Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2921(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1086/2016

Indgivne tekster :

B8-1086/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0388

Vedtagne tekster
PDF 268kWORD 52k
Torsdag den 6. oktober 2016 - Strasbourg
Fornyelse af tilladelse til frø af genetisk modificeret majs MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) til dyrkning (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) til dyrkning (D046170/00),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 23, stk. 3,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til den videnskabelige udtalelse, der ajourfører konklusionerne af risikovurderingen og risikostyringsanbefalingerne om genetisk modificeret insektresistent majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), som blev afgivet den 6. december 2012 af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(3),

–  der henviser til den videnskabelige udtalelse, der supplerer konklusionerne af miljørisikovurderingen og risikostyringsanbefalingerne om dyrkning af genetisk modificeret insektresistent majs Bt11 og MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), som blev vedtaget den 6. december 2012 af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(4),

–  der henviser til den udtalelse, der ajourfører risikostyringsanbefalingerne om at begrænse eksponeringen af bevaringsværdige sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper for pollen fra Bt-majs, som blev afgivet den 28. maj 2015 af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(5),

–  der henviser til den videnskabelige udtalelse om årsrapport 2014 fra Monsanto Europe S.A. om miljøovervågning af dyrkningen af genetisk modificeret majs MON 810 efter markedsføringen, som blev afgivet den 9. marts 2016 af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet(6),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om forslag til Rådets afgørelse om markedsføring med henblik på dyrkning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) der er genetisk modificeret med henblik på resistens over for visse skadelige sommerfuglearter(7),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at Monsanto Europe S.A. den 11. og 18. april 2007 indgav tre ansøgninger til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003 vedrørende hhv. forlængelse af tilladelsen for så vidt angår eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og foderstoffer fremstillet af majs MON 810, tilladelse til fødevarer indeholdende og bestående af majs MON 810 og tilladelse til, at produkter bestående af eller indeholdende majs MON 810 kan anvendes til andet end fødevarer og foderstoffer, i lighed med alle andre sorter af majs, herunder dyrkning; der henviser til, at disse produkter efter ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1829/2003 blev anmeldt til Europa-Kommissionen i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra a) og b), og artikel 20, stk. 1, litra b), og opført i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer;

B.  der henviser til, at Monsanto Europe S.A. den 9. marts 2016 sendte en skrivelse til Kommissionen med anmodning om, at den del af ansøgningen, der vedrørte dyrkning, blev behandlet separat fra resten af ansøgningen;

C.  der henviser til, at den genetisk modificerede majs MON 810 som beskrevet i ansøgningen udtrykker Cry1Ab-protein udvundet af Bacillus thuringiensis, underarten kurstaki, som giver beskyttelse mod visse skadelige sommerfuglearter, herunder den europæiske majsborer (Ostrinia nubilalis) og Sesamia inferens;

D.  der henviser til, at der oprindeligt blev givet tilladelse til markedsføring af genetisk modificerede frø af majs MON 810 til dyrkning i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF(8) ved Kommissionens beslutning 98/294/EF(9); der henviser til, at Frankrig den 3. august 1998 gav Monsanto Europe S.A. (i det følgende benævnt "Monsanto") tilladelse til markedsføring af MON 810-majsprodukter;

E.  der henviser til, at dyrkning af genetisk modificeret majs MON 810 i henhold til artikel 26c, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF er forbudt i følgende områder: Vallonien (Belgien), Bulgarien, Danmark, Tyskland (undtagen til forskningsformål), Grækenland, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Slovenien, Nordirland (Det Forenede Kongerige), Skotland (Det Forenede Kongerige), Wales (Det Forenede Kongerige);

F.  der henviser til, at der ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er dokumentation, der viser, at ca. 95-99 % af det frigjorte pollen deponeres inden for ca. 50 meter fra pollenkilden, omend vertikale vindbevægelser eller vindstød under pollenafgivelsen kan løfte pollen højt op i atmosfæren og fordele det over lange afstande på op til flere kilometer;

G.  der henviser til, at EFSA arbitrært har udelukket krydsbestøvning af majs fra sine videnskabelige udtalelser om majs MON 810 og derved har overset de potentielle risici for den biologiske mangfoldighed;

H.  der henviser til, at teosinter, stamfædrene til den dyrkede majs, har eksisteret i Spanien siden 2009; der henviser til, at teosinte-bestandene kan blive modtagere af transgent DNA, der stammer fra genetisk modificeret majs MON 810, som dyrkes i Spanien i visse regioner, hvor teosinte breder sig kraftigt; der henviser til genstrømme kan passere over til teosinte og få det til at producere Bt-toksin og medføre, at hybrider af majs og teosinte bliver mere levedygtige end de naturligt hjemmehørende teosinte-planter; der henviser til, at dette er et scenario, der indebærer store risici for landbrugerne og miljøet;

I.  der henviser til, at de kompetente spanske myndigheder har underrettet Kommissionen om, at der findes teosinte på spanske majsmarker, herunder en meget begrænset forekomst på genetisk modificerede majsmarker; der henviser til, at de foreliggende oplysninger tyder på, at der også er blevet påvist teosinte i Frankrig;

J.  der henviser til, at Kommissionen den 13. juli 2016 anmodede EFSA om inden udgangen af september 2016 at vurdere, om der på grundlag af den eksisterende videnskabelige litteratur og eventuelle andre relevante oplysninger er fremkommet nye beviser, der kan ændre konklusionerne og anbefalingerne i EFSA's videnskabelige udtalelse om dyrkning af de genetisk modificerede majssorter MON 810, Bt11, 1507 og GA21;

K.  der henviser til, at Kommissionen i punkt 22 i sit udkast til gennemførelsesafgørelse konstaterer, at EFSA for så vidt angår lokal dødelighed opererede med to niveauer af "acceptabel" lokal dødelighed (0,5 % og 1 %), mens EFSA imidlertid i sin videnskabelige udtalelse vedtaget den 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper mod pollen fra Bt-majs, klart angiver, at et specifikt beskyttelsesniveau, der her anvendes af EFSA's GMO-panel til illustration, kun er tænkt som et eksempel, og at enhver tærskel, der anvendes her, nødvendigvis må være vilkårlig og bør kunne ændres i henhold til de beskyttelsesmål, der anvendes inden for EU;

L.  der henviser til, at Kommissionen i sit udkast til gennemførelsesafgørelse vælger at fastsætte niveauet af lokal dødelighed til 0,5 % og i bilaget at fastsætte arbitrære isolationsafstande på mindst 5 meter mellem en mark med majs MON 810 og en beskyttet naturtype som defineret i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2004/35/EF til trods for, at EFSA klart har bekræftet, at indførelsen af en isolationsafstand på mindst 20 meter rundt om en beskyttet naturtype fra de nærmeste afgrøder af majs Bt11/MON 810 – hvilket er fire gange længere end den afstand, Kommissionen har foreslået – forventes at mindske den lokale dødelighed af selv meget følsomme sommerfuglelarver uden for målgruppen til et niveau, der ligger under 0,5 %;

M.  der henviser til, at EFSA i sin videnskabelige udtalelse vedtaget den 28. maj 2015 om ajourføring af risikostyringsanbefalinger, der skal begrænse eksponeringen af udrydningstruede sommerfugle uden for målgruppen i beskyttede naturtyper, anførte, at der på daværende tidspunkt var utilstrækkelige data til at kunne se på Bt-relateret larvedødelighed i forhold til den generelle dødelighed;

N.  der henviser til, at der er dokumentation for en vedvarende manglende håndhævelse af miljøovervågning efter markedsføringen, idet EFSA bemærker, at årsrapporten for 2014 om miljøovervågning efter markedsføringen viser en mangelfuld virkeliggørelse af ikke-Bt-refugier i Spanien, som bemærket i tidligere år, og at der blev påvist metodiske mangler svarende til dem, der var påvist i tidligere årsrapporter om miljøovervågning af majs MON 810 efter markedsføringen, i analysen af spørgeskemaerne til landbrugerne og udførelsen af litteraturgennemgangen;

O.  der henviser til, at EFSA's GMO-panel hvert år forgæves gentager sine henstillinger om miljøovervågning af majs MON 810 efter markedsføringen, nemlig for at tilvejebringe mere detaljerede oplysninger om prøveudtagningsmetoden, mindske muligheden for partisk behandling i forbindelse med spørgeskemaerne til landbrugerne og sikre, at alle relevante videnskabelige publikationer er identificeret; der henviser til, at GMO-panelet med henblik på at forbedre prøveudtagningsrammerne for landbrugerundersøgelsen hvert år forgæves påpeger betydningen af nationale GMO-dyrkningsregistre og gentager sine anbefalinger til godkendelsesindehaverne om at overveje, hvordan de gør bedst mulig brug af de oplysninger, der er opført i de nationale registre, og skaber dialog med dem, der er ansvarlige for forvaltningen af disse registre, hvor der dyrkes majs MON 810;

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at den risikovurdering, der foretages af EFSA vedrørende dyrkning, er ufuldstændig, og at de risikostyringsanbefalinger, der er foreslået af Kommissionen, er utilstrækkelige;

3.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet i forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 178/2002, er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugerinteresser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer effektivt;

4.  opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), "Scientific Opinion updating the risk assessment, conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810". EFSA Journal 2012, 10(12):3017, s. 98 doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er), "Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810". EFSA Journal 2012; 10(12):3016 (s. 32), doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO'er). "Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen". EFSA Journal 2015; 13(7):4127, s. 31, doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (GMO). "Scientific opinion on the annual post-market environmental monitoring (PMEM) report on the cultivation of genetically modified maize MON 810 in 2014 from Monsanto Europe S.A.", EFSA Journal 2016; 14(4):4446 [s. 26], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0036.
(8) Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15).
(9) Kommissionens beslutning 98/294/EF af 22. april 1998 om markedsføring af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON 810) i henhold til Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 32).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik