Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2211(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0273/2016

Indgivne tekster :

A8-0273/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0366

Vedtagne tekster
PDF 264kWORD 49k
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft
P8_TA(2016)0366A8-0273/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen som følge af en ansøgning fra Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft (COM(2016)0490 – C8-0348/2016 – 2016/2211(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0490 – C8-0348/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0273/2016),

A.  der henviser til, at globalisering generelt skaber økonomisk vækst, og at en sådan vækst også bør anvendes til at lette situationen for mennesker, der er udsat for negative følger af globaliseringen;

B.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

C.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

D.  der henviser til, at Finland indgav ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft for økonomisk støtte fra EGF i henhold til interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som følge af 2 161 afskedigelser hos Microsoft Mobile Oy og 8 af virksomhedens leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled i Finland, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 62 (Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter);

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastlagt i EGF-forordningen;

F.  der henviser til, at det er den pågældende medlemsstat, der har ansvaret for finanskontrollen, for så vidt angår de aktioner, der modtager støtte fra EGF, jf. artikel 21, stk. 1, i EGF-forordningen;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 5 364 000 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 8 940 000 EUR;

2.  bemærker, at Finland indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 11. marts 2016, og at vurderingen heraf efter modtagelse af supplerende oplysninger fra Finland blev afsluttet af Kommissionen den 29. juli 2016, hvorved fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning blev overholdt, der konkluderede, at betingelserne for økonomisk EGF-støtte var opfyldt;

3.  bemærker, at den vigtigste årsag til afskedigelserne hos Microsoft er den faldende markedsandel for så vidt angår dens telefoner, der bruger styresystemet Microsoft Windows, fra over 50 % i 2009 til 0,6 % i andet kvartal af 2016;

4.  minder om, at Unionens andel af den globale beskæftigelse inden for IKT-sektor er faldet i de seneste år, og at IKT spiller en central rolle i den finske økonomi, hvor 6,7 % af alle ansatte i 2014 arbejdede i IKT-sektoren, hvilket er den højeste andel af alle medlemsstater; mener, at afskedigelserne hos Microsoft hænger sammen med den udvikling, som har påvirket hele den finske elektronikindustri siden Nokias tilbagegang i dets oprindelsesland, og som har været genstand for fire tidligere ansøgninger; konkluderer, at disse hændelser er direkte knyttet til strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen;

5.  minder om, at softwareindustrien er en i høj grad internationalt orienteret sektor, og at konkurrencen inden for sektoren er global, hvilket betyder, at alle markedsaktører kan konkurrere om de samme kunder, og at personalets placering og kulturelle baggrund har begrænset betydning;

6.  anerkender, at denne ansøgning ligger i forlængelse af en række ansøgninger, der alle er centreret omkring Nokias tilbagegang i Finland, og at der forventes yderligere to ansøgninger for arbejdstagere, der bliver afskediget i IKT-sektoren;

7.  bemærker, at afskedigelserne er koncentreret i NUTS 2-regionerne Helsingfors-Nyland (FI 1B), Södra Finland (FI 1C) og Västra Finland (FI 197) og vedrører arbejdstagere med meget forskellige kompetencer, hvoraf 89 % er mellem 30 og 54 år gamle; er bekymret over den allerede vanskelige arbejdsløshedssituation for højt kvalificerede og veluddannede personer, hvis beskæftigelsesudsigter ellers normalt er gode, navnlig for kvinder, der har sværest ved at finde ny beskæftigelse, og i betragtning af at de udgør næsten halvdelen af de tiltænkte modtagere;

8.  bemærker, at sektoren for computerprogrammering, konsulentbistand og lignende aktiviteter har været genstand for to tidligere EGF-ansøgninger, som begge var baseret på handelsrelateret globalisering (EGF/2013/001 FI/Nokia og EGF/2015/005 FI/Computer Programming);

9.  understreger betydningen af IKT-sektoren for beskæftigelsen i regionerne Helsingfors-Nyland, Södra Finland og Västra Finland, og at de afskedigede arbejdstagere vil kunne bidrage til industrien, hvis de modtager tilstrækkelig støtte gennem yderligere uddannelse, efteruddannelse og planer for iværksætterivirksomhed;

10.  glæder sig over, at de finske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 11. september 2015 længe før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke, idet sådanne foranstaltninger er berettigede til medfinansiering fra EGF;

11.  bifalder, at en høj andel (næsten 80 %) af den samlede pakke vil blive anvendt til de individualiserede tilbud;

12.  bemærker, at Finland planlægger seks typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) coaching-foranstaltninger og andre forberedende foranstaltninger, ii) beskæftigelses- og tjenesteydelser til virksomheder, iii) erhvervsfaglig arbejdsmarkedsuddannelse, iv) løntilskud, v) tilskud til iværksættelse og vi) godtgørelser i forbindelse med omkostninger ved rejse, ophold og flytning; bemærker, at der er afsat tilstrækkelige midler til kontrol og rapportering;

13.  bemærker, at ovennævnte løntilskud under punkt 12 udgør mellem 30 og 50 % af arbejdstagerens lønomkostninger og vil blive givet for en periode på 6 til 24 måneder; opfordrer medlemsstaterne til at være yderst opmærksomme ved brug af løntilskud for at sikre, at afskedigede arbejdstagere, der ansættes med tilskud, ikke helt eller delvis erstatter en stilling, der tidligere blev besat af en anden ansat i den pågældende virksomhed; glæder sig over, at de finske myndigheder har givet garantier for, at dette ikke er tilfældet;

14.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne udgør 16,64 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den grænse på 35 %, som er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

15.  opfordrer Kommissionen til at vurdere og tilvejebringe oplysninger om virkningen af disse indkomststøtteforanstaltninger over en periode på flere år, for at sikre at de støtter beskæftigelse af høj kvalitet og ikke anvendes til at finansiere kortfristede og billige kontrakter;

16.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for de tiltænkte modtagere, arbejdsmarkedets parter og nationale og regionale parter;

17.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed; forventer, at uddannelsestilbuddene tilpasses de afskedigede arbejdstageres behov, færdigheder og kompetencer og til det faktiske erhvervsklima;

18.  bemærker, at der i forbindelse med Microsoft-ansøgningen vil blive samarbejdet med arbejdskraftmobilitet i Europa 2014-2020, som er et nationalt projekt for udvikling af Eures-tjenester; bemærker, at der vil blive organiseret internationale rekrutteringstiltag på regionalt plan i samarbejde med EGF og Eures; glæder sig over disse foranstaltninger og over, at de finske myndigheder tilskynder afskedigede arbejdstagere til fuldt ud at nyde godt af deres ret til fri bevægelighed;

19.  bemærker, at en national pakke af foranstaltninger med titlen "modeller til brug for den ansættende og afskedigende virksomhed" er blevet lanceret inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond; bemærker, at denne pakke af foranstaltninger vil give resultater, der kan være nyttige i forbindelse med gennemførelsen af projekter i henhold til denne EGF-ansøgning; glæder sig over de finske myndigheders bestræbelser på at finde synergier med andre foranstaltninger finansieret af nationale midler eller EU-midler;

20.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

21.  bemærker, at personlig service for de afskedigede arbejdstagere i tidligere EGF-sager har vist sig at være særdeles nyttig;

22.  noterer sig, at de finske myndigheder har bekræftet, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at tiltagene skal supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en årlig sammenlignende vurdering af disse oplysninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

23.  bifalder Finlands forsikring om, at det finansielle bidrag fra EGF-støtte ikke vil erstatte foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lovgivning eller kollektive aftaler;

24.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

25.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

26.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (som følge af en ansøgning fra Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/1857.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik