Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2920(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1085/2016

Indgivne tekster :

B8-1085/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0387

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 52k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
Markedsføring af frø af genetisk modificeret majs 1507
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) til dyrkning (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføring af genetisk modificerede frø af majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) til dyrkning,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF(1), særlig artikel 18, stk. 1,

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige udtalelse, der senest blev ajourført den 24. februar 2012 med en opdatering af miljørisikovurderingen og vurderingen af risikostyringsanbefalingerne om insektresistent genetisk modificeret majs 1507 til dyrkning(2),

–  der henviser til EFSA's videnskabelige udtalelse af 18. oktober 2012 om supplering af konklusionerne af den miljømæssige risikovurdering og risikostyringsanbefalingerne om insektresistent genetisk modificeret majs 1507 til dyrkning(3);

–  der henviser til EFSA's videnskabelige udtalelse af 6. december 2012 om ajourføring af konklusionerne vedrørende risikovurderingen og risikostyringsanbefalingerne om insektresistent genetisk modificeret majs MON 810(4),

–  der henviser til EFSA's videnskabelige udtalelse af 6. december 2012 om supplering af konklusionerne af den miljømæssige risikovurdering og risikostyringsanbefalingerne om insektresistent genetisk modificeret majs Bt11 og majs MON 810 til dyrkning(5);

–  der henviser til EFSA's videnskabelige udtalelse af 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper for pollen fra Bt-majs(6).

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(7),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter(8),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at en anmeldelse (reference C/F/01/01) vedrørende markedsføring af genetisk modificeret majs 1507 blev indgivet i 2001 af Pioneer Overseas Corporation og Dow AgroSciences Europe Ltd til den kompetente myndighed i Spanien i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF(9); der henviser til, at der blev indgivet en ajourført anmeldelse i 2003 i henhold til direktiv 2001/18/EF;

B.  der henviser til, at den genetisk modificerede majs Bt11 udtrykker proteinet Cry1Ab, som er et Bt-protein (fra Bacillus thuringiensis underarten Kurstaki), som overfører resistens over for den europæiske majsborer (Ostrinia nubilalis) og visse skadelige sommerfuglearter, som f.eks. Sesamia inferens, Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon og Diatraea grandiosella, og PAT-proteinet, som giver tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat;

C.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk og således er omfattet af udelukkelseskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009; der henviser til, at udelukkelseskriterierne for allerede godkendte stoffers vedkommende gælder, når godkendelsen skal fornyes; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat udløber i 2017; der henviser til, at anvendelsen af glufosinat derfor i princippet bør ophøre i 2017;

D.  der henviser til, at dyrkning af genetisk modificeret majs 1507 i henhold til artikel 26c, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF er forbudt i følgende områder: Vallonien (Belgien), Bulgarien, Danmark, Tyskland (undtagen til forskningsformål), Grækenland, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg; Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovenien, Nordirland (Det Forenede Kongerige), Skotland (Det Forenede Kongerige) og Wales (Det Forenede Kongerige);

E.  der henviser til, at der ifølge EFSA er dokumentation, der viser, at ca. 95-99 % af det frigjorte pollen deponeres inden for ca. 50 meter fra pollenkilden, omend vertikale vindbevægelser eller vindstød under pollenafgivelsen kan løfte pollen højt op i atmosfæren og fordele den over lange afstande på op til flere kilometer;

F.  der henviser til, at den eventuelle udvikling af resistens over for Cry1F-proteinet i skadelige sommerfuglearter, der er målarter, er af EFSA's GMO-panel identificeret som et problem forbundet med dyrkning af majs 1507, da udvikling af resistens kan føre til ændret skadedyrsbekæmpelsespraksis, der kan have negative indvirkninger på miljøet;

G.  der henviser til, at teosinte, stamfaderen til den dyrkede majs, har været til stede i Spanien siden 2009; der henviser til, at teosinte-bestandene kan blive modtagere af transgent DNA, der stammer fra genetisk modificeret majs MON 810, som dyrkes i Spanien i visse regioner, hvor teosinte er vidt udbredt; der henviser til genstrømme kan passere over til teosinte og få det til at producere Bt-toksin og medføre, at hybrider af majs og teosinte bliver mere overlevelsesdygtige i forhold til de naturligt hjemmehørende teosinte-planter; der henviser til, at dette er et scenario, der indebærer store risici for landbrugerne og miljøet;

H.  der henviser til, at de kompetente spanske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at der findes teosinte på spanske majsmarker, herunder en meget begrænset forekomst på genetisk modificerede majsmarker; der henviser til, at de foreliggende oplysninger tyder på, at der også er blevet identificeret teosinte i Frankrig;

I.  der henviser til, at Kommissionen den 13. juli 2016 anmodede EFSA om inden udgangen af september 2016 at vurdere, om der på grundlag af den eksisterende videnskabelige litteratur og eventuelle andre relevante oplysninger er fremkommet nye beviser, der kan ændre konklusionerne og anbefalingerne i EFSA's videnskabelige udtalelse om dyrkning af de genetisk modificerede majssorter MON 810, Bt11, 1507 og GA21;

J.  der henviser til, at Kommissionen i punkt 24 af sit udkast til gennemførelsesafgørelse konstaterer, at EFSA opererede med to niveauer af "acceptabel" lokal dødelighed (0,5 % og 1 %), der imidlertid henviser til, at EFSA i sin videnskabelige udtalelse af 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper mod pollen fra Bt-majs, klart understreger, at "et specifikt beskyttelsesniveau, der her anvendes af EFSA's GMO-panel til illustration, kun er tænkt som et eksempel", og at "enhver tærskel, der anvendes, nødvendigvis må være vilkårlig og bør kunne ændres i henhold til de beskyttelsesmål, der anvendes inden for Unionen".

K.  der henviser til, at Kommissionen i sit udkast til gennemførelsesafgørelse vælger at fastsætte niveauet af lokal dødelighed til 0,5 % og i bilaget at fastsætte arbitrære isolationsafstande på mindst 20 meter mellem en mark med majs MON 1507 og en beskyttet naturtype som defineret i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/35/EF til trods for, at EFSA udtaler, at det er bekræftet, at indførelsen af en isolationsafstand på mindst 30 meter – hvilket er mere end den afstand, der er foreslået af Kommissionen – rundt om en beskyttet naturtype fra de nærmeste afgrøder af majs 1507 forventes at mindske den lokale dødelighed af selv meget følsomme sommerfuglelarver uden for målgruppen til et niveau, der ligger under 0,5 %;

L.  der henviser til, at EFSA i sin videnskabelige udtalelse af 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper anførte, at der på daværende tidspunkt var utilstrækkelige data til at kunne se på Bt-relateret larvedødelighed i forhold til den generelle dødelighed;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i direktiv 2001/18/EF;

2.  mener, at den risikovurdering, der foretages af EFSA vedrørende dyrkning, er ufuldstændig, og at de risikostyringsanbefalinger, der er foreslået af Kommissionen, er utilstrækkelige;

3.  mener ikke, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse er i overensstemmelse med EU-retten, eftersom det ikke er foreneligt med formålet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF, som – i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet – er at foretage en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i andet øjemed end markedsføring i Fællesskabet samt markedsføring af genetisk modificerede organismer, der udgør eller indgår i produkter, i Fællesskabet;

4.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
(2) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO’er); Scientific Opinion updating the evaluation of the environmental risk assessment and risk management recommendations on insect-resistant genetically modified maize 1507 for cultivation. EFSA Journal 2011; 9(11):2429, s. 73, doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations on the genetically modified insect-resistant maize 1507 for cultivation. EFSA Journal 2012; 10(11):2934, s. 36, doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect-resistant maize MON 810. EFSA Journal 2012, 10(12):3017, s. 98, doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect-resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016, s. 32, doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er). Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015; 13(7):4127, s. 31, doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0036.
(9) Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik