Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2922(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1084/2016

Teksty złożone :

B8-1084/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2016 - 5.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0389

Teksty przyjęte
PDF 337kWORD 50k
Czwartek, 6 października 2016 r. - Strasburg
Wprowadzenie do obrotu produktów z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 (D046169/00) produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (MON-ØØ81Ø-6),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 3,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając głosowanie w dniu 8 lipca 2016 r. – bez wydania opinii – w Stałym Komitecie ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003,

–  uwzględniając opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 6 grudnia 2012 r.(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003(4) produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003(5) produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003(6) produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003(7) produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, oraz uchylającej decyzje 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE i 2011/894/UE(8),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 11 i 18 kwietnia 2007 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. przedstawiło Komisji, zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, trzy wnioski o odnowienie zezwolenia na istniejące środki spożywcze, składniki żywności i materiały paszowe produkowane z kukurydzy MON 810, zezwolenia na żywność zawierającą kukurydzę MON 810 lub składającą się z niej, a także zezwolenia na kukurydzę MON 810 w produktach składających się z niej lub zawierających ją, mających inne przeznaczenie niż żywność lub pasza, tak jak każdy inny rodzaj kukurydzy, w tym przeznaczonych do uprawy; mając na uwadze, że po dacie wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 o produktach tych powiadomiono Komisję, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 20 ust. 1 lit. b) tegoż rozporządzenia, a także ujęto je we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;

B.  mając na uwadze, że w dniu 9 marca 2016 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. wysłało do Komisji pismo z prośbą o oddzielne – w stosunku do reszty wniosku – rozpatrzenie części wniosku dotyczącej uprawy;

C.  mając na uwadze, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON-ØØ81Ø-6 w formie opisanej we wniosku wykazuje ekspresję na białko Cry1Ab uzyskiwane z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, które nadaje odporność na drapieżnictwo ze strony niektórych szkodników z rzędu Lepidoptera, w tym omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis) i Sesamia spp;

D.  mając na uwadze, że projekt decyzji wykonawczej Komisji został poddany pod głosowanie na posiedzeniu Stałego Komitetu w dniu 8 lipca 2016 r., ale nie doszło do wydania opinii;

E.  mając na uwadze, że dwa główne powody, dla których państwa członkowskie zagłosowały przeciw lub wstrzymały się od głosu, to brak długofalowych badań żywieniowych i badań toksyczności oraz niewystarczająca ocena ryzyka;

F.  mając na uwadze, że projekt decyzji wykonawczej Komisji poddano pod głosowanie na posiedzeniu komitetu odwoławczego w dniu 15 września 2016 r., ale ponownie nie wydano żadnej opinii, przy czym 12 państw członkowskich reprezentujących 38,74% ludności UE głosowało za, 11 państw członkowskich reprezentujących 18,01% ludności UE głosowało przeciw, 4 państwa członkowskie reprezentujące 43,08% ludności UE wstrzymały się od głosu, a jedno państwo członkowskie reprezentujące 0,17% ludności UE było nieobecne podczas głosowania;

G.  mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2015 r., w uzasadnieniu wniosku ustawodawczego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003, Komisja wyraziła ubolewanie w związku z faktem, że od czasu wejścia w życie tegoż rozporządzenia decyzje zatwierdzające są przyjmowane przez Komisję, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez poparcia w formie opinii komitetów z państw członkowskich oraz że zwrot dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, który zdecydowanie stanowił wyjątek w całej procedurze, stał się normą w zakresie podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;

H.  mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 ze względu na to, że o ile uprawa z natury rzeczy ma miejsce na terytorium państwa członkowskiego, to handel GMO ma charakter transgraniczny, co oznacza, że krajowy zakaz „sprzedaży i stosowania” zaproponowany przez Komisję może okazać się niemożliwy do wyegzekwowania bez ponownego wprowadzenia kontroli granicznych w odniesieniu do przywozu; mając na uwadze, że Parlament odrzucił wniosek ustawodawczy zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 oraz zwrócił się do Komisji o wycofanie tego wniosku i o przedstawienie nowego;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4.  wzywa Komisję, aby przedstawiła nowy wniosek ustawodawczy na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w taki sposób, by uwzględnić wyrażane często na szczeblu krajowym obawy, które dotyczą nie tylko kwestii związanych z bezpieczeństwem GMO dla zdrowia lub środowiska;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3) Panel EFSA ds. GMO; opinia naukowa, która aktualizuje wnioski wypływające z oceny ryzyka oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810. Dziennik EFSA 2012; 10(12):3017 [98 ss.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0456.
(5) Teksty przyjęte P8_TA(2016)0040.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0039.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0038.
(8) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0271.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności