Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2912(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1068/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.3

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0380

Přijaté texty
PDF 332kWORD 46k
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk
Thajsko, zejména případ Andyho Halla
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2016 o Thajsku, především o případu Andyho Halla (2016/2912(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Thajsku, zejména na usnesení ze dne 20. května 2010(1), 6. února 2014(2), 21. května 2015(3) a 8. října 2015(4),

–  s ohledem na odpověď, kterou podala dne 19. listopadu 2015 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Mogheriniová jménem Komise ohledně situace Andyho Halla,

–  s ohledem na prohlášení, která dne 14. listopadu 2014 vydala delegace EU v Thajsku po dohodě s vedoucími mise EU v Thajsku,

–  s ohledem na tiskové prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. září 2016,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 21. září 2016 vydal Maurizio Bussi, regionální ředitel Mezinárodní organizace práce pro Thajsko, Kambodžu a Laoskou lidově demokratickou republiku v souvislosti s odsouzením aktivisty v oblasti pracovních práv Andyho Halla v Thajsku,

–  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum, který v Thajsku provádí Rada OSN pro lidská práva, a na její doporučení ze dne 11. května 2016,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na migrační zprávu o situaci v Thajsku za rok 2014, kterou vypracovala tematická pracovní skupina OSN pro migraci,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z roku 1998 a na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/70/161 ze dne 17. prosince 2015,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Thajsko,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na deklaraci lidských práv Sdružení národů jihovýchodní Asie ze dne 18. listopadu 2012,

–  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv,

–  s ohledem na článek 135 odst. 5 a článek 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obránce práv pracovníků Andy Hall, který je občanem EU, byl dne 20. září 2016 odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce tří let a k pokutě 150 000 thajských bahtů poté, co se podílel na zprávě finské nevládní organizace Finnwatch, která odhalila porušování pracovních práv v thajské továrně na zpracování ananasu Natural Fruit Company Ltd;

B.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se zveřejněním této zprávy na internetu byl Andy Hall úředně obžalován z pomluvy a počítačové trestné činnosti, a vzhledem k tomu, že bylo umožněno, aby dva trestní případy pana Halla projednával thajský soudní systém;

C.  vzhledem k tomu, že v průběhu předchozích soudních jednání thajské ministerstvo práce i zaměstnanci společnosti Natural Fruit Company Ltd potvrdili porušení pracovních práv, kterých se uvedená společnost dopustila;

D.  vzhledem k tomu, že dne 18. září 2015 soud v bangkokském Prakanongu rozhodl ve prospěch pana Halla a potvrdil zastavení dalšího řízení ve věci pomluvy, které bylo vůči němu zahájeno, proti čemuž se odvolala společnost Natural Fruit Company Ltd i nejvyšší státní zástupce Thajska a tuto záležitost nyní řeší Nejvyšší soud; vzhledem k tomu, že dvě občanskoprávní řízení byla pozastavena až do doby, kdy budou ukončena trestní řízení;

E.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodních a thajských domácích sdělovacích prostředků vyhrožuje thajský dodavatel kuřat na evropský trh organizaci Migrant Worker Rights Network (MWRN), v níž působí pan Hall jako poradce, a panu Hallovi spolu se 14 myamarskými pracovníky slepičí farmy podobnými žalobami za trestný čin pomluvy a počítačovou trestnou činnost;

F.  vzhledem k tomu, že dne 28. září 2016 thajské orgány zabránily tomu, aby několik zahraničních odborníků na oblast lidských práv a výzkumníků veřejně prezentovalo zprávu zabývající se častým mučením politických oponentů, migrujících pracovníků, osob podezřelých z povstalectví a dalších osob na vojenských základnách, policejních stanicích a v zadržovacích zařízeních a rovněž špatným zacházením s těmito osobami;

G.  vzhledem k tomu, že neúměrné využívání trestněprávních zákonů o pomluvě, jež stanoví tresty odnětí svobody, proti obráncům lidských práv, kteří podávají informace o údajných porušeních lidských práv, omezuje svobodu projevu, což je v rozporu s povinnostmi Thajska vyplývajícími z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Thajsko smluvní stranou;

H.  vzhledem k tomu, že v Thajsku žijí téměř 4 miliony cizinců, z čehož 2,7 milionu tvoří lidé z Kambodže, Laosu a Myanmaru/Barmy; vzhledem k tomu, že pracovní povolení mohou migrující pracovníci z těchto zemí získat od roku 2001, avšak v zemi stále žije více než milion nelegálních migrujících pracovníků;

I.  vzhledem k tomu, že podle prohlášení organizace Human Rights Watch ze dne 18. září 2016 „byla lidská a pracovní práva migrujících pracovníků v Thajsku, kteří pocházejí z Myanmaru/Barmy, Kambodže a Laosu a pracují v Thajsku, po mnoho let opakovaně a beztrestně porušována“ a „thajské pracovní právo často poskytuje migrujícím pracovníkům jen malou nebo dokonce žádnou ochranu, a to navzdory tvrzením vlády, že všichni legálně registrovaní migrující pracovníci budou tímto právem chráněni“;

J.  vzhledem k tomu, že Thajsko začalo provádět memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti zaměstnávání pracovníků s Kambodžou a Laosem v roce 2006 a s Myanmarem/Barmou v roce 2009; vzhledem k tomu, že na základě systému memoranda o porozumění mohli pracovníci obdržet pracovní nabídky a cestovní dokumenty už před příjezdem do Thajska, ale že pouhých 5 % pracovníků z těchto zemí prošlo procesem tohoto memoranda;

1.  vítá pevné odhodlání EU pomoci thajskému lidu, s nímž ji pojí pevné a dlouhodobé politické, ekonomické a kulturní vazby;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Andy Hall byl uznán vinným, a vyslovuje znepokojení nad soudním řízením a nad tím, jaký vliv to může mít na svobodu obránců lidských práv vykonávat svou práci;

3.  vyzývá thajskou vládu, aby přijala veškerá opatření nezbytná pro to, aby byla dodržována a chráněna práva Andyho Halla a dalších obránců lidských práv, včetně práva na spravedlivý soud, a aby vytvořila podmínky pro požívání lidských práv a konkrétně zajistila, aby podpora a ochrana lidských práv nebyla považována za trestný čin;

4.  vyzývá thajské orgány, aby zajistily soulad thajských zákonů postihujících pomluvu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, jehož je smluvní stranou, a dále aby provedly revizi zákona o počítačové trestné činnosti, jehož stávající znění je příliš vágní;

5.  oceňuje ESVČ za její práci v souvislosti s případem Andyho Halla, a naléhavě ji vyzývá, aby situaci i nadále bedlivě sledovala; vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby tuto záležitost projednala s thajskou vládou během nadcházejícího zasedání ministrů ASEAN-EU v Bangkoku;

6.  vyzývá thajskou vládu a státní instituce, aby jednaly v souladu s povinnostmi vyplývajícími z thajské ústavy a s mezinárodními závazky, které Thajsko přijalo v oblastech nezávislosti soudnictví, práva na řádný a spravedlivý proces a také práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování;

7.  uznává pokrok, jehož thajská vláda dosáhla v potírání vykořisťování pracovníků a v ochraně národních i migrujících pracovníků a který je potvrzen především posíleným systémem inspekce práce, právními předpisy, jež se týkají pracovních agentur, opatřeními na předcházení obchodování s lidmi a otroctví spojenému se zadlužením, silnější politikou sankcí za vykořisťování pracovníků, ratifikací úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 187 a podpisem Úmluvy o práci na moři, k němuž došlo v březnu 2016;

8.  vyzývá thajské orgány, aby přijaly a ve svém právu i v praxi provedly holistickou, dlouhodobou, imigrační politiku pro migrující pracovníky s nízkou kvalifikací, která by byla v souladu se zásadami lidských práv a zohledňovala potřeby pracovního trhu; v této souvislosti navrhuje, aby byla v první řadě provedena revize zákona o pracovních vztazích, která by migrujícím pracovníkům zaručila stejné právo na svobodu sdružování, jako mají thajští státní příslušníci;

9.  vyzývá k ochraně migrujících pracovníků poskytnutím silnějších pobídek pro zaměstnavatele k tomu, aby se zapojili do legalizačního procesu, a požaduje, aby byly zaměstnavatelům, kteří se do tohoto procesu nezapojí nebo budou jednat v rozporu s pracovním právem, uloženy vysoké pokuty či jiné sankce;

10.  žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a delegaci EU v Bangkoku, stejně jako delegace členských států, aby i nadále sledovaly stav lidských práv v Thajsku, navazovaly spolupráci s vládou a občanskou společností a využívaly všech dostupných nástrojů umožňujících zajistit, aby byla v Thajsku dodržována lidská práva, respekt k obráncům lidských práv a zásady právního státu;

11.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby ve spolupráci s občanskou společností a prostřednictvím transparentního monitorování a podávání zpráv zajistily, aby společnosti, které jsou usazeny na jejich území a jež v Thajsku obchodují, dodržovaly mezinárodní normy v oblasti lidských práv, a vítá podporu, kterou finská maloobchodní skupina S Group poskytla Andymu Hallovi;

12.  je pevně přesvědčen, že společnosti by měly odpovídat za veškeré škody na životním prostředí, které způsobily, a za porušování lidských práv, jehož se dopustily, a že EU a členské státy by měly tuto základní zásadu prosazovat;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládě a parlamentu Thajska, parlamentům a vládám členských států, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských zemí Sdružení národů jihovýchodní Asie.

(1) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0107.
(3) Úř. věst. C 353, 27.9.2016, s. 52.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2015)0343.

Právní upozornění - Ochrana soukromí