Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2921(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1086/2016

Předložené texty :

B8-1086/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0388

Přijaté texty
PDF 347kWORD 48k
Čtvrtek, 6. října 2016 - Štrasburk
Obnovení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh za účelem pěstování (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh za účelem pěstování (D046170/00),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na vědecké stanovisko, které aktualizuje závěry posouzení rizik a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s geneticky modifikovanou kukuřicí odolnou vůči hmyzu MON 810 a které dne 6. prosince 2012 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(3),

–  s ohledem na vědecké stanovisko, které doplňuje závěry posouzení rizika pro životní prostředí a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s pěstováním geneticky modifikované kukuřice odolné vůči hmyzu Bt11 a MON 810 a které dne 6. prosince 2012 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(4),

–  s ohledem na stanovisko, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice, které dne 28. května 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(5),

–  s ohledem na vědecké stanovisko k výroční zprávě společnosti Monsanto Europe S.A. o monitorování životního prostředí po uvedení na trh, pokud jde o pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 v roce 2014, které dne 9. března 2016 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES(7),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve dnech 11. a 18. dubna 2007 společnost Monsanto Europe S.A. předložila Komisi v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 tři žádosti o obnovení povolení pro již existující potraviny, složky potravin a krmiva vyrobené z kukuřice MON 810, povolení pro krmivo obsahující kukuřici MON 810 či z ní sestávající a povolení pro produkty, které sestávají z kukuřice MON 810 či ji obsahují, pro jiné použití než v potravinách a krmivech, jako v případě všech ostatních druhů kukuřice, a to včetně pěstování; vzhledem k tomu, že po vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost byly tyto produkty oznámeny Komisi podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení a zahrnuty do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. března 2016 zaslala společnost Monsanto Europe S.A. Komisi dopis, v němž požadovala, aby byla část žádosti týkající se pěstování posuzována odděleně od zbylého obsahu žádosti;

C.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ81Ø-6, jak je popsána v žádosti, exprimuje protein Cry1Ab odvozený z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, který zajišťuje ochranu proti napadnutí některými škůdci z řádu Lepidoptera, včetně zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a můr rodu Sesamia spp;

D.  vzhledem k tomu, že uvádění geneticky modifikovaného osiva kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování bylo původně povoleno podle směrnice Rady 90/220/EHS(8) na základě rozhodnutí Komise 98/294/ES(9); vzhledem k tomu, že dne 3. srpna 1998 udělila Francie společnosti Monsanto Europe S.A. (dále jen „společnost Monsanto“) souhlas s uvedením na trh produktů z kukuřice MON 810;

E.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 26c odst. 2 směrnice 2001/18/ES je pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 zakázáno na těchto územích: Valonsko (Belgie); Bulharsko; Dánsko; Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo (s výjimkou výzkumných účelů), Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Severní Irsko (Spojené království), Slovinsko, Skotsko (Spojené království), Wales (Spojené království);

F.  vzhledem k tomu, že podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je dokázáno, že přibližně 95 – 99 % uvolněného pylu spadne přibližně do 50 metrů od zdroje pylu, přestože vertikální pohyb nebo poryv větru může pyl během prášení zvednout vysoko do atmosféry a roznést jej do výrazné vzdálenosti až několika kilometrů;

G.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA svévolně vyloučil cizopylení u kukuřice z rozsahu svých vědeckých stanovisek týkajících se kukuřice MON 810, čímž opomenul případná rizika pro biologickou rozmanitost;

H.  vzhledem k tomu, že od roku 2009 se ve Španělsku vyskytuje rostlina teosinte, jež je předchůdcem pěstované kukuřice; vzhledem k tomu, že populace rostlin teosinte by se mohly stát příjemci transgenní DNA pocházející z geneticky modifikované kukuřice MON 810, která se pěstuje v některých španělských regionech, v nichž se rychle šíří teosinte; vzhledem k tomu, že genové toky by se mohly přenést na teosinte, což by u ní vedlo k produkci Bt-toxinu a poskytlo hybridům kukuřice a teosinte větší odolnost ve srovnání s původními rostlinami teosinte; vzhledem k tomu, že tento scénář představuje významné riziko pro zemědělce i životní prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že příslušné španělské orgány informovaly Komisi a přítomnosti teosinte ve španělských kukuřičných polích, včetně velmi omezené přítomnosti v polích s geneticky modifikovanou kukuřicí; vzhledem k tomu, že z dostupných informací vyplývá, že přítomnost teosinte byla rovněž zjištěna ve Francii;

J.  vzhledem k tomu, že Komise dne 13. července 2016 požádala úřad EFSA, aby do konce září 2016 posoudil, zda na základě současné vědecké literatury a dalších příslušných informací vyšly najevo nové poznatky, které by změnily závěry a doporučení vědeckých stanovisek úřadu EFSA, pokud jde o pěstování geneticky modifikovaných kukuřic MON 810, Bt11 a 1507 a GA21;

K.  vzhledem k tomu, že Komise v bodě 22 svého návrhu prováděcího rozhodnutí uvádí, že pokud jde o místní mortalitu, úřad EFSA považuje za „přijatelné“ dvě míry mortality (0.5 % a 1 %), ale vzhledem k tomu, že ve svém vědeckém stanovisku přijatém dne 28. května 2015, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice, úřad EFSA ve skutečnosti jednoznačně tvrdí, že „jakákoli konkrétní míra ochrany, kterou v tomto dokumentu používá vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA pro ilustraci, se uvádí pouze jako příklad“ a že „jakýkoli používaný limit musí být nutně nezávazný a měl by být upraven podle cílů v oblasti ochrany uplatňovaných v EU;

L.  vzhledem k tomu, že Komise se ve svém návrhu prováděcího rozhodnutí rozhodla pro úroveň místní mortality nižší než 0,5 % a v příloze stanoví izolační vzdálenosti nejméně 5 metrů mezi polem, na němž je pěstována kukuřice MON 810, a chráněným stanovištěm, jak jej definuje čl. 2 odst. 3 směrnice 2004/35/ES, a to i přesto, že úřad EFSA jasně uvádí jako potvrzenou skutečnost, že nařízení izolační vzdálenosti 20 metrů kolem chráněného stanoviště od nejbližší plodiny kukuřice Bt11/MON 810, což je čtyřikrát více než vzdálenost, kterou navrhuje Komise, by mohlo snížit místní mortalitu i u vysoce citlivých necílových larev řádu Lepidoptera na úroveň pod 0,5 %;

M.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA ve svém vědeckém stanovisku přijatém dne 28. května 2015, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice, uvedl, že “v současnosti není k dispozici dostatek údajů, které by umožňovaly dát mortalitu larev související s Bt-proteinem do kontextu celkové mortality“;

N.  vzhledem k tomu, že neustále dochází k případům, kdy není vyžadováno monitorování životního prostředí po uvedení na trh, na což upozorňuje i úřad EFSA, který uvádí, že ze zprávy o monitorování z roku 2014 vyplývá, že zásada non-Bt refugia není ve Španělsku v plné míře uplatňována, jak tomu ostatně bylo i v minulých letech, a že analýza dotazníků pro zemědělce a přehled literatury poukázaly na metodické nedostatky podobné těm, které byly zjištěny v předchozích výročních zprávách o monitorování, pokud jde o kukuřici MON 810;

O.  vzhledem k tomu, že vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA každý rok marně zdůrazňuje svá doporučení k monitorování životního prostředí po uvedení kukuřice MON 810 na trh, tedy to, aby byly poskytovány podrobnější informace o metodice odběru vzorků, aby došlo k omezení možnosti nerovných podmínek výběru v dotaznících pro zemědělce a aby se zajistilo, že budou určeny veškeré příslušné vědecké publikace; vzhledem k tomu, že vědecká komise pro GMO v souvislosti se zlepšením rámce odběru vzorků při provádění průzkumu u zemědělců každý rok marně připomíná význam vnitrostátních registrů o pěstování GMO a svá doporučení, aby vlastníci měli možnost zvážit, jak nejlépe využít informace obsažené ve vnitrostátních registrech, a aby byl podporován dialog s těmi, kteří jsou v souvislosti s pěstováním kukuřice MON 810 odpovědní za správu těchto registrů;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že posouzení rizika pěstování, které vypracoval úřad EFSA, je neúplné a že a doporučení pro řízení rizika navržená Komisí jsou nedostatečná;

3.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad stanovených v nařízení (ES) č. 178/2002 spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

4.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které aktualizuje závěry posouzení rizika doporučení pro řízení rizik v souvislosti s geneticky modifikovanou kukuřicí odolnou vůči hmyzu MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017
(4) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které doplňuje závěry posouzení rizika pro životní prostředí a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s pěstováním geneticky modifikované kukuřice odolné vůči hmyzu Bt11 a MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016 [32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které aktualizuje doporučení pro řízení rizik, aby v chráněných stanovištích došlo ke snížení expozice necílových organismů z řádu Lepidoptera, které je třeba chránit, vůči pylu Bt-kukuřice. EFSA Journal 2015; 13(7):4127. [31 s.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA,;.vědecké stanovisko k výroční zprávě společnosti Monsanto Europe S.A. o monitorování životního prostředí po uvedení na trh, pokud jde o pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 v roce 2014. EFSA Journal 2016;14(4):4446 [26 s.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Přijaté texy, P7_TA(2014)0036.
(8) Směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí (Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 15).
(9) Rozhodnutí Komise 98/294/ES ze dne 22. dubna 1998 o uvedení geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L. linie MON 810) na trh podle směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 32).

Právní upozornění - Ochrana soukromí