Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2919(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1083/2016

Predkladané texty :

B8-1083/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0386

Prijaté texty
PDF 272kWORD 47k
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
Uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 (SYN-BTØ11-1) na trh na účely pestovania (D046173/01 – 2016/2919(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 (SYN-BTØ11-1) na trh na účely pestovania (D046173/01),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS(1), a najmä na jej článok 18 ods. 1,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z 19. mája 2005(2),

–  so zreteľom na stanovisko, ktorým sa aktualizujú závery hodnotenia rizika a odporúčania na riadenie rizika ohľadom geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej proti hmyzu, ktoré vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 6. decembra 2012(3),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko, ktorým sa dopĺňajú závery posudzovania environmentálneho rizika a odporúčania na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu Bt11 a MON 810, ktoré dňa 6. decembra 2012 prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(4),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt, ktoré vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 28. mája 2015(5),

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera(7),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 1996 spoločnosť Syngenta Seeds SAS (pôvodne Novartis Seeds) (ďalej len „oznamovateľ“) predložila oznámenie (odkaz C/F/96/05.10) o uvádzaní na trh geneticky modifikovanej kukurice Bt11 príslušnému orgánu Francúzska podľa smernice Rady 90/220/EHS(8); keďže aktualizované oznámenie bolo predložené v roku 2003 podľa smernice 2001/18/ES;

B.  keďže geneticky modifikovaná kukurica siata Bt11 obsahuje proteín Cry1Ab, ktorý je proteínom Bt (odvodeným z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) a zaručuje rezistenciu voči európskej forme vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a voči škodcovi Sesamia nonagrioides, a proteín Pat, ktorý jej zaručuje toleranciu voči herbicídu glufozinát-amónium;

C.  keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; keďže pre látky, ktoré už boli povolené, platia podmienky vylúčenia v prípade, keď treba toto povolenie predĺžiť; keďže platnosť povolenia glufozinátu sa skončí v roku 2017; keďže používanie glufozinátu by sa preto v zásade malo skončiť v roku 2017;

D.  keďže podľa článku 26c ods. 2 smernice 2001/18/ES sa pestovanie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 zakazuje na týchto územiach: Valónsko (Belgicko); Bulharsko; Dánsko; Nemecko (okrem pestovania na výskumné účely); Grécko; Francúzsko; Chorvátsko; Taliansko; Cyprus; Lotyšsko; Litva; Luxembursko; Maďarsko; Malta; Holandsko; Rakúsko; Poľsko; Slovinsko; Severné Írsko (Spojené kráľovstvo); Škótsko (Spojené kráľovstvo); Wales (Spojené kráľovstvo);

E.  keďže podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“), dôkazy naznačujú, že približne 95 – 99 % uvoľneného peľu sa ukladá do 50 metrov od jeho zdroja, hoci vertikálny pohyb vetra alebo nárazy vetra môžu peľ počas jeho uvoľňovania dostať vysoko do atmosféry a prenášať ho na značnú vzdialenosť až do niekoľkých kilometrov;

F.  keďže úrad EFSA vo svojom stanovisku z roku 2005 uvádza, že kukurica nie je s voľne rastúcimi príbuznými druhmi v Európe krížiteľná, a preto sa v tom čase nazdával, že sa nedá očakávať žiadny neželateľný vplyv na životné prostredie z dôvodu jej zavedenia a šírenia;

G.  keďže teosintes, predchodkyňa kultúrnej kukurice, rastie v Španielsku od roku 2009. keďže porasty teosinte by sa mohli stať príjemcami transgénnej DNA pochádzajúcej z geneticky modifikovanej kukurice MON 810, ktorá sa pestuje v Španielsku v niektorých regiónoch, kde je teosinte hojne rozšírená; keďže génové toky by sa mohli preniesť na teosinte, čo by spôsobilo, že tento druh by začal produkovať Bt-toxín, a udeliť hybridom kukurice a teosinte vyššiu odolnosť v porovnaní s pôvodnými rastlinami teosinte; keďže tento scenár predstavuje významné riziká pre poľnohospodárov a životné prostredie;

H.  keďže príslušné španielske orgány informovali Komisiu o prítomnosti teosinte na španielskych kukuričných poliach vrátane veľmi obmedzenej prítomnosti na poliach s geneticky modifikovanou kukuricou; keďže z dostupných informácií vyplýva, že prítomnosť teosinte bola zistená aj vo Francúzsku;

I.  keďže Komisia 13. júla 2016 požiadala úrad EFSA, aby do konca septembra 2016 vyhodnotil, či sa už na základe existujúcej vedeckej literatúry a akýchkoľvek ďalších relevantných informácií objavili nové dôkazy, ktoré by zmenili závery a odporúčania vedeckých stanovísk úradu EFSA na pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810, Bt11, 1507 a GA21;

J.  keďže Komisia v bode 24 svojho návrhu vykonávacieho rozhodnutia tvrdí, že pokiaľ ide o miestnu úmrtnosť, úrad EFSA zvážil dve úrovne „prijateľnej“ miestnej úmrtnosti (0,5 % a 1 %), keďže však úrad EFSA vo svojom vedeckom stanovisku prijatom 28. mája 2015, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt, jasne uvádza, že „akákoľvek konkrétna úroveň ochrany, ktorú vedecká skupina úradu EFSA pre GMO používa na ilustráciu, je myslená iba ako príklad“ a že „akákoľvek uplatňovaná prahová hodnota musí byť nevyhnutne ľubovoľná a mala by podliehať zmene podľa platných cieľov ochrany v rámci Únie“;

K.  keďže Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho rozhodnutia stanovila úroveň miestnej úmrtnosti pod 0,5 % a vo svojej prílohe stanovuje svojvoľné izolačné vzdialenosti najmenej 5 metrov medzi poľom s kukuricou Bt11 a chráneným biotopom v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2004/35/ES, napriek tomu, že úrad EFSA v skutočnosti jasne uvádza, ako sa potvrdilo, že stanovenie izolačnej vzdialenosti na úrovni 20 metrov okolo chráneného biotopu od najbližšieho porastu kukurice Bt11/MON 810, čo je štyrikrát väčšia vzdialenosť, akú navrhla Komisia, by zrejme znížilo miestnu úmrtnosť aj mimoriadne citlivých, necieľových motýlích lariev na úroveň pod 0,5 %;

L.  keďže úrad EFSA vo svojom vedeckom stanovisku prijatom 28. mája 2015, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch, uviedol, že „v súčasnosti neexistujú dostatočné údaje, ktoré by umožnili posúdiť úmrtnosť lariev v súvislosti s Bt s celkovou úrovňou úmrtnosti“;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v smernici 2001/18/ES;

2.  domnieva sa, že hodnotenie rizík pestovania, ktoré vykonal úrad EFSA, je neúplné a že odporúčania v súvislosti s riadením rizika navrhované Komisiou sú nedostatočné;

3.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, ktorá je v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti s cieľom aproximovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov a chrániť ľudské zdravie a životné prostredie v prípade zámerného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia na akékoľvek iné účely, ako umiestnenie na trh v rámci Spoločenstva a uvádzanie geneticky modifikovaných organizmov na trh ako výrobkov alebo vo výrobkoch v rámci Spoločenstva;

4.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) Stanovisko Vedeckej rady o geneticky modifikovaných organizmoch na žiadosť Komisie týkajúcu sa oznámenia (referenčné číslo C/F/96/05.10) o umiestňovaní na trh geneticky modifikovanej kukurice Bt11 tolerantnej proti hmyzu na účely kultivácie, kŕmenia a priemyselného spracovania a pestovania podľa časti C smernice 2001/18/ES od spoločnosti Syngenta Seeds, Vestník EFSA (2005) 213, 1 – 33.
(3) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO), Vedecké stanovisko, ktorým sa aktualizujú závery hodnotenia rizika a odporúčania na riadenie rizika ohľadom geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej proti hmyzu. Vestník EFSA 2012; 10(12):3017 [98 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); Vedecké stanovisko, ktorým sa dopĺňajú závery posudzovania environmentálneho rizika a odporúčania na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu Bt11 a MON 810. Vestník EFSA 2012; 10(12):3016 [32 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy(GMO); Vedecké stanovisko, ktorým aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľové chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt. Vestník EFSA 2015; 13(7):4127 [31 s.], doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0036.
(8) Smernica Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia