Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2919(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1083/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1083/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0386

Usvojeni tekstovi
PDF 266kWORD 54k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg
Stavljanje na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 (SYN-BTØ11-1) za uzgoj (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza Bt11 (SYN-BTØ11-1) za uzgoj (D046173/01),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ(1), a posebno njezin članak 18. stavak 1. prvi podstavak,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 19. svibnja 2005.(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europska agencija za sigurnost hrane od 6. prosinca 2012. u kojem se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom otpornim na kukce MON 810(3),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje kojim se dopunjuju zaključci procjene rizika na okoliš i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza otpornog na kukce Bt11 i MON 810 koje je Europska agencija za sigurnost hrane usvojila 6. prosinca 2012.(4),

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 28. svibnja 2015. u kojem se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima peludu kukuruza Bt(5),

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o prijedlogu Odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike(7),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

A.  budući da je 1996. društvo Syngenta Seeds SAS (nekadašnji Novartis Seeds) (dalje u tekstu: podnositelj prijave) nadležnom tijelu u Francuskoj podnijelo prijavu (referenca C/F/96/05.10) o stavljanju genetski modificiranog kukuruza Bt11 na tržište u skladu s Direktivom Vijeća 90/220/EEZ(8); budući da je ažurirana prijava podnesena 2003. u skladu s Direktivom Vijeća 2001/18/EZ;

B.  budući da genetski modificirani kukuruz s promjenom Bt11 eksprimira protein Cry1Ab, a to je protein Bt (koji dolazi od Bacillus thuringiensis podvrste Kurstaki) koji omogućuje otpornost na kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) i na sredozemni kukuruzni moljac (Sesamia nonagrioides), te protein Pat koji omogućuje tolerantnost na herbicide s amonijevim glufosinatom;

C.  budući da se glufosinat klasificira kao tvar koja je toksična za reproduktivno zdravlje i stoga spada pod kriterije za isključivanje navedene u Uredbi (EZ) br. 1107/2009; budući da se kriteriji za isključivanje primjenjuju na tvari koje su već odobrene kada odobrenje treba obnoviti; budući da odobrenje za glufosinat istječe 2017.; budući da bi se uporaba glufosinata stoga u načelu trebala okončati 2017.;

D.  budući da je u skladu s člankom 26.c stavkom 2. Direktive 2001/18/EZ uzgoj genetski modificiranog kukuruza Bt11 zabranjen na sljedećim teritorijima: u Austriji, Valoniji (Belgija), Bugarskoj, Cipru, Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj (osim u svrhe istraživanja), Poljskoj, Sjevernoj Irskoj (Ujedinjena Kraljevina), Sloveniji, Škotskoj (Ujedinjena Kraljevina) i Walesu (Ujedinjena Kraljevina);

E.  budući da, prema podacima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), dokazi upućuju na to da se oko 95 do 99 % otpuštenog peluda taloži oko 50 metara od njegova izvora, iako ga vertikalni vjetrovi ili naleti vjetra tijekom otpuštanja peluda mogu podići visoko u zrak i proširiti na znatnoj udaljenosti i do nekoliko kilometara;

F.  budući da je EFSA 2005. izdala mišljenje u kojem smatra da u prirodi nema kompatibilnih srodnika s kojima bi se kukuruz mogao križati te je tada smatrala da se zbog uzgoja i širenja te vrste ne predviđaju neželjeni učinci za okoliš;

G.  budući da je teozinta, predak uzgojenog kukuruza, prisutna u Španjolskoj od 2009.; budući da populacije teozinte mogu postati primatelji transgenskog DNK koji potječe od genetski modificiranog kukuruza MON 810, koji se uzgaja u Španjolskoj u nekim regijama u kojima se teozinta neobuzdano širi; budući da genski tok može prijeći na teozintu, koja će zbog toga proizvesti toksin Bt, te omogućiti veću sposobnost opstanka hibridima kukuruza i hibridima teozinte u usporedbi s autohtonim biljkama teozinte; budući da takav scenarij ima ozbiljne rizike za poljoprivrednike i okoliš;

H.  budući da su nadležna tijela u Španjolskoj obavijestila Komisiju o prisutnosti teozinte na španjolskim poljima kukuruza, uključujući vrlo ograničenu prisutnost na poljima genetski modificiranog kukuruza; budući da je prema dostupnim informacijama teozinta utvrđena i u Francuskoj;

I.  budući da je 13. srpnja 2016. Komisija zatražila od EFSA-e da do kraja rujna 2016. procijeni na temelju postojeće znanstvene literature ili drugih relevantnih podataka postoje li novi dokazi zbog kojih bi se promijenili zaključci i preporuke u znanstvenom mišljenju EFSA-e u vezi s uzgojem genetski modificiranih kukuruza MON 810, Bt11, 1507 i GA21;

J.  budući da u točki 24. nacrta provedbene odluke Komisija u pogledu lokalne smrtnosti tvrdi da je EFSA razmatrala dvije razine „prihvatljive” lokalne smrtnosti (0,5 % i 1 %); budući da je EFSA u svojem znanstvenom mišljenju usvojenom 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira, koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima, peludu kukuruza Bt, jasno navela da se „svaka specifična razina zaštite koju je Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme iskoristilo za ilustraciju treba shvatiti isključivo kao primjer” i da se „svaki prag koji se tu primjenjuje mora nužno smatrati arbitrarnim i treba podlijegati izmjenama u skladu s ciljevima zaštite koji vrijede u Uniji”;

K.  budući da je u svojoj provedbenoj odluci Komisija odabrala razinu lokalne smrtnosti ispod 0,5 %, te je u Prilogu predvidjela arbitrarnu izolacijsku udaljenost od najmanje 5 metara između polja kukuruza Bt11 i zaštićenog staništa kako je definirano člankom 2. stavkom 3. Direktive 2004/35/EZ, usprkos činjenici da EFSA jasno navodi da se uvođenjem izolacijske udaljenosti od 20 metara oko zaštićenog staništa od najbližeg usjeva kukuruza Bt11/MON 810 očekuje smanjenje lokalne smrtnosti čak i izrazito osjetljivih neciljanih ličinki leptira na razinu ispod 0,5 %, a ta je udaljenost četiri puta veća od udaljenosti koju predlaže Komisija;

L.  budući da je EFSA u svojem znanstvenom izvješću usvojenom 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima izjavila da „trenutačno nema dovoljno dostupnih podataka kako bi se omogućilo da se smrtnost ličinki povezana s Bt-om stavi u kontekst cjelokupne smrtnosti”

1.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Direktivom 2001/18/EZ;

2.  smatra da procjena rizika uzgoja koju je provela EFSA nije cjelovita te da preporuke za upravljanje rizikom koje je iznijela Komisija nisu odgovarajuće;

3.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer je nespojiv s ciljem Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, koji, u skladu s načelom predostrožnosti, podrazumijeva usklađivanje zakona i drugih propisa država članica i zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša kada se u okoliš namjerno uvode genetski modificirani organizmi u svrhe koje ne obuhvaćaju stavljanje na tržište unutar Zajednice i stavljanje genetski modificiranih organizama na tržište kao proizvoda ili u sastavu proizvoda unutar Zajednice;

4.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 106, 17.4.2001., str. 1.
(2) Mišljenje Znanstvenog povjerenstva za genetski modificirane organizme na zahtjev Komisije u vezi s prijavom (referenca C/F/96/05.10) za stavljanje na tržište genetski modificiranog kukuruza tolerantnog na kukce Bt11, za uzgoj, hranu za životinje i, industrijsku preradu, u skladu s Dijelom C Direktive 2001/18/EZ koju je podnio Syngenta Seeds.
(3) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom otpornim na kukce MON 810. EFSA Journal 2012.; 10(12):3017. [98 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje kojim se dopunjuju zaključci procjene rizika na okoliš i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza otpornog na kukce Bt11 i MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); Znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima peludu kukuruza Bt. EFSA Journal 2015;13(7):4127 [31. str.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(7) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0036.
(8) Direktiva Vijeća 90/220/EEZ od 23. travnja 1990. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (SL L 117, 8.5.1990., str. 15.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti