Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2910(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1061/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0378

Vedtagne tekster
PDF 177kWORD 49k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
Rwanda: sagen om Victoire Ingabire
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om Rwanda, sagen om Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om Rwanda: sagen om Victoire Ingabire(1),

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder (ACHPR),

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til principperne og retningslinjerne for retten til en retfærdig rettergang og juridisk bistand i Afrika,

–  der henviser til FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Rwanda ratificerede i 1975,

–  der henviser til udkommet af den universelle regelmæssige gennemgang af Rwanda fra 2015 og til de konkluderende bemærkninger fra FN's Menneskerettighedsråd fra 2016,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til erklæring af 3. december 2015 fra den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, på EU's vegne om forfatningsrevisionen i Rwanda,

–  der henviser til den fælles lokale EU-erklæring af 18. december 2015 om folkeafstemningen om forfatningsudkastet i Rwanda,

–  der henviser til pressemeddelelsen af 16. marts 2016 fra United Democratic Forces for appelsagen for den politiske fange Victoire Ingabire Umuhoza,

–  der henviser til Freedom House's rapport om Rwanda fra 2015,

–  der henviser til Amnesty Internationals landerapport "Rwanda 2015/2016",

–  der henviser til Amnesty Internationals rapport med titlen "Justice in jeopardy: The first instance trial of Victoire Ingabire" fra 2013,

–  der henviser til svaret fra næstformand/Unionens højtstående repræsentant Catherine Ashton af 4. februar 2013 på skriftlig forespørgsel E-010366/2012 vedrørende Victoire Ingabire,

–  der henviser til Human Rights Watch' udtalelse af 29. september 2016 med titlen "Rwanda: Opposition Activist Missing",

–  der henviser til rapporten fra 2014 om Rwanda fra FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Rwanda er blandt de få afrikanske lande, der spiller en ledende rolle i forbindelse med opfyldelsen af MDG-målene, navnlig for så vidt angår ligestilling, styrkelse af kvinders indflydelse, universel adgang til grundskoleundervisning, børne- og mødredødelighed, forekomst af hiv og miljømæssig bæredygtighed;

B.  der henviser til, at en kraftig økonomisk vækst har været ledsaget af betydelige forbedringer i levestandarden, hvilket kan ses i et fald i børnedødeligheden på en tredjedel og virkeliggørelsen af nær-universel indskrivning i grundskolen;

C.  der henviser til, at der er gjort økonomiske og politiske bestræbelser på at forbedre landets økonomi og gøre den mere industrialiseret og mere serviceorienteret;

D.  der henviser til, at Victoire Ingabire, formand for De Forenede Demokratiske Kræfter (FDU), den 30. oktober 2012 blev idømt 8 års fængsel for sammensværgelse med henblik på at skade myndighederne ved brug af terrorisme samt for at bagatellisere folkedrabet i 1994 på grundlag af hendes formodede forbindelser med De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR));

E.  der henviser til, at en delegation fra Europa-Parlamentet i september 2016 blev nægtet adgang til den fængslede oppositionsleder Victoire Ingabire; der henviser til, at selv om besøgets fokus var på kvinders rolle i samfundet og deres indflydelse, så fandt ministeriet for udenrigsanliggender og udviklingssamarbejde ikke, at der ikke var nogen særlig grund til, at Victoire Ingabire, en straffefange underkastet nationale retningslinjer og regler om tilbageholdelse, skulle modtage besøg af EU's medlemmer af Parlamentet på officiel mission;

F.  der henviser til, at delegationen konstaterede, at der fortsat er store udfordringer på dette område, såsom adgang til uddannelse i landdistrikter, mere lige ejendomsrettigheder og bedre adgang til ikke-landbrugsmæssigt arbejde, og der henviser til, at menneskerettighedssituationen og navnlig retten til politisk deltagelse og ytringsfrihed i Rwanda fortsat giver anledning til bekymring, samtidig med at det uafhængige civilsamfund fortsat er meget svagt;

G.  der henviser til, at mange menneskerettighedsorganisationer har fordømt retssagen mod Victoire Ingabire, idet der blev konstateret alvorlige uregelmæssigheder, og hun blev uretfærdigt behandlet; der henviser til, at Amnesty International i sin rapport peger på skadelige offentlige udtalelser fra Rwandas præsidents side forud for retssagen mod hende, og at sagen byggede på tilståelser fra indsatte i Camp Kami, hvor der angiveligt anvendes tortur; der henviser til, at fire af anklagerens vidner og en medtiltalt, efter at have vidnet mod Victoire Ingabire for den rwandiske højesteret i 2012, i 2013 fortalte højesteret, at deres vidneudsagn var blevet forfalsket;

H.  der henviser til, at Victoire Ingabire Umuhoza den 13. september 2012 – sammen med to andre rwandiske politikere, Bernard Ntaganda og Deogratias Mushyayidi – blev nomineret til Europa-Parlamentets Sakharov-pris for tankefrihed 2012;

I.  der henviser til, at Victoire Ingabire i 2015 appellerede til Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol, hvor hun beskyldte den rwandiske regering for at krænke hendes rettigheder; der henviser til, at Rwanda i marts 2015 trak sig ud af Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol med den begrundelse, at Rwandas domstole selv var i stand til at behandle alle lokale sager; der henviser til, at den rwandiske regering den 29. februar 2016 trak sin erklæring om at give enkeltpersoner mulighed for at indgive klager direkte med Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol tilbage, blot få dage før dommerne skulle behandle en sag anlagt mod den rwandiske regering af Victoire Ingabire;

J.  der henviser til, at betingelser for frihedsberøvelse af Victoire Ingabire siden april 2016 ifølge hendes parti, FDU-Inkingi, er blevet betydeligt forværret; der henviser til, at hun er afskåret fra måltider ude fra og fra særlig kost, og at hendes lægeerklæring er blevet underkendt;

K.  der henviser til, at Victoire Ingabires parti, FDU-Inkingi, blandt andet ikke lovligt har kunnet registrere sig som politisk parti, og at adskillige af partiets medlemmer er blevet truet, arresteret eller tilbageholdt;

L.  der henviser til, at adskillige oppositionsmedlemmer holdes fængslet; der henviser, at Illuminée Iragena, der er sygeplejerske og politisk aktivist tilknyttet FDU-Inkingi, har været forsvundet i de seneste fem måneder, og at der frygtes for hendes sikkerhed; der henviser til, at Léonille Gasengayire, kasserer i FDU-Inkingi, den 23. august 2016 blev anholdt og sigtet for tilskyndelse til offentlig opstand;

M.  der henviser til, at Rwanda i 2016 indtager en plads som nr. 161 ud af 180 i det internationale pressefrihedsindeks; der henviser til, at pressefriheden til stadighed forværres, idet uafhængige journalister ofte chikaneres, trues og arresteres; der henviser til, at journalister i eksil og udenlandske journalister i stigende grad udsættes for udenretslig chikane, vold og tvangsforsvindinger for i deres rapportering at kritisere tjenestemænd;

N.  der henviser til, at regeringen i oktober 2014 på ubestemt tid suspenderede British Broadcasting Corporations (BBC) radiotjeneste på kinyarwanda efter transmissionen af en kontroversiel BBC-tv-dokumentar vedrørende folkedrabet i Rwanda i 1994;

O.  der henviser til, at konsolideringen af demokratiet – herunder sikring af domstolenes uafhængighed og oppositionspartiernes deltagelse – er af afgørende betydning, navnlig i lyset af det præsidentvalg, der skal afholdes i 2017;

P.  der henviser til, at det rwandiske retsvæsens mangelfuldhed i forbindelse med gennemførelsen af strafferetssagen mod Victoire Ingabire har undermineret dets evne til at behandle højt profilerede politiske sager;

Q.  der henviser til, at Rwanda er en vigtig aktør i De Store Søers område og kan spille en afgørende rolle i stabiliseringsprocessen, herunder gennem bekæmpelsen af ulovlig handel med mineraler og andre naturressourcer; der henviser til, at en rapport fra 2015 fra FN's ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo anbefaler, at Rwandas regering efterforsker og retsforfølger dem, der er involveret i ulovlig handel med tin, tantal og wolfram samt i hvidvaskning af mineraler fra Den Demokratiske Republik Congo i Rwanda;

1.  fordømmer på det kraftigste politisk motiverede retssager, retsforfølgning af politiske modstandere og foregribelse af udfaldet af retssager; opfordrer indtrængende Rwandas regering til at udvide de gode resultater på det økonomiske og sociale område til menneskerettighedsområdet med henblik på fuldt ud at bevæge sig hen imod et moderne og inklusivt demokrati; opfordrer indtrængende de rwandiske myndigheder til at sikre, at Victoire Ingabires appelprocedure forløber retfærdigt og opfylder standarderne i rwandisk og international lovgivning; understreger, at retssager og sigtelser mod anklagede personer ikke kan bygge på vag og upræcis lovgivning og misbrug heraf, hvilket er tilfældet i sagen om Victoire Ingabire;

2.  udtrykker sin dybe bekymring over den rwandiske højesterets afvisning af appellen og domsfældelsen over Victoire Ingabire til 15 års fængsel samt over de forværrede betingelser i forbindelse med hendes frihedsberøvelse; mener, at den førte appelsag i Rwanda ikke levede op til internationale standarder, herunder Victoire Ingabires ret til uskyldsformodning;

3.  understreger, at Rwandas udtræden af Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol i marts 2016 blot få dage inden høringen i appelsagen vedrørende Victoire Ingabire er et indicum og tager sigte på at begrænse enkeltpersoners og NGO'er direkte adgang til denne domstol;

4.  minder de rwandiske myndigheder om, at EU inden for rammerne af den officielle politiske dialog med Rwanda i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen har givet udtryk for sine betænkeligheder med hensyn til landets overholdelse af menneskerettighederne og retten til en retfærdig rettergang; opfordrer til en hurtig og upartisk gennemgang af Victoire Ingabires sag på grundlag af de faktiske omstændigheder og i overensstemmelse med loven og uden begrænsninger, utilbørlig påvirkning, pres eller trusler; opfordrer til, at Victoire Ingabires rettigheder, herunder adgang til advokatbistand og ordentlig mad og behandling, opretholdes i fængslet;

5.  fordømmer enhver intimidering, anholdelse, fængsling og retsforfølgning af oppositionspartiernes ledere, medlemmer og aktivister, samt journalister og andre kritikere af Rwandas regerings, udelukkende for at fremføre deres synspunkter; opfordrer i denne forbindelse indtrængende de rwandiske myndigheder til at revidere og tilpasse den nationale lovgivning med henblik på at sikre ytringsfriheden, navnlig artikel 463 og 451 i straffeloven, som begrænser ytringsfriheden;

6.  opfordrer den rwandiske regering til at vise sin vilje til at undersøge påstande om overgreb mod oppositionsaktivister og journalister, og til at bringe de militære tilbageholdelsescentre i overensstemmelse med Rwandas love og internationale standarder; opfordrer indtrængende de rwandiske myndigheder til straks at løslade alle enkeltpersoner og andre aktivister, der tilbageholdes eller er blevet dømt udelukkende for at have udøvet deres ret til ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed og til at sikre en adskillelse af administrative, lovgivningsmæssige og judicielle beføjelser, navnlig retsvæsenets uafhængighed;

7.  opfordrer indtrængende de rwandiske myndigheder til at øge indsatsen for at efterforske sagerne om Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire og andre enkeltpersoner, der frygtes at være blevet bortført med magt, og til at oplyse om deres opholdssted og frigive eller retsforfølge dem, hvis de er tilbageholdt, samt til at sikre retfærdighed i forbindelse med retssager om reelle eller formodede modstandere og kritikere af regeringen, herunder Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo og deres respektive medmistænkte;

8.  opfordrer indtrængende de rwandiske myndigheder til at sikre fredelige, troværdige og gennemsigtige valg i 2017, og opfordrer regeringen til at indlede en dialog med oppositionen i tiden op til valget; udtrykker sin støtte til den langsigtede EU-valgobservationsmission med henblik på præsidentvalget i 2017, med fokus på det politiske rum og de grundlæggende frihedsrettigheder;

9.  minder de rwandiske myndigheder om, at demokrati er baseret på et pluralistisk styre, en fungerende opposition, uafhængige medier og domstole, respekt for menneskerettighederne og respekt for retten til ytrings- og forsamlingsfrihed; opfordrer i denne henseende Rwanda til at åbne det politiske rum, leve op til disse standarder og forbedre menneskerettighedssituationen i landet; forventer, at Rwanda gennemfører henstillingerne fra FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed (2014);

10.  opfordrer de rwandiske myndigheder til hurtigst muligt at gå videre med en revision af erklæringen, der skal give enkeltpersoner og NGO'er ret til at indgive klager for Den Afrikanske Menneskerettighedsdomstol og til at genoprette og genindføre den;

11.  opfordrer EU og dets internationale partnere til fortsat at støtte det rwandiske folk i deres bestræbelser på at skabe fred og stabilitet i landet og i regionen som helhed;

12.  anmoder Kommissionen om forsat med regelmæssige mellemrum at evaluere EU's støtte til Rwandas statslige institutioner for at sikre, at denne støtte fuldt ud fremmer menneskerettigheder, ytrings- og foreningsfrihed, politisk pluralisme og et uafhængigt civilsamfund;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden /Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, FN's Sikkerhedsråd og FN's generalsekretær, Den Afrikanske Unions institutioner, Det Østafrikanske Fællesskab, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, EU's medlemsstater, forkæmperne for Victoire Ingabire og Rwandas præsident.

(1) EUT C 55 af 12.2.2016, s. 127.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik