Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1084/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1084/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0389

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 417kWORD 46k
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Ανανέωση της άδειας για προϊόντα γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς ΜΟΝ 810
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D046169/00),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία που διεξήχθη στις 8 Ιουλίου 2016 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, χωρίς την έκδοση γνωμοδότησης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 6 Δεκεμβρίου 2012(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 και 18 Απριλίου 2007, η εταιρεία Monsanto Europe S.A. υπέβαλε στην Επιτροπή τρεις αιτήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της έγκρισης υφιστάμενων τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, της έγκρισης ζωοτροφών που περιέχουν και αποτελούνται από αραβόσιτο της σειράς MON 810, και της έγκρισης αραβοσίτου της σειράς MON 810 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλον αραβόσιτο, περιλαμβανομένης της καλλιέργειας. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα εν λόγω προϊόντα είχαν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και συμπεριλήφθηκαν στο κοινοτικό μητρώο γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Μαρτίου 2016, η Monsanto Europe S.A. έστειλε επιστολή στην Επιτροπή, με την οποία ζητούσε, το μέρος της αίτησης που αφορούσε την καλλιέργεια να εξεταστεί χωριστά από την υπόλοιπη αίτηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØ81Ø-6, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab που προέρχεται από τον Βάκιλλο Θουριγγίας υποείδος Κουρστάκι (Bacillus thuringiensis υποείδος kurstaki) η οποία προσφέρει προστασία από την προσβολή από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα, μεταξύ άλλων, την πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και τη σεσάμια του αραβοσίτου (Sesamia spp)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στη Μόνιμη Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2016 χωρίς να εκδοθεί γνωμοδότηση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριοι λόγοι για την αρνητική ψήφο ή την αποχή κρατών μελών ήταν η έλλειψη μελετών διατροφής και τοξικότητας σε βάθος χρόνου και η ανεπαρκής αξιολόγηση κινδύνου

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στην επιτροπή προσφυγών στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, χωρίς και πάλι να εκδοθεί γνωμοδότηση, όπου 12 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 38,74% του πληθυσμού της ΕΕ το υπερψήφισαν, 11 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 18,01% του πληθυσμού της ΕΕ το καταψήφισαν, τέσσερα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 43,08% του πληθυσμού της ΕΕ απέσχον, και ένα κράτος μέλος που αντιπροσωπεύει το 0,17% του πληθυσμού της ΕΕ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Απριλίου 2015 η Επιτροπή εξέφρασε στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις περί εγκρίσεως εκδίδονταν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, χωρίς να υποστηρίζονται από γνώμες των επιτροπών των κρατών μελών, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που συνιστά σε μεγάλο βαθμό εξαίρεση από την όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015 με το επιχείρημα πως, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ είναι διασυνοριακό, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατό με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο της εκτελεστικής της απόφασης·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται συχνά σε εθνικό επίπεδο και δεν αφορούν μόνο θέματα συνδεόμενα με την ασφάλεια των ΓΤΟ για την υγεία ή το περιβάλλον·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)· επιστημονική γνώμη που επικαιροποιεί τα συμπεράσματα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τις συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τον εντομοανθεκτικό γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON 810. Δελτίο EFSA 2012· 10(12):3017, [98 σ.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου