Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2920(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1085/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1085/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0387

Usvojeni tekstovi
PDF 265kWORD 52k
Četvrtak, 6. listopada 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Stavljanja na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza 1507
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2016. o nacrtu odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza linije 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) za uzgoj (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Komisije o stavljanju na tržište sjemena genetski modificiranog kukuruza linije 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) za uzgoj (D046172/00),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2001/18/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ(1), a posebno njezin članak 18. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir Znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), posljednji put ažurirano 24. veljače 2012., kojim se ažuriraju ocjena procjene rizika za okoliš i preporuke za upravljanje rizikom za genetski modificirani kukuruz linije 1507 za uzgoj(2),

–  uzimajući u obzir Znanstveno mišljenje EFSA-e od 18. listopada 2012. kojim se ažuriraju zaključci o ocjeni procjene rizika za okoliš i preporuke za upravljanje rizikom za genetski modificirani kukuruz linije 1507 za uzgoj(3),

–  uzimajući u obzir Znanstveno mišljenje EFSA-e od 6. prosinca 2012. kojim se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom rezistentnim na kukce MON 810(4),

–  uzimajući u obzir Znanstveno mišljenje EFSA-e od 6. prosinca 2012. kojim se dopunjuju zaključci procjene rizika na okoliš i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza rezistentnog na kukce Bt11 i MON 810.(5),

–  uzimajući u obzir Znanstveno mišljenje EFSA-e od 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima peludi kukuruza Bt(6),

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2014. o Prijedlogu odluke Vijeća o stavljanju na tržište, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kukuruza za uzgoj (Zea mays L. linije 1507), genetski modificiranog kako bi bio otporan na određene leptire nametnike(8),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da su 2001. društva Pioneer Overseas Corporation i Dow AgroSciences Europe Ltd nadležnom tijelu u Španjolskoj podnijela prijavu (referenca C/ES/01/01) o stavljanju genetski modificiranog kukuruza linije 1507 na tržište u skladu s Direktivom Vijeća 90/220/EEZ(9); budući da je ažurirana prijava podnesena 2003. u skladu s Direktivom 2001/18/EZ;

B.  budući da genetski modificirani kukuruz koji sadržava promjenu 1507 eksprimira protein Cry1F, a to je protein Bt (koji dolazi od Bacillus thuringiensis podvrsta Kurstaki) koji daje otpornost na kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i još neke leptire nametnike kao što su kukuruzna sovica (Sesamia spp.), jesenska sovica (Spodoptera frugiperda), sovica pozemljuša (Agrotis ipsilon) i jugozapadni kukuruzni moljac (Diatraea grandiosella), te protein Pat koji daje toleranciju na amonijev glufosinat;

C.  budući da se glufosinat klasificira kao tvar koja je toksična za reproduktivno zdravlje i stoga podliježe kriterijima za isključivanje navedene u Uredbi (EZ) br. 1107/2009; budući da se kriteriji za isključivanje primjenjuju na tvari koje su već odobrene kada odobrenje treba obnoviti; budući da odobrenje za glufosinat istječe 2017.; budući da bi se stoga uporaba glufosinata u načelu trebala okončati 2017.;

D.  budući da je u skladu s člankom 26.c stavkom 2. Direktive 2001/18/EZ uzgoj genetski modificiranog kukuruza Bt11 zabranjen na sljedećim teritorijima: Valonija (Belgija); Bugarska; Danska; Njemačka (osim u istraživačke svrhe); Grčka; Francuska; Hrvatska; Italija; Cipar; Latvija; Litva; Luksemburg; Mađarska; Malta; Nizozemska; Austrija; Poljska; Slovenija; Sjeverna Irska (Ujedinjena Kraljevina); Škotska (Ujedinjena Kraljevina); i Wales (Ujedinjena Kraljevina);

E.  budući da, prema podacima EFSA-e, dokazi upućuju na to da se oko 95 do 99 % otpuštene peludi taloži oko 50 metara od izvora peludi, iako je vertikalni vjetrovi ili naleti vjetra tijekom otpuštanja peludi mogu podići visoko u zrak i raspršiti na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara;

F.  budući da je Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme kod ciljanih leptira nametnika utvrdilo mogući razvoj otpornosti na protein Cry1F kao problem povezan s uzgojem kukuruza linije 1507 jer razvoj otpornosti može dovesti do izmjene praksi suzbijanja nametnika, što može uzrokovati negativne posljedice za zaštitu okoliša;

G.  budući da je teozinta, predak uzgojenog kukuruza, prisutan u Španjolskoj od 2009.; budući da populacije teozinte mogu postati primatelji transgenskog DNK koji potječe od genetski modificiranog kukuruza MON 810, koji se uzgaja u Španjolskoj u nekim regijama u kojima se teozinta neobuzdano širi; budući da genski tok može prijeći na teozintu, koji će zbog toga proizvesti toksin Bt, te omogućiti veću sposobnost opstanka hibridima kukuruza i teozinti u odnosu na autohtone biljke teozinte; budući da se radi o scenariju koji sa sobom nosi veliki rizik za poljoprivrednike i okoliš;

H.  budući da su španjolska nadležna tijela obavijestila Komisiju o prisutnosti teozinte na španjolskim poljima kukuruza, uključujući vrlo ograničenu prisutnost na poljima genetski modificiranog kukuruza; budući da dostupni podaci ukazuju na to da je teozinta pronađena i u Francuskoj;

I.  budući da je Komisija 13. srpnja 2016. od EFSA-e zatražila da do kraja rujna 2016. na temelju postojeće znanstvene literature ili drugih relevantnih informacija procijeni ima li novi dokaza zbog kojih bi se mijenjali zaključci i preporuke iz znanstvenih mišljenja EFSA-e o uzgoju genetski modificiranog kukuruza MON810, Bt11, 1507 i GA21;

J.  budući da Komisija u točki 24. svog nacrta provedbene odluke u pogledu lokalne smrtnosti tvrdi da je EFSA razmatrala dvije razine „prihvatljive” lokalne smrtnosti (0,5 % i 1 %); budući da EFSA u svojem znanstvenom mišljenju od 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira peludi kukuruza Bt, koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima, zapravo jasno naglašava da se „svaka specifična razina zaštite koju je Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme iskoristilo za ilustraciju treba shvatiti isključivo kao primjer” i da se „svaki prag koji se primjenjuje mora nužno smatrati proizvoljnim i treba podlijegati izmjenama u skladu s ciljevima zaštite koji vrijede u Uniji”;

K.  budući da se Komisija u svojem nacrtu provedbene odluke odlučila za razinu lokalne smrtnosti nižu od 0,5 % i da u prilogu tom nacrtu ostavlja mogućnost određivanja proizvoljnih udaljenosti izolacije od barem 20 metara između polja kukuruza linije 1507 i zaštićenog staništa, kako je definirano u članku 2. stavku 3. Direktive 2004/35/EZ, unatoč činjenici da je EFSA jasno utvrdila da je od najbližeg usjeva kukuruza linije 1507 potrebno odrediti udaljenost izolacije u krugu od 30 metara oko zaštićenog staništa kako bi se lokalna smrtnost, pa čak i smrtnost vrlo osjetljivih ličinki neciljanih leptira, smanjila na razinu od 0,5 % ili ispod te vrijednosti, što je udaljenost veća od one koju je predložila Komisija;

L.  budući da je EFSA u svojem znanstvenom izvješću usvojenom 28. svibnja 2015. kojim se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima izjavila da „trenutačno nema dovoljno dostupnih podataka kako bi se omogućilo da se smrtnost ličinki povezana s Bt-om stavi u kontekst cjelokupne smrtnosti”;

1.  smatra da ovaj nacrt odluke Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Direktivom 2001/18/EZ;

2.  smatra da procjena rizika uzgoja koju je provela EFSA nije cjelovita te da preporuke za upravljanje rizikom koje je iznijela Komisija nisu adekvatne;

3.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer je nespojiv s ciljem Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, a on je, u skladu s načelom predostrožnosti, približavanje zakona i drugih propisa država članica o zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša kada se u okoliš namjerno uvode genetski modificirani organizmi u svrhe koje ne obuhvaćaju stavljanje na tržište unutar Zajednice ili kada se stavljaju na tržište unutar Zajednice genetski modificirani proizvodi kao proizvodi ili sastavni dijelovi proizvoda;

4.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt odluke;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 106, 17.4.2001., str. 1.
(2) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje kojim se ažuriraju ocjena procjene rizika za okoliš i preporuke za upravljanje rizikom za genetski modificirani kukuruz linije 1507 za uzgoj. EFSA Journal 2011; 9(11):2429. [str. 73.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje kojim se dopunjuju zaključci o ocjeni procjene rizika za okoliš i preporuke za upravljanje rizikom za genetski modificirani kukuruz linije 1507 za uzgoj. EFSA Journal 2012; 10(11):2934. [str. 36.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje kojim se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom rezistentnim na kukce MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [str. 98.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); znanstveno mišljenje kojim se dopunjuju zaključci procjene rizika na okoliš i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s uzgojem genetski modificiranog kukuruza rezistentnog na kukce Bt11 i MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016. [str. 32.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); Znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju preporuke za upravljanje rizikom kako bi se ograničila izloženost neciljanih leptira koje je potrebno očuvati u zaštićenim staništima peludi kukuruza Bt. EFSA Journal 2015;13(7):4127. [str. 31.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
(8) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0036.
(9) Direktiva Vijeća 90/220/EEZ od 23. travnja 1990. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (SL L 117, 8.5.1990., str. 15.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti