Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2912(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-1068/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0380

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 47k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
Thailand, særlig sagen om Andy Hall
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om Thailand, navnlig sagen om Andy Hall (2016/2912(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Thailand, navnlig dem af 20. maj 2010(1), 6. februar 2014(2), 21. maj 2015(3) og 8. oktober 2015(4),

–  der henviser til det svar, som Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender, Federica Mogherini, gav på vegne af Kommissionen den 19. november 2015 om Andy Halls situation,

–  der henviser til de erklæringer, der blev afgivet af EU's delegation til Thailand i samråd med cheferne for EU's missioner i Thailand den 14. november 2014,

–  der henviser til pressemeddelelsen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder af 20. september 2016,

–  der henviser til erklæringen fra Maurizio Bussi, Den Internationale Arbejdsorganisations landechef for Thailand, Cambodia og Den Demokratiske Folkerepublik Laos, af 21. september 2016 om domfældelsen over arbejdsrettighedsaktivist Andy Hall i Thailand,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Thailand og dets henstillinger af 11. maj 2016,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til "Thailand migration Report 2014" fra FN's Tematiske Arbejdsgruppe om Migration,

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998 og til FN's Generalforsamlings resolution A/RES/70/161 af 17. december 2015,

–  der henviser til den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder, som Thailand er part i,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

–  der henviser til Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers menneskerettighedserklæring af 18. november 2012,

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at arbejdstagerrettighedsforkæmperen Andy Hall, som er EU-borger, den 20. september 2016 blev idømt en betinget straf på tre års fængsel og en bøde på THB 150 000 efter at have bidraget til en rapport fra den finske NGO, Finnwatch, som afslører krænkelser af arbejdsrettighederne på en thailandsk ananasforarbejdningsfabrik, Natural Fruit Company Ltd;

B.  der henviser til, at Andy Hall formelt blev tiltalt for injurier og for en IT-forbrydelse i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten på internettet, og til at Andy Halls to straffesager fik lov at fortsætte igennem det thailandske retssystem;

C.  der henviser til, at en række krænkelser af arbejdstagernes rettigheder begået af virksomheden var blevet påvist af det thailandske arbejdsministerium såvel som af ansatte i Natural Fruit Company Ltd under tidligere retsmøder;

D.  der henviser til, at Prakanong Ret i Bangkok den 18. september 2015 traf en afgørelse til fordel for Andy Hall og fastholdt afvisningen af de øvrige injuriesager mod ham, som er blevet anket af Natural Fruit Company Ltd og den thailandske anklagemyndighed og i øjeblikket verserer ved højesteret; der henviser til, at de to civile søgsmål er blevet suspenderet i afventning af udfaldet af de to straffesager;

E.  der henviser til, at Migrant Workers Rights Network (MWRN), en organisation, som Hall er rådgiver for, samt Hall selv og 14 hønsefarmarbejdere fra Myanmar ifølge rapporter i internationale og thailandske medier trues med tilsvarende retssager om injurier og IT-forbrydelser af en thailandsk leverandør af kyllinger til det europæiske marked;

F.  der henviser til, at de thailandske myndigheder den 28. september 2016 forhindrede en række udenlandske menneskerettighedseksperter og -forskere i offentligt at fremlægge Amnesty Internationals seneste forskningsrapport, som dokumenterer, at tortur eller overgreb mod politiske modstandere, migrantarbejdere, formodede oprørere og andre regelmæssigt finder sted på militærbaser, politistationer og i tilbageholdelsesfaciliteter;

G.  der henviser til, at den uforholdsmæssigt hyppige anvendelse af injurielovgivningen, som indebærer fængselsstraf, over for menneskerettighedsforkæmpere, der rapporterer om påståede menneskerettighedskrænkelser, begrænser ytringsfriheden i strid med Thailands forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Thailand er part i;

H.  der henviser til, at der bor næsten 4 millioner udlændinge i Thailand, hvoraf 2,7 millioner er fra Cambodia, Laos og Myanmar; der henviser til, at migranter fra disse lande siden 2001 har haft adgang til arbejdstilladelser, men at der stadig er mere end en million uregistrerede migrantarbejdere i landet;

I.  der henviser til, at Human Rights Watch den 18. september 2016 erklærede, at menneskerettighederne og arbejdsrettighederne for migrantarbejdere fra Myanmar, Cambodia og Laos, der arbejder i Thailand, er blevet krænket regelmæssigt og straffrit i årenes løb, og at migrantarbejdere ofte får ringe eller ingen beskyttelse gennem den thailandske arbejdslovgivning trods regeringens postulater om, at alle lovligt registrerede migrantarbejdere vil blive beskyttet i henhold til denne lovgivning;

J.  der henviser til, at Thailand begyndte at implementere et aftalememorandum om samarbejde om beskæftigelse af arbejdstagere med Cambodia og Laos i 2006 og med Myanmar i 2009; der henviser til, at arbejdstagere under denne ordning kunne få jobtilbud og rejsedokumenter, inden de migrerede til Thailand, men at kun 5 % af arbejdstagerne fra disse lande har gennemgået processen i aftalememorandummet;

1.  glæder sig over EU's stærke engagement over for den thailandske befolkning, som EU har solide og mangeårige politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser med;

2.  beklager, at Andy Hall blev kendt skyldig, og udtrykker bekymring over den retslige proces, og hvordan den kan påvirke menneskerettighedsforkæmpernes frihed til at udføre deres arbejde;

3.  opfordrer den thailandske regering til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at Andy Halls og andre menneskerettighedsforkæmperes rettigheder – herunder retten til en retfærdig rettergang – respekteres og beskyttes, samt til at skabe gunstige rammer for, at folk kan nyde godt af deres menneskerettigheder, og specifikt sikre, at fremme og beskyttelse af menneskerettighederne ikke kriminaliseres;

4.  opfordrer de thailandske myndigheder til at sikre, at landets injurielovgivning er i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Thailand er part i, samt til at revidere loven om IT-forbrydelser, som på nuværende tidspunkt er for vagt formuleret;

5.  roser EU-Udenrigstjenesten for dens arbejde med Andy Hall-sagen og opfordrer den indtrængende til fortsat at følge situationen tæt; opfordrer Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at rejse spørgsmålet over for den thailandske regering under det kommende ASEAN-EU-ministermøde i Bangkok;

6.  opfordrer den thailandske regering og de statslige institutioner til at overholde Thailands egne forfatningsmæssige og internationale forpligtelser for så vidt angår domstolenes uafhængighed, retten til en retfærdig procedure og rettergang samt retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed;

7.  anerkender de fremskridt, den thailandske regering har gjort, med hensyn til at bekæmpe udnyttelse af arbejdstagere og beskytte thailandske arbejdstagere og migrantarbejdere, som navnlig kommer til udtryk gennem et styrket arbejdstilsynssystem, lovgivning, der dækker arbejdsformidlinger, foranstaltninger med henblik på at forhindre gældsslaveri og menneskehandel, en stærkere sanktionspolitik for misbrug af arbejdstagere, ratificering af ILO-konvention nr. 187 og undertegnelsen i marts 2016 af konventionen om søfarendes arbejdsforhold;

8.  anmoder de thailandske myndigheder om at vedtage og gennemføre, både i lovgivningen og i praksis, en holistisk, langsigtet indvandringspolitik for lavtuddannede migrantarbejdere, som er i overensstemmelse med menneskerettighedsprincipperne og tager højde for arbejdsmarkedets behov; foreslår i denne forbindelse, at man som et første skridt reviderer loven om arbejdsretten med henblik på at sikre migrantarbejdere samme ret til foreningsfrihed som thailandske statsborgere;

9.  opfordrer til, at migrantarbejdere beskyttes ved hjælp af stærkere incitamenter for arbejdsgiverne til at deltage i legaliseringsprocessen, idet der håndhæves store bøder eller anden straf for arbejdsgivere, som ikke deltager i legaliseringsprocessen, eller som tilsidesætter arbejdslovgivningen;

10.  anmoder Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og EU-delegationen i Bangkok samt medlemsstaternes delegationer om fortsat at overvåge menneskerettighedssituationen i Thailand, vedblive med at gå i dialog med regeringen og civilsamfundet og benytte alle til rådighed værende instrumenter til at sikre respekt for menneskerettighederne, menneskerettighedsforkæmpere og retsstatsprincippet i Thailand;

11.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til – gennem åben overvågning og indberetning og i samarbejde med civilsamfundet – at sikre, at virksomheder, der har hjemsted på deres område og driver virksomhed i Thailand, overholder de internationale menneskerettighedsstandarder, og glæder sig over den støtte, som den finske detailvirksomhed, S Group, har givet Andy Hall;

12.  er af den faste overbevisning, at virksomheder bør holdes ansvarlige for enhver form for skade på miljøet og krænkelse af menneskerettighederne, og at EU og medlemsstaterne bør værne om dette som et centralt princip;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, Thailands regering og parlament, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's højkommissær for menneskerettigheder og regeringerne i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationers medlemsstater.

(1) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 152.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0107.
(3) EUT C 353 af 27.9.2016, s. 52.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0343.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik