Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2919(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1083/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1083/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0386

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 426kWORD 48k
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Διάθεση στην αγορά σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 19 Μαΐου 2005(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του εντομοανθεκτικού γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου σειράς Bt11 και MON 810, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(4),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 28 Μαΐου 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1996 η εταιρεία Syngenta Seeds SAS (πρώην Novartis Seeds) (εφεξής «ο κοινοποιών») υπέβαλε στην αρμόδια αρχή της Γαλλίας κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/F/96/05.10) για τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 υποβλήθηκε επικαιροποιημένη κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικά τροποποιημένο συμβάν αραβοσίτου Bt11 περιέχει την πρωτεΐνη Cry1Ab, η οποία είναι πρωτεΐνη Bt (από τον Bacillus thuringiensis Kurstaki) που προσδίδει ανθεκτικότητα στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και στο λεπιδόπτερο Sesamia nonagrioides, και την πρωτεΐνη PAT, η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και, επομένως, εμπίπτει στα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για δραστικές ουσίες που έχουν ήδη εγκριθεί, τα κριτήρια αποκλεισμού εφαρμόζονται όταν απαιτείται ανανέωση της έγκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της glufosinate λήγει το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η χρήση της glufosinate πρέπει, καταρχήν, να σταματήσει το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου Bt11 απαγορεύεται στις εξής περιοχές: Βαλονία (Βέλγιο), Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία (εξαιρείται η καλλιέργεια για ερευνητικούς σκοπούς), Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο), Σκοτία (Ηνωμένο Βασίλειο), Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»), τα στοιχεία δείχνουν πως περίπου το 95 έως 99% της γύρης που ελευθερώνεται επικάθεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την πηγή της γύρης αλλά, ωστόσο, κατακόρυφες κινήσεις του ανέμου ή ριπές του ανέμου μπορούν να εκτοξεύσουν την παραγόμενη γύρη ψηλά στην ατμόσφαιρα και να την διασπείρουν σε σημαντικές αποστάσεις, έως και χιλιόμετρα μακριά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA, στη γνωμοδότησή της το 2005, θεώρησε πως ο αραβόσιτος δεν εμφανίζει ετερομιξία με άγρια συγγενή είδη στην Ευρώπη, γεγονός που την οδήγησε να δηλώσει πως δεν αναμένονται ακούσιες περιβαλλοντικές συνέπειες λόγω της εισόδου και διάδοσης του είδους αυτού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεοζίντη, ο πρόγονος του καλλιεργούμενου αραβοσίτου, απαντά στην Ισπανία από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά τεοζίντης ενδέχεται να γίνουν δέκτες διαγονιδιακού DNA προερχόμενου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON810, ο οποίος καλλιεργείται στην Ισπανία σε μερικές από τις περιοχές όπου η τεοζίντη διαδίδεται ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει γονιδιακή διαβίβαση προς την τεοζίντη, οδηγώντας την στην παραγωγή της τοξίνης Bt και προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα υβρίδια αραβοσίτου και τεοζίντης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα φυτά τεοζίντης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που ενέχει μείζονες κινδύνους για τους γεωργούς και το περιβάλλον·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές της Ισπανίας ενημέρωσαν την Επιτροπή για την παρουσία τεοζίντης σε φυτείες αραβοσίτου στη χώρα, περιλαμβανομένης και μιας πολύ περιορισμένης παρουσίας σε φυτείες γενετικά τροποποιημένου αραβοσίτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται πως έχει εντοπιστεί τεοζίντη και στη Γαλλία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να αξιολογήσει, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, εάν, στη βάση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας ή κάθε άλλης σημαντικής πληροφορίας, προκύπτουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των συμπερασμάτων και των συστάσεων των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων της EFSA όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων σειρών αραβοσίτου MON 810, Bt11, 1507 και GA21·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημείο 24 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως, όσον αφορά την τοπική θνησιμότητα, η EFSA εξέτασε δύο «αποδεκτά» επίπεδα τοπικής θνησιμότητας (0,5% και 1%)· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, στην επιστημονική γνωμοδότησή της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA αναφέρει σαφώς ότι όλα τα συγκεκριμένα επίπεδα προστασίας που χρησιμοποίησε για απεικόνιση η ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA στην εν λόγω γνωμοδότηση έχουν απλώς θέση παραδείγματος και ότι κάθε κατώφλιο που χρησιμοποιείται εκεί είναι υποχρεωτικά αυθαίρετο και θα πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με τους στόχους προστασίας που ισχύουν εντός της Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της, η Επιτροπή επέλεξε ένα επίπεδο τοπικής θνησιμότητας κάτω του 0,5%, προβλέποντας στο παράρτημα αυθαίρετες αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ μιας καλλιέργειας αραβόσιτου Bt11 και ενός προστατευόμενου οικοτόπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η EFSA δηλώνει ως σαφώς επιβεβαιωμένο ότι η επιβολή μιας απόστασης ασφαλείας 20 μέτρων μεταξύ προστατευόμενων οικοτόπων και του πλησιέστερου φυτού Bt11/MON 810 αναμένεται να μειώσει την τοπική θνησιμότητα ακόμα και ακραία ευαίσθητων προνυμφών μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων σε επίπεδο χαμηλότερο του 0,5%, αναφέρεται δηλαδή σε μία απόσταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη εκείνης που προτείνει η Επιτροπή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επιστημονική γνωμοδότησή της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν επαρκούν ώστε η σχετική με την τοξίνη Bt θνησιμότητα των προνυμφών να τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής θνησιμότητας·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει η οδηγία 2001/18/ΕΚ·

2.  εκτιμά ότι η αξιολόγηση των κινδύνων της καλλιέργειας την οποία πραγματοποίησε η EFSA είναι ατελής και ότι οι συστάσεις διαχείρισης κινδύνου τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι ανεπαρκείς·

3.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος είναι, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, η προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά εντός της Κοινότητας και κατά τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων εντός της Κοινότητας·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστική της απόφασης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.
(2) Γνώμη την οποία διατύπωσε η επιστημονική ομάδα για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς μετά από αίτημα της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση (στοιχεία αναφοράς C/F/96/05.10) για τη διάθεση στην αγορά του εντομοανθεκτικού γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς Bt11 για εισαγωγή, ζωοτροφές και βιομηχανική επεξεργασία και καλλιέργεια, σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, από τις Pioneer Hi-Bred International INC και Mycogen Seeds. Δελτίο EFSA (2005) 213, 1-33.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017, 98 σ. doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου εντομοανθεκτικού αραβόσιτου σειράς Bt11 και MON 810. Δελτίο EFSA 2012·10(12):3016, 32 σ. doi: 10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους. Δελτίο EFSA 2015·13(7):4127, 31 σ. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127
(6) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0036.
(8) Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου