Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1084/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1084/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2016 - 5.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0389

Hyväksytyt tekstit
PDF 252kWORD 40k
Torstai 6. lokakuuta 2016 - Strasbourg
Geneettisesti muunnetusta maissista MON 810 valmistettujen tuotteiden luvan uusiminen
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2016 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D046169/00),

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 8. heinäkuuta 2016 toimitetun äänestyksen, jonka johdosta komitea ei antanut asiasta lausuntoa,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 6. joulukuuta 2012 antaman tieteellisen lausunnon(3),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti(4),

–  ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 (MON‑877Ø5-6 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti(5),

–  ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 (MON‑877Ø8-9 × MON-89788-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti(6),

–  ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti(7),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU ja 2011/894/EU kumoamisesta(8),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  toteaa, että Monsanto Europe S.A. jätti komissiolle 11. ja 18. huhtikuuta 2007 kolme hakemusta asetuksen (EY) N:o 1829/2003 11 ja 23 artiklan mukaisesti lupien uusimisesta MON 810 -maissista nykyisin valmistettaville elintarvikkeille, niiden ainesosille ja rehulle, MON 810 -maissia sisältäville ja niistä koostuville rehuille ja MON 810 -maissille siitä koostuvissa tai sitä sisältävissä tuotteissa, jotka on tarkoitettu muuhun käyttöön kuin elintarvikkeena tai rehuna, kuten mikä tahansa maissi, viljely mukaan luettuna; toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen näistä tuotteista ilmoitettiin komissiolle kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja ne kirjattiin yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin;

B.  panee merkille, että Monsanto Europe S.A. lähetti 9. maaliskuuta 2016 komissiolle kirjeen, jossa se pyysi, että hakemuksen viljelyä koskeva osa käsitellään erillään muusta hakemuksesta;

C.  toteaa, että muuntogeeninen MON-ØØ81Ø-6-maissi tuottaa hakemuksessa annetun kuvauksen mukaan Bacillus thuringiensis -basillin kurstaki-alalajista saatavaa Cry1Ab‑proteiinia, joka antaa suojan tiettyjä perhosiin kuuluvia tuholaisia vastaan, maissikoisa (Ostrinia nubilalis) ja tietyt muut perhostuholaiset (Sesamia spp.) mukaan luettuina;

D.  toteaa, että ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi äänestettiin pysyvässä komiteassa 8. heinäkuuta 2016 ja että komitea ei antanut asiasta lausuntoa;

E.  toteaa, että kaksi suurinta syytä siihen, että jäsenvaltiot äänestivät ehdotusta vastaan tai pidättäytyivät äänestämästä, olivat rehun pitkäaikaista käyttöä ja myrkyllisyyttä koskevien tutkimusten puute sekä riittämätön riskien arviointi;

F.  ottaa huomioon, että ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi äänestettiin muutoksenhakukomiteassa 15. syyskuuta 2016 eikä vieläkään annettu lausuntoa; toteaa, että 12 jäsenvaltiota (38,74 prosenttia EU:n väestöstä) äänesti puolesta, 11 jäsenvaltiota (18,01 prosenttia EU:n väestöstä) äänesti vastaan, 4 jäsenvaltiota (43,08 prosenttia EU:n väestöstä) pidättäytyi äänestämästä ja 1 jäsenvaltio (0,17 prosenttia EU:n väestöstä) oli poissa äänestyksestä;

G.  ottaa huomioon, että komissio piti asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun säädösehdotuksensa perusteluissa valitettavana sitä, että asetuksen (EY) N:o 1829/20031 voimaantulon jälkeen komissio on hyväksynyt lupapäätökset sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ilman jäsenvaltioiden komiteoiden lausuntojen tukea ja että muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen luvista päätettäessä on tullut käytännöksi, että asia palautetaan komissiolle lopullista päätöstä varten, mikä on hyvin pitkälti poikkeus siitä, miten menettely kokonaisuutena toimii;

H.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen sillä perusteella, että vaikka viljelyä harjoitetaankin jonkin jäsenvaltion alueella, muuntogeenisiä organismeja kaupataan valtioiden rajojen yli, mikä tarkoittaa, että komission ehdottamaa kansallista myynti- ja käyttökieltoa ei kyettäisi panemaan täytäntöön palauttamatta maahantuontia koskevia rajatarkastuksia; toteaa, että Euroopan parlamentti hylkäsi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen ja pyysi komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja antamaan uuden ehdotuksen;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 annetun täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin lainsäädännön mukainen, koska se ei ole yhdenmukainen asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tavoitteen kanssa, ja toteaa, että asetuksen tavoite on asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistettujen yleisten periaatteiden mukaisesti luoda edellytykset ihmisten hengen ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen yhteydessä ja samalla varmistaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  kehottaa komissiota antamaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamista koskevan uuden lainsäädäntöehdotuksen, jotta otetaan huomioon jäsenvaltioiden usein esittämät kansalliset huolenaiheet, jotka eivät liity pelkästään muuntogeenisten organismien terveys- tai ympäristöriskejä koskeviin kysymyksiin;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)Muuntogeenisiä organismeja käsittelevä EFSAn tiedelautakunta; Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal (2012); 10(12):3017 [s. 98 jne.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0456.
(5)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0040.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0039.
(7)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0038.
(8)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0271.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö