Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0184(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0280/2016

Ingivna texter :

A8-0280/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2016 - 7.1
CRE 04/10/2016 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0363

Antagna texter
PDF 235kWORD 41k
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring ***
P8_TA(2016)0363A8-0280/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådet beslut (12256/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0401/2016),

–  med beaktande av Parisavtalet som antogs vid den 21:a konferensen med parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som hölls i Paris, Frankrike i december 2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Vägen efter Paris: en bedömning av Parisavtalets konsekvenser som åtföljer förslaget till rådsbeslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (COM(2016)0110),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23 och 24 oktober 2014,

–  med beaktande av att Lettland och Europeiska kommissionen den 6 mars 2015 lämnade in EU:s och dess medlemsstaters planerade nationellt fastställda bidrag till UNFCCC,

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena samt artiklarna 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0280/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att Parisavtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och till Förenta nationerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy