Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2165(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0270/2016

Predkladané texty :

A8-0270/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2016 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0365

Prijaté texty
PDF 324kWORD 42k
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy
P8_TA(2016)0365A8-0270/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0462 – C8-0283/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0270/2016),

1.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/1856.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia