Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2750(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-1054/2016

Testi mressqa :

B8-1054/2016

Dibattiti :

PV 04/10/2016 - 17
CRE 04/10/2016 - 17

Votazzjonijiet :

PV 05/10/2016 - 8.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0376

Testi adottati
PDF 263kWORD 50k
L-Erbgħa, 5 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Eurojust
P8_TA(2016)0376B8-1054/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2016 dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Eurojust (2016/2750(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (COM(2013)0534),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew(1),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern tiegħu tal-14 ta' Marzu 2014 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (PE530.084),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew(2),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (COM(2012)0363),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 85, 86, 218, 263, 265, 267, 268 u 340 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Eurojust (O-000092/2016 – B8-0715/2016 u O-000093/2016 – B8-0716/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Artikolu 86 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li sabiex jiġġieled ir-reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-Kunsill, li jaġixxi permezz ta' regolament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, wara li jkun kiseb il-kunsens tal-Parlament Ewropew;

B.  billi, skont "Studju u Rapporti dwar id-Differenza fil-VAT fit-28 Stat Membru tal-UE: Rapport Finali 2016" (TAXUD/2015/CC/131) li sar dan l-aħħar, fl-2014 l-UE tilfet dħul enormi fuq it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) li jammonta għal EUR 159,5 biljun;

C.  billi huwa importanti li l-UE u l-Istati Membri kollha tagħha jiskopru u jħarrku b'mod effikaċi u dissważiv frodi li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE, u b'hekk iħarsu l-kontribwenti tal-Istati Membri kollha li jikkontribwixxu għall-baġit tal-Unjoni;

D.  billi l-Eurojust iffaċilitat il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-investigazzjoni u tal-prosekuzzjoni huma u jittrattaw każijiet li jolqtu bosta Stati Membri, u billi l-Eurojust għenet biex tinbena fiduċja reċiproka u biex titħaddan il-firxa wiesgħa ta' sistemi u tradizzjonijiet legali tal-UE; billi l-Eurojust iffaċilitat it-twettiq ta' talbiet għal kooperazzjoni u l-applikazzjoni ta' strumenti tar-rikonoxximent reċiproku, u b'hekk tejbet il-prosekuzzjoni transfruntiera;

E.  billi l-kriminalità transfruntiera organizzata żdiedet fl-aħħar għaxar snin u qed issir minn gruppi estremament mobbli u flessibbli, li huma attivi f'bosta Stati Membri u oqsma tal-kriminalità;

F.  billi fil-Kawża C-105/14 (Taricco et al), il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja stqarret li l-kunċett ta' "frodi" kif definit fl-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej ikopri d-dħul mill-VAT;

1.  Itenni l-appoġġ li ilu joffri l-Parlament Ewropew għat-twaqqif ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) effiċjenti u indipendenti sabiex inaqqas il-frammentazzjoni attwali tal-isforzi għall-infurzar tal-liġi nazzjonali ħalli jipproteġi l-baġit tal-UE, u b'hekk isaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi fl-Unjoni Ewropea;

2.  Jistieden lill-Kunsill jipprovdi sett ċar u mingħajr ambigwità ta' kompetenzi u proċeduri li jirrigwardaw l-UPPE bbażati fuq id-direttiva proposta dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (id-Direttiva PIF); jistieden lill-Kunsill isaħħaħ l-isforzi tiegħu biex jintlaħaq qbil dwar id-Direttiva PIF li tinkludi l-VAT fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha, u biex jerġa' jiftaħ negozjati mal-Parlament sabiex l-UPPE jkun jista' jiġi stabbilit; jenfasizza l-UPPE għandu jkollu kompetenza prijoritarja għar-reati definiti fid-Direttiva PIF. jiddispjaċih profondament dwar il-fatt li l-Kunsill ma jippermettix lill-UPPE jkun kompetenti f' każijiet PIF fejn il-finanzjament mill-UE jaqbeż EUR 10 000 iżda ma jkunx jirrappreżenta 50 % jew aktar tal-kofinanzjament; jistieden għalhekk lill-Kunsill biex ineħħi r-regola li ċċaħħad lill-UPPE mill-possibbiltà li juża l-kompetenza tiegħu għar-reati kollha tal-PIF fejn id-dannu lill-baġit tal-Unjoni jkun ugwali jew inqas mid-dannu lil vittma oħra; jistieden lill-Kunsill biex jiżgura li l-UPPE jiġi mgħarraf minnufih mill-awtoritajiet nazzjonali bil-każijiet kollha marbuta b'xi mod mad-Direttiva PIF kemm qabel investigazzjoni kif ukoll matulha;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jiftaħ id-dibattitu dwar l-Artikoli 17 sa 20 tat-test konsolidat (11350/1/16) tal-proposta tal-UPPE sabiex jiżgura aktar ċarezza u effiċjenza għall-UPPE; jistieden lill-Kunsill jiċċara l-kompetenzi ta' prosekuzzjoni tal-UPPE u l-prosekuturi nazzjonali f'każijiet ta' (a) reati multipli (grupp organizzat wieħed li jikkommetti diversi reati, pereżempju l-ħasil tal-flus u t-traffikar tal-bnedmin) u (b) reati mħallta (aktar minn tip wieħed ta' reati kriminali mwettqa f'azzjoni kriminali waħda, pereżempju l-frodi tal-VAT u l-ħasil tal-flus); jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li, f'każ ta' nuqqas ta' qbil bejn l-UPPE u l-qrati nazzjonali tal-prosekuzzjoni dwar il-kwistjoni tal-kompetenzi, id-deċiżjoni finali ma titteħidx minn qorti indipendenti bħalma hija l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja; jenfasizza li l-effiċjenza tal-UPPE se tiddependi fuq kjarifika tal-kompetenzi u li jekk il-leġiżlaturi ma jirnexxilhomx jiksbu dan, ma jkunux jistgħu jiżguraw l-effikaċja tal-UPPE, u b’hekk jiskorru waħda mil-linji ħomor tal-Parlament Ewropew;

4.  Huwa tal-fehma li l-UPPE għandu jkollu biżżejjed miżuri investigattivi disponibbli biex iwettaq l-investigazzjonijiet tiegħu; ifakkar f'dan ir-rigward li l-koleġiżlaturi qablu dwar kriterji biex l-Istati Membri jitolbu miżuri investigattivi bbażati fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku stipulat fid-Direttiva 2014/41/UE rigward l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea fi kwistjonijiet kriminali;

5.  Jemmen li, sabiex tiġi żgurata l-effettività tar-rieżami ġudizzjarju skont l-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattati, kull deċiżjoni operattiva meħuda mill-UPPE, u li taffettwa lil partijiet terzi, għandha tkun soġġetta għal rieżami ġudizzjarju quddiem qorti nazzjonali kompetenti; iqis li għandu jkun possibbli rieżami ġudizzjarju dirett mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

6.  Jinnota li huwa ta' importanza kbira li jiġi evitat kwalunkwe effett ħażin mill-hekk imsejħa "rabta nazzjonali"; jistieden lill-Kunsill, f’dan il-kuntest,biex jiżgura li jkun hemm salvagwardji xierqa li jiżguraw l-indipendenza tal-UPPE, bħal dispożizzjoni li tippermetti deroga mir-rabta nazzjonali għal raġunijiet relatati mal-funzjonament tajjeb tal-Uffiċċju;

7.  Jemmen li l-protezzjoni tad-drittijiet proċedurali ta' persuni ssuspettati u akkużati trid tkun garantita; b'mod partikolari, ir-regolament għandu jipprevedi drittijiet ta' difiża addizzjonali għall-persuni ssuspettati mill-UPPE, b'mod partikolari d-dritt għal għajnuna legali, id-dritt għal informazzjoni u aċċess għall-materjal marbut mal-kawża, u d-dritt li jippreżentaw evidenza, u li jitolbu lill-UPPE jiġbor l-evidenza f'isem il-persuna ssuspettata;

8.  Jitlob li l-Kummissjoni toħroġ bi stimi aġġustati tal-implikazzjonijiet baġitarji tal-istruttura kolleġġjali fl-analiżi tagħha tal-kostijiet u l-benefiċċji, u tipprovdi lill-Parlament bir-riżultati tal-"eżerċizzju ta' verifika tar-realtà", u jfakkar li l-Parlament se jqis din l-informazzjoni qabel ma jieħu d-deċiżjoni finali tiegħu;

9.  Ifakkar l-importanza tar-rwol tal-Eurojust fit-titjib tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni ġudizzjarji tal-awtoritajiet ġudizzjarji relevanti tal-Istati Membri u fl-appoġġ għall-investigazzjonijiet li jinvolvu pajjiżi mhux tal-UE, u jistieden lill-Kunsill biex jiċċara r-relazzjonijiet bejn il-Eurojust u l-UPPE, u b'mod partikolari l-implikazzjonijiet tal-istruttura kolleġġjali, kif ukoll ir-relazzjoni tal-UPPE mal-OLAF, sabiex issir distinzjoni bejn ir-rwoli rispettivi tagħhom fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE;

10.  Jemmen li, biex il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-Eurojust u l-EPPO jitwettqu b'mod effiċjenti, ikun aħjar li dawn joperaw fl-istess post;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Testi adottati, P7_TA(2014)0234.
(2) ĠU C 346, 21.9.2016, p. 27.

Avviż legali - Politika tal-privatezza