Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2911(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1062/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.2
CRE 06/10/2016 - 5.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0379

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 53k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
Sudan
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om Sudan (2016/2911(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den fælles erklæring af 8. august 2016 fra EU og repræsentanter for trojkaen (Norge, Det Forenede Kongerige og USA), og Tyskland, hvori man hilser Sudan Call-alliancens undertegnelse af AUHIP's køreplan velkommen,

–  der henviser til rapport af 28. juli 2016 fra FN's uafhængige ekspert vedrørende menneskerettighedssituationen i Sudan og til rapport af 4. august 2016 fra FN's særlige rapportør om ensidige tvangsforanstaltningers negative indvirkning på menneskerettighederne, fra dennes rejse til Sudan,

–  der henviser til erklæring af 27. juni 2016 fra talsmanden for næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR) om den sudanske regerings bekendtgørelse af en firemåneders ensidig indstilling af fjendtlighederne,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2296 om Sudan, der blev vedtaget på den 7728. samling den 29. juni 2016,

–  der henviser til pressemeddelelse af 13. juni 2016 fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd om situationen i Darfur,

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til den højtstående repræsentants erklæring af 9. april 2015 på Den Europæiske Unions vegne om manglen på et gunstigt miljø for valget i Sudan i april 2015,

–  der henviser til "Sudan Call"-erklæringen om etablering af en stat med borgerrettigheder og demokrati,

–  der henviser til konventionen af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at konflikten i Darfur har varet i 13 år og kostet 300 000 mennesker livet, og at de sudanske regeringsstyrker fortsætter med at angribe civile, især i Jebel Marra; der henviser til, at de vedvarende vilkårlige bombardementer af civilbefolkningen, herunder sudanske styrkers ulovlige angreb på landsbyer i Sydkordofan, Blå Nil og Darfur, har resulteret i dræbte og sårede og ødelæggelse af civil infrastruktur;

B.  der henviser til, at loven om national sikkerhed fra 2010 har givet den sudanske regering vidtrækkende beføjelser til rutinemæssigt at holde fængslede i isolation i længere perioder uden sigtelse, ligesom organisationer udsættes for tvangslukninger og razziaer;

C.  der henviser til, at Sudan ifølge FN's universelle regelmæssige gennemgang (UPR) af 21. september 2016 på ny har bekræftet sit tilsagn om at tiltræde konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding;

D.  der henviser til, at menneskerettighedskrænkelser og overgreb bliver stadig mere udbredte i Darfur, navnlig i delstaterne Sydkordofan og Blå Nil, herunder i form af udenretslige henrettelser, overdreven magtanvendelse, bortførelse af civile, seksuel og kønsbaseret vold mod kvinder, krænkelser af og overgreb mod børn samt vilkårlige anholdelser og frihedsberøvelser;

E.  der henviser til, at der er begrænset råderum for oppositionspartier, civilsamfund og menneskerettighedsforkæmpere i Sudan; der henviser til, at den nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste (NISS) ifølge rapporter konstant chikanerer, forfølger og retsforfølger menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og politiske modstandere, blot fordi disse udfører deres legitime aktiviteter; der henviser til, at talrige civilsamfundsaktivister alene i år er blevet vilkårligt anholdt, herunder fire repræsentanter for det sudanske civilsamfund, som blev standset af sikkerhedsfolk i Khartoums internationale lufthavn på vej til et møde på højt niveau om menneskerettigheder med diplomater, der fandt sted den 31. marts 2016 i Genève;

F.  der henviser til, at menneskerettighedsgrupper har fremlagt troværdige beviser for, at den sudanske regering hr angrebet civile med kemiske våben, hvor landsbyboere fra Jebel Marra-regionen i Darfur har fremvist de forfærdelige virkninger af angivelige angreb med kemiske våben, hvoraf det seneste fandt sted den 9. september 2016 i landsbyen Gamarah; der henviser til, at der også er rapporteret om angreb af RSF-styrker (Rapid support Forces), en sudansk militærenhed sammensat af tidligere regeringsvenlige militser under NISS' overkommando;

G.  der henviser til, at NISS den 29. februar 2016 foretog en brutal razzia mod civilsamfundsorganisationen Khartoum Centre for Training and Human Development (TRACKS) og efterfølgende anholdt direktøren Khalfálah Alafif Muktar og aktivisterne Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar, Midhat Afifadeen og Mustafa Adam under anklage for kriminel sammensværgelse og krigsførelse mod staten, som begge er forbrydelser, der indebærer dødsstraf; der henviser til, at direktøren ifølge rapporter er i en dårlig helbredstilstand og ikke får lov til at modtage familiebesøg;

H.  der henviser til, at de sudanske myndigheder pålægger religionsfriheden strenge begrænsninger; der henviser til, at trusler mod kirkeledere og intimidering af kristne samfund er fortsat i et øget tempo i de seneste år; der henviser til, at den tjekkiske Christian Aid-medarbejder Petr Jašek Kodi, de sudanske præster Hassan Abduraheem Kodi Taour og Kuwa Shamal og den studerende Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawlaer har være frihedsberøvet af NISS i nu ni måneder og er sigtet for at have gjort opmærksom på påståede kristne lidelser i de krigshærgede områder i Sudan; der henviser til, at der i de seneste år har været et stigende antal retssager baseret på anklager om apostasi og med efterfølgende dødsdomme;

I.  der henviser til, at der for nylig har været udsendt RSF-styrker til Sudans nordlige grænse for bremse strømmene af irregulære migranter; der henviser til, at den øverstbefalende for RSF den 31. august 2016 erklærede, at hans styrker patruljerede langs denne grænse til Egypten og Libyen, og påstod, at Sudan på denne måde bistod EU med at bekæmpe ulovlig migration; der henviser til, at EU-delegationen i Sudan benægtede denne bistand den 6. september 2016;

J.  der henviser til, at 48 potentielle sudanske asylansøgere den 24. august 2016 blev deporteret fra Italien til Sudan; der henviser til, at de sudanske myndigheder i maj 2016 deporterede over 400 eritreere, der var blevet anholdt på vej til Libyen;

K.  der henviser til, at de sudanske myndigheder dømmer uforholdsmæssigt mange kvinder og piger for uklart formulerede forbrydelser; der henviser til, at kvinder udsættes for systemisk forskelsbehandling og idømmes korporlig afstraffelse og pisk for overtrædelse af vagt definerede påklædningsregler;

L.  der henviser til, at signatarerne af "Sudan Call"-erklæringen (repræsentanter for politiske og væbnede oppositionskræfter, herunder National Umma Party, National Consensus Forces og Sudan Revolutionary Front) har forpligtet sig til at arbejde hen imod at sætte en stopper for de konflikter, der hærger i forskellige sudanske regioner, og gennemføre lovmæssige, institutionelle og økonomiske reformer;

M.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) i henholdsvis 2009 og 2010 har udstedt to arrestordrer mod præsident al-Bashir, hvori han anklages for at være ansvarlig for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; der henviser til, at selv om staten Sudan ikke er part i Romstatutten, stiller FN's Sikkerhedsråds resolution 1593 (2005) krav om, at den skal samarbejde med ICC, og Sudan skal derfor efterkomme ICC's arrestordre;

N.  der henviser til, at EU's udenrigsministre, forsamlet i Rådet for Almindelige Anliggender og Eksterne Forbindelser (AGEX), i juni 2008 konkluderede, at "Rådet er parat til at overveje foranstaltninger mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for manglende samarbejde med ICC";

O.  der henviser til, at EU i øjeblikket gennemfører et projekt om "en bedre forvaltning af migration" med Sudan;

1.  beklager den sudanske regerings brug af kemiske våben mod civile i Darfurs Jebel Marra-region og understreger, at dette er en alvorlig krænkelse af internationale normer og endvidere en krigsforbrydelse; minder om, at Sudan er part i konventionen om kemiske våben, og opfordrer til en international efterforskning af disse påstande under ledelse af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben; minder de sudanske myndigheder om deres ansvar for at beskytte menneskerettighederne;

2.  er fortsat dybt bekymret over de vedvarende ulovlige drab, bortførelserne og den kønsbaserede og seksuelle vold i konfliktområderne, navnlig i Darfur, Sydkordofan og Blå Nil, samt over den hertil knyttede, alvorlige humanitære krise, der er forårsaget af enorme interne fordrivelser; kræver et øjeblikkeligt for luftangrebene mod civile begået af sudanske styrker;

3.  fordømmer den vilkårlige anholdelse og frihedsberøvelse af aktivister og den fortsatte frihedsberøvelse af menneskerettighedsforkæmpere og journalister i Sudan; opfordrer indtrængende den sudanske regering til at garantere den fredelige udøvelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden; understreger, at den nationale dialog kun kan lykkes, hvis den finder sted i en atmosfære, hvor ytrings-, medie-, forenings- og forsamlingsfriheden er garanteret;

4.  opfordrer Den Afrikanske Union og Sudans regering til omgående at efterforske alle påstande om tortur, mishandling, vilkårlig frihedsberøvelse og overdreven magtanvendelse og stille de ansvarlige til regnskab ved retfærdige rettergange uden at gribe til idømmelse af dødsstraf; opfordrer regeringen i Sudan til omgående at udstede et moratorium for alle henrettelser samt afskaffe dødsstraf og alle former for korporlig afstraffelse;

5.  er især bekymret over de adgangsbegrænsninger, som internationale humanitære agenturer og organisationer fortsat er pålagt; kræver, at den sudanske regering gør alt for at forbedre de internationale humanitære organisationers adgang til alle, som søger humanitær bistand, i overensstemmelse med sine løfter i forbindelse med den universelle regelmæssige gennemgang; opfordrer indtrængende den sudanske regering til straks at indgå i en konstruktiv dialog med civilsamfundsorganisationer om forøgelse af opmærksomheden omkring menneskerettighederne i Sudan;

6.  bekræfter på ny, at religions-, tanke- og trosfrihed er en universel menneskeret, som skal beskyttes overalt og for alle; kræver, at den sudanske regering ophæver enhver lovbestemmelse, der kriminaliserer eller forskelsbehandler enkeltpersoner på grund af deres religiøse overbevisning, navnlig i tilfælde af apostasi, og særlig for så vidt angår den tjekkiske Christian Aid-medarbejder Petr Jašek, de sudanske præster Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal og den darfurske kandidatstuderende Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla;

7.  udtrykker bekymring over NISS' øgede undertrykkelse af borgere, som er civilsamfundsaktivister, og opfordrer Sudan til omgående og betingelsesløst at løslade fanger og straks at standse de vilkårlige frihedsberøvelser, frafalde alle anklager, som bunder i deres fredelige aktiviteter, og lade ngo'er, såsom TRACK-medarbejdere, deres samarbejdspartnere og studenteraktivister, udføre deres arbejde uden frygt for repressalier;

8.  bemærker, at Sudan har accepteret henstillinger om at ratificere konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og om at styrke indsatsen for at forhindre tortur og umenneskelig behandling; opfordrer imidlertid den sudanske regering til at gennemføre en hurtig revision af loven om national sikkerhed, idet denne lov tillader frihedsberøvelse af mistænkte i op til fire en halv måned uden nogen form for domstolsprøvelse, og til at reformere sit retssystem i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder;

9.  opfordrer regeringen i Sudan til at ophæve de omfattende immuniteter, den har fastsat i den sudanske lovgivning, at offentliggøre resultaterne af de tre statslige undersøgelseskommissioners arbejde og til offentligt at erkende omfanget af de drab, der blev begået under nedkæmpelsen af demonstranter, der protesterede mod økonomiske stramninger i september 2013, og sikre ofrene retfærdighed;

10.  minder om AGEX-Rådets konklusion fra juni 2008 om, at den sudanske regering fortsat ikke samarbejdede med Den Internationale Straffedomstol (ICC), at Sudans regering havde en forpligtelse – samt evne – til at samarbejde, og at enhver arrestordre udstedt af ICC skulle efterkommes opfordrer Omar al-Bashir til at overholde international ret og lade sig stille for ICC for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

11.  opfordrer Den Afrikanske Unions medlemslande, og navnlig de lande, der har været vært for præsident Bashir (Den Demokratiske Republik Congo, Tchad, Sydafrika, Uganda og Djibouti), til at overholde Romstatutten og de afgørelser, der er truffet af Den Internationale Straffedomstol;

12.  opfordrer EU til at tage skridt til at indføre målrettede straffesanktioner mod dem, der er ansvarlige for fortsatte krigsforbrydelser og nægter at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol; anmoder EU-Udenrigstjenesten om uden yderligere forsinkelse at udarbejde en liste over personer, der bør pålægges sådanne sanktioner;

13.  bemærker, at Sudans regering undertegnede aftalen om køreplanen den 16. marts 2016 og senere har uddybet sit tilsagn om inddragelse af andre relevante interessenter i den nationale dialog og om fortsat at respektere eventuelle aftaler indgået mellem oppositionens signatarer og 7+7-mekanismen, som er styringskomiteen for den nationale dialog; insisterer på behovet for, at alle parter overholder deres forpligtelser, og opfordrer til en fortsat dialog med sigte på etablering af en endelig våbenhvile; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres engagement med hensyn til at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at bringe fred til Sudan og det sudanske folk på deres vej til et internt reformeret demokrati;

14.  opfordrer De Forenede Nationers og Den Afrikanske Unions mission i Darfur (UNAMID) til at etablere en permanent tilstedeværelse i Jebel Marra; opfordrer UNAMID til øjeblikkeligt at efterforske og offentligt rapportere om påståede krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten begået af medlemmer af de sudanske regeringsstyrker og oppositionsstyrkerne i Jebel Marra;

15.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til nøje at overvåge EU's udviklingsbistand til Sudan for at forhindre direkte eller indirekte støtte til lokale militser og til at sikre, at de RSF-styrker, der patruljerer ved Sudans grænser til Egypten og Libyen, ikke giver udseende af at bekæmpe ulovlig migration på EU's vegne;

16.  opfordrer indtrængende Kommissionen og de berørte medlemsstater til at sikre fuld åbenhed omkring projektet for "bedre migrationsforvaltning" med Sudan, herunder alle planlagte aktiviteter og modtagere af EU- og national støtte, og til at udarbejde en samlet rapport fra en teknisk EU-delegations besøg i Sudan i maj 2016;

17.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at påse, at Parlamentet holdes fuldt orienteret om den dialog, der er etableret under Khartoumprocessen, og at de aktiviteter, der finansieres via EU's trustfond for Afrika, navnlig dem, der sigter mod at opbygge kapacitet hos Sudans regering, udføres i fuld overensstemmelse med eksisterende aftaler, så det sikres, at overholdelsen af internationale forpligtelser og lovgivning er fuldt ud gennemsigtige for borgerne og civilsamfundet i EU og Sudan;

18.  bemærker med bekymring den fortsatte og hyppige krænkelse af kvinders rettigheder i Sudan og navnlig af straffelovens artikel 152, og opfordrer indtrængende de sudanske myndigheder til at undertegne og ratificere konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder hurtigst muligt;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Sudans regering, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament (PAP) og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik