Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2284(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0227/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0227/2016

Συζήτηση :

PV 15/09/2016 - 7
CRE 15/09/2016 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2016 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0361

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 538kWORD 65k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014
P8_TA(2016)0361A8-0227/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014 (2015/2284(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το 2013 και το 2014 (COM(2015)0355),

–  έχοντας υπόψη την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – τελική έκθεση Αυγούστου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 7/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προσέφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην επανένταξη απολυθέντων εργαζομένων;»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση ERM 2012, του Eurofound, με τίτλο «After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction» (Μετά την αναδιάρθρωση: αγορές εργασίας, συνθήκες εργασίας και ικανοποίηση από τη ζωή),

–  έχοντας υπόψη την περιπτωσιολογική μελέτη του Eurofound με τίτλο «Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland» (Προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: σύγκριση εμπειριών στη Γερμανία και τη Φινλανδία)(2009)),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση ERM 2009, του Eurofound, με τίτλο «Restructuring in recession» (Αναδιάρθρωση σε περίοδο ύφεσης),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει από τον Ιανουάριο του 2007 σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ καθώς και τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφορικά με τις σχετικές αιτήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το ΕΤΠ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (A8-0227/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε με σκοπό την παροχή στήριξης και την έκφραση αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ΕΤΠ είναι να συμβάλει στην έξυπνη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και στην προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης προετοιμάζοντας και υποστηρίζοντας τους απολυθέντες εργαζομένους ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ συστάθηκε για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με την ταχεία παρέμβαση και την παροχή βραχυπρόθεσμης βοήθειας για την αντιμετώπιση σοβαρών και απρόβλεπτων δυσχερειών της αγοράς εργασίας που περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας απολύσεις, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που παρέχει επίσης στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους αλλά προορίζεται για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων διαρθρωτικών ανισορροπιών, κυρίως μέσω της διά βίου μάθησης· πιστεύει ότι το ΕΤΠ θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί εκτός του ΠΔΠ κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας έξαρση σε ορισμένους τομείς και εξαπλωνόμενη και σε άλλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες έχουν ευθύνη για τις συχνά απρόβλεπτες συνέπειες αυτών των αποφάσεων για τις κοινότητες και για τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών των αποφάσεων για αναδιάρθρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς περισσότερες υποθέσεις του ΕΤΠ αφορούν στρατηγικές αναδιάρθρωσης μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιρειών, που στην πλειονότητά τους αποφασίζονται χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά δραστηριοτήτων, η μετεγκατάσταση, το κλείσιμο μονάδων, οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, η αναδιοργάνωση της παραγωγής και η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων είναι οι πλέον διαδεδομένες μορφές αναδιάρθρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμοστικότητα και η προορατικότητα κατά τη μεταφορά θέσεων εργασίας ή δραστηριοτήτων μπορεί ωστόσο να παρεμποδιστεί από την ανασφάλεια, δεδομένου ότι οι αλλαγές εμπεριέχουν τον κίνδυνο ανεργίας, χαμηλότερων μισθών και κοινωνικής ανασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανένταξη των δικαιούχων του ΕΤΠ στην απασχόληση θα είναι περισσότερο επιτυχημένη αν οδηγεί σε ποιοτική απασχόληση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεταιρισμοί διαχειρίζονται την αναδιάρθρωση με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και ότι το συγκεκριμένο συνεταιριστικό μοντέλο διαχείρισης που βασίζεται στη συνιδιοκτησία, τη δημοκρατική συμμετοχή και τον έλεγχο από τα μέλη, καθώς και η ικανότητα των συνεταιρισμών να βασίζονται σε δικούς τους οικονομικούς πόρους και σε δικά τους δίκτυα υποστήριξης τους καθιστούν πιο ευέλικτους και καινοτόμους όταν καλούνται να διαχειριστούν τις αναδιαρθρώσεις σε βάθος χρόνου και όταν δημιουργούν νέες επιχειρήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 19 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013 απαιτεί από την Επιτροπή να αποστέλλει ανά διετία στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΠ κατά την προηγούμενη διετία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων και την πρόβλεψη και διαχείριση των αναδιαρθρώσεων, προκειμένου να προβλέπονται οι αλλαγές και να προλαμβάνεται η απώλεια θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει, με το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013(6), να υποβάλει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συντομότερο δυνατό και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης σχετικά με την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων και την πρόβλεψη και διαχείριση των αναδιαρθρώσεων (ακολουθώντας τις λεπτομερείς συστάσεις που περιέχονται στο παράρτημα του εν λόγω ψηφίσματος)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των εθνικών πλαισίων όσον αφορά τις ευθύνες των εργοδοτών απέναντι στους εργαζομένους στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το θέμα αυτό έγιναν δύο διαβουλεύσεις με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους την τελευταία δεκαετία και ότι η Επιτροπή δεν ανέλαβε δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δώσει απογοητευτικές απαντήσεις στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την αναδιάρθρωση, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα σε αυτόν τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιαστικό να δημιουργηθούν καλά αναπτυγμένα συστήματα εργασιακών σχέσεων τα οποία να παρέχουν στους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους δικαιώματα στους τομείς της διαβούλευσης, της ενημέρωσης και της συναπόφασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενισχυμένη οδηγία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση θα μπορούσε να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις για ένα κατάλληλο σχέδιο μπορούν να διεξαχθούν με δίκαιους όρους και εγκαίρως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελάχιστο όριο απολύσεων μειώθηκε από 1.000 απολύσεις σε 500 απολύσεις, με τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις ή σε μικρές αγορές εργασίας, να μπορεί να εξετάζεται μια αίτηση προς το ΕΤΠ όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 μπορούν και εκείνοι που ήταν αυτοαπασχολούμενοι να είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι και να λάβουν βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΠ ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, δεδομένου ότι ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων αυξάνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) σε περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων μπορούν να λάβουν στήριξη από το ΕΤΠ σε αριθμό ίσος προς τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΕΤΠ δεν αποσκοπεί μόνο στη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων αλλά και στην επίδειξη αλληλεγγύης προς αυτούς τους εργαζόμενους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΤΠ ήταν 500 εκατομμύρια EUR ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων προϋπολογισμός είναι 150 εκατομμύρια EUR ετησίως, με μέση ετήσια δαπάνη 70 εκατομμυρίων EUR από την έναρξή του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το αρχικό ποσοστό συγχρηματοδότησης ήταν 50%, αυξήθηκε σε 65% για την περίοδο 2009-2011, επανήλθε στο 50% για την περίοδο 2012-2013, και σήμερα είναι 60%·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2007 και 2014 υποβλήθηκαν 134 αιτήσεις από 20 κράτη μέλη, για 122 121 στοχευόμενους εργαζομένους, και ότι έχουν ζητηθεί συνολικά 561,1 εκατομμύρια EUR· επισημαίνει ότι κατά την περίοδο 2007-2013 το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν μόλις 55%· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2007 και 2014 ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων αναλογούσε στον μεταποιητικό τομέα, και ιδίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, και αφορούσε 29 000 από τους 122 121 εργαζομένους (23% του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρότερα τις μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μόνο μέτρα που αναμένεται να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αντί να χρηματοδοτούνται ήδη υπάρχοντα εθνικά καθεστώτα στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα του ΕΤΠ έχει διαπιστωθεί πως έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία όταν χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση υπηρεσιών για απολυθέντες που κανονικά δεν προσφέρονται στο πλαίσιο των συστημάτων παροχών απασχόλησης των κρατών μελών, όπου οι υπηρεσίες αυτές επικεντρώνονται στην κατάρτιση αντί στα επιδόματα, καθώς και στις περιπτώσεις όπου τα μέτρα είναι εξατομικευμένα και συμπληρωματικά της βασικής παροχής, ιδίως για τις ομάδες απολυθέντων εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη για επένδυση στο δυναμικό των πρώην εργαζομένων και τη σημασία της πλήρους εκτίμησης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και των απαιτήσεών της για δεξιότητες, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εκτελούν αποτελεσματικά το ΕΤΠ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ δεν λύνει το πρόβλημα της ανεργίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση της κρίσης ανεργίας στην ΕΕ απαιτεί να τεθούν η δημιουργία, η προστασία και η βιωσιμότητα της απασχόλησης στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, καθιστούν επιτακτικά αναγκαία την ανάληψη δράσης για την παροχή νέων επαγγελματικών προοπτικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίοδος αναφοράς για την αξιολόγηση του ΕΤΠ για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης είναι η περίοδος 2007-2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής καλύπτει την περίοδο 2007-2013, και η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχει την περίοδο 2007-2012·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της ισότητας των φύλων και της αποφυγής των διακρίσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και κατοχυρώνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θα πρέπει να τηρούνται και να προάγονται κατά την εκτέλεση του ΕΤΠ·

1.  επισημαίνει την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠ και την πρώτη διετή έκθεση· επισημαίνει ότι η Επιτροπή συμμορφώνεται προς την υποχρέωσή της για υποβολή εκθέσεων· θεωρεί ότι αυτές και άλλες εκθέσεις δεν επαρκούν ώστε να καταστεί το ΕΤΠ διαφανές και αποτελεσματικό· καλεί τα κράτη μέλη που έχουν επωφεληθεί από το ΕΤΠ να δημοσιοποιήσουν όλα τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και αξιολογήσεις των υποθέσεων και να συμπεριλάβουν εκτίμηση αντικτύπου ανά φύλο στις εκθέσεις των υποθέσεων· συνιστά ένθερμα σε όλα τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν σε εύθετο χρόνο τις αιτήσεις τους και τις τελικές εκθέσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό· μολονότι η Επιτροπή συμμορφώνεται προς την υποχρέωσή της να υποβάλλει εκθέσεις, πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιεί όλα τα σχετικά έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εκθέσεων αποστολής μετά από επισκέψεις παρακολούθησης για εν εξελίξει αιτήσεις στα κράτη μέλη·

2.  επικροτεί την παράταση της περιόδου χρηματοδότησης από ένα σε δύο έτη· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, οι 12 μήνες δεν επαρκούσαν για την παροχή βοήθειας σε όλους τους απολυμένους εργαζόμενους, ιδίως στις ομάδες που βρίσκονταν σε επισφαλέστερη θέση, όπως οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι γυναίκες και, ιδίως, οι μόνοι γονείς·

3.  επισημαίνει ότι οι σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του ΕΤΠ τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Ταμείου αυτού επηρεάζονται από παράγοντες όπως το επίπεδο της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα, καθώς και από την ικανότητα απορρόφησης των σχετικών αγορών εργασίας και το ΑΕΠ των δικαιούχων χωρών· τονίζει ότι οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα μέτρα που μπορούν να υποστηριχθούν αποτελεσματικά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)· τονίζει την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες αυτοί και οι συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας σε κάθε παρέμβαση του ΕΤΠ· επισημαίνει ότι η ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ του ΕΤΠ και των ΕΔΕΤ είναι σημαντική για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να λειτουργούν σε συνέχεια των μέτρων που λαμβάνονται στους τομείς στήριξης του ΕΤΠ, με την τόνωση των επενδύσεων, της συνολικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι παρεμβάσεις του ΕTΠ θα πρέπει να κατευθύνονται σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την απασχόληση, την παιδεία, τις δεξιότητες και τη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων, και να συντονίζονται με τα υπάρχοντα ενωσιακά προγράμματα με στόχο την υποστήριξη των ανθρώπων κατά την αναζήτηση εργασίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως στους τομείς και τις περιφέρειες που ήδη πλήττονται από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης ή της αναδιάρθρωσης της οικονομίας· τονίζει ότι θα πρέπει να προτιμηθούν οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που βασίζονται στον πολυταμειακό προγραμματισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απολύσεις και η ανεργία με βιώσιμο τρόπο, μέσω της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων, καθώς και μέσω στενότερου συντονισμού και συνεργιών, ιδίως μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ· πιστεύει ακράδαντα ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική προγραμματισμού πολλαπλών ταμείων θα μείωνε τον κίνδυνο μετεγκατάστασης και θα δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στην ΕΕ·

4.  θεωρεί ότι η λειτουργία του ΕΤΠ βελτιώθηκε με τις μεταρρυθμίσεις στον κανονισμό· επισημαίνει ότι οι βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν απλούστευσαν τις διαδικασίες πρόσβασης των κρατών μελών στο ΕΤΠ και αναμένεται, κατά συνέπεια, η αύξηση της χρήσης αυτού του μέσου από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ενέργειες για την άρση τυχόν εμποδίων σε σχέση με τη διοικητική ικανότητα, που παρεμπόδισαν τη συμμετοχή στο ΕΤΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΠ δεν θα πρέπει να αποκτήσει λειτουργία μακροοικονομικής σταθεροποίησης·

5.  επισημαίνει ότι οι μειωμένες πιστώσεις για το ΕΤΠ στον ετήσιο προϋπολογισμό αποδείχτηκαν επαρκείς για την παροχή της αναγκαίας και ζωτικής σημασίας βοήθειας και στήριξης στους ανθρώπους που απολύονται· τονίζει, ωστόσο, ότι από το 2014 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε ώστε να περιλάβει τους ΕΕΑΚ και το κριτήριο της κρίσης, και σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των αιτήσεων ή προσθήκης νέων παροχών οι πιστώσεις μπορεί να μην επαρκέσουν και να πρέπει να αυξηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΤΠ·

6.  τονίζει τη σημασία ενός ισχυρού κοινωνικού διαλόγου βασισμένου στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την επιμερισμένη ευθύνη, ως βέλτιστου μέσου για την εξεύρεση συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης· υπογραμμίζει ότι αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή της απώλειας θέσεων εργασίας και, συνεπώς, των υποθέσεων κινητοποίησης του ΕΤΠ·

7.  επισημαίνει τη σημαντική αύξηση του αριθμού των αιτήσεων κατά την περίοδο παρέκκλισης 2009-2011 στην οποία ήταν δυνατή η υποβολή αιτήσεων με βάση τα κριτήρια που σχετίζονται με την κρίση, και τη σημαντική περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει μόνιμα το κριτήριο της κρίσης και τους αυτοαπασχολούμενους από το 2014 ως το 2020· επικροτεί την παράταση της εν λόγω παρέκκλισης μετά το 2013· επισημαίνει ότι πάνω από το ήμισυ του συνολικού αριθμού σχεδίων κατά την περίοδο 2007-2014 σχετίζονταν με την κρίση· τονίζει περαιτέρω ότι οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης συνεχίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

8.  επισημαίνει ότι, μεταξύ 2007 και 2014, υποβλήθηκαν αιτήσεις χρηματοδότησης από 20 κράτη μέλη, συνολικού ύψους 542,4 εκατομμυρίων EUR, για 131 παρεμβάσεις υπέρ 121 380 εργαζομένων·

9.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή επέφερε βελτιώσεις στη βάση δεδομένων του ΕΤΠ στην οποία καταγράφονται για στατιστικούς σκοπούς τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ ώστε να μπορούν ευκολότερα τα κράτη μέλη να υποβάλλουν αιτήσεις και η Επιτροπή να αναλύει και να συγκρίνει τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ· επισημαίνει, ακόμα, ότι η Επιτροπή περιέλαβε το ΕΤΠ στο Κοινό Σύστημα Επιμερισμένης Διαχείρισης Ταμείων, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβολή ακριβέστερων και πληρέστερων αιτήσεων και την περαιτέρω μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή αιτήσεων από τα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι το σύστημα αυτό επιτρέπει την απλοποίηση των αιτήσεων για τα κράτη μέλη, και καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την επεξεργασία των αιτήσεων, έτσι ώστε η χρηματοδότηση να μπορεί να παρέχεται σύντομα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός της·

10.  καλεί την Επιτροπή να προβλέπει πλήρως τις επιπτώσεις των αποφάσεων εμπορικής πολιτικής στην αγορά εργασίας της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τεκμηριωμένες πληροφορίες για τις επιπτώσεις αυτές, οι οποίες έχουν επισημανθεί στις αιτήσεις ΕΤΠ· καλεί την Επιτροπή να διεξάγει διεξοδικές εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία, καθώς και του αντικτύπου στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα εκ των προτέρων συντονισμό μεταξύ ΓΔ Εμπορίου και ΓΔ Απασχόλησης· ζητεί από το Κοινοβούλιο να διοργανώνει τακτικές κοινές ακροάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και του ΕΤΠ, και στην παρακολούθησή του· θεωρεί αναγκαία την προώθηση της χρήσης του ΕΤΠ στην αντιμετώπιση της μετεγκατάστασης, καθώς και στην αντίδραση σε τομεακές κρίσεις προκαλούμενες από τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας ζήτησης· αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε πρωτοβουλία να θεωρηθεί το ΕΤΠ, στην παρούσα μορφή του και με τον παρόντα προϋπολογισμό του, μέσο παρέμβασης κατά της απώλειας θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω εμπορικών στρατηγικών που αποφασίζονται σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών ή αυτών που είναι ήδη σε ισχύ· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρή συνοχή μεταξύ των εμπορικών και βιομηχανικών πολιτικών, και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή να χορηγεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς σε εμπορικούς εταίρους εφόσον πληρούν τα πέντε κριτήρια που έχει ορίσει· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εκπονήσει σαφή και αποτελεσματική στρατηγική για τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς σε τρίτες χώρες, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και να συνεχιστεί ο αγώνας για την καταπολέμηση κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού·

12.  τονίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους του ΕΤΠ είναι να βοηθά τους εργαζομένους που χάνουν την εργασία τους ως αποτέλεσμα σοβαρής μετατόπισης του εμπορίου της Ένωσης σε αγαθά ή υπηρεσίες, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού· θεωρεί ότι ένα σημαντικό καθήκον του ΕΤΠ είναι να εξασφαλίζει στήριξη για τους εργαζομένους που απολύονται λόγω των αρνητικών συνεπειών εμπορικών διαφορών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διευκρινίσει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα εμπορικών διαφορών που προκαλούν σοβαρή μετατόπιση του εμπορίου της Ένωσης σε αγαθά ή υπηρεσίες εντάσσεται απόλυτα στο πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ·

13.  τονίζει ότι το ΕΤΠ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει υποκατάστατο μιας σοβαρής πολιτικής για την πρόληψη και την πρόβλεψη των αναδιαρθρώσεων· τονίζει τη σημασία μιας πραγματικής βιομηχανικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, που να συμβάλλει στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει εκτιμήσεις αντικτύπου της παγκοσμιοποίησης ανά τομέα και, με βάση τα συμπεράσματα, να υποβάλει προτάσεις που θα παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να προβλέπουν τις τομεακές μεταβολές και να προετοιμάζουν τους εργαζομένους τους πριν προχωρήσουν στην απόλυσή τους·

15.  υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν προτιμήσει να χρησιμοποιήσουν το ΕΚΤ αντί του ΕΤΠ εξαιτίας των υψηλότερων ποσοστών συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ, της ταχύτερης υλοποίησης των μέτρων του ΕΚΤ, της έλλειψης προχρηματοδότησης από το ΕΤΠ και της χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισης από το ΕΤΠ· πιστεύει, ωστόσο, ότι το αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης και η πιο έγκαιρη διαδικασία αίτησης και έγκρισης που προβλέπει ο νέος κανονισμός αντιμετωπίζουν ορισμένα από αυτά τα ζητήματα· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι η στήριξη του ΕΤΠ δεν έχει φτάσει ακόμα στους απολυμένους εργαζόμενους σε όλα τα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν τη στήριξη αυτή στις περιπτώσεις μαζικών απολύσεων·

16.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η μέση διάρκεια μιας διαδικασίας έγκρισης αίτησης προς το ΕΤΠ είναι 41 εβδομάδες· ζητεί να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής αίτησης· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών είναι απαραίτητη σε αυτό το πλαίσιο και συνιστά ένθερμα σε όλα τα κράτη μέλη να αρχίζουν να υλοποιούν τα μέτρα το συντομότερο δυνατό· επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει·

17.  επισημαίνει πως το ΕΤΠ αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι ορισμένα κράτη μέλη, κοινωνικοί εταίροι και επιχειρήσεις αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή του· καλεί την Επιτροπή να εντείνει την επικοινωνιακή δράση της στα κράτη μέλη, στα εθνικά και τοπικά συνδικαλιστικά δίκτυα και στο ευρύ κοινό· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενημέρωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σχετικά με το ΕΤΠ και να προβούν εγκαίρως στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα καλυφθεί και θα ωφεληθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός δικαιούχων από τα μέτρα του ΕΤΠ, και να προβληθούν αποτελεσματικότερα τα οφέλη με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει το ΕΤΠ·

18.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν διασφαλίσεις για την αποτροπή της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων επωφελούμενων από χρηματοδότηση της ΕΕ για ορισμένο χρονικό διάστημα, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης λόγω απολύσεων·

Δικαιούχοι του ΕΤΠ

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία όλοι σχεδόν οι επιλέξιμοι για το ΕΤΠ εργαζόμενοι μπόρεσαν να ωφεληθούν από εξατομικευμένα και καλά συντονισμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, και σχεδόν το 50% των εργαζομένων που έλαβαν χρηματική ενίσχυση έχουν πλέον επιστρέψει στην απασχόληση· επισημαίνει ότι η έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΤΠ σε ορισμένα κράτη μέλη έχει οδηγήσει σε ελλιπή χρησιμοποίηση των πιστώσεων· πιστεύει ότι η συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων ή των εκπροσώπων τους, των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών κέντρων απασχόλησης, και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στην αρχική αξιολόγηση και αίτηση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα για τους δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη νέων μέτρων και προγραμμάτων και να εκτιμά στις αξιολογήσεις της, σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών προέβλεψε τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ήταν συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του τρέχοντος κανονισμού, να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για τον σχεδιασμό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών με γνώμονα μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· επισημαίνει ότι η καινοτομία, η έξυπνη εξειδίκευση και η αποδοτική χρήση των πόρων αποτελούν κλειδί για την ανανέωση της βιομηχανίας και την οικονομική διαφοροποίηση·

20.  επισημαίνει ότι στα 73 έργα που αναλύθηκαν στην εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής το μέσο ποσοστό των δικαιούχων ηλικίας 55 ετών και άνω ήταν 15% και των δικαιούχων ηλικίας 15-24 ετών ήταν 5%· επικροτεί, συνεπώς, την έμφαση που δίνει ο νέος κανονισμός στους μεγαλύτερης και νεότερης ηλικίας εργαζομένους, και τη συμπερίληψη ΕΕΑΚ σε ορισμένες αιτήσεις· επισημαίνει ότι το μέσο ποσοστό των γυναικών δικαιούχων ανήλθε σε 33% και το ποσοστό των ανδρών ήταν 67%· επισημαίνει ότι τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση των εργαζομένων ως προς το φύλο, η οποία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε όλες τις αιτήσεις ΕΤΠ και ζητεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα από την προοπτική της ισότητας των φύλων προκειμένου να διαπιστώνεται πώς αυτό επηρεάζει τα ποσοστά επαγγελματικής επανένταξης των γυναικών δικαιούχων· επισημαίνει ότι σε ορισμένες αιτήσεις ΕΤΠ ο αριθμός των στοχευόμενων δικαιούχων είναι χαμηλός σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων δικαιούχων, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τον αντίκτυπό του·

21.  θεωρεί ότι η συμπερίληψη των ΕΕΑΚ στις αιτήσεις ΕΤΠ απαιτεί συχνά διαφορετικά είδη παρεμβάσεων και πιστεύει ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των ομάδων των τοπικών κοινοτήτων, και των οργανώσεων νέων θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο στάδιο της εκτέλεσης κάθε προγράμματος και να προωθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ΕΕΑΚ· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέτουν ισχυρό συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος, να εξασφαλίζουν αποκλειστική και συνεχή υποστήριξη για την ολοκλήρωση του προγράμματος από τους ΕΕΑΚ, και να εξασφαλίζουν επίσης τη μέγιστη εκταμίευση των κονδυλίων του προγράμματος· πιστεύει ότι μια ανεξάρτητη επισκόπηση, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συμμετοχής ΕΕΑΚ θα εντοπίσει τις καλύτερες πρακτικές· πιστεύει ακράδαντα ότι η παρέκκλιση για τη συμπερίληψη των ΕΕΑΚ πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού τον Δεκέμβριο του 2020·

22.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΤΠ ειδική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της στήριξης του ΕΤΠ προς τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και τις απαιτούμενες συνέργειες μεταξύ εθνικών προϋπολογισμών, του ΕΤΠ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)·

23.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση, το μέσο ποσοστό προσέγγισης δικαιούχων και στις 73 περιπτώσεις που εξετάστηκαν ήταν 78%· σε αυτό περιλαμβάνονται 20 περιπτώσεις με ποσοστό προσέγγισης δικαιούχων 100% ή μεγαλύτερο· επιμένει, ωστόσο, ότι το μέγιστο ποσοστό προσέγγισης για οποιαδήποτε περίπτωση είναι 100% και επομένως η χρήση αριθμών μεγαλύτερων του 100% διαστρεβλώνει τα δεδομένα για να υποδηλώσει ένα ποσοστό προσέγγισης σημαντικά υψηλότερο από το πραγματικό· επισημαίνει ότι το ίδιο ισχύει όσον αφορά το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τα αριθμητικά στοιχεία της ώστε να παρουσιάσει μια ακριβέστερη αξιολόγηση των ποσοστών προσέγγισης δικαιούχων και των ποσοστών εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι δικαιούχοι μπόρεσαν πρωτίστως να βρουν μέσω του ΕΤΠ νέα θέση εργασίας χάρη στην εξατομικευμένη συνδρομή στην αναζήτηση απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ή να λάβουν επιδόματα κινητικότητας· χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι το ΕΤΠ προσέφερε σε μερικούς μισθωτούς τη δυνατότητα να στραφούν στην επιχειρηματικότητα χάρη στις ενισχύσεις για τη σύσταση και την εξαγορά επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα αξιοσημείωτα θετικά αποτελέσματα που αναφέρεται ότι έχει το ΕΤΠ στην αυτοεκτίμηση και στην παροχή κινήτρων· τονίζει ότι η ενίσχυση από το ΕΤΠ έχει αυξήσει την κοινωνική συνοχή, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποφύγουν τις αρνητικές παγίδες ανεργίας·

25.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία της έκθεσης της εκ των υστέρων αξιολόγησης, οι δικαιούχοι του ΕΤΠ έχουν συνήθως σχετικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο όρο και, συνεπώς, λιγότερες μεταβιβάσιμες δεξιότητες, γεγονός που υπό κανονικές συνθήκες μειώνει τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και τους θέτει σε επισφαλέστερη θέση στην αγορά εργασίας· θεωρεί ότι το ΕΤΠ μπορεί να προσφέρει την καλύτερη προστιθέμενη αξία για την ΕΕ όταν στηρίζει προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης για εργαζόμενους τα οποία υποστηρίζουν ιδίως περισσότερο εκτεθειμένες ομάδες χαμηλής ειδίκευσης και δίνουν προτεραιότητα στις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας και που επιτρέπουν την επιχειρηματικότητα·

26.  επισημαίνει ότι μια έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης είχε ανάμεικτα αποτελέσματα, καθώς 35% δήλωσαν ότι η ποιότητα της νέας τους απασχόλησης ήταν καλύτερη ή πολύ καλύτερη, 24% δήλωσαν ότι ήταν η ίδια και 41% δήλωσαν ότι ήταν χειρότερη ή πολύ χειρότερη· δεδομένου, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν συστηματικά στοιχεία στα οποία να μπορεί να στηριχτεί μια αξιολόγηση, συνιστά στην Επιτροπή να συγκεντρώσει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του ΕΤΠ και την ποιότητά τους ώστε να γίνουν σε μεταγενέστερο στάδιο ενδεχόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις·

Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται το πεδίο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΤΠ με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, εστιάζοντας στα αποτελέσματα, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία και χωρίς να διακυβεύονται η κατάλληλη και διαφανής χρήση των πόρων και η συμμόρφωση προς τους κανόνες· εκτιμά ότι η διαδικασία για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να επιταχυνθεί, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του ταμείου για τους απολυόμενους εργαζομένους· εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορές μεταξύ των πόρων που ζητούνται από το ΕΤΠ και των ποσών που επιστρέφουν τα κράτη μέλη, επισημαίνοντας ότι το μέσο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανέρχεται μόλις στο 45%· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να μελετήσει προσεκτικά τους λόγους στους οποίους οφείλονται τα χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης και να προτείνει μέτρα για να εκλείψουν τα υφιστάμενα σημεία συμφόρησης και να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση του ταμείου· επισημαίνει ότι το ποσοστό επιστροφής στην απασχόληση μετά τη λήξη της βοήθειας από το ΕΤΠ ποικίλλει σημαντικά και κυμαίνεται από 4% έως 86% και υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία των ενεργών και χωρίς αποκλεισμούς μέτρων για την αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του ΕΤΠ σε ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζουν συστηματικά καλύτερες επιδόσεις από ό,τι σε άλλα· προτείνει να συνεχίσει η Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση και να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εκτέλεση των πόρων του ΕΤΠ και τη χρήση τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό ποσοστό επιστροφής στην απασχόληση για κάθε ευρώ που δαπανάται·

28.  θεωρεί ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης 60% δεν θα πρέπει να αυξηθεί·

29.  επισημαίνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής, κατά μέσο όρο μόνο 6% των κονδυλίων του ΕΤΠ δαπανήθηκαν σε διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες·

30.  επισημαίνει ότι η σημαντικότερη πτυχή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας όπως προσδιορίστηκε στις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν ο αριθμός των εργαζομένων που βρήκαν νέα απασχόληση, οι οποίοι πλέον καταβάλλουν φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντί να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας ή άλλες κοινωνικές παροχές·

31.  επισημαίνει ότι σε ορισμένες υποθέσεις του ΕΤΠ το υψηλότερο κόστος της δράσης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού του ΕΤΠ αποδυναμώνει τον συνολικό αντίκτυπο της επένδυσης του ταμείου· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του κόστους αυτού με τον καθορισμό ορίων·

32.  επισημαίνει την πρόταση που περιλαμβάνεται στην εκ των υστέρων αξιολόγηση, ότι μια αξιολόγηση αντικτύπου με αντιπαράδειγμα θα αποτελούσε σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της προστιθεμένης αξίας του ΕΤΠ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί μια τέτοια αξιολόγηση·

33.  επικροτεί το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το ΕΤΠ προσέφερε πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε για τη συγχρηματοδότηση υπηρεσιών για απολυμένους εργαζόμενους ή επιδομάτων που κανονικά δεν παρέχονται με βάση τα συστήματα παροχών ανεργίας των κρατών μελών, προωθώντας έτσι την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη· τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν συστήματα κοινωνικής πρόνοιας επαρκή για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων που χάνουν τη θέση εργασίας τους·

34.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ένα τρίτο της χρηματοδότησης του ΕΤΠ αντισταθμίζει εθνικά καθεστώτα στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων, χωρίς ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· επισημαίνει ότι ο νέος κανονισμός για το ΕΤΠ περιορίζει στο 35% του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης μέτρων το κόστος των ειδικών μέτρων όπως τα επιδόματα αναζήτησης εργασίας και η παροχή κινήτρων στους εργοδότες για προσλήψεις, και ότι οι ενέργειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας που παρέχουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους συστημάτων· επιμένει ότι το ΕΤΠ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έναντι των εργαζομένων τους· επιπλέον, παροτρύνει την Επιτροπή να διευκρινίσει κατά την προσεχή αναθεώρηση του κανονισμού, ότι το Ταμείο δεν μπορεί να υποκαθιστά τις υποχρεώσεις των κρατών μελών έναντι των απολυθέντων εργαζόμενων·

35.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού κυμαίνονται από 3% ως 110%, με μέσο ποσοστό εκτέλεσης 55%· θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση καταδεικνύει ενίοτε ελλείψεις είτε στο στάδιο σχεδιασμού είτε στο στάδιο υλοποίησης και πρέπει να βελτιωθεί μέσω έργων που θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται καλύτερα·

36.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση της χρηματοδότησης του ΕΤΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν πρόσθετη στήριξη στο ΕΤΠ προκειμένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να υπάρχει επαρκές προσωπικό σε σχέση με τον φόρτο εργασίας και να αποφεύγει τις περιττές καθυστερήσεις·

37.  θεωρεί ότι τα μέτρα του ΕΤΠ και του ΕΚΤ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά μεταξύ τους, ώστε να παρέχουν τόσο συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες όσο και γενικότερες μακροπρόθεσμες λύσεις· επισημαίνει το συμπέρασμα ότι, γενικά, τα κράτη μέλη συντόνισαν αποτελεσματικά το ΕΤΠ με το ΕΚΤ και με τα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας, και ότι στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης ή διπλής χρηματοδότησης προσώπων·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΠ το 2013 και το 2014, ότι δεν αναφέρθηκαν στην Επιτροπή παρατυπίες στο πλαίσιο των κανονισμών για το ΕΤΠ το 2013 και το 2014, ούτε έκλεισαν το 2013 και το 2014 παρατυπίες σε σχέση με το ΕΤΠ·

Αντίκτυπος στις ΜΜΕ

39.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ και απασχολούν τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στην ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΕΤΠ είχε μέχρι σήμερα πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στις ΜΜΕ, παρά το ότι προσφέρει σαφώς τη δυνατότητα στόχευσης των ΜΜΕ με βάση ορισμένα κριτήρια· επισημαίνει την εξήγηση της Επιτροπής, ότι οι πληγέντες εργαζόμενοι κατάντη προμηθευτών ουδέποτε αποκλείστηκαν σκόπιμα, αλλά καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον αναπροσανατολισμό του ΕΤΠ προς τις ΜΜΕ, που αποτελούν βασικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής οικονομίας, π.χ. δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8, σημείο δ) σχετικά με την ανάγκη να εντοπίζονται οι προμηθευτές, οι κατάντη παραγωγοί ή οι υπεργολάβοι των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις, ή με την επακολούθηση προηγούμενων υποθέσεων στις οποίες ΜΜΕ, κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί ωφελήθηκαν από το ΕΤΠ, με στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών· τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η αναλογικότητα σε σχέση με τους εργαζόμενους που απολύονται από ΜΜΕ και εκείνους που απολύονται από μεγάλες επιχειρήσεις·

40.  πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση της παρέκκλισης από το κατώτατο όριο επιλεξιμότητας, ιδίως προς όφελος των ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία του μηχανισμού που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ισχύοντος κανονισμού για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι επιτρέπει την κατά περίπτωση αναδιάρθρωση των οικονομικών κλάδων που πλήττονται από την κρίση σε περιφερειακό επίπεδο· αναγνωρίζει τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων αυτών και καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων προκειμένου να καταστεί το ΕΤΠ αποτελεσματική λύση για τους απολυόμενους εργαζόμενους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και της υποβολής αιτήσεων·

41.  επισημαίνει ότι οι αιτήσεις συγκεντρώνονται στους τομείς της μεταποίησης και των κατασκευών και, ειδικότερα, στην αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική βιομηχανία, η δε βοήθεια παρέχεται ως επί το πλείστον σε μεγάλες επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές με αποκλειστικές αρμοδιότητες να υποστηρίζουν ενεργά τους εργαζόμενους που απολύονται από ΜΜΕ, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας την ευελιξία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του ισχύοντος κανονισμού, ιδίως σε σχέση με συλλογικές αιτήσεις που αφορούν ΜΜΕ και για άλλες διευκολύνσεις που προωθούν εντονότερη υποστήριξη και ευρύτερη πρόσβαση για τις ΜΜΕ· επίσης, να ενημερώνουν τις ΜΜΕ για τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους στο πλαίσιο του ΕΤΠ· τονίζει ότι οι υποθέσεις στις οποίες βοηθούνται ΜΜΕ πρέπει να θεωρούνται προστιθεμένη αξία του ΕΤΠ·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στην εκ των υστέρων έκθεση υλοποίησης της Επιτροπής, ότι παρατηρείται θετική τάση μεταξύ των πόρων που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και του ποσοστού αυτοαπασχόλησης κατά τη λήξη των μέτρων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το μέσο ποσοστό αυτοαπασχόλησης στις υποθέσεις του ΕΤΠ είναι χαμηλό, 5%, και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέτρα για την ενθάρρυνση των επιχειρηματιών, όπως επιχορηγήσεις για τη σύσταση επιχειρήσεων και άλλα κίνητρα· τονίζει τη σημασία της διά βίου μάθησης, της καθοδήγησης και των διομότιμων δικτύων στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης για τη χρήση του ΕΤΠ, αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλα ταμεία όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά τονίζει ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε προγράμματα επιχειρηματικότητας·

43.  επικροτεί τις προσπάθειες πολλών κρατών μελών να αυξήσουν την χρήση μέτρων που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία, υπό τη μορφή επιδοτήσεων σύστασης επιχειρήσεων και μέτρων που στοχεύουν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών συνεταιρισμών, και υπηρεσιών για νέους επιχειρηματίες·

Απαιτήσεις δεδομένων

44.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο μιας σειράς παραγόντων που περιπλέκουν την κατάσταση, όπως πιθανές παραλείψεις δεδομένων, περιφερειακές και εθνικές ιδιαιτερότητες, διαφορετικές μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνθήκες, μικρά μεγέθη δειγμάτων και ορισμένες αναγκαίες υποθέσεις, η μεθοδολογική προσέγγιση της Επιτροπής πρέπει να είναι αυστηρή και διαφανής και να προβλέπει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που περιπλέκουν την εν λόγω προσέγγιση·

45.  τονίζει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπεραίνει πως δεν ορίστηκαν ποσοτικοί στόχοι επανένταξης και ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δεν επαρκούν για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων όσον αφορά την επανένταξη των εργαζομένων στην απασχόληση· επισημαίνει τη δήλωση της Επιτροπής, ότι ο κανονισμός ΕΤΠ δεν περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους επανένταξης και τα διάφορα μέτρα του ΕΤΠ μπορούν να αξιολογηθούν με άλλα μέσα· συνιστά, επομένως, να ορίσουν τα κράτη μέλη ποσοτικούς στόχους επανένταξης και να προβαίνουν συστηματικά σε διαφοροποίηση μεταξύ του ΕΤΠ, του ΕΚΤ και των άλλων εθνικών μέτρων που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τους εργαζόμενους που πλήττονται από μαζικές απολύσεις· ζητεί ακόμα από την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία για τον τύπο και την ποιότητα των θέσεων εργασίας που βρήκαν όσοι επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης για τη μεσοπρόθεσμη τάση του ποσοστού επανένταξης που επετεύχθη μέσω των παρεμβάσεων του ΕΤΠ· τα κράτη μέλη θα πρέπει επιπλέον να διακρίνουν μεταξύ των δύο βασικών ειδών μέτρων του ΕΤΠ, δηλαδή των ενεργητικών μέτρων για την αγορά εργασίας και της εισοδηματικής στήριξης που καταβάλλεται στους εργαζομένους, όπως επίσης να παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα μέτρα που προσφέρονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, ώστε να καταστεί δυνατή η ακριβέστερη ανάλυση κόστους-οφέλους των διαφόρων μέτρων· καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις ΕΤΠ που δεν εγκρίθηκαν σε επίπεδο Επιτροπής και τους λόγους για τούτο·

46.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να παρέχουν στοιχεία για τα ποσοστά επανένταξης 12 μήνες μετά την υλοποίηση των μέτρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της αποτελεσματικότητας του ΕΤΠ·

47.  τονίζει την ανάγκη για εξορθολογισμό των διαδικασιών ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζονται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα και να αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις μεταξύ φορέων που ασκούν έλεγχο σε διαφορετικά επίπεδα·

48.  συνιστά την ενίσχυση της ροής πληροφοριών και των διακανονισμών υποστήριξης μεταξύ του εθνικού υπεύθυνου επαφής και των περιφερειακών ή τοπικών εταίρων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση των μέτρων·

49.  συνιστά να γίνονται τακτικότερες αξιολογήσεις από ομοτίμους, διεθνικές ανταλλαγές ή συσχετίσεις νέων υποθέσεων του ΕΤΠ με προηγούμενες, για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών εφαρμογής· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία μιας ευπρόσιτης πλατφόρμας βέλτιστων πρακτικών που να υποστηρίζει την ανταλλαγή ολοκληρωμένων λύσεων·

50.  επισημαίνει τους προβληματισμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του οφέλους από το ΕΤΠ· υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων·

51.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατηρήσουν τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού ΕΤΠ σχετικά με τα επιδόματα για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και μέτρα κατάρτισης και, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνουν τα μέτρα αυτά μέσα στις τοπικές κοινότητες, δεδομένου ότι πολλές γυναίκες απολυμένων εργαζομένων μπορεί να έχουν μικρότερη γεωγραφική ευελιξία λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φροντίδας·

52.  καλεί τις περιφερειακές και τοπικές αρμόδιες αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συντονίσουν τις προσπάθειες μεταξύ φορέων της αγοράς εργασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠ σε περιπτώσεις μελλοντικών απολύσεων· ζητεί, επιπλέον, μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ταμείου και ειδικότερα τους καλεί να ενθαρρύνουν τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων γυναικών ώστε να εξασφαλιστεί η απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στα ζητήματα φύλου·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανατεθεί στο Eurofound η αξιολόγηση του ΕΤΠ, όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 20 του κανονισμού· πιστεύει ότι στη σχετική πρόταση η Επιτροπή θα μπορούσε να διαθέσει στο Eurofound τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους, αντίστοιχους προς τις τρέχουσες δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την αξιολόγηση του ΕΤΠ και το κόστος των ανθρωπίνων πόρων· δεδομένου, επιπλέον, ότι το κύριο εμπόδιο στη βελτίωση των αξιολογήσεων είναι η έλλειψη κατάλληλων στοιχείων, καλεί την Επιτροπή να απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία στο Eurofound·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26.
(3) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 56 Ε της 26.2.2013, σ. 119.
(5) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 30.
(6) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου