Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2919(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1083/2016

Indgivne tekster :

B8-1083/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0386

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 52k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
Markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (SYN-BTØ11-1) til dyrkning (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs Bt11 (SYN-BTØ11-1) til dyrkning (D046173/01),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF(1), særlig artikel 18, stk. 1,

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse af 19. maj 2005(2),

–  der henviser til den videnskabelige udtalelse, der ajourfører konklusionerne af risikovurderingen og risikostyringsanbefalingerne om genetisk modificeret insektresistent majs MON 810, der blev afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 6. december 2012(3),

–  der henviser til den videnskabelige udtalelse, der supplerer konklusionerne af miljørisikovurderingen og risikostyringsanbefalingerne om dyrkning af genetisk modificeret insektresistent majs Bt11 og MON 810, der blev vedtaget den 6. december 2012 af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(4),

–  der henviser til den videnskabelige udtalelse, der ajourfører risikostyringsanbefalingerne om at begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper for pollen fra Bt-majs, der blev afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 28. maj 2015(5),

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(6),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter(7),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at en anmeldelse (reference C/F/96/05.10) vedrørende markedsføring af genetisk modificeret majs Bt11 blev indgivet i 1996 af Syngenta Seeds SAS (tidligere Novartis Seeds) (i det følgende benævnt "anmelderen") til den kompetente myndighed i Frankrig i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF(8); der henviser til, at der blev indgivet en ajourført anmeldelse i 2003 i henhold til direktiv 2001/18/EF;

B.  der henviser til, at den genetisk modificerede majs Bt11 udtrykker proteinet Cry1Ab, som er et Bt-protein (afledt af Bacillus thuringiensis, underarten Kurstaki), som overfører resistens over for den europæiske majsborer (Ostrinia nubilalis) og middelhavsmajsboreren (Sesamia nonagrioides), og PAT-proteinet, som giver tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat;

C.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009; der henviser til, at udelukkelseskriterierne for allerede godkendte stoffers vedkommende gælder, når godkendelsen skal fornyes; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber i 2017; der henviser til, at anvendelsen af glufosinat derfor i princippet bør ophøre i 2017;

D.  der henviser til, at dyrkning af genetisk modificeret majs Bt11 i henhold til artikel 26c, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF er forbudt i følgende områder: Vallonien (Belgien), Bulgarien, Danmark, Tyskland (undtagen til forskningsformål), Grækenland, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovenien, Nordirland (Det Forenede Kongerige), Skotland (Det Forenede Kongerige) og Wales (Det Forenede Kongerige);

E.  der henviser til, at der ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er dokumentation, der viser, at ca. 95-99 % af det frigjorte pollen deponeres inden for 50 meter fra pollenkilden, omend vertikale vindbevægelser eller vindstød under pollenafgivelsen kan løfte pollen højt op i atmosfæren og fordele det over lange afstande på op til flere kilometer;

F.  der henviser til, at EFSA i en udtalelse fra 2005 udtalte, at majs ikke havde nogen krydskompatible vilde slægtninge i Europa, og dermed på det pågældende tidspunkt var af den opfattelse, at der ikke kunne forventes nogen utilsigtede miljøvirkninger på grund af tilvejebringelsen og spredningen;

G.  der henviser til, at teosinte, stamfaderen til den dyrkede majs, har fandtes i Spanien siden 2009; der henviser til, at teosinte-bestandene kan blive modtagere af transgent DNA, der stammer fra genetisk modificeret majs MON 810, som dyrkes i Spanien i visse regioner, hvor teosinte er vidt udbredt; der henviser til genstrømme kan passere over til teosinte og få det til at producere Bt-toksin og medføre at hybrider af majs og teosinte bliver mere levedygtige end de naturligt hjemmehørende teosinte-planter; der henviser til, at dette er et scenario, der indebærer store risici for landbrugerne og miljøet;

H.  der henviser til, at de kompetente spanske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at der findes teosinte på spanske majsmarker, herunder en meget begrænset forekomst på genetisk modificerede majsmarker; der henviser til, at de foreliggende oplysninger tyder på, at der også er blevet identificeret teosinte i Frankrig;

I.  der henviser til, at Kommissionen den 13. juli 2016 anmodede EFSA om inden udgangen af september 2016 at vurdere, om der på grundlag af den eksisterende videnskabelige litteratur og eventuelle andre relevante oplysninger er fremkommet nye beviser, der kan ændre konklusionerne og anbefalingerne i EFSA's videnskabelige udtalelse om dyrkning af de genetisk modificerede majssorter MON 810, Bt11, 1507 og GA21;

J.  der henviser til, at Kommissionen i punkt 24 i sit udkast til gennemførelsesafgørelse konstaterer, at EFSA for så vidt angår lokal dødelighed opererede med to niveauer af "acceptabel" lokal dødelighed (0,5 % og 1 %), mens EFSA imidlertid i sin videnskabelige udtalelse vedtaget den 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper mod pollen fra Bt-majs, klart angiver, at et specifikt beskyttelsesniveau, der her anvendes af EFSA's GMO-panel til illustration, kun er tænkt som et eksempel, og at enhver tærskel, der anvendes her, nødvendigvis må være vilkårlig og bør kunne ændres i henhold til de beskyttelsesmål, der anvendes inden for Unionen;

K.  der henviser til, at Kommissionen i sit udkast til gennemførelsesafgørelse valgte et niveau af lokal dødelighed på under 0,5 % og i bilaget fastsatte arbitrære isolationsafstande på mindst 5 meter mellem en Bt11-majsmark og en beskyttet naturtype som defineret i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/35/EF på trods af den omstændighed, at EFSA faktisk klart har bekræftet, at en isolationsafstand på 20 meter omkring en beskyttet naturtype fra de nærmeste afgrøder af majs Bt11/MON 810 – en afstand, der er fire gange større end den, som Kommissionen har foreslået – ville forventes at mindske den lokale dødelighed for selv meget følsomme sommerfuglelarver uden for målgruppen til et niveau, der ligger under 0,5 %;

L.  der henviser til, at EFSA i sin videnskabelige udtalelse vedtaget den 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper, anførte, at der på daværende tidspunkt var utilstrækkelige data til at kunne se på Bt-relateret larvedødelighed i forhold til den generelle dødelighed;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i direktiv 2001/18/EC;

2.  mener, at den risikovurdering, EFSA har foretaget vedrørende dyrkning, er ufuldstændig, og at de risikostyringsanbefalinger, som Kommissionen har foreslået, er utilstrækkelige;

3.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, eftersom det ikke er foreneligt med formålet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF, som er – i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet – at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i andet øjemed end markedsføring i Fællesskabet samt markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, i Fællesskabet;

4.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
(2) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the notification (Reference C/F/96/05.10) for the placing on the market of insect-tolerant genetically modified maize Bt11, for cultivation, feed and industrial processing, under Part C of Directive 2001/18/EC from Syngenta Seeds, The EFSA Journal (2005) 213, s. 1-33.
(3) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal 2012, 10(12):3017, s. 98, doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016, s. 32, doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er). Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015; 13(7):4127, 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(6) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0036.
(8) Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik