране на промените и предотвратяването на загуба на работни места; като има предвид, че Парламентът отправи искане в резолюцията си от 15 януари 2013 г.(6) Комисията, въз основа на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз и след консултации със социалните партньори, да представи възможно най-скоро предложение за законодателен акт относно информирането на работниците и консултирането с тях, прогнозирането и управлението на преструктурирането, (въз основа на подробните препоръки, изложени в приложението към резолюцията); като има предвид, че съществуват значителни разлики на национално равнище във връзка с отговорностите на работодателите към техните работници в този процес; като има предвид, че са проведени двукратно консултации с европейските социални партньори, а Комисията не е предприела действия; като има предвид, че Комисията е дала разочароващи отговори на парламентарните резолюции относно информирането, консултирането и преструктурирането, подчертаващи нуждата от неотложни и конкретни мерки в тази област; като има предвид, че добре развитите системи на трудови правоотношения, които предоставят на работниците и техните представители права в сферата на консултирането и информирането, са от изключително значение; като има предвид, че засилена Директива относно информирането и консултирането може да помогне да се гарантира, че преговорите за подходящ план могат да се проведат при справедливи условия и своевременно;

Ж.  като има предвид, че минималният праг на съкращения беше намален от 1 000 на 500 съкратени работници, с възможността при изключителни обстоятелства или на малки пазари на труда да се разглежда заявление по ЕФПГ, когато съкращенията имат сериозно въздействие върху заетостта и върху местната, регионалната или националната икономика;

З.  като има предвид, че от 1 януари 2014 г. лицата, които са били самостоятелно заети, също са допустими бенефициенти и могат да получават подкрепа; като има предвид, че Комисията следва да гарантира, че ЕФПГ отговаря на специфичните потребности на самостоятелно заетите работници, тъй като броят на самостоятелно заетите лица се увеличава постоянно; като има предвид, че до 31 декември 2017 г. младите хора, незаетите с работа, учене или обучение (NEET), в регионите, допустими по инициативата за младежка заетост, могат да получават подкрепа по ЕФПГ, като техният брой е равен на броя на бенефициентите от целевата група;

И.  като има предвид, че сегашният ЕФПГ има за цел не само да оказва подкрепа на съкратените работници, но също така да показва солидарност към тези работници;

Й.  като има предвид, че първоначалният бюджет за ЕФПГ възлиза на 500 млн. EUR годишно; като има предвид, че текущият бюджет възлиза на 150 млн. EUR годишно, като средният годишен разход е приблизително 70 млн. EUR от създаването му досега;

К.  като има предвид, че първоначалният процент на съфинансиране беше 50%, но че той беше увеличен на 65% за периода 2009 – 2011 г., върна се обратно на 50% за периода 2012—2013 г. и понастоящем е 60%;

Л.  като има предвид, че в периода 2007—2014 г. са подадени 134 заявления от 20 държави членки, отнасящи се до 122 121 работници от целевата група, и като има предвид, че са поискани общо 561, 1 милиона евро; отбелязва, че в периода 2007—2013 г. степента на усвояване е едва 55%; като има предвид, че между 2007 г. и 2014 г. от производствения сектор идваха най-големият брой заявления, по-специално автомобилната промишленост, засягащи 29 000 от общо 122 121 работници (23% от общия брой, обхванат от подадените заявления); като има предвид, че понастоящем последиците от икономическата криза имат по-голямо значение и въздействие в предприятията с по-малко от 500 работници;

М.  като има предвид, че Европейската сметна палата препоръчва Парламентът, Съветът и Комисията да ограничат финансирането от ЕС до мерки, които е вероятно да осигурят добавена стойност за ЕС, вместо да финансират вече съществуващи национални схеми за подпомагане на доходите на работещите, в съответствие с предвиденото в член 7, параграф 1, буква б); като има предвид, че се счита, че мерките по ЕФПГ имат най-голяма добавена стойност, когато са използвани за съфинансиране на услуги за съкратени работници, които обичайно не съществуват в системите на държавите членки за помощи при безработица, когато тези услуги са по-скоро насочени към обучение и преквалификация, отколкото към предоставянето на помощи, и в случаите, в които тези мерки са персонализирани и допълват традиционните, по-специално по отношение на най-уязвимите групи съкратени работници; отбелязва в тази връзка необходимостта да се инвестира в потенциала на бившите работници и значението на цялостната оценка на нуждите и изискванията по отношение на уменията на местните трудови пазари, тъй като това следва да формира основата за обученията и изграждането на умения, с цел да се допринесе за улесняването на бързата реинтеграция на работниците на пазара на труда; припомня, че държавите членки имат задължението да изпълняват ефективно бюджета за ЕФПГ;

Н.  като има предвид, че ЕФПГ не решава проблема с безработицата в ЕС; като има предвид, че решаването на кризата с безработицата в ЕС изисква включването на създаването, защитата и устойчивостта на работните места като съществена част от политиките на ЕС; като има предвид, че равнищата на безработица в Европа, особено сред младите и дълготрайно безработните, изискват спешни действия за предлагане на нови перспективи за професионално развитие;

О.  като има предвид, че референтният период за оценка на ЕФПГ за целите на настоящия доклад е 2007—2014 г.; като има предвид, че последващата оценка на Комисията обхваща периода 2007—2013 г., а одитният доклад на Сметната палата – периода 2007—2012 г.;

П.  като има предвид, че принципите на равнопоставеност на половете и на недискриминация, които са сред основните ценности на Съюза и са залегнали в стратегията „Европа 2020“, следва да бъдат гарантирани и насърчавани при прилагането на ЕФПГ;

1.  Отбелязва последващата оценка на ЕФПГ, както и първия двугодишен доклад; отбелязва, че Комисията изпълнява задължението си за докладване; счита, че тези и други доклади не са достатъчни, за да осигурят в пълна степен прозрачността и ефективността на ЕФПГ; призовава държавите членки, които са ползвали безвъзмездни средства по линия на ЕФПГ да оповестят публично всички данни и оценки на случаите и да включат в докладването на случаите оценка на въздействието върху равнопоставеността между половете; силно насърчава всички държави членки да предоставят своевременно на разположение на обществеността своите заявления и окончателни доклади съгласно настоящия регламент; въпреки че Комисията изпълнява своите задължения за докладване, счита, че Комисията би могла да предостави достъп до всички съответни документи, свързани с мерките по ЕФПГ, включително вътрешните доклади от командировки след мониторингови посещения във връзка с текущи заявления в държавите членки;

2.  Приветства удължаването на периода на финансиране от една на две години. припомня, че съгласно проучване на Eurofound 12 месеца не са достатъчно дълъг период за подпомагане на всички съкратени работници, особено на най-уязвимите групи като например нискоквалифицираните, възрастните, жените, и по-специално самотните родители;

3.  Отбелязва, че оценките на ЕФПГ показват, че резултатите от интервенциите на този фонд са повлияни от фактори като нивото на образование и квалификацията на работниците от целевата група, както и от капацитета за усвояване на съответните пазари на труда и БВП на държавите бенефициенти; подчертава, че тези фактори се влияят най-вече от дългосрочни мерки, които могат да бъдат ефективно подкрепени от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове); отбелязва необходимостта от отчитането на тези фактори и на местната ситуация на пазара на труда при всяко предоставяне на помощ по линия на ЕФПГ; отбелязва, че засиленото взаимодействие между ЕФПГ и ЕСИ фондовете е важно, за да се постигнат по-бързи и по-ефективни резултати; подчертава, че ЕСИ фондовете могат да действат като последващи мерки в областите на подкрепа на ЕФПГ чрез стимулиране на инвестициите, растежа и създаването на работни места; подчертава, че интервенциите по линия на ЕФПГ следва да бъдат насочени към инвестиции, допринасящи за растежа, създаването на работни места, образованието, уменията, географската мобилност на работниците и следва да бъдат координирани със съществуващите програми на ЕС, с оглед подпомагане на намирането на заетост и насърчаване на предприемачеството, особено в региони и сектори, които вече страдат от неблагоприятните последици от глобализацията или преструктурирането на икономиката; подчертава, че следва да се предпочитат интегрирани подходи, основани на финансирани по няколко фонда програми, с цел справяне със съкращенията и безработицата по устойчив начин, чрез ефикасно разпределение на ресурсите и по-тясна координация и полезни взаимодействия, по-специално между ЕСФ и ЕФРР; твърдо счита, че една интегрирана стратегия за финансирани по няколко фонда програми би намалила риска от преместване и би създала благоприятни условия за възстановяване на промишленото производство на ЕС;

4.  Счита, че функционирането на ЕФПГ е подобрено чрез реформите на регламента; отбелязва, че това подобрение е позволило опростяването на процедурите за достъп до ЕФПГ от страна на държавите членки и че това би трябвало да доведе до по-голямо използване на този инструмент от държавите членки; призовава Комисията да предложи действия за премахване на всички пречки, свързани с административния капацитет, които са възпрепятствали участието на ЕФПГ; счита, че ЕФПГ не следва да изпълнява функция на макроикономическо стабилизиране;

5.  Отбелязва, че намалените бюджетни кредити за ЕФПГ в годишния бюджет са се оказали достатъчни, за да осигурят необходимото съдействие и подкрепа, нужни и съществени за лицата, изгубили работното си място; подчертава обаче, че от 2014 г. насам обхватът на ЕФПГ е увеличен, за да се включат незаетите с работа, учене или обучение, както и свързаните с кризата критерии, и че в случай на значително увеличение на заявленията или на добавяне на нови прерогативи бюджетните кредити може да не бъдат достатъчни и да трябва да се увеличат, за да се гарантира ефективното функциониране на ЕФПГ;

6.  Изтъква значението на силния социален диалог, основан на взаимно доверие и споделена отговорност, като най-добър инструмент, с който да се търсят консенсусни решения и общи възгледи при прогнозирането, провеждането и управлението на процесите на преструктуриране; подчертава, че това ще спомогне за предотвратяване на загубите на работни места и съответно прибягването до ЕФПГ;

7.  Отбелязва значителното увеличение на броя на заявленията по време на периода на дерогация 2009—2011 г., който даваше възможност за заявления въз основа на свързани с кризата критерии, и че този обхват беше допълнително разширен, така че постоянно да включва критерии, свързани с икономическата криза, и самостоятелно заетите лица от 2014 до 2020 г.; приветства удължаването на срока на тази дерогация след 2013 г.; посочва, че повече от половината от общия брой проекти в периода 2007—2014 г. са свързани с кризата; освен това подчертава, че неблагоприятните последици от икономическата криза продължават в някои държави членки;

8.  Отбелязва, че между 2007г. и 2014 г. двадесет държави членки са подали 131 заявления за финансиране на обща сума, възлизаща на 542,4 милиона евро, насочени към 121 380 работници;

9.  Отбелязва, че Комисията е направила подобрения в базата данни на ЕФПГ, в която количествените данни относно случаи по линия на ЕФПГ се записват за статистически цели, като така се улеснява подаването на заявления от държавите членки и анализирането и сравняването на данни, свързани със случаи по линия на ЕФПГ, от страна на Комисията; в допълнение отбелязва, че Комисията е включила ЕФПГ в Общата система за споделено управление на фонда, което следва да доведе до подаването на по-точни и пълни заявления и до допълнително намаляване на времето, необходимо за заявление, подадено от държава членка; отбелязва, че тази система дава възможност за опростяване на заявленията за държавите членки, и настоятелно призовава Комисията да ускори обработването на заявленията, така че да е възможно бързото осигуряване на финансиране, с цел постигане на максимално въздействие;

10.  Призовава Комисията изцяло да предвижда въздействието на решенията в областта на търговската политика върху пазара на труда на ЕС, като взема предвид и обективната информация относно тези последици, посочена в подадените заявления по ЕФПГ; призовава Комисията да извършва подробни предварителни и последващи оценки на въздействието, включващи потенциалните последици за заетостта, конкурентоспособността и икономиката, както и въздействието върху малките и средните предприятия, като същевременно гарантира ефективна предварителна координация между ГД „Търговия“ и ГД „Заетост“; призовава Парламента да организира редовни съвместни изслушвания на комисията по международна търговия и комисията по заетост и социални въпроси, за да допринесе за подобряване на координацията между търговската политика и ЕФПГ и мониторинга във връзка с него; счита за необходимо да се насърчава засиленото използване на ЕФПГ с цел справяне с процесите на преместване, както и смекчаване на секторните кризи, причинени от колебанията в цените и търсенето в световен мащаб; категорично се противопоставя на всяка инициатива за разглеждане на ЕФПГ, в настоящата му форма и с настоящия му бюджет, като инструмент за намеса при загуба на работни места в Европейския съюз в резултат на търговски стратегии, решени на равнище ЕС, включително бъдещи или вече действащи търговски споразумения; подчертава необходимостта от висока степен на съгласуваност между търговската и промишлената политика и необходимостта от модернизиране на инструментите за търговска защита на ЕС;

11.  Призовава Комисията да предоставя статут на пазарна икономика на търговски партньори единствено когато те изпълняват петте критерия, определени от нея; във връзка с това призовава Комисията да определи ясна и ефективна стратегия относно въпроси, свързани с предоставянето на статут на пазарна икономика на трети държави, за да се запази конкурентоспособността на предприятията на ЕС и да се продължи борбата с всички форми на нелоялна конкуренция;

12.  Подчертава, че една от основните цели на ЕФПГ е да помогне на работниците, загубили работата си в резултат от сериозна промяна в търговията на Съюза със стоки или услуги, както е определено в член 2, буква а) от Регламента; счита, че важна задача на ЕФПГ е да осигури подкрепа за работниците, съкратени в резултат на отрицателните последици от търговски спорове; следователно призовава Комисията да изясни, че загубата на работни места в резултат на търговски спорове, които водят до сериозна промяна в търговията на Съюза със стоки или услуги, напълно попада в обхвата на ЕФПГ;

13.  Подчертава, че ЕФПГ не може в никакъв случай да замести сериозна политика за предотвратяване и прогнозиране на преструктуриранията; подчертава значението на наличието на истинска промишлена политика в целия Европейския съюз, носеща устойчив и приобщаващ растеж;

14.  Призовава Комисията да извършва проучвания на въздействието на глобализацията по сектори и, въз основа на констатациите, да направи предложения, които да насърчават предприятията да предвиждат промените в своите сектори и да подготвят своите служители преди съкращения;

15.  Подчертава, че някои държави членки са предпочели да използват ЕСФ вместо ЕФПГ поради по-високите ставки на съфинансиране по ЕСФ, по-бързото прилагане на мерките по ЕСФ, липсата на предварително финансиране по ЕФПГ и дългата процедура на одобряване в рамките на ЕФПГ; счита обаче, че увеличеният процент на съфинансиране и по-своевременната процедура на подаване на заявление и на одобряване, съдържащи се в новия регламент, решават някои от тези проблеми; изразява съжаление, че помощта по ЕФПГ все още не е достигнала до съкратените работници във всички държави членки, и призовава държавите членки да използват тази подкрепа в случаи на масови съкращения;

16.  Обръща внимание на факта, че според доклада на Сметната палата средната продължителност на процедура за одобрение на заявления по линия на ЕФПГ е 41 седмици; призовава да се положат всички възможни усилия за ускоряване на процедурите; приветства усилията на Комисията свеждане до минимум на закъсненията и за оптимизиране на процеса на подаване на заявления; подчертава, че засилването на капацитета на държавите членки е абсолютно необходимо в това отношение, и настоятелно препоръчва всички държави членки да започнат да прилагат мерките във възможно най-кратък срок; отбелязва, че много държави членки вече правят това;

17.  Отбелязва, че ЕФПГ страда от сериозна липса на информираност от страна на някои държави членки, социални партньори и предприятия; призовава Комисията да засили комуникацията си с държавите членки, националните и местните търговски мрежи на Съюза и широката общественост; призовава държавите членки да насърчават осведомеността по ЕФПГ сред работниците и техните представители и това да става своевременно, за да се гарантира, че мерките по ЕФПГ достигат и са в полза на максимален брой потенциални бенефициенти и ползи от мерките по ЕФПГ, както и по-ефективно популяризиране на предимствата въз основа на постигнатите от ЕФПГ резултати;

18.  Припомня значението на гаранциите, непозволяващи в рамките на определен срок преместването на предприятия, използващи финансиране от ЕС, което може да доведе до създаването на допълнителни схеми за подпомагане вследствие на съкращения;

Бенефициенти на ЕФПГ

19.  Приветства заключенията в доклада на Сметната палата, че почти всички допустими по ЕФПГ работници са успели да се възползват от персонализирани и добре съгласувани мерки, съобразени с техните индивидуални потребности, и че почти 50% от работниците, които са получили финансова помощ, вече са се върнали на работа; отбелязва, че липсата на своевременно и ефективно изпълнение на програми по ЕФПГ в някои държави членки доведе до непълно усвояване на бюджетните кредити; счита, че участието на бенефициентите от целевата група или техните представители, социалните партньори, местните служби по заетостта и други заинтересовани страни в първоначалната оценка и заявление е от съществено значение, за да се гарантират положителни резултати за бенефициентите; призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите членки в разработването на иновативни мерки и програми и да извърши оценка в прегледите си на степента, в която проектът на координирания пакет от персонализирани услуги прогнозира бъдещи перспективи на пазара на труда и необходими умения и отговаря на прехода към устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите; призовава държавите членки, в съответствие с член 7 от настоящия регламент, да направят допълнителни усилия за координиране на пакет от персонализирани услуги за устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите; отбелязва, че иновациите, интелигентното специализиране и ефективно използване на ресурсите са ключови за обновяване на промишлеността и икономическа диверсификация;

20.  Отбелязва, че от 73 проекта, анализирани в последващия доклад за оценка на Комисията, средният дял на бенефициентите на възраст над 55 години е 15%, а на бенефициентите на възраст 15—24 години – 5%; приветства следователно акцента в новия регламент върху възрастните и младите работници, както и включването на NEET в някои заявления; отбелязва, че средният дял на жените бенефициенти е 33%;, на мъжете – 67% отбелязва, че тези цифри отразяват свързаните с пола измерения на служителите, които могат да са различни в зависимост от сектора; поради това призовава Комисията да гарантира, че за всички заявления по ЕФПГ мъжете и жените се третират еднакво, и призовава държавите членки да събират данни от гледна точка на пола, за да се види как засяга дела на бенефициентите – жени, отново намерили работа; отбелязва, че при някои заявления по ЕФПГ броят на бенефициентите от целевата група е нисък в сравнение с общия брой на отговарящите на критериите бенефициенти, което води до неоптимално въздействие;

21.  Счита, че включването на незаетите с работа, учене или обучение в заявленията по ЕФПГ често изисква различни видове намеса, и е на мнение, че всички подходящи участници, включително социалните партньори, местните общностни групи, и младежките организации, следва да са представени на етапа на изпълнение на всяка програма и че те следва да насърчаван мерките, необходими за гарантиране включването на незаетите с работа, учене или обучение; в този контекст насърчава държавите членки да имат силна водеща агенция, която да координира изпълнението на програмата, да осигурява специализирана и постоянна подкрепа за подпомагането на незаетите с работа, учене или обучение да приключат програмата, а също и да гарантира максимално усвояване на средства по програмата; счита, че независим преглед със специален акцент върху въпроса за участието на незаетите с работа, учене или обучение ще набележи добри практики; изразява твърдо убеждение, че дерогацията за включването на NEETs следва да продължи до края на програмния период през декември 2020 г.;

22.  Призовава Комисията да включи в средносрочната си оценка на ЕФПГ специална качествена и количествена оценка на подкрепата на ЕФПГ за младите хора, незаетите с работа, учене или обучение (NEETs), особено с оглед прилагането на схемата „Гаранция за младежта“ и необходимите взаимодействия между националните бюджети, ЕСФ и инициативата за младежка заетост;

23.  Отбелязва, че според последващата оценка средният процент на успех по отношение на бенефициентите в 73-те проверени случая е 78%; това включва 20 случая с процент на успех по отношение на бенефициентите 100% или повече; настоява обаче, че максималният процент на успех при всеки отделен случай е 100% и следователно използването на стойности, по-големи от 100%, води до отклонение в данните, така че да показват значително по-висок от действителния процент на успех; отбелязва, че това се отнася и за степента на изпълнение на бюджета; призовава Комисията да адаптира данните си, така че да се даде по-точна оценка на процента на успех по отношение на бенефициентите и на изпълнението на бюджета;

24.  Приветства факта, че много бенефициенти са имали възможността да получат от ЕФПГ ново работно място благодарение на персонализирана помощ при търсенето на работа и актуализиране на техните умения чрез програми за обучение или помощи за мобилност; изразява задоволство и от факта, че ЕФПГ е дал възможност на някои заети лица да започнат предприемаческа дейност благодарение на помощ за започване и управление на стопанска дейност; поради това подчертава значимия положителен ефект, който ЕФПГ оказва, според наличната информация, върху самоуважението и чувството за повече права и възможности и мотивацията подчертава, че помощта по линия на ЕФПГ е увеличила социалното сближаване, давайки възможност на хората да се върнат на работа и да избегнат негативните „капани“ на безработицата;

25.  Отбелязва, че съгласно цифрите от последващия доклад бенефициентите по ЕФПГ обикновено са с по-ниско от средното равнище на образование, следователно притежават по-малко подлежащи на предаване умения, което при нормални обстоятелства намалява възможностите им за заетост и ги поставя в по-уязвима позиция на пазара на труда; счита, че ЕФПГ може да донесе най-добрата добавена стойност за ЕС при подкрепа на схеми за квалификация и преквалификация на работници, които подкрепят по-специално нискоквалифицирани уязвими групи, като се поставят на първо място уменията, които са необходими за участие на трудовия пазар и дават възможност за предприемачество;

26.  Отбелязва, че проучване, извършено като част от последващата оценка, показа нееднозначни резултати, като 35% заявяват, че качеството на новото работно място е далеч по-добро, 24% твърдят, че е същото, а 41% посочват, то е по-лошо или много по-лошо; при все това, при липсата на систематични данни, на които да се основе оценката, препоръчва на Комисията да събира по-подробна информация относно въздействието на намесите по линия на ЕФПГ и на качеството им, така че на по-късен етап да се предприемат коригиращи действия, които могат да се окажат необходими;

Икономическа ефективност и добавена стойност на ЕФПГ

27.  Призовава Комисията и държавите членки да използват възможностите, предоставяни от бюджета на ЕФПГ, по-гъвкаво и по-ефективно, с акцент върху резултатите, въздействието и добавената стойност, без това да накърнява правомерното и прозрачно използване на средствата и спазването на правилата; счита, че процедурата по подаване на заявления и обработването им следва да се ускори, за да стане фондът по-ефективен в подкрепата си за съкратените работници; изразява загриженост относно несъответствието между поисканите средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми при среден процент на изпълнение на бюджета от едва 45%; призовава поради това Комисията задълбочено да проучи причините за ниската степен на изпълнение и да предложи мерки за премахване на съществуващите пречки, с цел гарантиране на оптимално използване на фонда; отбелязва, че процентът на работниците, намерили отново работа в края на подпомагането по линия на ЕФПГ, варира значително от 4% до 86% и подчертава следователно значението на активните и приобщаващи мерки на пазара на труда; отбелязва, че някои държави членки успяват да използват средствата, получавани по линия на ЕФПГ, по-ефективно от други; предлага Комисията да продължава да предоставя насоки и да дава възможност на държавите членки да споделят най-добри практики по отношение на подаването на заявления за средства по линия на ЕФПГ и на тяхното използване, с оглед гарантиране на максимален процент на повторно наети на работа за всяко изразходвано евро;

28.  Счита, че установеният дял на съфинансиране от 60% не следва да бъде увеличаван;

29.  Отбелязва факта, че съгласно последващата оценка на Комисията средно само 6% от средствата по ЕФПГ са изразходвани за административни и управленски разходи;

30.  Отбелязва, че най-важният аспект на икономическата ефективност, установен в процеса на консултации със заинтересованите страни, е броят на наетите работници, които сега плащат данъци и вноски за социална сигурност, вместо да получават обезщетение за безработица или други социални обезщетения;

31.  Отбелязва, че в редица случаи на мобилизиране на средства по линия на ЕФПГ по-високите разходи за действия по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ отслабват цялостното въздействие на инвестицията от ЕФПГ; призовава Комисията да реши проблема чрез въвеждане на лимити;

32.  Отбелязва, че в последващата оценка се предлага съпоставителната оценка на въздействието да бъде важен елемент за разбирането на добавената стойност на ЕФПГ; изразява съжаление, че такава оценка все още не е налице;

33.  Приветства заключението на Сметната палата, че ЕФПГ предоставя истинска европейска добавена стойност, когато се използва за съфинансиране на услуги за съкратени работници или на обезщетения, които обичайно не съществуват в системите за обезщетение за безработица на държавите членки, което допринася за насърчаването на социалното сближаване в Европа; подчертава, че в някои държави членки липсват системи за социална закрила, които да са в състояние да отговорят на нуждите на работниците, останали без работа;

34.  Изразява съжаление по повод на факта, че според Сметната палата една трета от финансирането по линия на ЕФПГ компенсира националните схеми за подпомагане на доходите на работниците, без европейска добавена стойност; изтъква, че новият регламент за ЕФПГ ограничава разходите за специалните мерки, като например помощите за търсене на работа и стимулите за работодателите да наемат персонал, до 35% от общите разходи за координирания пакет, както и че дейностите, подпомагани от ЕФПГ, нямат за цел да заменят пасивните мерки за социална закрила, осигурявани от държавите членки в техните национални системи; настоява ЕФПГ да не се използва като заместител на задълженията на предприятията към техните работници; освен това насърчава Комисията да уточни при следващото преразглеждане на регламента, че ЕФПГ не може да се използва за заместване на задълженията на държавите членки към съкратените работници;

35.  Изразява съжаление относно факта, че степента на изпълнение на бюджета варира от 3% до 110%, със среден процент на изпълнение 55%; счита, че това положение понякога отразява недостатъците на етапите на планиране или изпълнение и следва да се промени чрез по-добро планиране или изпълнение на проектите;

36.  Изразява съжаление от намаленото финансиране по линия на ЕФПГ; призовава Комисията и държавите членки да предоставят допълнителна подкрепа за ЕФПГ, с цел да се гарантира посрещането на потребностите; призовава Комисията да гарантира, че разполага с достатъчно персонал във връзка с натоварването и избягване на ненужни закъснения;

37.  Счита, че мерките по линия на ЕФПГ и ЕСФ следва да се използват като се допълват взаимно с цел предоставянето на конкретни краткосрочни и по-общи дългосрочни решения; отбелязва заключението, че по принцип държавите членки са координирали успешно ЕФПГ с ЕСФ и с националните мерки на пазара на труда и че не са установени случаи на припокриване или двойно финансиране на физически лица при одита на Сметната палата;

38.  Изразява задоволство от констатацията в доклада на Комисията относно дейността на ЕФПГ през 2013 и 2014 г., че през двете посочени години на Комисията не са докладвани нередности по Регламента за ЕПФГ, нито са констатирани нередности във връзка с ЕФПГ за този период;

Въздействие върху МСП

39.  Отбелязва, че МСП представляват 99% от всички предприятия в ЕС и осигуряват заетост на по-голямата част от работещите в ЕС; в този контекст изразява загриженост, че ЕФПГ оказва много ограничено въздействие върху МСП, въпреки факта, че ясно предоставя обхват за МСП като целева група, ако са изпълнени определени критерии; признава пояснението на Комисията, че засегнатите работници на доставчиците надолу по веригата никога не са били изключвани умишлено, но призовава Комисията за по-нататъшно преориентиране на ЕФПГ към МСП, които играят ключова роля в европейската икономика, като например поставяне на по-голям акцент върху разпоредбата на член 8, буква г) относно необходимостта да се определят доставчиците, производителите надолу по веригата или подизпълнители на уволняващите предприятия или като се проследят предишните случаи, при които ЕФПГ е донесъл ползи на МСП, социалните предприятия и кооперациите за насърчаване на най-добрите практики; подчертава, че трябва да се обърне повече внимание на пропорционалността между работниците от МСП и работниците от големите предприятия;

40.  Счита, че следва да се използва в по-голяма степен дерогация по отношение на прага на допустимост, по-специално и в полза на МСП; подчертава значението на разпоредбата, свързана с подаването на заявленията съгласно член 4, буква б) от настоящия регламент от страна на МСП, тъй като тя позволява икономически сектори, засегнати от кризата, да бъдат преструктурирани в регионален план; признава предизвикателствата, пред които са изправени заявленията, подадени съгласно тези разпоредби, и призовава Комисията да съдейства на държавите членки при справянето с тези предизвикателства, за да се превърне ЕФПГ във функциониращо решение за съкратените работници; също така призовава Комисията и държавите членки да приемат принципа „Мисли първо за малките“ при етапите на планиране и подаване на заявления;

41.  Отбелязва концентрацията на заявления в секторите на промишлеността и строителството, и по-специално в автомобилната промишленост и в сектора на въздухоплаването, за помощи, предоставяни основно на големи предприятия; призовава държавите членки и регионалните органи с изключителна компетентност активно да подкрепят съкратените работници в МСП, кооперации и социални предприятия, като използват възможностите за гъвкавост, предвидени в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, по-конкретно по отношение на колективните заявления, включващи МСП, както и за други механизми, които насърчават повече подкрепа и по-широкият достъп за МСП, а също така и да информират МСП за възможностите, с които разполагат в рамките на ЕФПГ; изтъква, че тези мерки за подпомагане на МСП следва да се разглеждат като добавена стойност на ЕФПГ;

42.  Изразява задоволство от констатацията в последващия доклад за изпълнението на Комисията, в който се установява положителна тенденция между използваните ресурси за насърчаване на предприемачеството и броя на самостоятелно заетите в края на осъществяването на мерките; при все това отбелязва, че средният процент на самостоятелна заетост във всички случаи по линия на ЕФПГ е нисък – 5%, и че следва да се използват мерки за насърчаване на предприемачите, като например безвъзмездни средства за започване на стопанска дейност и други стимули; подчертава значението на ученето през целия живот, наставничество и партньорските мрежи в този контекст; счита, че има още възможности за подобряване на използването на ЕФПГ, самостоятелно или в съчетание с други фондове, например ЕСИ, за подкрепа на предприемачеството и започването на стопанска дейност, но подчертава, че предприемачеството следва да се основава на устойчиви бизнес планове; призовава държавите членки да поставят акцент върху приобщаването на жените и момичетата в предприемаческите програми;

43.  Приветства усилията на няколко държави членки за увеличаване на използването на мерки в подкрепа на предприемачеството и социалната икономика под формата на безвъзмездни помощи за започване на стопанска дейност и мерки, насочени към насърчаване на предприемачеството и социалните кооперации;

Изисквания за данните

44.  Счита, че в контекста на редица усложняващи фактори като потенциални пропуски на данни, регионални и национални специфики, различни макро- и микроикономически условия, малки размери на извадката и някои необходими предположения, методологичният подход на Комисията трябва да бъде щателен и прозрачен чрез прилагане на мерки за справяне с недостатъците, които усложняват неговото прилагане;

45.  Подчертава, че в доклада на Сметната палата се заключава, че някои държави членки не са определили количествени цели за реинтегриране и че съществуващите данни не са подходящи за изготвяне на оценка на ефективността на мерките за реинтегриране на работниците на пазара на труда; признава изявлението на Комисията, че Регламентът за ЕФПГ не включва количествени цели за реинтегриране и че различните мерки по линия на ЕФПГ могат да бъдат оценени чрез други средства; поради това препоръчва на държавите членки да определят количествени цели за реинтегриране и системно да разграничават ЕФПГ, ЕСФ и другите национални мерки, специфично разработени за работниците, засегнати от масови съкращения; също така призовава Комисията да предостави информация относно вида и качеството на работните места, намерени от хората, които са били повторно интегрирани на пазара на труда, и относно средносрочната и дългосрочната тенденция по отношение на процента на интеграция, постигнат чрез интервенция по линия на ЕФПГ; държавите членки освен това следва да правят разлика между двата основни вида мерки по ЕФПГ, т.е. активни мерки на пазара на труда и подпомагане на доходите, изплащано на работниците, както и да предоставят по-подробна информация относно мерките, до които имат достъп отделните участници, за да може да се направи по-прецизен анализ на разходите и ползите от различните мерки; също така призовава Комисията да предостави данни относно заявленията по линия на ЕФПГ, които не са били одобрени на равнището на Комисията, и причините за това;

46.  Припомня на държавите членки за задължението им да предоставят данни за равнището на реинтегриране 12 месеца след прилагането на мерките с цел гарантиране на необходимите последващи действия от ефекта и ефективността на ЕФПГ;

47.  Подчертава нуждата от опростяване на процедурите по одит на национално равнище, така че да се гарантира последователност и ефективност и да се избегнат ненужни повторения между контролните органи на различни нива;

48.  Препоръчва засилване на информационните потоци и договореностите за подпомагане между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението;

49.  Препоръчва да се извършват повече редовни партньорски оценки, транснационален обмен или партньорство между нови случаи по ЕФПГ и предишни случаи по ЕФПГ, с цел обмен на добри практики и опит относно изпълнението; препоръчва да се създаде платформа за най-добри практики, която да е лесно достъпна и подкрепя обмена на по-добре интегрирани решения;

50.  Отбелязва опасенията на Службата на ЕП за парламентарни изследвания по отношение на методологията за изчисляване на ползите от ЕФПГ; подчертава необходимостта от допълнителни изисквания по отношение на показателите за изпълнение;

51.  Призовава Комисията и държавите членки да запазят разпоредбите в настоящия регламент за ЕФПГ за надбавки за лицата, полагащи грижи; в този контекст призовава държавите членки да разработят гъвкави условия на труд и мерки за обучение и когато е възможно, да насочат тези мерки в местните общности, тъй като много съкратени работници жени може да имат по-малко географската гъвкавост поради семейни задължения;

52.  Призовава регионалните и местните компетентни органи, социалните партньори и организациите на гражданското общество да координират усилията между участниците на пазара на труда, за да се даде възможност за по-добър достъп до финансова подкрепа от ЕФПГ в случай на бъдещи съкращения; освен това призовава за по-тясно участие на социалните партньори в мониторинга и оценката на дейностите на Фонда и особено това те да насърчават представителите на заинтересованите страни от женски пол, така че да се гарантира, че се обръща по-голямо внимание на аспектите, свързани с равенството между половете;

53.  Призовава Комисията да разгледа въпроса за делегиране на оценката на случаите по линия на ЕФПГ на Eurofound; счита, че в рамките на такова предложение Комисията може да предостави на Eurofound необходимия финансов ресурс в съответствие с настоящите разходи за обществени поръчки по линия на ЕФПГ и разходи за човешки ресурс; освен това, тъй като основната пречка за по-добри оценки е липсата на подходящи данни, Комисията може да изиска от държавите членки да предоставят съответните данни на Eurofound;

o
o   o

54.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.
(3) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 119.
(5) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 30.
(6) ОВ C 440, 30.12.2015 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност