Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1051/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0377

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 518kWORD 62k
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom
P8_TA(2016)0377RC-B8-1051/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2005, με τίτλο «Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση: Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2005)0120) και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, με τίτλο «Πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση» (COM(2013)0882),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας που προσφέρει η πράσινη ανάπτυξη» (SWD(2012)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους - Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582), και τον στόχο της επίτευξης ποσοστού επανεκβιομηχάνισης 20%,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχει απόλυτη ανάγκη συνοχής μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ, προκειμένου να καθοριστεί μια πραγματική βιομηχανική πολιτική, ιδιαίτερα υπό το φως των υποθέσεων Caterpillar και Alstom·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 η εταιρεία Caterpillar ανακοίνωσε ένα μεγάλο σχέδιο αναδιάρθρωσης σε παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η εργοστασιακή μονάδα του Gosselies αναγκάστηκε να κλείσει, με αποτέλεσμα να απολυθούν 2 500 άμεσοι εργαζόμενοι και να τεθεί σε κίνδυνο η απασχόληση περίπου 4 000 υπεργολάβων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του κόστους παραγωγής μεταξύ του 2013 και του 2015 επέτρεψε στα προϊόντα της μονάδας να καταστούν πιο ελκυστικά από τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα αυτά, η Caterpillar αποφάσισε να κλείσει τη μονάδα και να μεταφέρει την παραγωγή σε άλλα εργοστάσια με χαμηλότερα πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας από εκείνα που εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της σημασίας και της ευρωπαϊκής διάστασης της υπόθεσης αυτής, η Επιτροπή αποφάσισε να συστήσει ειδική ομάδα απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών, η οποία θα ενεργήσει ως συνομιλητής στη διαδικασία του κλεισίματος της Caterpillar·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δύο εργοστασιακές μονάδες δεν είναι οι μόνες που θα θιγούν από την αναδιάρθρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένονται περαιτέρω απολύσεις στα εργοστάσια της Alstom στην Ισπανία και την Ιταλία, καθώς και στο εργοστάσιο της Caterpillar στη Βόρεια Ιρλανδία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σιδηροδρομική βιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής εκβιομηχάνισης, με περισσότερα από 175 χρόνια ιστορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των προσβάσιμων αγορών προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού αναμένεται να είναι 2,8% έως το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού απασχολεί άμεσα 400 000 άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ, πολλά από τα οποία απασχολούνται σε ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός και καινοτόμος ευρωπαϊκός κλάδος προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού έχει ουσιαστική σημασία για τη στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των επιχειρηματικών δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη πραγματοποιείται από τη μεταποιητική βιομηχανία και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης έχει, συνεπώς, ουσιαστική σημασία για τη διατήρηση της πραγματογνωμοσύνης και της τεχνογνωσίας στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ανάπτυξη, που αποτελεί μια προτεραιότητα του σχεδίου Juncker, χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική βάση για να γίνει πραγματικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως καταδεικνύεται στα παραδείγματα της Alstom και της Caterpillar, έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, αυτός ο κεντρικής και στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ κλάδος της βιομηχανίας αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα από χώρες οι οποίες εξάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα χαμηλότερου κόστους, ασκώντας επιθετική και ταχέως επεκτεινόμενη πολιτική σε όλες τις ηπείρους, συχνά με την πολιτική και οικονομική στήριξη των κυβερνήσεών τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το φως της πρόσφατης υπόθεσης Alstom, η Επιτροπή θα διενεργήσει 15ετή διερευνητική μελέτη (2030) με αντικείμενο την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού κλάδου στην Ευρώπη, στην οποία θα συμπεριληφθούν διάφορα σενάρια σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των διαφόρων σεναρίων στις θέσεις απασχόλησης, τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει ταχέως συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κλάδο προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει ασφαλείς και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχεια αυτή θα πρέπει να διευκολύνεται από έναν μόνιμο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του ψηφίσματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρουσιάσει το 2013 πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Πλαισίου Ποιότητας· υπενθυμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει, μετά από διαβούλευση με τους σχετικούς κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητά της να επενδύει στην Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει επίσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί, παραμένοντας συγχρόνως παγκόσμιο σημείο αναφοράς από απόψεως κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές οι οποίες εστιάζουν μόνο στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών οφελών που τείνουν να αποβαίνουν εις βάρος της καινοτομίας, των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, της απασχόλησης και της ανανέωσης δεξιοτήτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που ευνοεί την παραγωγή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προωθεί βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής θα επιτρέψει στην ΕΕ να είναι αυτάρκης σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο δομικών μηχανημάτων στην ΕΕ έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές κατά τα τελευταία έτη λόγω της μείωσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιομηχανικά προϊόντα ικανά να δημιουργούν ενάρετους κύκλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι θέσεις απασχόλησης και η ανανέωση δεξιοτήτων έχουν ουσιαστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία στην παραγωγή έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της απασχόλησης σε όλα τα στάδια του βιομηχανικού οικονομικού κύκλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και στη χάραξη στρατηγικών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική επιτυχία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιο προηγμένο και βιώσιμο τμήμα του χαλυβουργικού τομέα, το οποίο παράγει τεχνολογικά προϊόντα υψηλής αξίας, σέβεται την υγεία των εργαζομένων και των γύρω πληθυσμών, και τηρεί αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων των εργαζομένων καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τη βιομηχανική της ικανότητα για να καλύψει τις ανάγκες της, χωρίς να εξαρτάται από παραγωγούς τρίτων χωρών·

1.  εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη και υποστήριξή του προς όλους τους εργαζόμενους της Caterpillar και της Alstom και τις οικογένειές τους, καθώς και προς τους θιγόμενους υπεργολάβους, και εκφράζει τη λύπη του για τις αρνητικές συνέπειες που έχει το κλείσιμο αυτό στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να στηριχθούν οι εν λόγω εργαζόμενοι και οι τοπικές οικονομίες καθώς και για να βοηθηθούν οι περιφέρειες στην αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης·

2.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρείται στρατηγικό στοιχείο ενεργητικού για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι μόνο μια ισχυρή και ανθεκτική βιομηχανία και μια προσανατολισμένη προς το μέλλον βιομηχανική πολιτική θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες επικείμενες προκλήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται η επανεκβιομηχάνισή της, η μετάβασή της προς τη βιωσιμότητα και η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης· τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν καλύτερα τέτοιες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μας δικτύου·

3.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη μιας πραγματικής ενωσιακής βιομηχανικής πολιτικής η οποία θα προστατεύει επίσης τους εργαζόμενους της ΕΕ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να διαμορφώσει μια πραγματική μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιομηχανία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ κατά 20%, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή κοινωνική προστασία, συνθήκες εργασίας και μισθούς που επιτρέπουν σε όλους τους ανθρώπους να ζουν μια ζωή με αξιοπρέπεια, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων, και στην περίπτωση της απόλυσης εργαζομένων, να εξασφαλίσουν αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχει καταδείξει ότι οι βιομηχανίες που επενδύουν περισσότερο στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την ενεργειακή απόδοση, την κυκλική οικονομία κλπ. είναι και οι πιο ανθεκτικές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον αρνητικό αντίκτυπο της μείωσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της συρρίκνωσης της εσωτερικής κατανάλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και η εσωτερική κατανάλωση θα πρέπει να ενθαρρύνονται προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη·

6.  πιστεύει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, και η κατάργηση της περιττής νομοθεσίας, παράλληλα με την εξασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελέσουν βασικές συνιστώσες οιασδήποτε πολιτικής για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ·

7.  ζητεί, η εν λόγω βιομηχανική πολιτική της ΕΕ να βασίζεται σε σαφείς στόχους και δείκτες –συμπεριλαμβανομένων της φιλόδοξης ενεργειακής απόδοσης, των πόρων και των κλιματικών στόχων– και σε μια προσέγγιση που θα εστιάζει στον κύκλο ζωής και την κυκλική οικονομία· τονίζει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν έξυπνο συνδυασμό μέτρων προσφοράς και ζήτησης, με στόχο την επανεγκατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ, ώστε να γίνει πιο ανθεκτική και λιγότερο εξαρτημένη από τους πόρους· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να κατευθύνουν τους πόρους στη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και να προωθούν τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω μιας πολιτικής που να λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα αξίας και να συμπεριλαμβάνει τις βασικές βιομηχανίες και τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς· πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να αποφέρει οφέλη από απόψεως κόστους για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της·

8.  επισημαίνει ότι οι επί σειρά πολλών ετών παρεμβάσεις για τη στήριξη των τραπεζών και των αγορών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ δεν κατάφεραν να αυξήσουν την απασχόληση και να βελτιώσουν τις οικονομικές προοπτικές· πιστεύει ότι η δημόσια παρέμβαση θα πρέπει να μετατοπιστεί από την υπέρμετρη τόνωση της πλευράς της προσφοράς σε συντονισμένες πολιτικές που αποσκοπούν στην τόνωση της ζήτησης, μεταξύ άλλων μέσω δημοσιονομικών μέτρων, και με τη διασφάλιση της αύξησης των μισθών·

Εμπορική πολιτική – καίριο στοιχείο για ίσους όρους ανταγωνισμού

9.  τονίζει ότι, ενώ σε διάφορους τομείς της οικονομίας η ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτή σε ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, οι τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει πολλά εμπόδια που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών· τονίζει ότι οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, και ιδίως από την Κίνα, επεκτείνονται γρήγορα και επιθετικά στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, συχνά με ισχυρή πολιτική και οικονομική στήριξη από τη χώρα προέλευσής τους· τονίζει ότι οι πρακτικές αυτές μπορεί να συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό και απειλούν τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι η Κίνα δεν πληροί τα πέντε κριτήρια που θέτει η ΕΕ για τον ορισμό του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να καθιερώσει μια εμπορική πολιτική της ΕΕ που συνάδει με τους στόχους της βιομηχανικής της πολιτικής και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και να αποφευχθούν νέες μετεγκαταστάσεις και μεγαλύτερη αποβιομηχάνιση· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται από χώρες εντός ή εκτός της Ευρώπης εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο δίκαιο ανταγωνισμό για όλους·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαία η ταχεία επίτευξη μιας συμφωνίας για την αναθεώρηση των κανονισμών σχετικά με τα μέσα εμπορικής άμυνας, προκειμένου να ενισχυθούν σημαντικά με τη βελτίωση της δραστικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ η αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς σε κρατικά διευθυνόμενες ή άλλες οικονομίες που δεν είναι πραγματικά οικονομίες της αγοράς·

12.  τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα προωθεί αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, ιδίως του ντάμπινγκ των φθηνών προϊόντων χαμηλής ποιότητας που θέτουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μηχανισμούς προσαρμογής στα σύνορα προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού κατά τη χάραξη πολιτικών για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ως μέσο για την αποφυγή του περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και του αθέμιτου ανταγωνισμού·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν μελέτες σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας μια περιφερειακή και μια τομεακή προσέγγιση, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει επίσης την κατανόηση του αντίκτυπου στην απασχόληση και στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες·

14.  επισημαίνει την πρόσφατη τάση των επιχειρήσεων για επαναφορά της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Ευρώπη και τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η τάση για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με ποιο τρόπο η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτός ο «επαναπατρισμός» της οικονομικής δραστηριότητας·

Πολιτική ανταγωνισμού – σημαντικό στοιχείο για τις βιομηχανίες της ΕΕ

15.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα εξωστρεφές και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, να διατηρήσει ισχυρές αξιακές αλυσίδες της ΕΕ και να δημιουργήσει ποιοτική απασχόληση, προκειμένου να παραχθούν απτά οφέλη για τους πολίτες της ΕΕ·

16.  σημειώνει επίσης ότι οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι, προκειμένου να επιτευχθούν η καινοτομία και η βιωσιμότητα και να εκπληρωθούν οι στόχοι της προαγωγής υψηλού επιπέδου απασχόλησης και της ενίσχυσης των κοινωνικών πολιτικών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να χρησιμοποιεί επειγόντως την παγκόσμια αγορά ως σημείο αναφοράς όταν ορίζει γεωγραφικές αγορές στις αναλύσεις της και να μην περιορίζει τις αναλύσεις της στις εθνικές αγορές ή στην εσωτερική αγορά, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες τη δυνατότητα να δημιουργούν συμπράξεις έρευνας και ανάπτυξης ή στρατηγικές συμμαχίες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών ώστε να μπορέσουν να αναδυθούν παράγοντες της αγοράς που θα διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Δημόσιες συμβάσεις – ένα εργαλείο που χρειάζεται βελτίωση

18.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις· υπενθυμίζει ότι οι νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ επιτρέπουν την απόρριψη προσφορών που είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή στις οποίες περισσότερο από το 50 % της αξίας πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ·

19.  θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις και η οικολογική σήμανση μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην καθιέρωση βιώσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και καινοτομιών και στη δημιουργία υγιούς βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη· ζητεί να αναληφθεί συντονισμένη προσπάθεια από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν τις αποφάσεις ανάθεσης στην αρχή της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς»·

Βελτιωμένη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, της έρευνας και της ανάπτυξης και της καινοτομίας – μέσο προώθησης μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής

20.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια στρατηγική της Ένωσης για μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα στοχεύει στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση (ιδίως στην ενσωμάτωση ευφυών τεχνολογιών και της ρομποτικής στις βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες), στη βιωσιμότητα, στην ενεργειακή απόδοση και σε επαρκείς πόρους· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά θέματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάδυση κοινών βιομηχανικών έργων· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση για να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και στην περιφερειακή σύγκλιση·

21.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και πιο συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕTΠΕ), για την υποστήριξη έργων έρευνας και ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο·

22.  θεωρεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ προσφέρουν μια μεγάλη δυνατότητα για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας και δημόσιων μεταφορών και στην έξυπνη ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας· ζητεί να βελτιωθεί η εφαρμογή των διαφόρων κριτηρίων, ιδίως των κριτηρίων απασχόλησης και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ και όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ·

23.  ζητεί να υπάρξει ένα θεματολόγιο της ΕΕ για την έξυπνη εξειδίκευση και να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα και την ανάπτυξη σε εκείνους τους τομείς όπου η ΕΕ μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο· ζητεί να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέσα ώστε η ΕΕ και τα κράτη μέλη να μπορέσουν να ενώσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και να καταστεί δυνατή η πρόσληψη των αποτελεσμάτων στην τοπική οικονομία· θεωρεί ότι ο σύνδεσμος μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά και να ενθαρρύνουν την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων· ζητεί να εφαρμοστούν βελτιώσεις στο ερευνητικό περιβάλλον, μέσω της αύξησης του προϋπολογισμού για την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία και μέσω της καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

24.  καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εστιάσουν ιδιαίτερα στις περιφέρειες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την αποβιομηχάνιση και να επιταχύνουν επειγόντως την υποστήριξή τους για έργα στις περιφέρειες αυτές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η στήριξη διοχετεύεται σε βιώσιμα και υψηλής ποιότητας έργα· πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το δυναμικό για την αύξηση της στρατηγικής και στοχευμένης δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για σχέδια καινοτομίας και βιομηχανικού μετασχηματισμού, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής αγαθών και στις σχετικές υπηρεσίες. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ικανότητές τους για υλοποίηση έργων, και να τους προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης·

25.  ζητεί από την Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, να μελετήσει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να καταστεί δυνατή η οικονομική αναδιάταξη εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εταιρείες θα αναλαμβάνουν πλήρως την περιβαλλοντική ευθύνη, θα τηρούν την περιβαλλοντική νομοθεσία και θα εφαρμόζουν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί να αναλαμβάνουν οι εταιρείες να απορρυπάνουν τις εγκαταστάσεις που έχουν κλείσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και να βρουν τρόπους για να διευκολύνουν την αξιοποίησή τους από τις τοπικές αρχές·

26.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα διευκόλυνσης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του κλεισίματος εταιρειών και να τα ενθαρρύνει να μελετήσουν παραδείγματα που περιέχονται στις νομικές διατάξεις προκειμένου να προσπαθήσουν - στο μέτρο του δυνατού - να οργανώσουν την αναζήτηση αγοραστή ή την πώληση της εγκατάστασης ώστε να διατηρήσουν τα εργοστάσια σε λειτουργία παρά την παύση της δραστηριότητας που αποφάσισαν οι αρχικοί ιδιοκτήτες·

27.  θεωρεί ότι η φοροαποφυγή, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών σε αθέμιτες τιμές (τιμή μεταφοράς) θα πρέπει να αποτρέπεται και φρονεί ότι η φοροαποφυγή είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ευρωπαϊκού συντονισμού σε δημοσιονομικά και εμπορικά ζητήματα· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά θέματα·

Κοινωνικά υπεύθυνη αναδιάρθρωση και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον

28.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβαν ορισμένες τοπικές αρχές, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως στην περίπτωση της Alstom, να προωθήσουν πειραματικά σχέδια για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που τελούν υπό αναδιάρθρωση, με σκοπό να διασφαλιστούν οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων ώστε να διατηρηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας ·

29.  τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν οι τεχνικές δεξιότητες, ιδίως στον κατασκευαστικό κλάδο· τονίζει ότι χρειάζεται να καταστεί ευρύτερα κατανοητή η σημασία της ύπαρξης ειδικευμένου τεχνικού εργατικού δυναμικού· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι απτές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας της πράσινης οικονομίας, να δοθούν στο υφιστάμενο εργατικό δυναμικό οι κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτήσει τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για την κυκλική οικονομία· υπενθυμίζει ότι η βιωσιμότητα της παραγωγής προϋποθέτει ειδικευμένο εργατικό δυναμικό· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι συνέργειες μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο επαγγελματικό περιβάλλον και της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις κατά τη δημιουργία καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (clusters)·

30.  ζητεί από όλες τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τηρούν στο ακέραιο τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με την πληροφόρηση και την διαβούλευση των εργαζομένων, ιδίως στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων, καθώς επίσης να εγγυηθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των χώρων εργασίας·

31.  τονίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου, δίνοντας προτεραιότητα στη διαβούλευση με τους εργαζομένους και την ενημέρωσή τους, καθώς και στη δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται από τους κοινωνικούς εταίρους·

32.  υπενθυμίζει ότι οιοδήποτε εγχείρημα αναδιάρθρωσης θα πρέπει, όταν χρειάζεται, να εξηγείται και να αιτιολογείται στα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και σε ό,τι αφορά την επιλογή των μέτρων που προβλέπονται σε σχέση με τους στόχους και τις ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές· ζητεί να διεξαχθεί διάλογος σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων ώστε να συζητηθούν οι καλύτερες δυνατές διευθετήσεις στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων·

33.  τονίζει τη σημασία ενός συνεχούς κοινωνικού διαλόγου, βασισμένου στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον επιμερισμό των ευθυνών, ως βέλτιστου μέσου για την εξεύρεση συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης·

34.  τονίζει την ανάγκη, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, να προστατευθούν οι εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά την υγεία και τις συνθήκες εργασίας τους, την κοινωνική ασφάλιση, την απόκτηση νέων προσόντων και την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

35.  επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση έχει ευρύτερες επιπτώσεις, πέρα από την ίδια την επιχείρηση, με απρόβλεπτες συνέπειες στις κοινότητες και στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό των κρατών μελών·

36.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις της Caterpillar και της Alstom, να διαβουλευτεί με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας σε περίπτωση συλλογικών απολύσεων·

37.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η σταδιακή χρηματιστικοποίηση της πραγματικής οικονομίας διέπεται από μια εταιρική νοοτροπία επικεντρωμένη σε βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές –δηλαδή τη δημιουργία κερδών για τους μετόχους– και όχι στη διατήρηση ενός καινοτόμου βιομηχανικού εργαλείου που μπορεί να προσφέρει βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει σε απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στον μεταποιητικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη δυνατότητα για αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που συνδέονται με τις υποθέσεις Caterpillar και Alstom, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή στη διαδικασία όλων των εργαζομένων και των υπεργολάβων, και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή παράνομων ομαδικών απολύσεων που δεν βασίζονται σε πραγματικούς οικονομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων, για παράδειγμα με την αναστολή της πρόσβασης στην ενωσιακή χρηματοδότηση προγραμμάτων και την απαίτηση για επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν·

38.  ζητεί από την ειδική ομάδα εργασίας της Επιτροπής να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η διαδικασία διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση της έρευνας, να εξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων·

39.  επισημαίνει ότι το ΕΤΠ αποτελεί σημαντικό εργαλείο της ΕΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το οποίο αποσκοπεί, αφενός, στην υποστήριξη των πολιτικών επαγγελματικού αναπροσανατολισμού των εργαζομένων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και, αφετέρου, στην αποκατάσταση του οικονομικού ιστού μιας περιφέρειας προς όφελος των εργαζομένων που πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ή της οικονομικής κρίσης· υπενθυμίζει τη σημασία των συστάσεων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014(7)·

40.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ΕΤΠ αποτελεί εργαλείο το οποίο αντιδρά μόνο όταν έχουν πραγματοποιηθεί οι απολύσεις, και ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες από την πλευρά των κρατών μελών και της ΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί το απαιτούμενο οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες βιώσιμες θέσεις εργασίας·

41.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το ΕΚ σχετικά με την στρατηγική της για τους κύριους βιομηχανικούς τομείς στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα τον τομέα προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού και τον τομέα κατασκευής μηχανημάτων, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος στην αγορά καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διατηρήσει την απασχόληση, την τεχνογνωσία και τις επενδύσεις στην Ευρώπη·

42.  επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης οι νεότεροι και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι συνήθως βρίσκονται στο στόχαστρο για απόλυση λόγω πλεονασμού περισσότερο από ό,τι οι άλλες ηλικιακές ομάδες· τονίζει ότι σε περίπτωση απολύσεων λόγω πλεονασμού οι εργοδότες πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω ηλικίας·

43.  σημειώνει ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία έχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού, καθώς και σε κλάδους που είναι αδύνατο να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές· σημειώνει ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία θα έχει σε τελική ανάλυση θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς οι βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας ή η βιολογική γεωργία εμφανίζουν υψηλότερη ένταση εργασίας από τις δραστηριότητες που αντικαθιστούν και θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αυτάρκεια των περιφερειών·

o
o   o

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(3) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0460.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0280.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0361.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου