Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2920(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1085/2016

Teksty złożone :

B8-1085/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2016 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0387

Teksty przyjęte
PDF 341kWORD 52k
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg
Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG(1), w szczególności jej art. 18 ust. 1,

–  uwzględniając opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w wersji zmienionej ostatnio w dniu 24 lutego 2012 r., która zawiera aktualną ewaluację oceny ryzyka środowiskowego oraz zaleceń w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczących odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 przeznaczonej do uprawy(2),

–  uwzględniając opinię naukową EFSA z dnia 18 października 2012 r., która uzupełnia wnioski wypływające z oceny ryzyka środowiskowego oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 przeznaczonej do uprawy(3),

–  uwzględniając opinię naukową EFSA z dnia 6 grudnia 2012 r., która aktualizuje wnioski wypływające z oceny ryzyka oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810(4),

–  uwzględniając opinię naukową EFSA z dnia 6 grudnia 2012 r., która uzupełnia wnioski wypływające z oceny ryzyka środowiskowego oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące uprawy odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 i MON 810(5),

–  uwzględniając opinię naukową EFSA z dnia 28 maja 2015 r., w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, na pyłki kukurydzy Bt(6),

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera(8),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w 2011 r., zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG(9), przedsiębiorstwa Pioneer Overseas Corporation i Dow AgroSciences Europe Ltd wniosły do właściwego organu hiszpańskiego zawiadomienie (ref.: C/ES/01/01) o wprowadzeniu do obrotu kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie 1507; mając na uwadze, że zaktualizowane zawiadomienie wniesiono w 2003 r., zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE;

B.  mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 wykazuje ekspresję białka Cry1F, które jest białkiem Bt (od: Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), nadającego odporność na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis) i niektóre inne szkodniki z rzędu Lepidoptera, takie jak Sesamia spp., sówka (Spodoptera frugiperda), rolnica gwoździarka (Agrotis ipsilon) i Diatraea grandiosella, a także białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowy;

C.  mając na uwadze, że glufosynat zaliczono do substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w związku z czym podlega on kryteriom wyłączenia określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009; mając na uwadze, że w odniesieniu do już zatwierdzonych substancji kryteria te stosuje się w razie konieczności odnowienia zezwolenia; mając na uwadze, że zezwolenie dla glufosynatu traci ważność w 2017 r.; mając na uwadze, że w związku z tym od 2017 r. glufosynat zasadniczo nie powinien być stosowany;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26c ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE uprawa kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie 1507 jest zabroniona na następujących obszarach: Walonia (Belgia); Bułgaria; Dania; Niemcy (z wyjątkiem do celów badawczych); Grecja; Francja; Chorwacja; Włochy; Cypr; Łotwa; Litwa; Luksemburg; Węgry; Malta; Holandia; Austria; Polska; Słowenia; Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo); Szkocja (Zjednoczone Królestwo); Walia (Zjednoczone Królestwo);

E.  mając na uwadze, że zdaniem EFSA dowody wskazują na to, iż 95–99% uwalnianych pyłków opada ok. 50 m od ich źródła, choć pionowe ruchy wiatru lub podmuchy wiatru podczas uwalniania pyłków mogą je wznieść wysoko do atmosfery i przenieść na duże odległości dochodzące do kilku kilometrów;

F.  mając na uwadze, że panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie określił ewentualny rozwój odporności szkodników z rzędu Lepidoptera będących przedmiotem zwalczania na białko Cry1F jako problem związany z uprawą kukurydzy 1507, gdyż rozwój odporności może prowadzić do zmiany praktyk zwalczania szkodników, a te z kolei mogą mieć negatywne skutki dla środowiska;

G.  mając na uwadze, że Teosinte, pierwotna forma kukurydzy jako rośliny uprawnej, występuje w Hiszpanii od 2009 r.; mając na uwadze, że uprawy Teosinte mogłyby stać się odbiorcami transgenicznego DNA pochodzącego ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810, którą uprawia się w niektórych regionach Hiszpanii, gdzie odmiana Teosinte jest szeroko rozpowszechniona; mając na uwadze, że przepływ genów może przejść na Teosinte, prowadząc do produkcji toksyny Bt, jak i do tego, że hybrydowe odmiany kukurydzy oraz Teosinte staną się odporniejsze w porównaniu z rodzimymi odmianami Teosinte; mając na uwadze, że scenariusz ten przewiduje poważne zagrożenia dla rolników i środowiska;

H.  mając na uwadze, że właściwe organy w Hiszpanii poinformowały Komisję o obecności Teosinte na hiszpańskich polach kukurydzy, a także o nader ograniczonym występowaniu na polach kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie; mając na uwadze, że z dostępnych informacji wynika również, iż Teosinte zidentyfikowano także we Francji;

I.  mając na uwadze, że w dniu 13 lipca 2016 r. Komisja zwróciła się do EFSA o ocenę – do końca września 2016 r. – czy w dostępnej literaturze naukowej lub innych stosownych informacjach pojawiają się nowe dowody mogące prowadzić do zmiany wniosków i zaleceń zawartych w opiniach naukowych EFSA poświęconych uprawie kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie MON 810, Bt11, 1507 i GA21;

J.  mając na uwadze, że w pkt 24 projektu decyzji wykonawczej Komisja twierdzi, iż EFSA rozważał dwa poziomy „akceptowalnej” śmiertelności lokalnej (0,5 i 1%); mając jednak na uwadze, że w swojej opinii naukowej z dnia 28 maja 2015 r., w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, na pyłki kukurydzy Bt, EFSA właściwie jednoznacznie podkreśla, że „każdy konkretny poziom ochrony podany przez panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie celem ilustracji ma jedynie charakter przykładowy” oraz że „siłą rzeczy każdy zastosowany próg musi mieć charakter arbitralny i należy go objąć możliwością zmiany zgodnie z obowiązującymi w UE celami w zakresie ochrony”;

K.  mając na uwadze, że w projekcie decyzji wykonawczej Komisja zdecydowała się na wybór poziomu lokalnej śmiertelności poniżej 0,5% i w załączniku doń przewiduje arbitralne wartości w odniesieniu do zachowania odpowiedniej odległości, mianowicie co najmniej 20 m między polem kukurydzy 1507 a siedliskiem chronionym, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/35/WE, mimo że EFSA uznaje za potwierdzony fakt, iż odizolowanie chronionego siedliska od najbliższej uprawy kukurydzy 1507 pasem o szerokości 30 m prawdopodobnie zmniejszyłoby lokalną śmiertelność, nawet w przypadku wysoce wrażliwych larw z rzędu Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, do poziomu 0,5% lub poniżej tego poziomu, przy czym odległość ta jest większa niż odległość proponowana przez Komisję;

L.  mając na uwadze, że w swojej opinii naukowej z dnia 28 maja 2015 r., w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, EFSA stwierdził, iż „obecnie nie ma wystarczających danych pozwalających na analizę śmiertelności larw związanej z Bt w kontekście ogólnej śmiertelności”;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w dyrektywie 2001/18/WE;

2.  uważa, że ocena ryzyka dotycząca uprawy, przeprowadzona przez EFSA, jest niekompletna, a zaproponowane przez Komisję zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem – nieodpowiednie;

3.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji nie jest spójny z prawem Unii, gdyż nie jest on zgodny z celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE, który zgodnie z zasadą ostrożności polega na zbliżeniu przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz na ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska w przypadku zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla celów innych niż wprowadzanie ich do obrotu we Wspólnocie lub w przypadku wprowadzania do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie jako produktów lub w produktach we Wspólnocie;

4.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.
(2) Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; opinia naukowa zawierająca aktualną ewaluację oceny ryzyka środowiskowego oraz zaleceń w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczących odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 przeznaczonej do uprawy. Dziennik EFSA 2011; 9(11):2429 [73 ss.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; opinia naukowa uzupełniająca wnioski wypływające z oceny ryzyka środowiskowego oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 przeznaczonej do uprawy. Dziennik EFSA 2012; 10(11):2934 [36 ss.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; opinia naukowa, która aktualizuje wnioski wypływające z oceny ryzyka oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810. Dziennik EFSA 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; opinia naukowa, która uzupełnia wnioski wypływające z oceny ryzyka środowiskowego oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące uprawy odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 i MON 810. Dziennik EFSA 2012; 10(12):3016 [36 ss.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie. Opinia naukowa, w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, na pyłki kukurydzy Bt. Dziennik EFSA 2015;13(7):4127. [31 ss.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(8) Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0036.
(9) Dyrektywa Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska naturalnego organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 15).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności