Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2898(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1060/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1060/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0381

Usvojeni tekstovi
PDF 267kWORD 52k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg
Međunarodni standardi financijskog izvještavanja: MSFI 9
P8_TA(2016)0381B8-1060/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2016. o međunarodnim standardima financijskog izvještavanja: MSFI 9 (2016/2898(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda(1),

–  uzimajući u obzir konačni nacrt Uredbe Komisije (EU) .../... o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9,

–  uzimajući u obzir Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 9 o financijskim instrumentima koji je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio 24. srpnja 2014., savjet Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) o odobravanju MSFI-ja 9(2), EFRAG-ovu ocjenu MSFI-ja 9 s obzirom na načelo istinitosti i točnosti prikaza te pisma s primjedbama Europske središnje banke (ESB) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o odobravanju MSFI-ja 9,

–  uzimajući u obzir izmjene MSFI-ja 4 koje je IASB objavio 12. rujna 2016. pod naslovom „Primjena MSFI-ja 9 ‘Financijski instrumenti’ zajedno s MSFI-jem 4 ‘Ugovori o osiguranju’”,

–  uzimajući u obzir izvješće Philippea Maystadta iz listopada 2013. naslovljeno „Bi li međunarodni standardi financijskog izvještavanja trebali biti više europski?”,

–  uzimajući u obzir izjavu čelnika skupine G20 od 2. travnja 2009.,

–  uzimajući u obzir izvješće skupine na visokoj razini za financijski nadzor u EU-u, pod predsjedanjem Jacquesa de Larosièrea, od 25. veljače 2009.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. lipnja 2016. o evaluaciji međunarodnih računovodstvenih standarda i aktivnostima Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja, Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje i Odbora za nadzor javnog interesa(3),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku od 8. siječnja 2016. upućeno predsjedniku Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB) o temi „Implikacije za financijsku stabilnost koje proizlaze iz uvođenja MSFI-ja 9 – Zahtjev za analizu” i pismo s odgovorom od 29. veljače 2016.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku od 16. lipnja 2016. upućeno povjereniku za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala o odobravanju MSFI-ja 9 i pismo s odgovorom od 15. srpnja 2016.,

–  uzimajući u obzir studije o MSFI-ju 9 izrađene za Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku („Kriteriji odobravanja MSFI-ja u odnosu na MSFI 9”, „Značaj MSFI-ja 9 za financijsku stabilnost i pravila nadzora”, „Smanjenje vrijednosti grčkih državnih obveznica prema MRS-u 39 i MSFI-ju 9: studija slučaja” i „Računovodstvo temeljeno na očekivanom gubitku primijenjeno na smanjenje vrijednosti financijskih instrumenata: pristup FASB-a i IASB-a MSFI-ju 9”),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o međunarodnim standardima financijskog izvještavanja: MSFI 9 (O-000115/2016 – B8-0721/2016),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se zbog globalne financijske krize uloga koju međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) imaju u području financijske stabilnosti i rasta, osobito kada je riječ o pravilima koja se odnose na priznavanje gubitaka nastalih u bankovnom sustavu, našla na dnevnom redu skupine G20 i EU-a; budući da su u stajalištima skupine G20 i de Larosièreovom izvješću istaknuti ključni problemi u vezi s pretkriznim računovodstvenim standardima, na primjer procikličnost vezana uz načelo vrednovanja po tržišnoj vrijednosti te priznavanje dobiti i gubitka, podcjenjivanje akumulacije rizika tijekom cikličkih razdoblja rasta i nedostatak jedinstvene i transparentne metodologije za vrednovanje nelikvidne imovine i imovine umanjene vrijednosti;

B.  budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio MSFI 9 – Financijski instrumenti kao ključan odgovor na neke aspekte financijske krize i na njezin utjecaj na bankarski sektor; budući da će MSFI 9 stupiti na snagu 1. siječnja 2018. i zamijeniti MRS 39;

C.  budući da je savjet EFRAG-a o odobravanju MSFI-ja 9 bio pozitivan te je uključivao brojne komentare u pogledu upotrebe „fer vrijednosti” u stresnim tržišnim uvjetima, nepostojanja konceptualne osnove kada je riječ o pristupu rezerviranju za gubitke za 12 mjeseci i u pogledu nezadovoljavajućih odredbi koje se odnose na dugoročna ulaganja; budući da je zbog različitih datuma stupanja na snagu MSFI-ja 9 i predstojećeg novog osiguravateljnog standarda MSFI-ja 17 izražena zadrška u pogledu primjenjivosti standarda na sektor osiguranja;

D.  budući da polemike i rasprave o utjecaju računovodstva fer vrijednosti na dugoročna ulaganja potpiruje nepostojanje kvantitativne procjene utjecaja u tom području;

E.  budući da se priznavanje nerealiziranih dobitaka u okviru računovodstva fer vrijednosti može smatrati kršenjem Direktive o održavanju kapitala i Računovodstvene direktive; budući da Komisija trenutačno provodi usporedbu praksi u državama članicama u vezi s isplatom dividendi;

F.  budući da načelo opreznosti mora biti ključno vodeće načelo za sve računovodstvene standarde;

G.  budući da je novi standard jednako složen kao i njegov prethodnik MRS 39, ako ne i složeniji; budući da je prvotni cilj bio smanjiti složenost;

H.  budući da će novi predstojeći osiguravateljni standard MSFI 17, koji će zamijeniti MSFI 4, vjerojatno stupiti na snagu nakon 2020.; budući da postoji određena zabrinutost zbog neusklađenosti datuma stupanja na snagu MSFI-ja 9 i MSFI-ja 17; budući da je IASB u rujnu 2016. objavio konačne izmjene MSFI-ja 4 i pritom ponudio dva fakultativna rješenja: pristup prekrivanja i privremeno izuzeće na razini subjekta koji podnosi izvješće;

I.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku analizirao MSFI 9 – Financijski instrumenti na način da je organizirao javno saslušanje, naručio četiri studije o MSFI-ju 9 i organizirano nadzorne aktivnosti u odboru kao i aktivnosti u svom stalnom timu za MSFI;

1.  napominje da je MSFI 9 – Financijski instrumenti jedan od glavnih odgovora IASB-a na financijsku krizu; napominje da se koraci u vezi s njegovom primjenom već poduzimaju;

2.  uviđa da MSFI 9 predstavlja unapređenje MRS-a 39 u smislu odgovaranja na problem „premalo i prekasno” u proceduri priznavanja gubitaka po kreditima jer se s modela smanjenja vrijednosti na osnovi „nastalog gubitka” prelazi na onaj na osnovi „očekivanog gubitka”; napominje, međutim, da će u računovodstvenim postupcima kada je riječ o MSFI-ju 9 prosuđivanje imati veliku ulogu; naglašava da se mišljenja revizora uvelike razlikuju te da su dali premalo konkretnih smjernica u tom području; stoga poziva europska nadzorna tijela da u suradnji s Komisijom i EFRAG-om izrade smjernice u cilju sprečavanja zlouporabe diskrecijskih prava u upravljanju;

3.  podsjeća na zahtjeve u vezi s MSFI-jem 9 iznesene u spomenutoj rezoluciji od 7. lipnja 2016., ali ne izražava pritom protivljenje Uredbi Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9;

4.  podsjeća da je za pristup koji se temelji na boljoj regulativi potrebno provesti procjenu utjecaja; napominje da za MSFI 9 nije provedena prava kvantitativna procjena utjecaja, djelomično zbog nedostatka pouzdanih podataka; naglašava da je potrebno bolje razumjeti utjecaj MSFI-ja 9 na bankarski sektor, sektor osiguranja i financijska tržišta općenito, ali i na financijski sektor u cjelini; stoga ponavlja zahtjev upućen IASB-u i EFRAG-u i od njih traži da ojačaju svoj kapacitet za provođenje analize utjecaja, posebno u području makroekonomije;

5.  ponavlja zahtjev Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku upućen ESRB-u za provođenje analize implikacija za financijsku stabilnost koje proizlaze iz uvođenja MSFI-ja 9; podsjeća da se ESRB obvezao odazvati na taj zahtjev tijekom 2017.; pozdravlja činjenicu da je ESRB uspostavio novu radnu skupinu za MSFI 9; podsjeća na Maystadtove preporuke u vezi s proširenjem kriterija „javnog dobra”, tj. da računovodstveni standardi ne bi smjeli niti ugroziti financijsku stabilnost u EU-u niti kočiti gospodarski razvoj EU-a;

6.  napominje da je važno u potpunosti razumjeti međudjelovanje MSFI-ja 9 s ostalim regulatornim zahtjevima; pozdravlja činjenicu da EBA trenutačno provodi procjenu utjecaja MSFI-ja 9 na banke u EU-u kako bi se omogućilo bolje razumijevanje utjecaja tog standarda na propisani kapital, njegova međudjelovanja s drugim bonitetnim zahtjevima i načina na koji se institucije pripremaju za njegovu primjenu; napominje da bi smanjenje osnovnog kapitala najvjerojatnije najozbiljnije utjecalo na banke koje primjenjuju standardizirani pristup; stoga poziva Komisiju da predloži odgovarajuće mjere u bonitetnom okviru do kraja 2017., npr. da u Uredbu o kapitalnim zahtjevima uvrsti progresivan režim postupnog uvođenja kojim će se ublažiti utjecaj novog modela smanjenja vrijednosti za razdoblje od tri godine, ili do pronalaska adekvatnog međunarodnog rješenja, te da izbjegava bilo kakve iznenadne i neopravdane utjecaje na omjer kapitala banaka i kreditiranje;

7.  napominje da su datumi stupanja na snagu MSFI-ja 9 i predstojećeg osiguravateljnog standarda (MSFI 17) neusklađeni; napominje da je IASB objavio izmjene MSFI-ja 4 kojima se odgovara na neke od problema, ponajprije u vezi s upotrebom pristupa mogućnosti odgode; poziva Komisiju da se tom pitanju pažljivo posveti na zadovoljavajući i odgovarajući način, uz pomoć EFRAG-a, kako bi se zajamčili ravnopravni uvjeti unutar EU-a;

8.  naglašava važnost dugoročnih ulaganja za gospodarski rast; zabrinut je zbog toga što bi računovodstveni tretman određenih financijskih instrumenata koji se izravno ili neizravno drže kao dugoročna ulaganja, osobito vlasničkog kapitala, u okviru MSFI-ja 9 mogao biti protivan općem cilju promicanja dugoročnih ulaganja; poziva Komisiju da se pobrine za to da MSFI 9 bude usklađen sa strategijom za dugoročna ulaganja i da se njegovom primjenom smanji procikličnost i prekomjerno preuzimanje rizika; poziva Komisiju da procjenu izradi najkasnije do prosinca 2017.;

9.  pozdravlja aktualnu inicijativu Komisije za uspoređivanje praksi u državama članicama u vezi s isplatom dividendi; poziva Komisiju da zajamči usklađenost MSFI-ja 9 s Direktivom o održavanju kapitala i Računovodstvenom direktivom, te da prema potrebi surađuje s IASB-om, nacionalnim tijelima za određivanje standarda i tijelima za određivanje standarda u trećim zemljama kako bi osigurala njihovu podršku za uvođenje izmjena, ili da, ako takvu podršku ne dobije, osigura odgovarajuće izmjene u okviru prava EU-a;

10.  poziva Komisiju da, zajedno s europskim nadzornim tijelima, ESB-om, Europskim odborom za sistemske rizike (ESBR) i EFRAG-om, pažljivo prati primjenu MSFI-ja 9 u EU-u, pripremi ex post procjenu utjecaja najkasnije u lipnju 2019. te da tu procjenu predstavi Europskom parlamentu i djeluje u skladu s njegovim stajalištima;

11.  poziva IASB da provede reviziju MSFI-ja 9 u razdoblju nakon njegova uvođenja u cilju utvrđivanja i analiziranja nepredviđenih utjecaja tog standarda, osobito na dugoročna ulaganja;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.

(1) SL L 243, 11.9.2002., str. 1.
(2) http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing %2FSiteAssets%2FEndorsement%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0248.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti