Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2921(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1086/2016

Ingivna texter :

B8-1086/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0388

Antagna texter
PDF 262kWORD 48k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artikel 23.3,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet av den 6 december 2012 med en uppdatering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för insektsresistent genetiskt modifierad majs MON 810(3),

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet av den 6 december 2012 med en komplettering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för odling av insektsresistent genetiskt modifierad majs Bt11 och MON 810(4),

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet av den 28 maj 2015 med en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt-majspollen(5),

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet i rapporten från den årliga miljöövervakningen efter det att produkterna släppts ut på marknaden om odlingen av genetiskt modifierad majs MON 810 under 2014 från Monsanto Europe S.A., som lades fram av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet den 9 mars 2016(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare(7),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 11 och 18 april 2007 lämnade Monsanto Europe SA in en ansökan till kommissionen, i enlighet med artiklarna 11 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003, om förlängning av godkännandet för befintliga livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som framställts av majsen MON 810, godkännandet för foder som innehåller eller består av majsen MON 810 och godkännandet för majsen MON 810 i produkter som består av eller innehåller den majsen för all annan användning än som livsmedel och foder som är tillåten för annan majs, även för odling. Efter det datum då förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft anmäldes dessa produkter till Europeiska kommissionen enligt artiklarna 8.1 a, 8.1 b och 20.1 b i den förordningen och infördes i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder.

B.  Den 9 mars 2016 sände Monsanto S.A. en skrivelse till kommissionen med en begäran om att den del av ansökan som avsåg odling skulle behandlas separat från de övriga delarna av ansökan.

C.  Den genetiskt modifierade MON-810-majsen, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry1Ab-protein som utvunnits ur Bacillus thuringiensis underarten kurstaki, som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, inbegripet mot europeisk majsmott (Ostrinia nubilalis) och Sesamia spp.

D.  Utsläppandet på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 för odling godkändes ursprungligen i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG(8) genom kommissionens beslut 98/294/EG(9). Den 3 augusti 1998 gav Frankrike sitt medgivande till att Monsanto Europe S.A. (nedan kallat Monsanto) släpper ut majsprodukter av MON 810 på marknaden.

E.  I enlighet med artikel 26c.2 i direktiv 2001/18/EG ska odling av den genetiskt modifierade majsen MON 810 vara förbjuden i följande områden: Vallonien (Belgien), Bulgarien, Danmark, Tyskland (utom för forskningsändamål), Grekland, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Slovenien, Nordirland (Förenade kungariket), Skottland (Förenade kungariket) och Wales (Förenade kungariket).

F.  Enligt Efsa tyder de belägg som finns på att cirka 95–99 procent av det frigjorda pollenet deponeras inom cirka 50 meter från pollenkällan. Under pollenspridningen kan emellertid vertikala vindrörelser eller vindstötar lyfta pollenet högt upp i atmosfären och fördela det över långa avstånd på upp till flera kilometer.

G.  Efsa uteslöt godtyckligt korspollinering från majs från sina vetenskapliga bedömningar av MON 810-majs, och förbisåg därmed de möjliga riskerna för den biologiska mångfalden.

H.  Teosinter, föregångare till odlad majs, har funnits i Spanien sedan 2009. Teosintpopulationer kan bli mottagare av transgent DNA som härstammar från genetiskt modifierad MON 810-majs, som odlas i vissa regioner i Spanien där teosinter har stor spridning. Det kan ske ett genflöde till teosinter, varvid de börjar tillverka Bt-toxin, och hybrider av majs och teosinter kan bli livskraftigare än inhemska teosinter. Detta scenario innebär en betydande risk för jordbrukare och miljön.

I.  Behöriga spanska myndigheter har underrättat kommissionen om förekomsten av teosinter på spanska majsfält, inbegripet mycket begränsad förekomst på genetiskt modifierade majsfält. Tillgängliga uppgifter tyder på att teosinter också har konstaterats i Frankrike.

J.  Den 13 juli 2016 begärde kommissionen att Efsa, före utgången av september 2016, skulle utvärdera huruvida det på grundval av befintlig vetenskaplig litteratur och all annan relevant information framkommit nya bevis som skulle ändra slutsatserna och rekommendationerna i Efsas vetenskapliga yttranden om odling av de genetiskt modifierade majserna MON 810, Bt11, 1507 och GA21.

K.  I punkt 22 i sitt förslag till genomförandebeslut anger kommissionen, när det gäller lokal dödlighet, att Efsa övervägde två nivåer av ”acceptabel” lokal dödlighet (0,5 % och 1 %), men i sitt vetenskapliga yttrande antaget den 28 maj 2015 om en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt-majspollen, fastslår Efsa emellertid tydligt att varje specifik skyddsnivå som här används i illustrationssyfte av Efsas GMO-panel endast är avsedd som exempel och att varje tröskelvärde som här tillämpas nödvändigtvis måste vara godtyckligt och att det bör ändras i enlighet med de skyddsmål som gäller inom EU.

L.  I sitt förslag till genomförandebeslut valde kommissionen en dödlighet på under 0,5 % och fastställde i bilagan ett godtyckligt isoleringsavstånd på minst 5 meter mellan ett fält med MON 810-majs och en skyddad livsmiljö i enlighet med definitionen i artikel 2.3 i direktiv 2004/35/EG, trots att Efsa tydligt fastställer att ett isoleringsavstånd på 20 meter runt en skyddad livsmiljö från närmsta odling av majs Bt11/MON 810, vilket är fyra gånger mer än vad kommissionen föreslog, kan behövas för att minska den lokala dödligheten av även mycket känsliga larver från fjärilsarter som inte är målarter till en nivå under 0,5 %.

M.  I sitt vetenskapliga yttrande som antogs den 28 maj 2015 med en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i de skyddade livsmiljöerna angav Efsa att det för närvarande inte finns tillräckligt med uppgifter för att kunna jämföra Bt-relaterad dödlighet bland larver med den övergripande dödligheten.

N.  Miljöövervakningen efter det att produkterna släppts ut på marknaden har varit bristfällig under lång tid, vilket Efsa konstaterar i sin rapport om övervakningen efter att produkterna släpps ut på marknaden från 2014 där bristande införande av refuger för icke-Bt i Spanien har konstaterats under de senaste åren, och där metodologiska brister som liknar dem som finns i tidigare årliga rapporter om övervakningen av majs MON-810 identifierades vid analysen av jordbrukares enkätsvar och genom en litteraturgranskning.

O.  Efsas GMO-panel upprepar varje år, men utan resultat, sina rekommendationer om miljöövervakningen efter det att produkterna släppts ut på marknaden för MON 810, dvs. att ge mer detaljerad information om provtagningsmetoderna, minska risken för partisk behandling vid enkäter till jordbrukare och säkerställa att alla relevanta vetenskapliga publikationer beaktas. När det gäller förbättring av urvalet för undersökningar bland jordbrukare uppreparar GMO-panelen varje år, men utan resultat, betydelsen av nationella register över GMO-odlingar och sina rekommendationer om att hålla ett samråd med innehavare om hur de på bästa sätt ska kunna utnyttja den information som finns i nationella register och främja en dialog med de ansvariga för de register där MON 810-majs odlas.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att den miljöriskbedömning som genomfördes av Efsa är ofullständig och att de riskhanteringsrekommendationer som kommissionen föreslår är otillräckliga.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionens utkast till genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002, skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Efsa:s panel för genetiskt modifierade organismer; Vetenskapligt yttrande som uppdaterar slutsatserna när det gäller riskbedömningen och rekommendationerna för riskhantering av den insektsresistenta genetiskt modifierade majsen MON 810, EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [s. 98 ff.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017
(4) Efsa:s panel för genetiskt modifierade organismer; Vetenskapligt yttrande med en komplettering till slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för odling av insektsresistent genetiskt modifierad majs Bt11 och MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016 [s. 32 ff.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för genetiskt modifierade organismer 2015 med en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt-majspollen, EFSA Journal 2015;13(7):4127 [s. 31 ff.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Efsas panel för genetiskt modifierade organismer, 2016. Vetenskapligt yttrandet i rapporten från den årliga miljöövervakningen efter det att produkterna släppts ut på marknaden om odlingen av genetiskt modifierad majs MON 810 under 2014 från Monsantao Europe S.A. EFSA Journal 2016;14(4):4446 [s. 26 ff.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Antagna texter, P7_TA(2014)0036.
(8) Rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 117, 8.5.1990, s. 15).
(9) Kommissionens beslut 98/294/EG av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON 810), i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (EGT L 131, 5.5.1998, s. 32).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy