Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2920(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1085/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1085/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0387

Hyväksytyt tekstit
PDF 259kWORD 42k
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Geneettisesti muunnetun maissin 1507 siementen saattaminen markkinoille
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (D046172/00),

–  ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 24. helmikuuta 2012 viimeksi ajan tasalle saattaman tieteellisen lausunnon, jolla päivitettiin viljelyyn tarkoitetun muuntogeenisen, hyönteisille vastustuskykyisen maissin 1507 ympäristöriskien arviointia ja riskinhallintasuosituksia(2),

–  ottaa huomioon EFSA:n 18. lokakuuta 2012 antaman tieteellisen lausunnon, jolla täydennettiin viljelyyn tarkoitetun muuntogeenisen, hyönteisille vastustuskykyisen maissin 1507 ympäristöriskien arviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(3),

–  ottaa huomioon EFSAn 6. joulukuuta 2012 antaman tieteellisen lausunnon, jolla päivitettiin muuntogeenisen, hyönteisille vastustuskykyisen maissin 810 riskinarviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(4),

–  ottaa huomioon EFSA:n 6. joulukuuta 2012 antaman tieteellisen lausunnon, jolla täydennettiin viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten, hyönteisille vastustuskykyisten maissien Bt11 ja MON 810 ympäristöriskien arviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(5),

–  ottaa huomioon EFSA:n 28. toukokuuta 2015 antaman tieteellisen lausunnon, jolla päivitettiin riskinhallintasuosituksia, joilla rajoitetaan suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista suojellulla elinympäristöllä Bt-maissin siitepölylle(6),

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(7) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti(8),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon Pioneer Overseas Corporationin ja Dow AgroSciences Europe Ltd:n vuonna 2001 Ranskan toimivaltaiselle viranomaiselle neuvoston direktiivin 90/220/ETY(9) mukaisesti antaman ilmoituksen (viite: C/ES/01/01) muuntogeenisen maissin 1507 markkinoille saattamisesta; ottaa huomioon, että ilmoitusta päivitettiin vuonna 2003 direktiivin 2001/18/EY mukaisesti;

B.  toteaa, että muuntogeeninen maissi 1507 ilmentää Cry1Ab-proteiinia, joka on (Bacillus thuringiensis Kurstaki -alalajista saatava) Bt-proteiini ja antaa suojan maissikoisaa (Ostrinia nubilalis) ja joitakin muita perhostuholaisia, kuten Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon ja Diatraea grandiosella, vastaan, ja PAT-proteiinia, jonka ansiosta maissi kestää rikkakasvien torjunta-aineena käytettävää glufosinaattiammoniumia;

C.  ottaa huomioon, että glufosinaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi ja sen tähden se kuuluu asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädettyjen poissulkemisperusteiden soveltamisalaan; ottaa huomioon, että jos aine on jo hyväksytty, poissulkemisperusteita sovelletaan, kun hyväksyntä on uusittava; ottaa huomioon, että glufosinaatin hyväksynnän voimassaolo päättyy vuonna 2017; toteaa, että glufosinaatin käytön tulisi siis periaatteessa loppua vuonna 2017;

D.  toteaa, että direktiivin 2001/18/EY 26 c artiklan 2 kohdan nojalla muuntogeenisen maissin 1507 viljeleminen on kiellettyä seuraavilla alueilla: Vallonia (Belgia), Bulgaria, Tanska, Saksa (tutkimustarkoituksia lukuun ottamatta), Kreikka, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Slovenia, Pohjois-Irlanti (Yhdistynyt kuningaskunta), Skotlanti (Yhdistynyt kuningaskunta), Wales (Yhdistynyt kuningaskunta);

E.  ottaa huomioon, että EFSAn mukaan näyttö osoittaa, että noin 95–99 prosenttia siitepölystä laskeutuu noin 50 metrin säteelle pölytyslähteestä, joskin vaakasuorat tuulet tai tuulenpuuskat saattavat pölytysaikaan nostaa siitepölyä korkealle ilmakehään ja levittää sitä huomattavan kauas, jopa kilometrien päähän;

F.  ottaa huomioon, että EFSA:n GMO-tiedelautakunta pitää huolestuttavana mahdollisuutena sitä, että perhostuholaisten vastustuskyky Cry1F-proteiinia vastaan kasvaa maissi 1507:n viljelyn yhteydessä, sillä vastustuskyvyn kasvaminen voi johtaa tuholaistorjunnan käytäntöjen muuttumiseen ja vaikuttaa sitä kautta kielteisesti ympäristöön;

G.  toteaa, että Espanjassa on havaittu vuodesta 2009 lähtien teosinttia, joka on viljellyn maissin esimuoto; toteaa, että teosinttipopulaatiot saattavat saada siirtogeenistä DNA:ta muuntogeenisestä maissista MON810, jota viljellään Espanjassa eräillä niistä alueista, joilla teosintti on levinnyt laajalle; toteaa, että geenivirta saattaa päätyä teosinttiin, jolloin se alkaa tuottaa Bt-toksiinia, ja maissin ja teosintin hybrideistä voi tulla elinvoimaisempia kuin kotoperäisistä teosinteista; toteaa, että tällaisesta skenaariosta aiheutuu suuria riskejä maanviljelijöille ja ympäristölle;

H.  ottaa huomioon, että Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle teosintin esiintymisestä Espanjan maissipelloilla ja sen hyvin rajallisesta esiintymisestä muuntogeenisen maissin pelloilla; toteaa saatavilla olevien tietojen lisäksi osoittavan, että teosinttia on havaittu myös Ranskassa;

I.  ottaa huomioon, että komissio pyysi 13. heinäkuuta 2016 EFSAa arvioimaan syyskuun 2016 loppuun mennessä tieteellisten julkaisujen tai muiden asiaa koskevien tietojen perusteella, onko ilmennyt uutta näyttöä, joka muuttaisi EFSAn tieteellisissä lausunnoissa esitettyjä päätelmiä ja suosituksia muuntogeenisten maissien MON810, Bt11, 1507 ja GA21 viljelemisestä;

J.  toteaa, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskevan ehdotuksen 24 kohdassa esitetään, että EFSA pitää paikallisen kuolleisuuden kahta tasoa (0,5 prosenttia ja 1 prosentti) ”hyväksyttävissä olevina”; toteaa kuitenkin, että 28. toukokuuta 2015 antamissaan riskinhallintasuositusten päivittämistä (raja-arvot, jotka koskevat suojelualueilla esiintyvien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle) koskevissa tieteellisissä lausunnoissa EFSA muistuttaa selkeästi, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakunnan lausunnoissaan kuvaama tietty suojelun taso on tarkoitettu vain esimerkiksi ja että kaikki sovelletut kynnysarvot ovat vääjäämättä sattumanvaraisia ja niitä olisi tarkistettava unionissa asetettujen suojelutavoitteiden mukaisesti;

K.  toteaa, että komissio on valinnut täytäntöönpanopäätöstä koskevassa ehdotuksessaan paikallisen kuolleisuuden tasoksi alle 0,5 prosenttia ja että liitteessä edellytetään 1507‑maissipellon ja direktiivin 2004/35/EY 2 artiklan 3 kohdan mukaisen suojellun elinympäristön väliseksi suojaetäisyydeksi vähintään 20 metriä, vaikka EFSA itse asiassa ilmoittaa selvästi, että suojellun elinympäristön ja lähimmän 1507-maissipellon välinen 30 metrin suojaetäisyys, joka on enemmän kuin komission ehdottama suojaetäisyys, todennäköisesti laskisi jopa erittäin herkkien muiden kuin kohdeperhosten toukkien paikallisen kuolleisuuden alle 0,5 prosentin;

L.  ottaa huomioon, että EFSA toteaa 28. toukokuuta 2015 antamassaan riskinhallintasuositusten päivittämistä (raja-arvot, jotka koskevat suojelualueilla elävien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista) koskevassa tieteellisessä lausunnossa, että saatavilla olevat tiedot eivät riitä suhteuttamaan Bt‑pohjaista toukkien kuolleisuutta kokonaiskuolleisuuteen;

1.  katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanopäätökseksi ylittää direktiivissä 2001/18/EY säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että EFSAn tekemä viljelyä koskeva riskien arviointi on epätäydellinen ja että komission antamat riskinhallintasuositukset ovat riittämättömiä;

3.  katsoo, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskeva ehdotus ei ole unionin lainsäädännön mukainen, koska se ei vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY olevaa tavoitetta, jonka mukaan ennaltavarautumisen periaatteen mukaisesti lähennetään jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä, kun geneettisesti muunnettuja organismeja levitetään ympäristöön tarkoituksellisesti muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille yhteisössä ja kun geneettisesti muunnettuja organismeja saatetaan markkinoille yhteisössä tuotteina tai tuotteissa;

4.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2)EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta); Scientific Opinion updating the evaluation of the environmental risk assessment and risk management recommendations on insect-resistant genetically modified maize 1507 for cultivation. EFSA Journal 2011; 9(11):2429 [s. 73 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(3)EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations on the genetically modified insect-resistant maize 1507 for cultivation. EFSA Journal 2012; 10(11):2934 [s. 36 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4)EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect-resistant maize MON 810. EFSA Journal (2012); 10(12):3017 [s. 98 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5)EFSA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect-resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [s. 32 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6)ESFA GMO Panel (muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta); Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [s. 31 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(8)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0036.
(9)Neuvoston direktiivi 90/220/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö