Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2921(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1086/2016

Predkladané texty :

B8-1086/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0388

Prijaté texty
PDF 275kWORD 48k
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
Obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh na účely pestovania (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh na účely pestovania (D046170/00),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko, ktorým sa aktualizujú závery hodnotenia rizika a odporúčania na riadenie rizika ohľadom geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej proti hmyzu, ktoré vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 6. decembra 2012(3),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko doplňujúce závery posudzovania environmentálneho rizika a odporúčania na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu Bt11 a MON 810, ktoré 6. decembra 2012 prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(4),

–  so zreteľom na stanovisko, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt, ktoré vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 28. mája 2015(5),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko k výročnej správe spoločnosti Monsanto Europe S.A. o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, pokiaľ ide o pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2014, ktorú 9. marca 2016 vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera(7),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A. predložila 11. a 18. apríla 2007 v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Komisii tri žiadosti o obnovenie povolenia existujúcich potravín, zložiek potravín a krmív vyrobených z kukurice MON 810, povolenia krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON 810 a sú z nej zložené, a povolenia kukurice MON 810 v produktoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na iné použitia než potraviny a krmivá, ako je to v prípade akejkoľvek inej kukurice, vrátane pestovania; keďže od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli tieto výrobky Komisii oznámené podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a článku 20 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá;

B.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A. zaslala 9. marca 2016 Komisii list, v ktorom požiadala, aby sa časť žiadosti týkajúca sa pestovania posudzovala oddelene od zvyšku žiadosti;

C.  keďže v geneticky modifikovanej kukurici MON 810 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Cry1Ab odvodeného z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ktorý poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera vrátane vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a Sesamia spp;

D.  keďže uvádzanie geneticky modifikovaných osív na pestovanie kukurice MON 810 na trh bolo pôvodne schválené podľa smernice Rady 90/220/EHS(8) prostredníctvom rozhodnutím Komisia 98/294/ES(9); keďže Francúzsko povolilo 3. augusta 1998 spoločnosti Monsanto Europe SA (ďalej len „spoločnosť Monsanto“) umiestňovať na trh výrobky z kukurice MON 810;

E.  keďže podľa článku 26c ods. 2 smernice 2001/18/ES sa pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 zakazuje na týchto územiach: Valónsko (Belgicko); Bulharsko; Dánsko; Nemecko (okrem pestovania na výskumné účely); Grécko; Francúzsko; Chorvátsko; Taliansko; Cyprus; Lotyšsko; Litva; Luxembursko; Maďarsko; Malta; Holandsko; Rakúsko; Poľsko; Slovinsko; Severné Írsko (Spojené kráľovstvo); Škótsko (Spojené kráľovstvo); Wales (Spojené kráľovstvo);

F.  keďže podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“), dôkazy naznačujú, že približne 95 – 99 % uvoľneného peľu sa ukladá asi do 50 metrov od jeho zdroja, hoci vertikálny pohyb vetra alebo nárazy vetra môžu peľ počas jeho uvoľňovania dostať vysoko do atmosféry a prenášať ho na značnú vzdialenosť až do niekoľkých kilometrov;

G.  keďže EFSA svojvoľne vylúčila z predmetu svojich vedeckých stanovísk týkajúcich sa kukurice MON 810 krížové opelenie kukurice, a tým opomenula potenciálne riziká pre biologickú diverzitu;

H.  keďže rastlina teosinte, predchodkyňa pestovanej kukurice, rastie v Španielsku od roku 2009; keďže porasty teosinte by sa mohli stať príjemcami transgénnej DNA pochádzajúcej z geneticky modifikovanej kukurice MON 810, ktorá sa pestuje v Španielsku v niektorých regiónoch, kde je teosinte hojne rozšírená; keďže môže dôjsť k prenosu génového toku na teosinte, čo by spôsobilo, že tento druh by začal produkovať Bt-toxín, a to by hybridom kukurice a teosinte poskytlo väčšiu odolnosť v porovnaní s pôvodnými rastlinami teosinte; keďže tento scenár predstavuje významné riziká pre poľnohospodárov a životné prostredie;

I.  keďže príslušné španielske orgány informovali Komisiu o prítomnosti teosinte na španielskych kukuričných poliach vrátane veľmi obmedzenej prítomnosti na poliach s geneticky modifikovanou kukuricou; keďže z dostupných informácií vyplýva, že prítomnosť teosinte bola zistená aj vo Francúzsku;

J.  keďže Komisia 13. júla 2016 požiadala úrad EFSA, aby do konca septembra 2016 posúdil, či na základe existujúcej vedeckej literatúre a ďalších relevantných informácii vyšli najavo nové poznatky, ktoré by zmenili závery a odporúčania vedeckých stanovísk úradu EFSA, pokiaľ ide o pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810, Bt11, 1507 a GA21;

K.  keďže však Komisia v bode 22 svojho návrhu vykonávacieho rozhodnutia uvádza, že pokiaľ ide miestnu mortalitu, úrad EFSA považuje za „prijateľné“ dve miery miestnej mortality (0,5 % a 1 %), ale keďže vo svojom vedeckom stanovisku prijatom 28. mája 2015, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt, jasne uvádza, že „akákoľvek konkrétna úroveň ochrany, ktorú vedecká skupina úradu EFSA pre GMO používa na ilustráciu, je myslená iba ako príklad“ a že „akákoľvek uplatňovaná prahová hodnota musí byť nevyhnutne ľubovoľná a mala by podliehať zmene podľa platných cieľov ochrany v rámci Únie“;

L.  keďže Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho rozhodnutia stanovila úroveň miestnej úmrtnosti pod 0,5 % a vo svojej prílohe stanovuje svojvoľné izolačné vzdialenosti najmenej 5 metrov medzi poľom s kukuricou MON 810 a chráneným biotopom v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 2004/35/ES, a to napriek tomu, že úrad EFSA jasne uvádza, ako sa potvrdilo, že stanovenie izolačnej vzdialenosti na úrovni 20 metrov okolo chráneného biotopu od najbližšieho porastu kukurice Bt11/MON 810, čo je štyrikrát väčšia vzdialenosť než tá, akú navrhla Komisia, by podľa očakávaní znížilo miestnu úmrtnosť dokonca aj mimoriadne citlivých, necieľových motýlích lariev na úroveň pod 0,5 %;

M.  keďže úrad EFSA vo svojom vedeckom stanovisku prijatom 28. mája 2015, ktorým sa aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľových chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch, uviedol, že „v súčasnosti neexistujú dostatočné údaje, ktoré by umožnili posúdiť úmrtnosť lariev v súvislosti s Bt s celkovou úrovňou úmrtnosti“;

N.  keďže neustále dochádza k prípadom, keď sa nevyžaduje monitorovanie životného prostredia po uvedení na trh, ako konštatuje úrad EFSA, ktorý uvádza, že zo správy o monitorovaní z roku 2014 vyplýva, že sa v Španielsku v plnej miere nedodržiava požiadavka refúgií bez výskytu Bt, ako sa pozorovalo aj v predchádzajúcich rokoch, a že pri analýze dotazníkov pre poľnohospodárov a pri preskúmaní príslušnej literatúry sa zistili metodické nedostatky podobné tým, na ktoré poukázali predchádzajúce výročné správy o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, pokiaľ ide o kukuricu MON 810;

O.  keďže vedecká skupina EFSA pre GMO každý rok márne zdôrazňuje svoje odporúčania týkajúce sa monitorovania životného prostredia po uvedení kukurice MON 810 na trh, konkrétne opakuje, aby boli poskytované podrobnejšie informácie o metodike odberu vzoriek, aby sa obmedzila zaujatosť pri výbere v dotazníkoch pre poľnohospodárov a aby sa zabezpečilo, že budú určené všetky relevantné vedecké publikácie; keďže pokiaľ ide o so zlepšenie rámca odberu vzoriek vo vzťahu k prieskumu medzi poľnohospodármi, vedecká skupina pre GMO každý rok márne prízvukuje význam vnútroštátnych registrov o pestovaní GMO, ako aj svoje odporúčania, aby sa držiteľom umožnilo zvážiť spôsob čo najlepšieho využitia informácií zaznamenaných vo vnútroštátnych registroch a aby sa podporoval dialóg s tými, ktorí sú zodpovední za správu týchto registrov, pokiaľ ide o pestovanie kukurice MON 810;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že posúdenie rizík pestovania, ktoré vykonal úrad EFSA, je neúplné a že odporúčania pre riadenie rizika navrhované Komisiou sú nedostatočné;

3.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002 spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

4.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko, ktorým sa aktualizujú závery hodnotenie rizika a odporúčania na riadenie rizika ohľadom geneticky modifikovanej kukurice MON 810 rezistentnej proti hmyzu. Vestník EFSA 2012; 10(12):3017 [98 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko doplňujúce závery posudzovania environmentálneho rizika a odporúčania na riadenie rizika pestovania geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu Bt11 a MON 810. Vestník EFSA 2012; 10(12):3016 [32 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Vedecká skupina ESFA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko, ktorým aktualizujú odporúčania na riadenie rizika s cieľom obmedziť vystavenie necieľové chránených druhov z radu Lepidoptera v chránených biotopoch peľu z kukurice Bt. Vestník EFSA 2015; 13(7):4127, [31 s.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko k výročnej správe spoločnosti Monstanto Europe S.A. o monitorovaní životného prostredia po uvedení na trh, pokiaľ ide o pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 v roku 2014, Vestník EFSA 2016; 14(4):4446 [26 s.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2014)0036.
(8) Smernica Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15).
(9) Rozhodnutie Komisie 98/294/ES z 22. apríla 1998 o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L. línia MON 810) na trh podľa smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 32).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia