Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2214(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0272/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0272/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2016 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0367

Usvojeni tekstovi
PDF 417kWORD 52k
Utorak, 4. listopada 2016. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – zahtjev EGF/2016/002 SE/Ericsson
P8_TA(2016)0367A8-0272/2016
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. listopada 2016. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (COM(2016)0554 – C8-0355/2016 – 2016/2214(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0554 – C8-0355/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0272/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili posljedicama svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Švedska podnijela zahtjev EGF/2016/002 SE/Ericsson za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) većinom u regijama razine 2 NUTS-a: Stockholm (SE11), Östra Mellansverige (SE12), Sydsverige (SE22) i Västsverige (SE23); te budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 918 od 1556 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

E.  budući da je zahtjev podnesen na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da je najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

F.  budući da je suočen s usporenim rastom i istodobnim zaoštravanjem tržišnog natjecanja s azijskim proizvođačima, Ericsson smanjuje proizvodnju telekomunikacijske opreme, što je počeo provoditi prije dva desetljeća;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Švedska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 957 918 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 6 596 531 EUR, što će pomoći u povratku na tržište rada za 918 ciljanih korisnika;

2.  napominje da je Švedska 31. ožujka 2016. podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Švedska pružila, Komisija završila izradu ocjene završila 5. rujna 2016. i o njemu istog dana obavijestila Parlament, čime je poštovala rok od 12 tjedana od primitka ispunjenog zahtjeva;

3.  primjećuje da u industriji informacijskih tehnologija i telekomunikacija prevladavaju azijski proizvođači jer se aktivnosti eksternaliziraju u Aziju; ističe da Ericsson postupno smanjuje broj svojeg osoblja u Švedskoj (s 21 178 u 2005. na 17 858 u 2014.), ali ga u međuvremenu znatno povećava u svijetu (s 56 055 u 2005. na 118 055 u 2014.);

4.  naglašava da su pogođene regije suočene s relativno velikom skupinom starijih radnika sa sličnim iskustvom koji su proglašeni viškom istovremeno i od kojih većina, posebno oni u Kisti, gradu s najvećim brojem radnika koji su proglašeni viškom, ne posjeduje vještine koje se traže na lokalnom tržištu rada;

5.  pozdravlja odluku Švedske da koncentrira moguću pomoć EGF-a na Kistu, Katrineholm i Kumlu, gdje su prisutni i najveći problemi, nudeći istovremeno prilagođenu pomoć radnicima koji su proglašeni viškom u drugim mjestima;

6.  podsjeća na to da su otpuštanjima zahvaćeni zaposlenici raznolikih zvanja – i oni u proizvodnji i službenici, zabrinut je zbog toga što se neki radnici suočavaju s tržištem rada s relativno niskom potražnjom u tradicionalnim proizvodnim industrijama; prepoznaje prilike za zapošljavanje tih radnika u javnom i privatnom sektoru usluga, za koje će biti potrebni veliki napori u ponovnom osposobljavanju;

7.  prihvaća procjenu Arbetsförmedlingena (švedska javna služba za zapošljavanje) prema kojoj bi za radnike u proizvodnji mogle postojati prilike u javnom ili privatnom sektoru uslužne industrije, pod uvjetom da im se ponudi znatno ponovno osposobljavanje;

8.  uviđa da su među službenicima najpogođeniji inženjeri, od kojih su neki specijalizirani u nišama koje su jedinstvene za Ericsson, ali pozdravlja uvjerenje švedske javne službe za zapošljavanje da će prilagođeni paket programa osposobljavanja i mentorstva omogućiti većini tih zaposlenika koji su proglašeni viškom da nađu nova visokokvalitetna radna mjesta;

9.  napominje da su EGF-om sufinancirane usluge prilagođene potrebama radnika koji su proglašeni viškom, uključuju: savjetovanje i profesionalno usmjeravanje zaštićeno zapošljavanje i zapošljavanje uz podršku te mjere za rehabilitaciju, obrazovanje i osposobljavanje te naknade za vrijeme traženja posla; pozdravlja poseban naglasak koji će se staviti na sudionike starije od 50 godina prilikom pružanja savjetovanja za razvoj motivacije i planiranje karijere;

10.  napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 33,92 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama, što je blizu maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja; smatra da je ta relativno visoka stopa opravdana zbog znatnog udjela starijih radnika i pružanja pojedinačne potpore sudionicima s teškoćama u učenju;

11.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s ciljanim korisnicima i njihovim predstavnicima, kao i s lokalnim javnim subjektima, vodeći računa o tome da 22 % radnika čine žene, a 78 % radnika muškarci;

12.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

13.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika preko prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

14.  pozdravlja činjenicu da su švedske vlasti zajamčile da će uložiti posebne napore kako bi razbile tradicionalne rodne prepreke, među ostalim poticanjem muških korisnika da pronađu posao u sektoru zdravstvene skrbi, te pozdravlja doprinos koji će te mjere imati za 16 švedskih ciljeva u području kvalitete okoliša;

15.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima točnije navede sektore u kojima bi radnici mogli naći zaposlenje te je li ponuđeno osposobljavanje usuglašeno s budućim gospodarskim perspektivama i potrebama tržišta rada u regijama pogođenim otpuštanjima;

16.  napominje da su švedske vlasti potvrdile da se za predložene mjere neće primiti financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima predstavi usporednu ocjenu tih podataka kako bi se jamčilo potpuno poštovanje postojećih uredbi te kako bi se jamčilo da neće biti dvostrukog financiranja usluga sredstvima Unije;

17.  primjećuje da je za sektor proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda podneseno još 14 zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a, od kojih se 11 temeljilo na učincima globalizacije povezanima s trgovinom, a tri na svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi;

18.  ponavlja da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  cijeni unaprijeđeni postupak koji je Komisija uvela nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

20.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

21.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

(Tekst ovog priloga ne navodi se ovdje jer odgovara tekstu konačnog akta, Odluci (EU) 2016/1858.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti