Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1084/2016

Predkladané texty :

B8-1084/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0389

Prijaté texty
PDF 266kWORD 45k
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg
Uvedenie výrobkov z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046169/00 – 2016/2922(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046169/00) povoľuje uviesť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na hlasovanie v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedenom v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 8. júla 2016, pričom nebolo vydané žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zo 6. decembra 2012(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2010/426/EÚ, 2011/893/EÚ, 2011/892/EÚ a 2011/894/EÚ(8),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A. predložila 11. a 18. apríla 2007 v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Komisii tri žiadosti o obnovenie povolenia existujúcich potravín, zložiek potravín a krmív vyrobených z kukurice MON 810, povolenia krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON 810 a sú z nej zložené, a povolenia kukurice MON 810 v produktoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na iné použitia než potraviny a krmivá, ako je to v prípade akejkoľvek inej kukurice, vrátane pestovania; keďže od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli tieto výrobky Komisii oznámené podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a článku 20 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá;

B.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A. zaslala 9. marca 2016 Komisii list, v ktorom požiadala, aby sa časť žiadosti týkajúca sa pestovania posudzovala oddelene od zvyšku žiadosti;

C.  keďže v geneticky modifikovanej kukurici MON-ØØ81Ø-6 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Cry1Ab odvodeného z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ktorý poskytuje ochranu proti napadnutiu určitými škodcami z radu Lepidoptera vrátane vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a Sesamia spp;

D.  keďže stály výbor hlasoval o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie 8. júla 2016, pričom nebolo vydané žiadne stanovisko;

E.  keďže dvoma hlavnými dôvodmi, prečo členské štáty hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali, boli nedostatok dlhodobých štúdií o skrmovaní a toxicite a nedostatočné posúdenie rizika;

F.  keďže o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa 15. septembra 2016 hlasovalo v odvolacom výbore a opäť sa nedospelo k stanovisku, pretože 12 členských štátov predstavujúcich 38,74 % obyvateľstva EÚ hlasovalo za návrh, 11 členských štátov predstavujúcich 18,01 % obyvateľstva EÚ hlasovalo proti, 4 členské štáty predstavujúce 43,08 % obyvateľstva EÚ sa hlasovania zdržali a 1 členský štát predstavujúci 0,17 % obyvateľstva EÚ nebol na hlasovaní prítomný;

G.  keďže 22. apríla 2015 Komisia v dôvodovej správe k svojmu legislatívnemu návrhu na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003 vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijímala rozhodnutia o povolení v súlade s platnými právnymi predpismi, ale bez podpory stanovísk výborov členských štátov, a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré bolo veľmi výnimočné pre tento postup ako celok, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív;

H.  keďže legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, bol 28. októbra 2015 Európskym parlamentom zamietnutý, pretože napriek tomu, že pestovanie GMO nutne prebieha na území členského štátu, obchodovanie s nimi má cezhraničný charakter, čo znamená, že vnútroštátny zákaz predaja a použitia, ako ho navrhuje Komisia, by nebolo možné presadiť bez znovuzavedenia hraničných kontrol dovážaného tovaru; keďže Európsky parlament zamietol legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby svoj návrh stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002 spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila nový legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý zohľadní často vyjadrované pripomienky členských štátov, ktoré sa netýkajú len otázok bezpečnosti GMO pre zdravie a životné prostredie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO); vedecké stanovisko aktualizujúce závery posúdenia rizík a odporúčania pre riadenie rizík týkajúce sa geneticky modifikovanej kukurice rezistentnej proti hmyzu MON 810. Vestník EFSA 2012; 10(12):3017 [98 s.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2015)0456.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0040.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0039.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0038.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2016)0271.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia