Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0184(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0280/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0280/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0363

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 383kWORD 48k
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ***
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12256/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0401/2016),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, που εγκρίθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), στο Παρίσι της Γαλλίας, το Δεκέμβριο 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού - συνοδευτικό της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού η οποία συνήφθη βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή» (COM(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από την Λετονία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην UNFCCC οι Εθνικά Καθορισμένες Προθέσεις Συνεισφοράς (INDC) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0280/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συμφωνίας του Παρισιού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Έθνη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου