Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0265/2016

Внесени текстове :

A8-0265/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0370

Приети текстове
PDF 457kWORD 50k
Вторник, 4 октомври 2016 г. - Страсбург
Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол *
P8_TA(2016)0370A8-0265/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за стратегическо сътрудничество между Министерството на обществената сигурност на Китайската народна република и Европол (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (08364/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0217/2016),

—  като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)(1), и по-специално член 23, параграф 2 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация(2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

—  като взе предвид Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения(3),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0265/2016),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Комисията да направи оценка на разпоредбите в споразумението за сътрудничество след датата на прилагане на новия регламент за Европол(4); призовава Комисията да уведоми Парламента и Съвета за резултата от тази оценка и, ако е целесъобразно, да представи препоръка за разрешение за стартиране на международното предоговаряне на споразумението;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на Европол.

(1) OВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.
(2) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 6.
(3) OВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 12.
(4) Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

Правна информация - Политика за поверителност