Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2814(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1043/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1043/2016

Συζήτηση :

PV 05/10/2016 - 19
CRE 05/10/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0383

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 554kWORD 69k
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22)
P8_TA(2016)0383B8-1043/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22) (2016/2814(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ21) της UNFCCC και την 11η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP11) και η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, Γαλλία, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την 18η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (CΟΡ18) της UNFCCC και την 8η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λογίζεται ως Σύνοδος των Συμβαλλομένων στο Πρωτόκολλο του Κιότο Μερών (CMP8) και η οποία διεξήχθη στη Ντόχα, Κατάρ, από τις 26 Νοεμβρίου 2012 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, και την έγκριση μιας τροποποίησης στο Πρωτόκολλο που θεσπίζει δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού άνοιξε προς υπογραφή στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στη Νέα Υόρκη, στις 22 Απριλίου 2016, και θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή μέχρι τις 21 Απριλίου 2017, και ότι 180 κράτη έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισιού και 27 κράτη έχουν καταθέσει κυρωτικά έγγραφα που αφορούν συνολικά το 39,08% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο: «Πορεία προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2016, με τίτλο: «Η πορεία μετά το Παρίσι: αξιολόγηση των συνεπειών της Συμφωνίας του Παρισιού» (COM(2016)0110),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2013, με τίτλο: «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (COM(2013)0216) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από την Λετονία και την Επιτροπή στην UNFCCC οι Εθνικά Καθορισμένες Προθέσεις Συνεισφοράς (INDC) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της,

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «The Emissions Gap Report 2014» (το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών), και την Έκθεση του 2014 με τίτλο «Adaptation Gap Report»,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Ιουνίου 2015 στο Schloss Elmau, Γερμανία, με τίτλο «Think ahead. Act together» (Σκεφτόμαστε για το μέλλον. Δρούμε μαζί), στην οποία επανελήφθη η πρόθεση προκειμένου να τηρηθεί η δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 40% έως 70% σε σύγκριση με τις τιμές του 2010, διασφαλίζοντας ωστόσο ότι η μείωση αυτή θα προσεγγίζει το 70% και όχι το 40%,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2016 στην Ise-Shima της Ιαπωνίας, και η οποία καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού το 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε τον Φεβρουάριο 2016 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου με τίτλο: «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk» (Υπερβολικά αργά και πολύ απότομα: μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και συστημικός κίνδυνος),

–  έχοντας υπόψη την εγκύκλιο «Laudato Si»,

–  έχοντας υπόψη τα «10 βασικά μηνύματα για την κλιματική αλλαγή» (10 Key Messages on Climate Change) που εξέδωσε η Διεθνής Επιτροπή Φυσικών Πόρων τον Δεκέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημέρα κατά την οποία τουλάχιστον 55 συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση, στα οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον το 55% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έχουν καταθέσει τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στον ΟΗΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας προς μια οικονομία περιορισμένης χρήσης άνθρακα, ο οποίος υπάρχει στις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά το πλαίσιο για το κλίμα με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, δεν συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί στη συμφωνία του Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πρώτο βήμα, οι στόχοι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν στις ανώτερες τιμές του ισχύοντος περιθωρίου για το 2050, δηλαδή τουλάχιστον σε ποσοστό 95 % έως το 2050·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες μετριασμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο στην επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως πρέπει να θεωρούνται μοχλός για την επίτευξη νέας και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για πόρους, όπως τρόφιμα, νερό και βοσκότοπους, μπορεί να επιδεινώσει τις οικονομικές δυσχέρειες και την πολιτική αστάθεια, και θα μπορούσε να καταστεί η μεγαλύτερη αιτία πληθυσμιακών μετακινήσεων, τόσο εντός όσο και πέραν των εθνικών συνόρων, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι να τεθεί το θέμα των μεταναστευτικών ροών που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος στην πρώτη θέση της διεθνούς ατζέντας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα πλήξει σφοδρότερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), η Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτή την πρόκληση και, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε προβλήματα λειψυδρίας, σε ιδιαίτερα βίαια κλιματικά φαινόμενα και σε επισιτιστική ανασφάλεια λόγω της ξηρασίας και της απερήμωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν την INDC τους στη γραμματεία της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός δεσμευτικού στόχου για μείωση κατά τουλάχιστον 40% των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030·

Δράση για το κλίμα σε μια έγκυρη επιστημονική βάση

1.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2014 στην 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της IPCC, η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πραγματικότητα και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την κυρίαρχη αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα σε όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα της γραμματείας της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) ότι, εάν εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα σημερινά επίπεδα των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα καταναλωθεί ο υπολειπόμενος προϋπολογισμός του άνθρακα που είναι συμβατός με τη συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στους 1,5°C εντός των επόμενων 5 ετών· τονίζει ότι, για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όλες οι χώρες θα πρέπει να επιταχύνουν τη μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, όπως εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού·

3.  προτρέπει τις ανεπτυγμένες χώρες, και ιδίως την ΕΕ, να μειώσουν δραστικά τις ίδιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ακόμη και πέρα από τις τρέχουσες δεσμεύσεις, ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η σε μεγάλη κλίμακα διάδοση τεχνολογιών αρνητικών εκπομπών καθότι αυτές οι τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί επιτυχείς, κοινωνικά αποδεκτές, οικονομικά αποδοτικές και ασφαλείς·

Επείγουσα ανάγκη κύρωσης και εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού

4.  εκφράζει ικανοποίηση για τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα ως ορόσημο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την πολυμερή συνεργασία. πιστεύει ότι αποτελεί μια φιλόδοξη, ισορροπημένη, δίκαιη και νομικά δεσμευτική συμφωνία και ότι η έγκρισή της και οι συνολικές ανακοινώσεις 187 συμβαλλόμενων μερών INDC μέχρι την εκπνοή της COP21 αποτέλεσαν αποφασιστικά σημεία καμπής στην ολοκληρωμένη και συλλογική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία, όταν τεθεί σε εφαρμογή, θα επισπεύσει οριστικά και αμετάκλητα τη μετάβαση σε μια κλιματικά ανθεκτική και ουδέτερη παγκόσμια οικονομία·

5.  εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση αφενός για τη δέσμευση όλων των χωρών να περιορίσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής και να συνεχίσουν τις προσπάθειες περιορισμού της αύξησής της στον 1,5°C και, αφετέρου, για τον στόχο της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και απορροφήσεων από συλλέκτες των αερίων θερμοκηπίου («καθαρές μηδενικές εκπομπές») κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος αιώνα, σε ισότιμη βάση·

6.  υπενθυμίζει ότι η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2°C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτροπή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι πρέπει να υπάρξει σαφής κατανόηση των συγκεκριμένων πολιτικών επιπτώσεων του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε μια μέση τιμή 1,5°C· χαιρετίζει συνεπώς την εκπόνηση, το 2018, ειδικής έκθεσης της IPCC για τον σκοπό αυτό· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθεί το δυναμικό των συλλεκτών διοξειδίου του άνθρακα ως συμβολή στην ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές·

7.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόωρη απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές για να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από 2°C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης αυτής σε 1,5°C και ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές τους· υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά έως το 2050 ή λίγο αργότερα· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι σε θέση να το πράξουν, να εφαρμόσουν τους εθνικούς τους στόχους και τις στρατηγικές τους περί απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές θέτοντας ως προτεραιότητα τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα οι οποίες αποτελούν την πλέον ρυπογόνο πηγή ενέργειας και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για τον σκοπό αυτό, υποδεικνύοντας παραδείγματα καλών πρακτικών·

8.  τονίζει ότι η νομικώς δεσμευτική Συμφωνία του Παρισιού και η περιγραφόμενη πορεία προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα παράσχει αξιόπιστη καθοδήγηση για τη λήψη αποφάσεων, θα συμβάλει στην αποφυγή του εγκλωβισμού σε δαπανηρές επενδύσεις με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, θα παράσχει ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές και θα ενθαρρύνει τη μετατόπιση των επενδύσεων από τα ορυκτά καύσιμα προς επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

9.  τονίζει ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη του τι συνεπάγεται για κάθε κλάδο και περιφέρεια η συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C, είναι σαφές ότι οι σημερινές προσπάθειες των χωρών δεν επαρκούν για την επίτευξη των συγκεκριμένων ορίων ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες χώρες· καλεί όλες τις χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, να εντατικοποιήσουν τις κοινές προσπάθειές τους και να αναβαθμίσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) στο πλαίσιο του διευκολυντικού διαλόγου το 2018· καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί, στο πλαίσιο αυτό, στον στόχο της περαιτέρω μείωσης των εκπομπών στην NDC της για το 2030· υπενθυμίζει ότι η δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν θα είναι επαρκής, και καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις δραστηριότητές τους για να ενθαρρύνουν άλλους εταίρους να πράξουν το ίδιο·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού όσον αφορά τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μέχρι το στάδιο επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα· αναγνωρίζει ότι αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι τομείς στην ΕΕ πρέπει να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές πολύ νωρίτερα· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ασκήσει πίεση στα συμβαλλόμενα μέρη που κινούνται σε τροχιά μη συμβατή με τις προτάσεις της Συμφωνίας του Παρισιού·

11.  ζητεί να τεθεί ταχέως σε ισχύ η Συμφωνία του Παρισιού και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ταχεία κύρωση της συμφωνίας ώστε να μην καθυστερήσει η έναρξη ισχύος της· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλλει, σε τακτική βάση, έκθεση στο Κοινοβούλιο και στις σχετικές επιτροπές όσον αφορά την πρόοδο που επιτελείται στη διαδικασία κύρωσης και να αναφέρει ιδίως τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούν να υφίστανται πιθανά εμπόδια· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει τις εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης, ενώ άλλα τις έχουν ήδη ολοκληρώσει·

12.  εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι το σύνολο όλων των INDC ουδόλως συμβάλει στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2°C· σημειώνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη φιλοδοξία και ζητά να υπάρξει συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων σημαντικών παραγωγών εκπομπών προκειμένου οι INDC τους να είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα και τη ζωτική σημασία της δέσμευσης όλων των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να αναβαθμίζουν ανά 5ετία τις υποχρεώσεις τους για μείωση των εκπομπών στο πλαίσιο των NDC τους, όπως προβλέπει ο μηχανισμός φιλοδοξιών στη Συμφωνία του Παρισιού· θεωρεί ότι οι NDC συνιστούν βασικά εργαλεία του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε συνέργεια με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

13.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταδεικνύεται η προσχώρηση της ΕΕ στη συμφωνία, μεταξύ άλλων μέσω της επανεξέτασης των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων της και των μέσων πολιτικής της και να αρχίσει η διαδικασία αυτή το συντομότερο δυνατό, καθιστώντας δυνατή τη διεξοδική συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε συνεργασία με εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ενωσιακή στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού·

COP22 στο Μαρακές

14.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε βασικά στοιχεία της Συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων όσον αφορά ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαφάνειας, λεπτομέρειες για την παγκόσμια αποτίμηση της κατάστασης, περαιτέρω καθοδήγηση για τις ΙNDC, συναίνεση για τη διαφοροποίηση, τις απώλειες και τις ζημίες, τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τη στήριξη ικανοτήτων, τη χωρίς αποκλεισμούς πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, καθώς και έναν μηχανισμό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την προώθηση της συμμόρφωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην απομακρύνονται από τις υποχρεώσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή της ΕΕ στον μετριασμό και την προσαρμογή, καθώς και την υποστήριξή της σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων, παρά τις ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να επέλθουν στην κατάσταση ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ·

15.  τονίζει ότι ο χρόνος έχει τεράστια σημασία για τις κοινές προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει τόσο την ικανότητα όσο και την ευθύνη να ηγηθεί, δίνοντας το παράδειγμα της δικής της δράσης, και να αρχίσει αμέσως τις εργασίες ευθυγράμμισης των δικών της στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με τον διεθνώς συμφωνηθέντα στόχο συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας το πολύ στους 2°C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης αυτής στους 1,5°C·

16.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την ενεργό συμμετοχή στον αποκαλούμενο «συνασπισμό υψηλών φιλοδοξιών» αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να επιταχύνουν την πορεία προόδου των διαπραγματεύσεων και να στηρίξουν την Μαροκινή Προεδρία να επικεντρωθεί στη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μέτρων προσαρμογής στον παγκόσμιο αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος·

17.  τονίζει την ανάγκη να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση του «διαλόγου διευκόλυνσης» του 2018, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για να καλυφθεί η ανεπάρκεια που εξακολουθεί να υπάρχει στις δράσεις μετριασμού με βάση τις ισχύουσες INDC· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει προορατικό ρόλο σε αυτόν τον πρώτο «διάλογο διευκόλυνσης» με σκοπό την αποτίμηση της συλλογικής φιλοδοξίας και της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν, πριν από τον «διάλογο διευκόλυνσης», φιλόδοξα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων οι οποίες έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και οι οποίες συμβάλλουν επαρκώς στην κάλυψη του χάσματος μετριασμού σύμφωνα με τις δυνατότητες της ΕΕ·

18.  υπενθυμίζει ότι η αύξηση των δράσεων μετριασμού κατά την περίοδο προ του 2020 αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της επιτυχίας της Διάσκεψης COP22 του Μαρρακές·

Η φιλοδοξία προ του 2020 και το Πρωτόκολλο του Κιότο

19.  σημειώνει ότι η ΕΕ είναι πλέον στη σωστή πορεία για να υπερβεί τους στόχους της με ορίζοντα το 2020 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να υλοποιήσει τον στόχο της για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020, και ότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση ως προς την ένταση της χρήσης ενέργειας, χάρη σε αποδοτικότερα κτίρια, προϊόντα, βιομηχανικές διεργασίες και οχήματα, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία έχει μεγεθυνθεί από το 1990 κατά 45% σε πραγματικές τιμές· τονίζει ωστόσο την ανάγκη για μεγαλύτερη φιλοδοξία και δράση προκειμένου να υπάρξουν επαρκή κίνητρα για την απαιτούμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2050· υπογραμμίζει ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών και της γεωργίας όσον αφορά τους στόχους με ορίζοντα το 2020 και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές των εν λόγω τομέων στη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030·

20.  τονίζει ότι οι στόχοι 20-20-20 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην προώθηση αυτής της προόδου και στη διατήρηση της απασχόλησης άνω των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων σε διάφορες οικολογικές βιομηχανίες, με συνεχή ανάπτυξη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης·

21.  διευκρινίζει ότι, παρόλο που η δεύτερη περίοδος δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι περιορισμένη ως προς την έκτασή της, θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ σημαντικό ενδιάμεσο βήμα και καλεί, ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης το συντομότερο δυνατό· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε τη συμβολή του δίνοντας την έγκρισή του και επικροτεί το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες·

Εκτεταμένες προσπάθειες από όλους τους τομείς

22.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανάπτυξη συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των 17 συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που λειτουργούν επί του παρόντος σε τέσσερις ηπείρους και αντιστοιχούν στο 40% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό· προτρέπει την Επιτροπή να προαγάγει τη σύνδεση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών, με σκοπό τη δημιουργία διεθνών μηχανισμών εμπορίας εκπομπών άνθρακα, ώστε να ενισχυθεί η φιλοδοξία σχετικά με το κλίμα και ταυτόχρονα να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα χάρη στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού· ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να παραμείνουν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ τυχόν κράτη μέλη με μεταβαλλόμενο καθεστώς· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η σύνδεση του ΣΕΔΕ της ΕΕ συμβάλλει με μόνιμο τρόπο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και δεν υπονομεύει τον στόχο της για τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

23.  τονίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της IPCC, οι χερσαίες εκπομπές (γεωργία, κτηνοτροφία, δάση και άλλες χρήσεις εδαφών), έχουν σημαντικό δυναμικό οικονομικής αποδοτικότητας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, και ότι απαιτείται να ενισχυθεί, επομένως, η δράση της ΕΕ και η διεθνής συνεργασία προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα και να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα των χερσαίων εκπομπών και να διασφαλιστεί ασφαλής και βιώσιμη παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις ιδιαίτερες ευκαιρίες που συνδέονται με την αγροδασοπονία· υπενθυμίζει τη σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ΕΑΧΓ) και ευελπιστεί ότι η διαπραγματευτική συμβολή που προσέφερε το Κοινοβούλιο σε αυτή την ευκαιρία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια φιλόδοξη λύση στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης της νομοθετικής αυτής πράξης·

24.  σημειώνει ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών ευθύνεται για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τονίζει το ρόλο των δασών και της ενεργού βιώσιμης διαχείρισης των δασών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων προσαρμογής και της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή· τονίζει την ανάγκη για προσπάθειες μετριασμού που θα επικεντρώνονται στον τομέα των τροπικών δασών (REDD+)· υπογραμμίζει ότι, χωρίς τις προσπάθειες αυτές, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να υλοποιηθεί ο στόχος της μη υπέρβασης των 2°C · καλεί ακόμη την ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή χρηματοδότηση για τον περιορισμό της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

25.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν τα δικαιώματα του ανθρώπου στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα, και επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διαπραγματεύσεις για τα μέτρα προσαρμογής να αναγνωρίζουν την ανάγκη για σεβασμό, προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ισότητα των φύλων, η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και η ενεργός προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης του εργατικού δυναμικού η οποία συμβάλλει σε αξιοπρεπή απασχόληση και ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους·

26.  ζητεί να συμπεριληφθεί ο τομέας LULUCF στο πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εκπομπές πρέπει να λαμβάνονται χωριστά υπόψη ώστε να μη χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες απορρόφησης που διαθέτει ο τομέας LULUCF της ΕΕ για τη μείωση των προσπαθειών μετριασμού σε άλλους τομείς·

27.  υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν τον τομέα που κατατάσσεται δεύτερος όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στη Συμφωνία του Παρισιού δεν υπάρχει αναφορά στις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές· εμμένει στην ανάγκη να εφαρμοστεί σειρά στρατηγικών με στόχο τη μείωση των εκπομπών στον τομέα αυτό· επαναλαμβάνει την ανάγκη για τα Συμβαλλόμενα Μέρη της UNFCCC να ενεργήσουν για την αποτελεσματική ρύθμιση και περιορισμό των εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί επάρκειας και επείγοντος· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να συνεργαστούν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), προκειμένου να αναπτύξουν ένα παγκόσμιο πλαίσιο πολιτικής που θα παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής απόκρισης, και να λάβουν μέτρα για τον καθορισμό καταλλήλων στόχων πριν από το τέλος του 2016 ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες μειώσεις εκπομπών για τον στόχο της αύξησης της θερμοκρασίας κατά σαφώς λιγότερο από 2°C·

28.  υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές ενσωματώθηκαν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2012, και έγινε έτσι υποχρεωτική για όλους τους αερομεταφορείς, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ, η απόκτηση δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου· σημειώνει την έγκριση δύο αποφάσεων «για το πάγωμα του χρόνου», το 2013 και το 2014, με τις οποίες περιορίστηκε προσωρινά το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ για να εξαιρεθούν οι διεθνείς πτήσεις, προκειμένου να δοθεί χρόνος στον ICAO να εκπονήσει ένα παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο (GMBM) για τη μείωση των εκπομπών από τις διεθνείς αερομεταφορές, και επισημαίνει ότι η εξαίρεση αυτή λήγει από το 2017 και μετά·

29.  ζητεί να θεσπιστεί, στην εν εξελίξει σήμερα 39η σύνοδο της Συνέλευσης του ICAO, από τον ICAO ένα δίκαιο και ισχυρό παγκόσμιο αγορακεντρικό μέτρο (GMBM), με προοπτική να εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο από το 2020 και μετά· εκφράζει βαθιά απογοήτευση με την τρέχουσα πρόταση που συζητείται στον ICAO και υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη συμπερίληψη των αερομεταφορών στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μπορεί να εξεταστεί μόνο εφόσον το GBMB είναι φιλόδοξο και ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πτήσεις εντός της Ευρώπης θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ·

30.  υπογραμμίζει την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συστημικών Κινδύνων (ΕΣΣΚ) ότι η καθυστερημένη επίγνωση της σημασίας του ελέγχου των εκπομπών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιφνίδια εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών στη χρήση ενεργειακών πηγών με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι το κόστος της μετάβασης θα είναι αντίστοιχα υψηλότερο, με δυνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τους δυνητικούς συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με μια αιφνίδια μετάβαση και να προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, απαιτήσεις για διαφάνεια στη χρηματοπιστωτική αγορά και πολιτικές για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων στον μέγιστο δυνατό βαθμό·

31.  τονίζει τον καίριο ρόλο της κυκλικής οικονομίας για τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· διαπιστώνει ότι οι δράσεις που επικεντρώνονται μόνο στη μείωση των εκπομπών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη συμβολή της ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, δεν θα επιτύχουν τον στόχο τους· θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την εκμετάλλευση πρώτων υλών και τη διαχείριση αποβλήτων, η μετάβαση προς ένα παγκόσμιο μοντέλο κυκλικής οικονομίας πρέπει να εξεταστεί δεόντως από την COP22·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης συστημικής προσέγγισης για την κατάρτιση και την εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και υπογραμμίζει ειδικότερα την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας από την κατανάλωση πόρων, δεδομένου ότι η αποδοτικότητα των πόρων οδηγεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων επιβαρύνσεων για το περιβάλλον και τους πόρους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη μολονότι μια πολιτική που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν εγγυάται ταυτόχρονα την αποδοτική χρήση των πόρων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αποδοτική χρήση των πόρων συμβάλλει σε οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη· τονίζει ότι η κυκλική οικονομία και, κατ’ επέκταση, η χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι μεγάλο τμήμα ενέργειας χρησιμοποιείται άμεσα για την εξόρυξη, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη χρήση και τη διάθεση πόρων· δηλώνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων μέσω της βελτίωσης της απόδοσης και της μείωσης της κατασπατάλησης πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της επανεπεξεργασίας και της ανακύκλωσης συμβάλλει επίσης στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης πόρων και, παράλληλα, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων·

Μείωση των εκπομπών που δεν σχετίζονται με το CO2

33.  σημειώνει τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου 2016 στην Ise-Shima της Ιαπωνίας η οποία τονίζει τη σημασία του μετριασμού των εκπομπών βραχύβιων κλιματικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων της αιθάλης, των υδροφθορανθράκων (HFC) και του μεθανίου, ώστε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός της βραχυπρόθεσμης αύξησης της θερμοκρασίας·

34.  ζητεί την έγκριση της σταδιακής κατάργησης των υδροφθορανθράκων (HFC) σε παγκόσμιο επίπεδο το 2016, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει φιλόδοξη νομοθεσία για τη σταδιακή μείωση των HFC κατά 79% μέχρι το 2030, καθώς διατίθενται ευρέως εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως· σημειώνει ότι η σταδιακή κατάργηση της χρήσης HFC αποτελεί έναν εύκολα υλοποιήσιμο στόχο όσον αφορά τις δράσεις μετριασμού εντός και εκτός της ΕΕ·

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

35.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα και θα πρέπει να επιδιωχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την απασχόληση·

36.  τονίζει ότι οι επενδύσεις που αφορούν το κλίμα απαιτούν σταθερό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο και σαφή πολιτικά μηνύματα·

37.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κίνα και άλλοι σημαντικοί ανταγωνιστές των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ καθιερώνουν μηχανισμούς εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης· θεωρεί ότι μέχρι να επιτευχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει επαρκή και αναλογικά μέτρα για να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία της και να προλαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, τη διαρροή άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την ενέργεια, τη βιομηχανία και το κλίμα πρέπει να συμβαδίζουν·

38.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, αφενός, να γίνεται καλύτερη χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων/μέσων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», τα οποία παραμένουν ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης και, αφετέρου, να ενσωματώνεται η διάσταση της βιωσιμότητας στα σχετικά προγράμματα·

Ενεργειακή πολιτική

39.  καλεί την ΕΕ να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να λάβει αμελλητί συγκεκριμένα μέτρα, και μεταξύ άλλων να εγκρίνει χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον ή την οικονομία, περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα·

40.  τονίζει ότι ένας πιο φιλόδοξος στόχος για την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου για το κλίμα, αλλά ταυτόχρονα να μειώσει τον κίνδυνο της διαρροής άνθρακα·

41.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών και για την εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόληψη και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας, για την προστασία και τη βοήθεια των ευπαθών και φτωχών νοικοκυριών· ζητεί την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. με την τόνωση της αυτοπαραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) και υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν δύο βασικούς στόχους της ενεργειακής ένωσης της ΕΕ·

Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακές τεχνολογίες

42.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών προσαρμογής, καθώς και στον τομέα των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών και αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων, είναι καθοριστικής σημασίας για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με οικονομικά αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο, μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πρέπει να προωθεί τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναληφθούν γενικότερες δεσμεύσεις με σκοπό να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να επικεντρωθούν στον συγκεκριμένο τομέα·

43.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν ένα από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση· σημειώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία σε αυτούς τους τομείς και, ταυτόχρονα, να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους· τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης και διατήρησης ισχυρού δυναμικού καινοτομίας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες χώρες για την ανάπτυξη καθαρών και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

44.  υπενθυμίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος· υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που θα συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στους τομείς της οικιακής θέρμανσης και ψύξης·

45.  τονίζει ότι είναι σημαντικό, αφενός, να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα και να προωθηθούν η γνώση και οι βέλτιστες πρακτικές για την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και, αφετέρου, να υποστηριχθεί, όπου απαιτείται, η μετάβαση του εργατικού δυναμικού σε άλλους τομείς·

46.  ζητεί καλύτερη χρήση τεχνολογιών, όπως η δορυφορική τεχνολογία, για ακριβή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές, τη θερμοκρασία και την κλιματική αλλαγή· τονίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του προγράμματος Copernicus· ζητεί επίσης να υπάρξει συνεργασία χαρακτηριζόμενη από διαφάνεια, και να προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών, καθώς και ο ανοικτός χαρακτήρας των δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα·

Ο ρόλος των μη κρατικών φορέων

47.  διαπιστώνει τη δράση που αναλαμβάνουν όλο και περισσότεροι μη κρατικοί φορείς αναλαμβάνουν δράση για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· τονίζει, επομένως, τη σημασία του δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, της επιχειρηματικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, των πόλεων, των περιφερειών, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και των θρησκευτικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της διασφάλισης της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα, προκειμένου να κινητοποιηθεί μια ισχυρή παγκόσμια δράση για τη δημιουργία ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινωνιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· εκφράζει ικανοποίηση για τη δημιουργία του παγκόσμιου προγράμματος δράσης για το κλίμα, το οποίο βασίζεται στην «Ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού», που περιλαμβάνει εβδομήντα πολυπαραγοντικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς·

48.  τονίζει ότι η Ζώνη μη κρατικών παραγόντων δράσης για το κλίμα (NAZCA) θα πρέπει να ενταχθεί πλήρως στο πλαίσιο της UNFCCC· σημειώνει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στην ατζέντα δράσης Λίμας-Παρισιού και τη NAZCA και έχουν ήδη αποδείξει τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τόσο τον μετριασμό όσο και την προσαρμογή, μέσω της διασφάλισης οριζόντιου συντονισμού και της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, της ενίσχυσης του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών, της προώθησης διεργασιών κοινωνικών αλλαγών και καινοτομίας, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών όπως είναι το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων και το μνημόνιο συνεργασίας «Under 2»·

49.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (τις τοπικές αρχές, τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ και τις τοπικές κοινότητες) στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών σε καίριους για το μετριασμό τομείς (ενέργεια, τεχνολογίες, πόλεις, μεταφορές) καθώς και πρωτοβουλιών για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα ως απάντηση σε ζητήματα προσαρμογής, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε νερό, την επισιτιστική ασφάλεια ή την πρόληψη των κινδύνων· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το εν λόγω πρόγραμμα δράσης·

50.  κρίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι νόμιμες δραστηριότητες των ομάδων συμφερόντων κατά τη μελλοντική πορεία των διαπραγματεύσεων στη διάσκεψη COP 22 θα χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι, στη βάση της αμοιβαιότητας, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγνωρίζονται επισήμως μπορούν να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες·

51.  υπενθυμίζει στα συμβαλλόμενα μέρη και στον ίδιο τον ΟΗΕ ότι η μεμονωμένη δράση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση των κυβερνήσεων και των οργανισμών· ζητεί κατά συνέπεια προσπάθειες για τη διοργάνωση εκστρατειών ή δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με τις μικρές και μεγάλες πράξεις που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω προσαρμογής

52.  τονίζει ότι η δράση προσαρμογής αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί να θεσπιστούν αντίστοιχα μακροπρόθεσμοι στόχοι για την προσαρμογή· υπενθυμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως δε οι ΛΑΧ και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος, είναι τα πλέον ευαίσθητα στις αρνητικές επιπτώσεις της και έχουν τη μικρότερη δυνατότητα προσαρμογής·

53.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε το 2013· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομικά δεσμευτικά μέσα εάν κριθεί ανεπαρκής η δράση που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη·

54.  επισημαίνει τις σοβαρές αρνητικές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της απραξίας, υπενθυμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου με διαφορετικούς αλλά εξαιρετικά επιζήμιους τρόπους, οδηγώντας σε μεταναστευτικές ροές και απώλειες ζωών καθώς και σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ζημίες· τονίζει ότι μια συντονισμένη παγκόσμια πολιτική και οικονομική ώθηση για δραστηριότητες καινοτομίας στον τομέα της καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας, έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας και τη διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης·

55.  ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πρόβλημα των κλιματικών προσφύγων και η έκτασή του, ως αποτέλεσμα κλιματικών καταστροφών που οφείλονται στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· σημειώνει με ανησυχία ότι οι πλημμύρες, οι ανεμοθύελλες, οι σεισμοί και άλλες καταστροφές που σημειώθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2013 ανάγκασαν 166 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο γεγονός ότι οι σχετιζόμενες με το κλίμα εξελίξεις σε τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πολιτική αστάθεια, σε οικονομικές δυσχέρειες και στην κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο·

56.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Διεθνής Μηχανισμός της Βαρσοβίας για τις Απώλειες και τις Ζημίες, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε αναθεώρηση στην COP22· ζητεί να συνεχίσει ο Μηχανισμός να ενισχύει την κατανόηση και την εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τις τάσεις σχετικά με τη μετανάστευση, τις μετατοπίσεις και την ανθρώπινη κινητικότητα, και να αξιοποιηθεί αυτή η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη·

57.  καλεί την ΕΕ και όλες τις άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να διασφαλίσουν την προστασία και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης και να παράσχουν στήριξη στις φτωχότερες χώρες των οποίων οι ικανότητες δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

Υποστήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες

58.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν και οι αναπτυσσόμενες χώρες στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και την ανάγκη να βοηθηθούν οι χώρες αυτές στην υλοποίηση των σχεδίων τους, αξιοποιώντας πλήρως τις συνέργειες μεταξύ των αντίστοιχων βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για το κλίμα, του θεματολογίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα και του θεματολογίου του 2030·

59.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η πρόσβαση στη βιώσιμη ενέργεια για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες και δη της Αφρικής μέσω μιας ενισχυμένης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. τονίζει ότι η Αφρική διαθέτει τεράστιους φυσικούς πόρους που μπορούν να της εξασφαλίζουν την ενεργητική της ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι, μακροπρόθεσμα, εάν εγκατασταθούν αποτελεσματικές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ένα μέρος της ευρωπαϊκής ενέργειας θα μπορούσε να προέρχεται από την Αφρική·

60.  τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει την εμπειρία, την ικανότητα και την παγκόσμια εμβέλεια για να πρωτοστατήσει στην οικοδόμηση της ευφυέστερης, καθαρότερης και πιο ανθεκτικής υποδομής η οποία απαιτείται για την επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης που προωθείται με τη Συμφωνία του Παρισιού· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών για τη μετάβαση σε κοινωνίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα οι οποίες είναι πιο συμμετοχικές, βιώσιμες από κοινωνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, ευημερούσες και ασφαλείς·

Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

61.  σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των ενεργειών αυτών έως το 2025· παροτρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, που έχουν τη δυνατότητα, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση για να στηρίξουν την ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με την κλίμακα και τον επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης· αναγνωρίζει ότι για την ελαχιστοποίηση του επικίνδυνου αντικτύπου στο κλίμα θα χρειαστούν σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, καθώς και προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων για ευρύτερες χρηματοδοτικές ροές μέσω τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

62.  ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων ενωσιακών και διεθνών δεσμεύσεων για την παροχή πρόσθετων πόρων για την χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, όπως η θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η δέσμευση κάποιων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ της περιόδου 2021-2030 και η μεταβίβαση εσόδων από τα ενωσιακά και διεθνή μέτρα για τις εκπομπές της αεροπορίας και της ναυτιλίας στη διεθνή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, που προορίζεται μεταξύ άλλων και για έργα τεχνολογικής καινοτομίας·

63.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση που περιλαμβάνει η Συμφωνία του Παρισιού και η οποία συνίσταται στη συμμόρφωση όλων των χρηματοδοτικών ροών με την επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να διευθετήσει επειγόντως το ζήτημα των χρηματοδοτικών ροών για τα ορυκτά καύσιμα και τις υποδομές υψηλών εκπομπών άνθρακα·

64.  προσβλέπει στον διάλογο διευκόλυνσης ώστε να εντοπιστούν ευκαιρίες για την ενίσχυση χρηματοδοτικών πόρων και στήριξης με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών μετριασμού όλων των συμβαλλόμενων μερών· αναγνωρίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, οι χορηγοί και οι δικαιούχοι έχουν καθήκον να συνεργαστούν για να ενισχυθεί η στήριξη και να καταστεί πιο προσβάσιμη και αποτελεσματική·

65.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της Συμφωνίας του Παρισιού για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να αναπτύξει έναν ειδικό αυτόματο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ, ο οποίος θα παρέχει πρόσθετη και επαρκή στήριξη στο μερίδιο ευθύνης της ΕΕ όσον αφορά τον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα·

66.  ζητεί να καθιερωθεί μία ευρείας βάσεως τιμολόγηση του άνθρακα ως σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των ανθρακούχων εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο και να κατανέμονται σε επενδύσεις που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος τα έσοδα που προέρχονται από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από την τιμολόγηση του άνθρακα στα καύσιμα τα οποία προορίζονται για τις διεθνείς μεταφορές· επιπλέον, ζητεί ένα τμήμα των γεωργικών επιδοτήσεων να προορίζεται για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην παραγωγή και τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητοποίησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και της απελευθέρωσης των απαιτούμενων επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί από τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών, να αναλάβουν μια φιλόδοξη δέσμευση υπέρ της ευθυγράμμισης των δανειοδοτικών και επενδυτικών πρακτικών με τον στόχο της μη υπέρβασης των 2°C και υπέρ της απόρριψης των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των εξαγωγικών πιστώσεων για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα· ζητεί να υπάρξουν ειδικές δημόσιες εγγυήσεις υπέρ των πράσινων επενδύσεων, καθώς και ετικέτες και φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά ταμεία και για την έκδοση πράσινων ομολόγων·

67.  τονίζει ότι είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή πρακτικών που αφορούν την ένταξη των ζητημάτων βιωσιμότητας στους χρηματοπιστωτικούς τομείς, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επισήμανσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων κατόπιν αξιολόγησης και γνωστοποίησης της έκθεσής τους σε κίνδυνους που συνδέονται με το περιβάλλον καθώς και της συμβολής τους στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ώστε να παρέχονται στους επενδυτές ακριβείς πληροφορίες σχετικά με μη χρηματοοικονομικά ζητήματα·

Κλιματική διπλωματία

68.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην κλιματική διπλωματία, κάτι που είναι απαραίτητο για την προβολή της δράσης για το κλίμα στις χώρες εταίρους και στην παγκόσμια κοινή γνώμη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαθέτουν μια τεράστια ικανότητα άσκησης εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να έχουν ηγετικό ρόλο σε κλιματικά φόρα· τονίζει ότι η φιλόδοξη και επείγουσα δράση για το κλίμα και η εφαρμογή των δεσμεύσεων της COP21 πρέπει να συνεχίσουν να είναι προτεραιότητες της ΕΕ στους διμερείς και διπεριφερειακούς διαλόγους υψηλού επιπέδου με τις χώρες εταίρους, την G7, την G20, τον ΟΗΕ, καθώς και σε άλλα διεθνή φόρα·

69.  ζητεί από την ΕΕ να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον τομέα της κλιματικής διπλωματίας με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι η Συμφωνία του Παρισιού θα αποκτήσει εύρωστη αρχιτεκτονική δομή·

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

70.  δεσμεύεται να κυρώσει τη Συμφωνία του Παρισιού το συντομότερο δυνατό, να αξιοποιήσει τον διεθνή ρόλο του και τη συμμετοχή του σε διεθνή κοινοβουλευτικά δίκτυα για τη διαρκή επιδίωξη της επίτευξης προόδου με στόχο την ταχεία κύρωση και εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·

71.  πιστεύει, καθώς θα πρέπει επίσης να δώσει την έγκρισή του σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία, ότι πρέπει να συμμετέχει στην αντιπροσωπεία της ΕΕ· αναμένει ως εκ τούτου να του επιτραπεί να συμμετάσχει στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στο Μαρακές και να έχει την εγγύηση της πρόσβασης σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα ήδη από τη στιγμή της έναρξης των διαπραγματεύσεων·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0359.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου