Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2922(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1084/2016

Pateikti tekstai :

B8-1084/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0389

Priimti tekstai
PDF 260kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2016 m. spalio 6 d. - Strasbūras
Leidimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktų atnaujinimas
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

2016 m. spalio 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projektą (D046169/00),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2) 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas 2016 m. liepos 8 d. nubalsavęs nusprendė nuomonės neteikti,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2012 m. gruodžio 6 d. pateiktą nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003(4) leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003(5) leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003(6) leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003(7) projekto,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES ir 2011/894/ES(8), projekto,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2007 m. balandžio 11 ir 18 d. bendrovė „Monsanto Europe S. A.“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 11 ir 23 straipsnius Komisijai pateikė tris prašymus atnaujinti galiojantį leidimą maistui, maisto ingredientams ir pašarui, pagamintiems iš kukurūzų MON 810, leidimą pašarams, kurie sudaryti iš kukurūzų MON 810 arba kuriuose jų yra, ir leidimą kitoms reikmėms nei maistas ir pašarai, kaip ir iš kitų kukurūzų, įskaitant kultūros auginimą, skirtiems produktams, kurie sudaryti iš kukurūzų MON 810 arba kuriuose jų yra; kadangi įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 1829/2003 apie šiuos produktus pranešta Europos Komisijai pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 20 straipsnio 1 dalies b punktą ir jie įrašyti į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą;

B.  kadangi 2016 m. kovo 9 d. bendrovė „Monsanto Europe S. A.“ išsiuntė laišką Komisijai, kuriame reikalaujama prašymo dalį, susijusią su kultūros auginimu nagrinėti atskirai nuo viso prašymo;

C.  kadangi kaip nurodyta prašyme, genetiškai modifikuotų kukurūzų MON-ØØ81Ø-6 sudėtyje yra Cry1Ab baltymo, kilusio iš Bacillus thuringiensis kurstaki porūšio, kuris suteikia apsaugą nuo tam tikrų drugių (lot. Lepidoptera) būrio kenkėjų, įskaitant Europos kukurūzines ugniukes (lot. Ostrinia nubilalis) ir pelėdgalves (lot. Sesamia spp.);

D.  kadangi 2016 m. liepos 8 d. nuolatiniame komitete buvo balsuojama dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo ir jokia nuomonė nebuvo pateikta;

E.  kadangi dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių valstybės narės balsavo prieš arba susilaikė buvo ilgalaikio pašarų naudojimo ir toksiškumo tyrimų trūkumas ir nepakankamas rizikos vertinimas;

F.  kadangi dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekto 2016 m. rugsėjo 15 d. buvo balsuojama Apeliaciniame komitete ir vėl jokia nuomonė nebuvo pateikta: 12 valstybių narių (atstovaujančių 38,74 proc. ES gyventojų) balsavo už, 11 valstybių narių (atstovaujančių 18,01 proc. ES gyventojų) balsavo prieš, 4 valstybės narės (atstovaujančios 43,08 proc. ES gyventojų) susilaikė ir 1 valstybė narė (atstovaujanti 0,17 proc. ES gyventojų) balsavime nedalyvavo;

G.  kadangi 2015 m. balandžio 22 d. Komisija savo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, aiškinamajame memorandume apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija, laikydamasi taikomų teisės aktų, priimdavo sprendimus dėl leidimų negaudama valstybių narių komitetų nuomonių ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, jog ji priimtų galutinį sprendimą, – retai taikoma visos procedūros išimtis – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir pašarų leidimų;

H.  kadangi 2015 m. spalio 28 d. Parlamentas atmetė 2015 m. balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, remdamasis tuo, kad, nors kultūros neišvengiamai auginamos valstybės narės teritorijoje, prekyba GMO yra tarpvalstybinė, o tai reiškia, kad gali būti neįmanoma įgyvendinti Komisijos pasiūlyto nacionalinio pardavimo ir naudojimo draudimo, jeigu importui vėl nepradedama taikyti sienų kontrolė; kadangi Parlamentas atmetė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ir paragino Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais, siekiama parengti teisinę bazę, leidžiančią užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, tuo pačiu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos darbą;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4.  ragina Komisiją, remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pateikti naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir atsižvelgta į dažnai nacionalinių institucijų pareikštą susirūpinimą dėl klausimų, kurie susiję ne tik su GMO saugumu sveikatos ir aplinkos požiūriu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 1.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(3) EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) grupė; mokslinė nuomonė, kurioje atnaujinamos rizikos vertinimo išvados ir rizikos valdymo rekomendacijos, susijusios su genetiškai modifikuotais ir vabzdžiams atspariais kukurūzais MON 810. EFSA leidinys, 2012 m.; 10(12):3017 [98 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0456.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0040.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0039.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0038.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0271.

Teisinė informacija - Privatumo politika