Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2919(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1083/2016

Předložené texty :

B8-1083/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0386

Přijaté texty
PDF 342kWORD 47k
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 na trh
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 (SYN-BTØ11-1) na trh za účelem pěstování (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaných semen kukuřice Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01) na trh za účelem pěstování,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS(1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydané dne 19. května 2005(2),

–  s ohledem na stanovisko, které aktualizuje závěry posouzení rizik a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s geneticky modifikovanou kukuřicí odolnou vůči hmyzu MON 810 a které dne 6. prosince 2012 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(3),

–  s ohledem na vědecké stanovisko, které doplňuje závěry posouzení rizik pro životní prostředí a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s pěstováním geneticky modifikované kukuřice odolné vůči hmyzu Bt11 a MON 810 a které dne 6. prosince 2012 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(4),

–  s ohledem na vědecké stanovisko, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice, které dne 28. května 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(5),

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES(7),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společnost Syngenta Seeds SAS (dříve Novartis Seeds) (dále jen „oznamovatel“) předložila v roce 1996 podle směrnice Rady 90/220/EHS(8) příslušnému francouzskému orgánu oznámení (č. j. C/F/96/05.10) o uvedení geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh; vzhledem k tomu, že v roce 2003 bylo předloženo aktualizované oznámení podle směrnice 2001/18/ES:

B.  vzhledem k tomu, že genetická modifikace kukuřice Bt11 exprimuje modifikovaný protein Cry1Ab, což je protein Bt (odvozený z druhu Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), který zajišťuje odolnost vůči zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) a druhu Sesamia nonagrioides, a protein PAT, který zajišťuje toleranci k herbicidům na bázi glufosinátu amonného;

C.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení (ES) č. 1107/2009; vzhledem k tomu, že u látek, které již byly schváleny, se kritéria pro vyloučení uplatní v okamžiku, kdy je třeba schválení obnovit; vzhledem k tomu, že schválení glufosinátu skončí platnost v roce 2017; vzhledem k tomu, že používání glufosinátu by proto mělo v zásadě skončit v roce 2017;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 26c odst. 2 směrnice 2001/18/ES je pěstování geneticky modifikované kukuřice Bt11 zakázáno na těchto územích: Valonsko (Belgie); Bulharsko; Dánsko; Německo (s výjimkou výzkumných účelů); Řecko; Francie; Chorvatsko; Itálie; Kypr; Lotyšsko; Litva; Lucembursko; Maďarsko; Malta; Nizozemsko; Rakousko; Polsko; Slovinsko; Severní Irsko (Spojené království); Skotsko (Spojené království); Wales (Spojené království);

E.  vzhledem k tomu, že podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je dokázáno, že přibližně 95 až 99 % uvolněného pylu se usadí asi do 50 metrů od zdroje pylu, avšak vertikální pohyb nebo poryv větru může pyl během prášení zvednout vysoko do atmosféry a distribuovat jej na výraznou vzdálenost až několika kilometrů;

F.  vzhledem k tomu, že stanovisko úřadu EFSA z roku 2005 uvádí, že kukuřice nemá v Evropě žádné planě rostoucí příbuzné druhy, s nimiž by se mohla křížit, a proto v té době dospělo k závěru, že její zavedení a šíření nebude mít žádné nezamýšlené dopady na životní prostředí;

G.  vzhledem k tomu, že od roku 2009 se ve Španělsku vyskytují rostliny teosinte, jež jsou předchůdci pěstované kukuřice; vzhledem k tomu, že populace rostlin teosinte by se mohly stát příjemci transgenní DNA pocházející z geneticky upravené kukuřice MON 810, která se pěstuje v některých španělských regionech, v nichž se rostliny teosinte rychle šíří; vzhledem k tomu, že genové toky by se mohly přenést na rostliny teosinte, což by u nich vedlo k produkci Bt-toxinu a poskytlo hybridům kukuřice a teosinte větší odolnost ve srovnání s původními rostlinami teosinte; vzhledem k tomu, že tento scénář představuje významné riziko pro zemědělce i životní prostředí;

H.  vzhledem k tomu, že příslušné španělské orgány informovaly Komisi o přítomnosti rostlin teosinte ve španělských kukuřičných polích, včetně velmi omezené přítomnosti v polích s geneticky modifikovanou kukuřicí; vzhledem k tomu, že dostupné informace ukazují, že rostliny teosinte byly zjištěny také ve Francii;

I.  vzhledem k tomu, že Komise dne 13. července 2016 úřad EFSA požádala, aby do konce září 2016 posoudil, zda na základě současné vědecké literatury nebo jiných relevantních informací vyšly najevo nové poznatky, které by změnily závěry a doporučení vědeckých stanovisek úřadu EFSA, pokud jde o pěstování geneticky modifikovaných kukuřic MON 810, Bt11, 1507 a GA21;

J.  vzhledem k tomu, že v bodu 24 svého návrhu prováděcího rozhodnutí Komise uvádí, že úřad EFSA zvažuje dvě úrovně „přijatelné“ místní mortality (0,5 % a 1 %); vzhledem k tomu, že ve svém vědeckém stanovisku přijatém dne 28. května 2015, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice, však úřad EFSA jasně uvádí, že „jakákoliv konkrétní míra ochrany používaná v tomto dokumentu vědeckou komisí pro geneticky modifikované organismy při EFSA pro ilustraci je myšlena pouze jako příklad“ a že „jakýkoliv zde uplatňovaný limit musí být nutně libovolný a měl by se měnit v souladu s cíli ochrany platnými v EU“;

K.  vzhledem k tomu, že se Komise ve svém návrhu prováděcího rozhodnutí rozhodla pro úroveň místní mortality nižší než 0,5 % a v příloze stanoví izolační vzdálenosti nejméně 5 metrů mezi polem s kukuřicí Bt11 a chráněným stanovištěm, jak jej definuje čl. 2 odst. 3 směrnice 2004/35/ES, navzdory skutečnosti, že úřad EFSA jasně uvádí jako potvrzenou skutečnost, že nařízení izolační vzdálenosti 20 metrů kolem chráněného stanoviště od nejbližšího pole s kukuřicí Bt11/MON 810 by mohlo snížit místní mortalitu, a to i u extrémně vysoce citlivých necílových larev řádu Lepidoptera na úroveň nižší než 0,5 %, přičemž se jedná o čtyřikrát větší vzdálenost, než jakou navrhuje Komise;

L.  vzhledem k tomu, že ve svém vědeckém stanovisku ze dne 28. května 2015, jež aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, úřad EFSA uvedl, že v „současnosti není k dispozici dostatek údajů, který by umožňoval dát mortalitu larev související s proteinem Bt do kontextu celkové mortality“;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené ve směrnici 2001/18/ES;

2.  domnívá se, že posouzení rizik pěstování, které vypracoval úřad EFSA, je neúplné a že doporučení pro řízení rizik navržená Komisí jsou nepřiměřená;

3.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelný s cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, který v souladu se zásadou obezřetnosti spočívá ve sbližování právních a správních předpisů členských států a ochraně lidského zdraví a životního prostředí při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí z důvodů jiných, než je uvádění na trh Společenství, a jednak pro případy uvádění geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, na trh Společenství;

4.  vyzývá Komisi, aby svůj návrh prováděcího rozhodnutí vzala zpět;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) Stanovisko vědecké komise pro geneticky modifikované organismy na žádost Komise v souvislosti s oznámením (č.j. C/ES/01/01) o uvedení na trh geneticky modifikované kukuřice odolné vůči hmyzu 1507 za účelem dovozu, krmiva a průmyslového zpracování a pěstování, podle části C směrnice 2001/18/ES, jež podala společnost Pioneer Hi-Bred International/Mycogen Seeds, EFSA Journal (2005) 181, 1–33.
(3) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které aktualizuje závěry posouzení rizik a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s geneticky modifikovanou kukuřicí odolnou vůči hmyzu MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017
(4) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které doplňuje závěry posouzení rizik pro životní prostředí a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s pěstováním geneticky modifikované kukuřice odolné vůči hmyzu Bt11 a MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice. EFSA Journal 2015;13(7):4127, 31 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(6) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(7) Přijaté texty,P7_TA(2014)0036.
(8) Směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 15).

Právní upozornění - Ochrana soukromí