Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2920(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1085/2016

Внесени текстове :

B8-1085/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0387

Приети текстове
PDF 510kWORD 54k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 — 2016/2920(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/01),

—  като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 18, параграф 1 от нея,

—  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), последно актуализирано на 24 февруари 2012 г., за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките за управление на риска относно култивирането на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица 1507(2),

—  като взе предвид научното становище на ЕОБХ от 18 октомври 2012 г., за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките за управление на риска относно култивирането на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица 1507(3),

—  като взе предвид научното становище на ЕОБХ от 6 декември 2012 г. за актуализация на заключенията относно оценката на риска и на препоръките относно управлението на риска във връзка с генетично модифицираната, устойчива на насекоми царевица MON 810(4).

—  като взе предвид научното становище на ЕОБХ от 6 декември 2012 г. за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките относно управлението на риска във връзка с култивирането на генетично модифицирана, устойчива на насекоми царевица Bt11 и MON 810)(5).

—  като взе предвид научното становище на ЕОБХ от 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките за управление на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица)(6),

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара — в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители(8),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че нотификацията (реф. номер C/ES/01/01) за пускането на пазара на генетично модифицираната царевица 1507 беше предадена през 2001 г. от дружество Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences Europe Ltd на компетентния орган в Испания в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета(9); като има предвид, че актуализирана нотификация беше предадена през 2003 г. в съответствие с Директива 2001/18/ЕО;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица 1507 експресира протеина Cry1F, който е Bt протеин (получен от Bacillus thuringiensis подвид Kurstaki), обуславящ резистентност към европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и някои други люспокрили вредители като розовия стъблен пробивач (Sesamia spp.) Spodoptera frugiperda, ипсилоновата нощенка (Agrotis ipsilon) и югоизточния царевичен стъблен пробивач (Diatraea grandiosella) и протеина Pat, който придава поносимост към хербицида амониев глуфозинат;

В.  като има предвид, че глюфозинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид, че за вещества, които вече са били одобрени, критериите за изключване се прилагат, когато е необходимо одобрението да бъде подновено; като има предвид, че одобрението за глюфозината изтича през 2017 г.; като има предвид, че следователно използването на глюфозинат следва по принцип да приключи през 2017 г.;

Г.  като има предвид, че съгласно член 26в, параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО култивирането на генетично модифицираната царевица 1507 е забранено в следните територии: Валония (Белгия); България; Дания; Германия (с изключение за научноизследователски цели); Гърция; Франция; Хърватия; Италия; Кипър; Латвия; Литва; Люксембург; Унгария; Малта; Нидерландия; Австрия; Полша; Словения; Северна Ирландия (Обединено кралство); Шотландия (Обединено кралство); както и Уелс (Обединено кралство);

Д.  като има предвид, че според ЕОБХ доказателствата сочат, че приблизително 95 –99% от освобождавания полен се депонира в радиус от около 50 метра от източника, въпреки че при вятър във възходяща посока или при пориви на вятъра по време на отделянето на полен той може да бъде издигнат високо в атмосферата и да бъде разпръснат на голямо разстояние, в радиус от до няколко километра;

Е.  като има предвид, че възможното развитие на резистентност към протеина CRY1F в люспокрили целевите вредители е идентифицирано от експертната група на ЕОБХ по ГМО като предизвикващо опасения, свързани с отглеждането на царевица 1507, тъй като развитието на резистентност може да доведе до променени в практиките за контрол на вредителите, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда;

Ж.  като има предвид, че растението теосинт, предшественик на култивираната царевица, присъства в Испания от 2009 г. насам; като има предвид, че популациите от теосинт биха могли да приемат трансгенна ДНК, произхождаща от създадената с помощта на генното инженерство царевица MON 810, която се отглежда в Испания в някои от регионите, в които теосинтът е широко разпространен; като има предвид, че генетичният поток може да се кръстоса с теосинта, което да доведе до производството на Bt токсини от негова страна и да направи хибридите на царевицата и теосинта по-пригодни в сравнение с местните растения теосинт; като има предвид, че подобно развитие крие големи рискове както за земеделските производители, така и за околната среда;

З.  като има предвид, че испанските компетентни органи са информирали Комисията за наличието на теосинт в засетите с царевица площи в Испания, включително за много ограниченото наличие в площите, на които се отглежда генетично модифицирана царевица; като има предвид, че наличната информация сочи също така, че теосинт е бил открит и във Франция;

И.  като има предвид, че на 13 юли 2016 г. Комисията поиска от ЕОБХ да оцени до края на септември 2016 г. дали въз основа на съществуващите научни публикации и друга относима информация са възникнали нови доказателства, които биха променили заключенията и препоръките от научните становища на ЕОБХ относно култивирането на генетично модифицирана царевица MON 810, Bt11, 1507 и GA21;

Й.  като има предвид, че в точка 24 от своя проект на решение за изпълнение Комисията твърди, че ЕОБХ е разгледал две равнища на „допустима“ местна смъртност (0,5 и 1%); като има предвид обаче, че в своето научно становище от 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките относно управлението на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица, ЕОБХ всъщност ясно потвърждава, че всяко конкретно равнище на защита, използвано за онагледяване от експертната група на ЕОБХ по ГМО в становището, има за цел единствено да послужи за пример и че всеки приложен праг трябва по необходимост да бъде произволен и следва да подлежи на изменение в съответствие с действащите в рамките на Съюза цели за опазване;

К.  като има предвид, че в своя проект на решение за изпълнение Комисията е избрала равнището на местна смъртност под 0,5%, като в приложението предвижда произволни разстояния за изолиране от най-малко 20 метра между площи, засети с царевица 1507, и защитено местообитание според определението в член 2, параграф 3 от Директива 2004/35/ЕО, въпреки факта, че ЕОБХ ясно посочва, че е потвърдено, че налагането около защитено местообитание на 30-метрово разстояние за изолиране от най-близките посеви на царевица 1507 се очаква да намали местната смъртност дори на изключително силно чувствителни ларви на нецелеви люспокрили насекоми до или под равнището от 0,5%, което разстояние по-голямо от разстоянието, предложено от Комисията;

Л.  като има предвид, че в своето научно становище от 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките за управление на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, ЕОБХ посочва, че понастоящем няма достатъчно данни, позволяващи да се анализира смъртността сред ларвите, причинена от Bt, в контекста на общата смъртност;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Директива 2001/18/ЕО;

2.  Счита, че оценката на риска във връзка с култивирането, извършена от ЕОБХ, е непълна, а препоръките за управление на риска, предложени от Комисията, са недостатъчни;

3.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която, в съответствие с принципа на предпазните мерки, е да се сближат законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и да се защитят човешкото здраве и околната среда, когато се осъществява съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда за всяка друга цел освен пускане на пазара в рамките на Общността или когато се пускат на пазара генетично модифицирани организми като продукт или като съставка на продукт в рамките на Общността;

4.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.
(2) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion updating the evaluation of the environmental risk assessment and risk management recommendations on insect-resistant genetically modified maize 1507 for cultivation (Научно становище за актуализиране на оценката на риска за околната среда и на препоръките за управление на риска относно култивирането на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица 1507) EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010 г.; 8(11):1906 (78 стр. и сл.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1906.
(3) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations on the genetically modified insect-resistant maize 1507 for cultivation (Научно становище за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките за управление на риска относно култивирането на устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица 1507). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(12):2934. [стр. 36 и сл.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(4) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810 (Научно становище за актуализация на заключенията относно оценката на риска и на препоръките относно управлението на риска във връзка с генетично модифицираната, устойчива на насекоми царевица MON 810). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(12):3017. [стр. 98 и сл.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810 (Научно становище за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките относно управлението на риска във връзка с култивирането на генетично модифицирана, устойчива на насекоми царевица Bt11 и MON 810). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(12):3016. [стр. 32 и сл.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО) Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen (Научно становище за актуализация на препоръките относно управлението на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.;13(7):4127, стр. 31 и сл., doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(8) Приети текстове, P7_TA(2014)0036.
(9) Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. за преднамерено разпространяване на генетично модифицирани организми в околната среда (ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15).

Правна информация - Политика за поверителност