Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2912(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1068/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2016)0380

Antagna texter
PDF 167kWORD 45k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Thailand, särskilt fallet med Andy Hall
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2016 om Thailand, särskilt fallet med Andy Hall (2016/2912(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Thailand, särskilt resolutionerna av den 20 maj 2010(1), 6 februari 2014(2) och 21 maj 2015(3) och 8 oktober 2015(4),

–  med beaktande av svaret av den 19 november 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, på kommissionens vägnar, om situationen för Andy Hall,

–  med beaktande av uttalandena av den 14 november 2014 från EU:s delegation till Thailand, i överenskommelse med EU:s beskickningschefer i Thailand,

–  med beaktande av pressmeddelandet av den 20 september 2016 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 september 2016 från Maurizio Bussi, ILO:s landsdirektör för Thailand, Kambodja och Laos, om domen mot arbetsrättsaktivisten Andy Hall i Thailand,

–  med beaktande av den allmänna periodiska översynen av Thailand inför FN:s råd för de mänskliga rättigheterna samt dess rekommendationer, av den 11 maj 2016,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–  med beaktande av migrationsrapporten 2014 om Thailand från FN:s tematiska arbetsgrupp om migration,

–  med beaktande av FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998 och FN:s generalförsamlings resolution A/RES/70/161 av den 17 december 2015,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Thailand har anslutit sig till,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984,

–  med beaktande av förklaringen av den 18 november 2012 om de mänskliga rättigheterna från Sydostasiatiska nationers förbund,

–  med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Arbetsrättsaktivisten Andy Hall, en EU-medborgare, dömdes den 20 september 2016 till tre års villkorlig dom och 150 000 THB i böter efter att ha bidragit till en rapport från den finska icke-statliga organisationen Finnwatch där brott mot arbetstagarrättigheterna i en thailändsk bearbetningsfabrik för ananas, Natural Fruit Company Ltd, avslöjades.

B.  Andy Hall åtalades formellt för brottsligt förtal och databrott rörande offentliggörandet online av rapporten. Andy Halls två brottsmål har fått fortsätta genom det thailändska rättssystemet.

C.  Ett antal brott mot arbetstagarrättigheterna som begicks av företaget hade påtalats av det thailändska arbetsmarknadsministeriet och av anställda vid Natural Fruit Company Ltd under tidigare domstolsförhandlingar.

D.  Den 18 september 2015 avvisade domstolen i Prakanong i Bangkok, till Andy Halls fördel, det andra brottsmålsförfarandet gällande förtal som inletts mot honom. Detta beslut har överklagats av Natural fruit Company Ltd och den thailändska riksåklagaren, och behandlas för närvarande av landets högsta domstol. Två civilrättsliga förfaranden har skjutits upp i väntan på avgöranden i de två straffrättsliga förfarandena.

E.  Enligt rapporter i internationella och thailändska inhemska medier riskerar nätverket för migrerande arbetares rättigheter (MWRN), en organisation där Hall är rådgivare, liksom Hall själv och 14 arbetare från Myanmar som arbetar vid kycklingfarmar, att åtalas för liknade förtalsbrott och databrott av en thailändsk kycklingleverantör som levererar till den europeiska marknaden.

F.  Den 28 september 2016 hindrade de thailändska myndigheterna ett antal utländska människorättsexperter och forskare från att offentligt presentera och lansera Amnesty Internationals senaste forskningsrapport med bevis för att tortyr av och övergrepp på politiska motståndare, migrerande arbetare, misstänkta upprorsmän och andra regelbundet förekommer på militärförläggningar, polisstationer och fängelser.

G.  Den oproportionerliga tillämpningen av lagar om brottsligt förtal, som ger fängelsestraff, mot människorättsförsvarare som rapporterar om påstådda brott mot mänskliga rättigheter inskränker yttrandefriheten vilket strider mot Thailands skyldigheter enligt den internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som landet har anslutit sig till.

H.  Det bor nästan 4 miljoner utländska medborgare i Thailand, och 2,7 miljoner av dessa kommer från Kambodja, Laos eller Myanmar. Trots att arbetstillstånd har beviljats migranter från dessa länder sedan 2001 finns det fortfarande över en miljon oregistrerade migrerande arbetare i landet.

I.  Enligt uttalandet av den 18 september 2016 från Human Rights Watch har de mänskliga rättigheterna och arbetstagarrättigheterna för de migrerande arbetare från Myanmar, Kambodja och Laos som arbetar i Thailand regelbundet och ostraffat kränkts under flera års tid, och migrerande arbetstagare har erbjudits mycket begränsat eller inget skydd alls av den thailändska arbetslagstiftningen, trots regeringens löften om att alla lagligt registrerade migrerande arbetare ska omfattas av denna lagstiftning.

J.  Thailand började att genomföra ett samförståndsavtal med Kambodja och Laos 2006 och med Myanmar 2009 om samarbete vid anställning av arbetare. Enligt systemet för samförståndsavtal skulle arbetare få erbjudanden om anställning samt resehandlingar innan de migrerade till Thailand, men endast 5 % av arbetarna från dessa länder har gått genom den process som samförståndsavtalet erbjuder.

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s starka engagemang för det thailändska folket, med vilket EU har starka och långvariga politiska, ekonomiska och kulturella band.

2.  Europaparlamentet beklagar den fällande domen mot Andy Hall, och uttrycker oro över den rättsliga processen och hur den kan komma att påverka människorättsförsvararna möjligheter att arbeta fritt.

3.  Europaparlamentet uppmanar den thailändska regeringen att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att Andy Halls rättigheter – inklusive rätten till en rättvis rättegång – och andra människorättsförsvarares rättigheter respekteras och skyddas, och att skapa ett gynnsamt klimat som leder till åtnjutande av mänskliga rättigheter, och att framför allt se till att främjande och skydd av mänskliga rättigheter inte kriminaliseras.

4.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att säkerställa att landets lagar om förtal är förenliga med den internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som landet har anslutit sig till, och att se över databrottslagen vars formulering för närvarande är alltför vag.

5.  Europaparlamentet berömmer utrikestjänsten för dess arbete i fallet Andy Hall och uppmanar den med kraft att fortsätta följa situationen på nära håll. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp frågan med Thailands regering under nästa ministermöte mellan Asean och EU i Bangkok.

6.  Europaparlamentet uppmanar Thailands regering och de statliga institutionerna att fullgöra landets egna konstitutionella och internationella skyldigheter i fråga om domstolsväsendets oberoende, rätten till en rättvis rättegång och rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att hålla fredliga sammankomster.

7.  Europaparlamentet är medvetet om den thailändska regeringens framsteg när det gäller att bekämpa exploatering av arbetare och skydda inhemska och migrerande arbetare, vilket framför allt syns i det förstärkta nationella yrkesinspektionssystemet, lagstiftningen för arbetsförmedlingar, åtgärderna mot skuldslaveri och människohandel, den strängare sanktionspolitiken för brott mot arbetstagarrättigheter, ratificeringen av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 187 och undertecknandet i mars 2016 av sjöarbetskonventionen.

8.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att anta och genomföra, i lagen och i praktiken, en övergripande och långsiktig migrationspolitik för lågutbildade migrerande arbetare, i enlighet med människorättsprinciperna, och att ta hänsyn till arbetsmarknadens behov. I detta sammanhang föreslår parlamentet som ett första steg en översyn av arbetsrätten, för att garantera migrerande arbetare samma föreningsfrihet som thailändska medborgare.

9.  Europaparlamentet efterlyser skydd för migrerande arbetare genom starkare incitament för arbetsgivare att engagera sig i regulariseringsprocessen, och vill se höga böter eller andra straff för de arbetsgivare som inte engagerar sig i regulariseringsprocessen eller som bryter mot arbetsrätten.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och EU:s delegation i Bangkok, liksom medlemsstaternas delegationer, att fortsätta bevaka människorättssituationen i Thailand, att fortsätta sitt samarbete med regeringen och civilsamhället och att använda alla tillgängliga instrument för att säkra respekten för mänskliga rättigheter, människorättsförsvarare och rättsstatsprincipen i Thailand.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att se till att företag som är etablerade på deras territorier och som driver företag i Thailand respekterar internationella människorättsnormer genom övervakning med insyn och rapportering, i samarbete med civilsamhället, och välkomnar det stöd som den finska återförsäljaren S Group har gett Andy Hall.

12.  Europaparlamentet är starkt övertygat om att företag bör stå till svars för de miljöskador och de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som de är ansvariga för, och att EU och dess medlemsstater bör iaktta denna grundläggande princip.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, Thailands regering och parlament, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och regeringarna i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean).

(1) EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(2) Antagna texter, P7_TA(2014)0107.
(3) EUT C 353, 27.9.2016, s. 52.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0343.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy