Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2084(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0279/2016

Indgivne tekster :

A8-0279/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.2
CRE 04/10/2016 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0364

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 49k
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet
P8_TA(2016)0364A8-0279/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 4. oktober 2016 om anmodningen om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet (2016/2084(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodningen om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet, som blev fremsendt af viceanklageren ved Den Hellenske Republiks højesteret den 1. april 2016 i forbindelse med en sag fremsat af Rethymnos offentlige anklager for sammen med andre at have begået tillidsbrud i forbindelse med udøvelsen af sit hverv i Rethymno, Kreta, i perioden 2000-2002 (sag ABM:AB05/1956), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 27. april 2016,

–  der henviser til, at Giorgos Grammatikakis har givet afkald på retten til at blive hørt, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, artikel 54 i den græske borgerlige retsplejelov og artikel 83 i det græske parlaments forretningsorden,

–  der henviser til kendelse nr. 5181/18.11.2015 fra statsadvokaten fra appelretten i Kreta,

–  der henviser til protokollat for retsmødet af 7. april 2015 vedrørende Giorgos Grammatikakis, MEP, og dennes forsvarsanbringende og underliggende dokumenter,

–  der henviser til kendelse nr. 104/1015 fra appelretten i Kreta,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0279/2016),

A.  der henviser til, at den offentlige anklager ved Den Hellenske Republiks højesteret har anmodet om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' immunitet i forbindelse med en retssag om en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at de græske myndigheder planlægger en retsforfølgning af Giorgos Grammatikakis for sammen med andre ikke at have opfyldt visse retlige forpligtelser;

E.  der henviser til, at den planlagte retsforfølgning vedrører en drøftelse den 8. marts 1996 om muligheden for at indgå en ny privat kollektiv forsikringsordning – i tillæg til den obligatoriske forsikringsordning – for alle ansatte ved universitetet i Kreta og påståede ulovlige betalinger i form af successive rater i perioden 2000-2002;

F.  der henviser til, at en tidligere retssag om samme spørgsmål, som omfattede perioden fra 2000 og frem, førte til frifindelse af alle de anklagede;

G.  der henviser til, at den planlagte retsforfølgning klart ikke har forbindelse til Giorgos Grammatikakis status som medlem af Europa-Parlamentet, eftersom den vedrører hans tidligere hverv som rektor ved konsistoriet ved universitetet i Kreta;

H.  der henviser til, at den planlagte retsforfølgning ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

I.  der henviser til, at den planlagte retsforfølgning er blevet udvidet til at dække perioden fra 1996-2000 og omfatter det sidste møde i konsistoriet med Giorgos Grammatikakis som rektor, hvor spørgsmålet blev drøftet, men hvor der ikke blev truffet en afgørelse; der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at den planlagte retsforfølgning har til formål at skade medlemmets politiske virksomhed;

J.  der henviser til, at den planlagte retsforfølgning er blevet permanent henlagt for så vidt angår mange medanklagede medlemmer af konsistoriet ved universitetet i Kreta og af ELKE-udvalget som følge af forældelsesfristen på 15 år for den påståede lovovertrædelse, mens andre blev definitivt frifundet for alle anklager af retten i maj 2016;

K.  er overrasket over, at anmodningen om ophævelse af immunitet sker omkring 20 år efter, at begivenheden fandt sted, og at det græske retssystem ikke var i stand til at anlægge sag mod Giorgos Grammatikakis i denne periode og har til hensigt at gøre dette nu, mens han er medlem af Europa-Parlamentet;

L.  der henviser til, at et retssystem, der fungerer langsomt, aldrig vil være virkelig retfærdigt, idet de involverede personer ikke er de samme, som de var 20 år tidligere; der henviser til, at hvis retfærdigheden skal ske fyldest, så skal den ske rettidigt;

1.  vedtager at ophæve Giorgos Grammatikakiss immunitet, som krævet af Giorgos Grammatikakis selv for at afslutte denne lange retslige proces;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de græske myndigheder og Giorgos Grammatikakis.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik