Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2921(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1086/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1086/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0388

Hyväksytyt tekstit
PDF 260kWORD 43k
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Geneettisesti muunnetun maissin MON 810 siementen luvan uusiminen
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) siementen markkinoille saattamista markkinoille viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (D046170/00),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 23 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 6. joulukuuta 2012 antaman tieteellisen lausunnon, jolla päivitettiin muuntogeenisen hyönteisille vastustuskykyisen maissin MON 810 riskien arviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(3),

–  ottaa huomioon EFSAn 6. joulukuuta 2012 antaman tieteellisen lausunnon, jolla täydennettiin muuntogeenisten, hyönteisille vastustuskykyisten maissien Bt11 ja MON 810 viljelemisen riskien arviointia koskevia päätelmiä ja riskinhallintasuosituksia(4),

–  ottaa huomioon EFSAn 28. toukokuuta 2015 antaman lausunnon, joka koskee riskinhallintasuositusten päivittämistä, kun on kyse raja-arvoista, jotka koskevat suojelualueilla elävien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle(5),

–  ottaa huomioon EFSAn 9. maaliskuuta 2016 antaman tieteellisen lausunnon Monsanto Europe S.A:n muuntogeenisen maissin MON 810 viljelyä käsittelevästä markkinoille saattamisen jälkeistä ympäristönseurantaa koskevasta vuoden 2014 vuosikertomuksesta(6),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti(7),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  toteaa, että Monsanto Europe S.A. esitti komissiolle 11. ja 18. huhtikuuta 2007 kolme hakemusta asetuksen (EY) N:o 1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti lupien uusimiseksi maissista MON 810 tällä hetkellä valmistettaville elintarvikkeille, niiden ainesosille ja rehuille, luvan saamiseksi maissia MON 810 sisältäville ja siitä koostuville rehuille ja luvan saamiseksi maissille MON 810 tuotteissa, jotka koostuvat siitä tai sisältävät sitä, muuhun käyttöön kuin elintarvikkeena tai rehuna, samalla tavalla kuin muutakin maissia käytetään, viljely mukaan lukien; toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulopäivän jälkeen kyseiset tuotteet ilmoitettiin komissiolle kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja kirjattiin yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin;

B.  panee merkille, että Monsanto Europe S.A. lähetti 9. maaliskuuta 2016 komissiolle kirjeen, jossa se pyysi hakemuksen viljelyä koskevan osan käsittelyä erillään muusta hakemuksesta;

C.  toteaa, että hakemuksessa kuvattu muuntogeeninen maissi MON 810 ilmentää Bacillus thuringiensis kurstaki -alalajista saatavaa Cry1Ab-proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhosiin kuuluvia tuholaisia vastaan maissikoisa (Ostrinia nubilalis) ja tietyt muut perhostuholaiset (Sesamia spp.) mukaan lukien;

D.  toteaa, että muuntogeenisen maissin MON 810 markkinoille saattaminen viljelyä varten hyväksyttiin alun perin neuvoston direktiivin 90/220/ETY(8) mukaisesti komission päätöksellä 98/294/EY(9); toteaa, että Ranska myönsi 3. elokuuta 1998 Monsanto Europe S.A. -yritykselle (jäljempänä ”Monsanto”) luvan saattaa MON 810 -maissituotteita markkinoille;

E.  toteaa, että direktiivin 2001/18/EY 26 c artiklan 2 kohdan nojalla muuntogeenisen maissin MON 810 viljeleminen on kiellettävä seuraavilla alueilla: Vallonia (Belgia), Bulgaria, Tanska, Saksa (tutkimustarkoituksia lukuun ottamatta), Kreikka, Ranska, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Slovenia, Pohjois-Irlanti (Yhdistynyt kuningaskunta), Skotlanti (Yhdistynyt kuningaskunta), Wales (Yhdistynyt kuningaskunta);

F.  ottaa huomioon, että EFSAn mukaan näyttö osoittaa, että arviolta 95–99 prosenttia vapautuvasta siitepölystä laskeutuu noin 50 metrin säteelle pölytyslähteestä, joskin vaakasuorat tuulet tai tuulenpuuskat saattavat pölytysaikaan nostaa siitepölyä korkealle ilmakehään ja levittää sitä huomattavan kauas, jopa kilometrien päähän;

G.  toteaa, että EFSA jätti maissin ristipölytyksen mielivaltaisesti pois maissia MON 810 koskeneista tieteellisistä lausunnoistaan jättäen näin huomiotta biologiselle monimuotoisuudelle mahdollisesti aiheutuvat riskit;

H.  toteaa, että Espanjassa on vuodesta 2009 havaittu teosinttia, joka on viljellyn maissin esimuoto; toteaa, että teosinttipopulaatiot saattavat saada siirtogeenistä DNA:ta muuntogeenisestä maissista MON 810, jota viljellään Espanjassa eräillä niistä alueista, joilla teosintti on levinnyt laajalle; toteaa, että geenivirta saattaa päätyä teosinttiin, jolloin se alkaa tuottaa Bt-toksiinia, ja maissin ja teosintin hybrideistä voi tulla elinvoimaisempia kuin kotoperäisistä teosinttikasveista; toteaa, että tällaisesta skenaariosta aiheutuu suuria riskejä maanviljelijöille ja ympäristölle;

I.  ottaa huomioon, että Espanjan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle teosintin esiintymisestä Espanjan maissipelloilla ja sen hyvin rajallisesta esiintymisestä muuntogeenisen maissin pelloilla; toteaa saatavilla olevien tietojen lisäksi osoittavan, että teosinttia on havaittu myös Ranskassa;

J.  ottaa huomioon, että komissio pyysi 13. heinäkuuta 2016 EFSAa arvioimaan syyskuun 2016 loppuun mennessä tieteellisten julkaisujen tai muiden asiaa koskevien tietojen perusteella, onko ilmennyt uutta näyttöä, joka muuttaisi EFSAn tieteellisissä lausunnoissa esitettyjä päätelmiä ja suosituksia muuntogeenisten maissien MON 810, Bt11, 1507 ja GA21 viljelemisestä;

K.  toteaa, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskevan ehdotuksen 22 kohdassa esitetään, että EFSA pitää paikallisen kuolleisuuden kahta tasoa (0,5 prosenttia ja 1 prosentti) ”hyväksyttävissä olevina”, kun taas EFSA muistuttaa selkeästi 28. toukokuuta 2015 antamissaan riskinhallintasuositusten päivittämistä (raja-arvot, jotka koskevat suojelualueilla elävien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle) koskevissa tieteellisissä lausunnoissa, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevän EFSAn tiedelautakuntan lausunnoissaan kuvaama tietty suojelun taso on tarkoitettu vain esimerkiksi ja että kaikki sovellettavat kynnysarvot ovat vääjäämättä mielivaltaisia ja niitä olisi tarkistettava EU:ssa sovellettavien suojelutavoitteiden mukaisesti;

L.  toteaa, että komissio on valinnut täytäntöönpanopäätöstä koskevassa ehdotuksessaan paikallisen kuolleisuuden tasoksi alle 0,5 prosenttia ja että liitteessä edellytetään Bt11-maissipellon ja direktiivin 2004/35/EY 2 artiklan 3 kohdassa määritellyn suojellun elinympäristön väliseksi suojaetäisyydeksi vähintään 5 metriä, vaikka EFSA itse asiassa ilmoittaa selvästi ja vahvistetusti, että suojellun elinympäristön ja lähimmän Bt11/MON 810 -maissipellon välinen 20 metrin suojaetäisyys, joka on nelinkertainen komission ehdottamaan etäisyyteen nähden, todennäköisesti laskisi jopa erittäin herkkien muiden kuin kohdeperhosten toukkien paikallisen kuolleisuuden alle 0,5 prosenttiin;

M.  ottaa huomioon, että EFSA toteaa 28. toukokuuta 2015 antamassaan riskinhallintasuositusten päivittämistä (raja-arvot, jotka koskevat suojelualueilla elävien, suojelun kannalta merkittävien muiden kuin kohdeperhosten altistumista Bt-maissin siitepölylle) koskevassa tieteellisessä lausunnossa, että nykyisin saatavilla olevat tiedot eivät riitä suhteuttamaan Bt-pohjaista toukkien kuolleisuutta kokonaiskuolleisuuteen;

N.  toteaa, että markkinoille saattamisen jälkeinen ympäristöseuranta on ollut jatkuvasti puutteellista, sillä EFSA totesi markkinoille saattamisen jälkeisen vuoden 2014 ympäristöseurannan osoittavan, ettei muun kuin Bt-maissin suoja-alueisiin liittyviä toimia ollut pantu täytäntöön täydellisesti Espanjassa, kuten edeltävinä vuosina oli havaittu, ja että samanlaisia metodologisia puutteita, joita oli havaittu markkinoille saattamisen jälkeisissä aiempien vuosien kertomuksissa maissin MON 810 osalta, oli havaittu viljelijöiden kyselylomakkeiden analyysissä ja kirjallisen aineiston tarkastelun yhteydessä;

O.  panee merkille, että muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta on joka vuosi esittänyt painokkaasti mutta turhaan maissin MON 810 markkinoille saattamisen jälkeistä ympäristöseurantaa koskevia suosituksiaan tarkoituksena saada entistä yksityiskohtaisempia tietoja näytteenottomenetelmistä, vähentää vaihtoehtojen painotuksen mahdollisuutta viljelijöiden kyselylomakkeissa ja varmistaa, että kaikki asiaan liittyvät tieteelliset julkaisut saadaan selville; panee merkille, että viljelijätutkimuksen näytteenottokehyksen parantamiseksi muuntogeenisiä organismeja käsittelevä lautakunta on joka vuosi painottanut turhaan muuntogeenisten organismien kansallisten viljelyrekisterien tärkeyttä ja suositellut, että luvanhaltijat pohtisivat, miten he voisivat parhaiten hyödyntää kansallisissa rekistereissä olevia tietoja; toteaa, että samalla tarkoituksena on ollut edistää maissin MON 810 viljelyyn liittyvää vuoropuhelua näiden rekistereiden hallinnoinnista vastaavien tahojen kanssa;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että EFSAn tekemä viljelyä koskeva riskien arviointi on epätäydellinen ja että komission antamat riskinhallintasuositukset ovat riittämättömiä;

3.  katsoo, että komission täytäntöönpanopäätöstä koskeva ehdotus ei ole unionin lainsäädännön mukainen, koska se ei vastaa asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 olevaa tavoitetta; toteaa, että tavoitteena on asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti säätää perustasta ihmisten hengen ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

4.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)Muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta; Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal (2012); 10(12):3017 [98 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4)Muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta; Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [s. 32 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5)Muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta; Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015;13(7):4127 [s. 31 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6)Muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta; Tieteellinen lausunto markkinoille saattamisen jälkeistä ympäristöseurantaa koskevasta vuosikertomuksesta, joka käsittelee Monsanto Europa S.A:n muuntogeenisen maissin MON 810 viljelyä, EFSA Journal 2016;14(4):4446 [s. 26 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0036.
(8)Neuvoston direktiivi 90/220/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön (EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15).
(9)Komission päätös 98/294/EY, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1998, geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L. linja MON 810) saattamisesta markkinoille neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti (EYVL L 131, 5.5.1998, s. 32).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö