Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2920(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1085/2016

Ingivna texter :

B8-1085/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0387

Antagna texter
PDF 259kWORD 45k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (DAS‑Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(1), särskilt artikel 18.1,

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) som senast uppdaterades den 24 februari 2012 med en uppdatering av utvärderingen av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för insektsresistent genetiskt modifierad majs 1507 för odlingsändamål(2),

–  med beaktande av Efsas vetenskapliga yttrande av den 18 oktober 2012 med en komplettering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för insektsresistent genetiskt modifierad majs 1507 för odlingsändamål(3),

–  med beaktande av Efsas vetenskapliga yttrande av den 6 december 2012 med en uppdatering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för insektsresistent genetiskt modifierad majs MON 810(4),

–  med beaktande av Efsas vetenskapliga yttrande av den 6 december 2012 med en komplettering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för odling av insektsresistent genetiskt modifierad majs Bt11 och MON 810(5),

–  med beaktande av Efsas vetenskapliga yttrande av den 28 maj 2015 med en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt‑majspollen(6),

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(7),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare(8),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Anmälan (referens C/ES/01/01) om utsättande på marknaden av genetiskt modifierad majs 1507 lämnades in 2001 av Pioneer Overseas Corporation and Dow AgroSciences Europe Ltd till den behöriga myndigheten i Spanien enligt rådets direktiv 90/220/EEG(9). En uppdaterad anmälan lämnades in 2003 enligt direktiv 2001/18/EG.

B.  Det genetiskt modifierade event majs 1507 uttrycker Cry1F-protein, som är ett Bt‑protein (utvunnet från Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) som ger skydd mot den europeiska majsmotten (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadegörande fjärilsarter såsom Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsolon samt Diatraea grandiosella, och PAT-protein, som ger tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium.

C.  Glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av uteslutningskriterierna i förordning (EG) nr 1107/2009. För ämnen som redan har godkänts gäller uteslutningskriteriet när godkännandet ska förnyas. Godkännandet för glufosinat löper ut 2017. Användningen av glufosinat bör därför i princip upphöra 2017.

D.  I enlighet med artikel 26c.2 i direktiv 2001/18/EG är odling av den genetiskt modifierade majsen 1507 förbjuden i följande områden: Vallonien (Belgien), Bulgarien, Danmark, Tyskland (utom för forskningsändamål), Grekland, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Slovenien, Nordirland (Förenade kungariket), Skottland (Förenade kungariket) och Wales (Förenade kungariket).

E.  Enligt Efsa tyder de belägg som finns på att cirka 95–99 procent av det frigjorda pollenet deponeras inom cirka 50 meter från pollenkällan. Under pollenspridningen kan emellertid vertikala vindrörelser eller vindstötar lyfta pollenet högt upp i atmosfären och sprida det över långa avstånd på upp till flera kilometer.

F.  Den eventuella utvecklingen av resistens mot Cry1F-protein i skadegörande fjärilsarter fastställs av Efsas GMO-panel som ett problem för odlingen av majsen 1507 eftersom utvecklingen av resistens kan leda till förändrade rutiner för skadedjursbekämpning och orsaka negativa miljöeffekter.

G.  Teosinter, föregångare till odlad majs, har funnits i Spanien sedan 2009. Teosintpopulationer kan bli mottagare av transgent DNA som härstammar från genetiskt modifierad MON 810-majs, som odlas i vissa regioner i Spanien där teosinter har stor spridning. Genströmmen kan passera över till teosinter, varvid de börjar tillverka Bt-toxin, och hybrider av majs och teosint kan bli livskraftigare än inhemska teosinter. Detta scenario innebär stora risker för jordbrukare och miljön.

H.  Behöriga spanska myndigheter har underrättat kommissionen om förekomsten av teosinter på spanska majsfält, inbegripet mycket begränsad förekomst på fält med genetiskt modifierad majs. Tillgängliga uppgifter tyder också på att teosinter dessutom identifierats i Frankrike.

I.  Den 13 juli 2016 begärde kommissionen att Efsa före utgången av september 2016 skulle utvärdera huruvida det på grundval av befintlig vetenskaplig litteratur eller annan relevant information framkommer nya bevis som skulle ändra slutsatserna och rekommendationerna i Efsas vetenskapliga yttranden om odling av de genetiskt modifierade majserna MON 810, Bt11, 1507 och GA21.

J.  I punkt 24 i utkastet till kommissionens genomförandebeslut påstår kommissionen att Efsa övervägde två nivåer av ”acceptabel” lokal dödlighet (0,5 % och 1 %), men i sitt vetenskapliga yttrande av den 28 maj 2015 om en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt‑majspollen, är Efsa faktiskt tydlig med att varje specifik skyddsnivå som här används för att illustrera Efsas GMO-panel endast är avsedd som exempel och att varje tröskelvärde som tillämpas nödvändigtvis måste vara slumpmässigt och att det bör ändras i enlighet med de skyddsmål som gäller inom EU.

K.  I sitt utkast till genomförandebeslut valde kommissionen en lokal dödlighet på under 0,5 % och i bilagan till detta fastställdes ett godtyckligt isoleringsavstånd på minst 20 meter mellan ett fält med majsen 1507 och en skyddad livsmiljö i enlighet med definitionen i artikel 2.3 i direktiv 2004/35/EG, trots att Efsa tydligt fastställer och bekräftar att ett isoleringsavstånd på 30 meter runt en skyddad livsmiljö från närmsta odling av majsen 1507 förväntas behövas för att minska den lokala dödligheten, även av mycket känsliga fjärilslarver som inte är målarter, till en nivå på eller under 0,5 % som är längre än det avstånd som föreslås av kommissionen.

L.  I sitt vetenskapliga yttrande av den 28 maj 2015 med en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i de skyddade livsmiljöerna angav Efsa att det för närvarande inte finns tillräckligt med uppgifter för att kunna jämföra Bt‑relaterad dödlighet av larver med den allmänna dödligheten.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i direktiv 2001/18/EG.

2.  Europaparlamentet anser att den miljöriskbedömning som genomfördes av Efsa är ofullständig och att de riskhanteringsrekommendationer som kommissionen föreslår är otillräckliga.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med målet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, nämligen att, i enlighet med försiktighetsprincipen, närma medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra och att skydda människors hälsa och miljön när genetiskt modifierade organismer avsiktligt sätts ut i miljön för varje annat ändamål än att släppa ut dem på marknaden i gemenskapen eller att släppa ut på marknaden i gemenskapen produkter som är eller innehåller genetiskt modifierade organismer.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) Efsas panel för genetiskt modifierade organismer, Vetenskapligt yttrande som uppdaterar slutsatserna när det gäller riskbedömningen och rekommendationerna för riskhantering för odling av den insektsresistenta genetiskt modifierade majsen 1507. EFSA Journal 2011;9(11):2429. [73 ff.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Efsas panel för genetiskt modifierade organismer, Vetenskapligt yttrande som kompletterar slutsatserna när det gäller riskbedömningen och rekommendationerna för riskhantering för odling av den insektsresistenta genetiskt modifierade majsen 1507, EFSA Journal 2012; 10(11):2934 [s. 36 ff.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Efsas panel för genetiskt modifierade organismer, Vetenskapligt yttrande som uppdaterar slutsatserna när det gäller riskbedömningen och rekommendationerna för riskhantering för odling av den insektsresistenta genetiskt modifierade majsen MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 ff.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Efsas panel för genetiskt modifierade organismer, Vetenskapligt yttrande som kompletterar slutsatserna när det gäller riskbedömningen och rekommendationerna för riskhantering för odling av den insektsresistenta genetiskt modifierade majsen Bt11 och MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 ff.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Efsas panel för genetiskt modifierade organismer, Vetenskapligt yttrande som uppdaterar riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt-majspollen, EFSA Journal 2015;13(7):4127. [31 ff.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(8) Antagna texter, P7_TA(2014)0036.
(9) Rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 117, 8.5.1990, s. 15).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy