Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2920(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1085/2016

Predkladané texty :

B8-1085/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0387

Prijaté texty
PDF 272kWORD 47k
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
Uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na trh na účely pestovania (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na trh na účely pestovania (D046172/00),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS(1), a najmä na jej článok 18 ods. 1,

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 24. februára 2012, ktorým sa aktualizuje posudzovanie environmentálneho rizika a odporúčaní na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice 1507 rezistentnej proti hmyzu(2),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko z 18. októbra 2012, ktorým sa dopĺňa posudzovanie environmentálneho rizika a odporúčaní na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice 1507 rezistentnej proti hmyzu(3),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko úradu EFSA zo 6. decembra 2012, ktorým sa aktualizujú závery hodnotenia rizika a odporúčaní na riadenie ohľadom geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej proti hmyzu(4),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko úradu EFSA zo 6. decembra 2012, ktorým sa dopĺňajú závery posudzovania environmentálneho rizika a odporúčaní na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu Bt11 a MON 810(5),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko úradu EFSA z 28. mája 2015, ktorým aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt(6),

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera(8),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2001 spoločnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Europe Ltd predložili oznámenie (odkaz C/ES/01/01) o umiestňovaní na trh geneticky modifikovanej kukurice 1507 príslušnému orgánu Španielska podľa smernice Rady 90/220/EHS(9); keďže aktualizované oznámenie bolo predložené v roku 2003 podľa smernice 2001/18/ES;

B.  keďže geneticky modifikovaná kukurica siata 1507 obsahuje proteín Cry1F, ktorý je proteínom Bt (odvodeným z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) a zaručuje rezistenciu voči európskej forme vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a niektorým ďalším škodcom z radu Lepidoptera, napr. Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, siatica ypsilonová (Agrotis ipsilon) a Diatraea grandiosella, a proteín Pat, ktorý jej zaručuje toleranciu voči herbicídu glufozinát-amónium;

C.  keďže glufozinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú podmienky vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009; keďže pre látky, ktoré už boli povolené, platia podmienky vylúčenia v prípade, keď treba toto povolenie predĺžiť; keďže platnosť povolenia glufozinátu sa skončí v roku 2017; keďže používanie glufozinátu by sa preto v zásade malo skončiť v roku 2017;

D.  keďže podľa článku 26c ods. 2 smernice 2001/18/ES sa pestovanie geneticky modifikovanej kukurice 1507 zakazuje na týchto územiach: Valónsko (Belgicko); Bulharsko; Dánsko; Nemecko (okrem pestovania na výskumné účely); Grécko; Francúzsko; Chorvátsko; Taliansko; Cyprus; Lotyšsko; Litva; Luxembursko; Maďarsko; Malta; Holandsko; Rakúsko; Poľsko; Slovinsko; Severné Írsko (Spojené kráľovstvo); Škótsko (Spojené kráľovstvo); a Wales (Spojené kráľovstvo);

E.  keďže podľa úradu EFSA dôkazy naznačujú, že približne 95 – 99 % uvoľneného peľu sa ukladá asi do 50 metrov od jeho zdroja, hoci vertikálny pohyb vetra alebo nárazy vetra môžu peľ počas jeho uvoľňovania dostať vysoko do atmosféry a prenášať ho na značnú vzdialenosť až do niekoľkých kilometrov;

F.  keďže vedecká skupina pre GMO označila možný vznik rezistencie proteínu Cry1F u cieľových škodcov z radu Lepidoptera ako problém pri pestovaní kukurice 1507, pretože vznik rezistencie môže viesť k zmene postupov v boji proti škodcom, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie;

G.  keďže teosintes, predchodkyňa kultúrnej kukurice, rastie v Španielsku od roku 2009; keďže porasty teosinte by sa mohli stať príjemcami transgénnej DNA pochádzajúcej z geneticky modifikovanej kukurice MON 810, ktorá sa pestuje v Španielsku v niektorých regiónoch, kde je teosinte hojne rozšírená; keďže génové toky by sa mohli preniesť na teosinte, čo by spôsobilo, že tento druh by začal produkovať Bt-toxín, a udeliť hybridom kukurice a teosinte vyššiu odolnosť v porovnaní s pôvodnými rastlinami teosinte; keďže tento scenár predstavuje významné riziká pre poľnohospodárov a životné prostredie;

H.  keďže príslušné španielske orgány informovali Komisiu o prítomnosti teosinte na španielskych kukuričných poliach vrátane veľmi obmedzenej prítomnosti na poliach s geneticky modifikovanou kukuricou; keďže z dostupných informácií vyplýva, že prítomnosť teosinte bola zistená aj vo Francúzsku;

I.  keďže Komisia 13. júla 2016 požiadala úrad EFSA, aby do konca septembra 2016 vyhodnotil, či sa už na základe existujúcej vedeckej literatúry a akýchkoľvek ďalších relevantných informácií objavili nové dôkazy, ktoré by zmenili závery a odporúčania vedeckých stanovísk úradu EFSA na pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810, Bt11, 1507 a GA21;

J.  keďže Komisia v bode 24 svojho návrhu vykonávacieho rozhodnutia tvrdí, že úrad EFSA zvážil dve úrovne „prijateľnej“ miestnej úmrtnosti (0,5 % a 1 %), keďže však úrad EFSA vo svojom vedeckom stanovisku z 28. mája 2015, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt, v skutočnosti jasne zdôrazňuje, že „akákoľvek konkrétna úroveň ochrany, ktorú vedecká skupina úradu EFSA pre GMO používa na ilustráciu, je myslená iba ako príklad“ a že „akákoľvek uplatňovaná prahová hodnota musí byť nevyhnutne ľubovoľná a mala by podliehať zmene podľa platných cieľov ochrany v rámci EÚ“;

K.  keďže Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho rozhodnutia stanovila úroveň miestnej úmrtnosti pod 0,5 % a v prílohe k tomuto rozhodnutiu stanovuje svojvoľné izolačné vzdialenosti najmenej 20 metrov medzi poľom s kukuricou 1507 a chráneným biotopom v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2004/35/ES, napriek tomu, že úrad EFSA jasne uvádza, ako sa potvrdilo, že stanovenie izolačnej vzdialenosti na úrovni 30 metrov okolo chráneného biotopu od najbližšieho porastu kukurice 1507, čo je väčšia vzdialenosť, akú navrhla Komisia, by zrejme znížilo miestnu úmrtnosť aj mimoriadne citlivých, necieľových motýlích lariev na úroveň pod 0,5 %;

L.  keďže úrad EFSA vo svojom vedeckom stanovisku z 28. mája 2015, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch, uviedol, že „v súčasnosti neexistujú dostatočné údaje, ktoré by umožnili posúdiť úmrtnosť lariev v súvislosti s Bt s celkovou úrovňou úmrtnosti.“

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v smernici 2001/18/ES;

2.  domnieva sa, že posúdenie rizík pestovania, ktoré vykonal úrad EFSA, je neúplné a že odporúčania pre riadenie rizika navrhované Komisiou sú nedostatočné;

3.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES, ktorá je v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti s cieľom aproximovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov a chrániť ľudské zdravie a životné prostredie v prípade zámerného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia na akékoľvek iné účely, ako umiestnenie na trh v rámci Spoločenstva, alebo uvádzanie geneticky modifikovaných organizmov na trh ako výrobkov alebo vo výrobkoch v rámci Spoločenstva;

4.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko, ktorým sa aktualizuje posudzovanie environmentálneho rizika a odporúčaní na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice 1507 rezistentnej proti hmyzu. Vestník EFSA 2011; 9(11):2429 [73 s.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko, ktorým sa dopĺňa posudzovanie environmentálneho rizika a odporúčaní na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice 1507 rezistentnej proti hmyzu. Vestník EFSA 2012; 10(11):2934 [36 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko, ktorým sa aktualizujú závery hodnotenia rizika a odporúčania na riadenie rizika ohľadom geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej proti hmyzu. Vestník EFSA 2012; 10(12):3017 [98 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko, ktorým sa dopĺňajú závery posudzovania environmentálneho rizika a odporúčania na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu Bt11 a MON 810. Vestník EFSA 2012; 10(12):3016 [32 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Vedecká komisia pre geneticky modifikované organizmy (GMO) pri EFSA. Vedecké stanovisko, ktorým aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt. Vestník EFSA 2015; 13(7):4127 [31 s.], doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2014)0036.
(9) Smernica Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia