Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2214(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0272/2016

Indgivne tekster :

A8-0272/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2016 - 7.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0367

Vedtagne tekster
PDF 263kWORD 52k
Tirsdag den 4. oktober 2016 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 4. oktober 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0272/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Sverige har indgivet ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter), hovedsagelig i NUTS 2-regionerne i Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) og Västsverige (SE23); og der henviser til, at 918 ud af de i alt 1 556 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i henhold til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

F.  der henviser til, at Ericsson i lyset af stagnerende vækst kombineret med hårdere konkurrence fra asiatiske producenter har skåret ned på produktionen af telekommunikationsmateriel, hvilket er en proces, der begyndte for næsten to årtier siden;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Sverige derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 3 957 918 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 6 596 531 EUR, som vil hjælpe 918 støttemodtagere med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

2.  bemærker, at Sverige indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 31. marts 2016, og at vurderingen heraf, efter indgivelse af yderligere oplysninger fra Sverige, blev afsluttet af Kommissionen den 5. september 2016 og meddelt Parlamentet den samme dag, hvorved fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning blev overholdt;

3.  bemærker, at IT- og telekommunikationssektorerne er domineret af asiatiske producenter, som er blevet et bestemmelsessted for outsourcing; påpeger, at Ericsson gradvist har skåret ned på medarbejderantallet i Sverige (fra 21 178 i 2005 til 17 858 i 2014), men i mellemtiden er vokset voldsomt på verdensplan (fra 56 055 i 2005 til 118 055 i 2014);

4.  understreger, at de berørte regioner har en forholdsvis stor gruppe af ældre arbejdstagere med ensartet baggrund, der er blevet afskediget på samme tidspunkt, og at de fleste af disse, navnlig dem i Kista, der er byen med det største antal afskedigelser, ikke har de kvalifikationer, der efterspørges på det lokale arbejdsmarked;

5.  bifalder Sveriges beslutning om at koncentrere en eventuel EGF-støtte om anlæggene i Kista, Katrineholm og Kumla, da disse står over for de største udfordringer, men samtidig også at tilbyde individualiseret hjælp til de arbejdstagere, der er blevet afskediget på andre anlæg;

6.  minder om mangfoldigheden blandt arbejdstagerne, idet både arbejdere og funktionærer er berørt af afskedigelserne, og er bekymret over, at visse arbejdstagere står over for et arbejdsmarked med forholdsvis lav efterspørgsel i de traditionelle fremstillingsindustrier; erkender, at der findes muligheder for disse arbejdstagere i den offentlige eller private servicesektor, hvilket dog kræver en større omskolingsindsats;

7.  anerkender Arbetsförmedlingens (den svenske offentlige arbejdsformidling) vurdering, hvorefter arbejdstagere i manuelle funktioner har potentielle muligheder i den offentlige eller private servicesektor, såfremt de tilbydes en omfattende omskolingsindsats;

8.  anerkender, at de fleste af de berørte arbejdstagere i administrative funktioner er ingeniører, hvoraf nogle er specialiseret i nicher, der er unikke for Ericsson, men glæder sig over, at den svenske offentlige arbejdsformidling er overbevist om, at en individualiseret pakke af uddannelsesprogrammer og coaching vil gøre det muligt for de fleste af de afskedigede ansatte at finde nye jobs af høj kvalitet;

9.  bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter: rådgivning og erhvervsvejledning, beskyttet og støttet beskæftigelse og revalidering, uddannelse og erhvervsuddannelse og jobsøgningstilskud; bifalder, at der ved motivationsvejledning og karriereplanlægning lægges særlig vægt på deltagere i alderen 50 år og derover;

10.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne udgør 33,92 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er tæt på den grænse på 35 %, som fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter; finder, at denne forholdsvis høje procentsats er berettiget i betragtning af den betragtelige andel af berørte ældre arbejdstagere og ydelsen af individuel støtte til deltagere med indlæringsvanskeligheder;

11.  bemærker, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med støttemodtagerne og deres repræsentanter samt de lokale aktører, idet der tages hensyn til, at 22 % af arbejdstagerne er kvinder og 78 % er mænd;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

13.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

14.  bifalder de svenske myndigheders forsikring om, at der vil blive ydet en særlig indsats for at bryde de traditionelle kønsspecifikke hindringer, herunder ved at tilskynde mandlige støttemodtagere til at finde beskæftigelse inden for sundhedssektoren, samt den støtte, som foranstaltningerne vil yde til de 16 svenske miljøkvalitetsmål;

15.  anmoder Kommissionen om i fremtidige forslag nærmere at angive de sektorer, hvori arbejdstagerne forventes at finde beskæftigelse, og om den tilbudte uddannelse er tilpasset de fremtidige økonomiske udsigter og arbejdsmarkedets behov i de regioner, som er berørt afskedigelserne;

16.  noterer sig, at de svenske myndigheder har bekræftet, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at disse tiltag skal supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

17.  bemærker, at sektoren for fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter har været genstand for 14 EGF-ansøgninger, hvoraf 11 har været baseret på handelsrelateret globalisering og tre på den globale finansielle og økonomiske krise;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

19.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

20.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (som følge af en ansøgning fra Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/1858.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik