Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2921(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1086/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1086/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0388

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 428kWORD 49k
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ανανέωση της άδειας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(3)·

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του εντομοανθεκτικού γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου της σειράς Bt11 και MON 810, η οποία εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012 από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 28 Μαΐου 2015(5),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά (PMEM) όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου MON 810 το 2014 από την εταιρεία Monsanto Europe S.A., την οποία εξέδωσε στις 9 Μαρτίου 2016 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 και 18 Απριλίου 2007, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην Επιτροπή τρεις αιτήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της έγκρισης υφιστάμενων τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, της έγκρισης ζωοτροφών που περιέχουν και αποτελούνται από αραβόσιτο της σειράς MON 810 και της έγκρισης αραβοσίτου της σειράς MON 810 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως κάθε άλλος αραβόσιτος, περιλαμβανομένης της καλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα εν λόγω προϊόντα είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και συμπεριλήφθηκαν στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2016, η Monsanto Europe S.A. έστειλε επιστολή στην Επιτροπή στην οποία ζητούσε το μέρος της αίτησης που αφορούσε την καλλιέργεια να εξεταστεί χωριστά από το υπόλοιπο μέρος της αίτησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 810, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab που προέρχεται από τον Βάκιλλο Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι (Bacillus thuringiensis υποείδος kurstaki) η οποία προσφέρει προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα, μεταξύ άλλων, την πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και τη σεσάμια του αραβοσίτου (Sesamia spp)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 είχε αρχικά εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8) με την απόφαση 98/294/ΕΚ της Επιτροπής(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Αυγούστου 1998 η Γαλλία έδωσε συγκατάθεση στην εταιρεία Monsanto Europe S.A. (εφεξής «Monsanto») για τη διάθεση προϊόντων αραβοσίτου MON 810 στην αγορά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26γ παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 810 απαγορεύεται στις εξής περιοχές: Βαλονία (Βέλγιο), Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία (εξαιρείται η καλλιέργεια για ερευνητικούς σκοπούς), Ελλάδα, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο), Σκοτία (Ηνωμένο Βασίλειο), Ουαλία (Ηνωμένο Βασίλειο)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), τα στοιχεία δείχνουν πως περίπου 95-99% της γύρης που ελευθερώνεται επικάθεται σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την πηγή της γύρης, αλλά, ωστόσο, κατακόρυφες κινήσεις του ανέμου ή ριπές του ανέμου μπορούν να εκτοξεύσουν την παραγόμενη γύρη ψηλά στην ατμόσφαιρα και να την διασπείρουν σε σημαντικές αποστάσεις, έως και χιλιόμετρα μακριά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA απέκλεισε αυθαίρετα την διασταυρούμενη επικονίαση στον αραβόσιτο από το πεδίο των επιστημονικών γνωμών της για τον αραβόσιτο MON 810, παραβλέποντας με τον τρόπο αυτό τους πιθανούς κινδύνους για την βιοποικιλότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεοζίντη, ο πρόγονος του καλλιεργούμενου αραβοσίτου, απαντά στην Ισπανία από το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυτά τεοζίντης ενδέχεται να γίνουν δέκτες διαγονιδιακού DNA προερχόμενου από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 810, ο οποίος καλλιεργείται στην Ισπανία σε μερικές από τις περιοχές όπου η τεοζίντη είναι διαδίδεται ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει γονιδιακή διαβίβαση προς την τεοζίντη, οδηγώντας την στην παραγωγή της τοξίνης Bt και προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα υβρίδια αραβοσίτου και τεοζίντης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα φυτά τεοζίντης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που ενέχει μείζονες κινδύνους για τους γεωργούς και το περιβάλλον·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανικές αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την παρουσία τεοζίντης στους αγρούς αραβόσιτου της Ισπανίας, και για πολύ περιορισμένη παρουσία σε αγρούς γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εκτός των ανωτέρω, φαίνεται πως έχει εντοπιστεί τεοζίντη και στη Γαλλία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να αξιολογήσει, έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, εάν, στη βάση της υπάρχουσας επιστημονικής βιβλιογραφίας ή κάθε άλλης σημαντικής πληροφορίας, προκύπτουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των συμπερασμάτων και των συστάσεων των επιστημονικών γνωμών της EFSA όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων σειρών αραβοσίτου MON 810, Bt11 και 1507 και GA21·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σημείο 22 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης, η Επιτροπή ισχυρίζεται πως, όσον αφορά την τοπική θνησιμότητα, η EFSA εξέτασε δύο «αποδεκτά» επίπεδα τοπικής θνησιμότητας (0,5% και 1%), αλλά λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, στην επιστημονική γνώμη της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA πράγματι τονίζει σαφώς ότι κάθε επίπεδο ειδικής προστασίας που χρησιμοποιείται ενδεικτικά από την ειδική ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ αποτελεί απλώς και μόνον παράδειγμα και ότι κάθε εφαρμοζόμενο κατώτατο όριο πρέπει, αναγκαστικά, να είναι αυθαίρετο και θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους στόχους προστασίας που ισχύουν στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της, η Επιτροπή επέλεξε επίπεδο τοπικής θνησιμότητας κάτω του 0,5% και, στο παράρτημα της απόφασης αυτής, προβλέπει αυθαίρετες αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ μιας καλλιέργειας αραβόσιτου MON 810 και ενός προστατευόμενου οικοτόπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ, παρά το γεγονός ότι η EFSA δηλώνει σαφώς, όπως επιβεβαιώθηκε, ότι η επιβολή μιας απόστασης ασφαλείας 20 μέτρων μεταξύ προστατευόμενων οικοτόπων και του πλησιέστερου φυτού Bt11 ή MON 810, που είναι τετραπλάσια της απόστασης που προτείνει η Επιτροπή, αναμένεται να μειώσει την τοπική θνησιμότητα ακόμα και εξαιρετικά ευαίσθητων προνυμφών μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων σε επίπεδο χαμηλότερο του 0,5%,·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επιστημονική γνώμη της, που εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2015 και η οποία επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους, η EFSA αναφέρει ότι τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στοιχεία δεν επαρκούν ώστε η σχετική με την τοξίνη Bt θνησιμότητα των προνυμφών να τεθεί στο πλαίσιο της συνολικής θνησιμότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ιστορικό συνεχούς έλλειψης επιβολής της περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά, δεδομένου ότι η EFSA παρατηρεί ότι η έκθεση PMEM του 2014 δείχνει μερική μη συμμόρφωση με τη δημιουργία εκτάσεων-καταφυγίων στην Ισπανία σπαρμένων με άλλα φυτά εκτός αραβοσίτου Bt όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, και ότι μεθοδολογικές ελλείψεις παρόμοιες με εκείνες που βρέθηκαν σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις PMEM για τον αραβόσιτο MON 810 εντοπίστηκαν στην ανάλυση των ερωτηματολογίων για τους γεωργούς και στη διενέργεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα της EFSA για τους ΓΤΟ επαναλαμβάνει με έμφαση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, κάθε χρόνο τις συστάσεις της για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, συγκεκριμένα να παρασχεθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες για την μεθοδολογία δειγματοληψίας, να μειωθεί η πιθανότητα μεροληπτικών επιλογών στα ερωτηματολόγια για τους γεωργούς και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι σχετικές δημοσιεύσεις είναι εξακριβωμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη βελτίωση του πλαισίου δειγματοληψίας της έρευνας για τους γεωργούς, η επιστημονική ομάδα για τους ΓΤΟ επαναλαμβάνει, χωρίς αποτέλεσμα, κάθε χρόνο τη σημασία των εθνικών μητρώων καλλιέργειας ΓΤΟ και τις συστάσεις της να συμφωνήσουν οι κάτοχοι αδείας να εξετάσουν πώς μπορούν να κάνουν βέλτιστη χρήση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί σε εθνικά μητρώα και να προωθήσουν τον διάλογο με τους αρμόδιους για τη διαχείριση των μητρώων αυτών στις περιοχές όπου καλλιεργείται αραβόσιτος MON 810·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι η αξιολόγηση των κινδύνων της καλλιέργειας την οποία πραγματοποίησε η EFSA ήταν ατελής, και ότι οι συστάσεις διαχείρισης κινδύνου τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή είναι ανεπαρκείς·

3.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017 [98 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που συμπληρώνει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του κινδύνου για το περιβάλλον και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου εντομοανθεκτικού αραβόσιτου της σειράς Bt11 και MON 810. Δελτίο EFSA (2012)· 10(12):3016. [32 σ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης σε γύρη προερχόμενη από αραβόσιτο Bt των μη στοχευόμενων λεπιδοπτέρων που παρουσιάζουν προβλήματα διατήρησης σε προστατευόμενους οικοτόπους. Δελτίο EFSA 2015·13(7):4127, [31 σ.], doi: 10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Επιστημονική γνώμη σχετικά με την ετήσια έκθεση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά (PMEM) όσον αφορά την καλλιέργεια του γενετικώς τροποποιημένου MON 810 το 2014 από την εταιρεία Monsanto Europe S.A. Δελτίο EFSA 2016;14(4):4446, [26 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2016.4446
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0036.
(8) Οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 15).
(9) Απόφαση 98/294/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1998, για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά MON810) σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 32).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου