Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2923(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1088/2016

Внесени текстове :

B8-1088/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0390

Приети текстове
PDF 588kWORD 54k
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046168/00 – 2016/2923(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046168/00),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид гласуването, проведено на 8 юли 2016 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, без да се представи становище,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните от 9 март 2016 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС(8),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 12 март 2009 г. Dow AgroSciences Europe подаде заявление до компетентния орган на Нидерландия в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираният памук DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, както е описан в заявлението, експресира протеина фосфинотрицин ацетил трансфераза (PAT), който придава поносимост към хербициди на основата на амониев глюфозинат, модифицирания протеин 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат синтаза (CP4EPSPS), който придава поносимост към хербициди на основата на глифозат, и протеините Cry1Ac и Cry1F, които предпазват от някои люспокрили насекоми вредители, и като има предвид, че Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората на 20 март 2015 г.(9);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 8 юли 2016 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от апелативния комитет на 15 септември 2016 г. и отново не беше представено становище, като 11 държави членки, които представляват 38,66% от населението на ЕС, подкрепиха проекторешението, 14 държави членки, които представляват 33,17% от населението на ЕС, гласуваха против, 2 държави членки, които представляват 28% от населението на ЕС, се въздържаха и 1 държава членка, която представлява 0,17% от населението на ЕС, не беше представена при гласуването;

Д.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Е.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(10) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, е да предоставя основа за гарантирането на високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  Призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се вземат предвид изразяваните често на национално равнище опасения, които не са свързани само с въпроси за безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Експертна група към ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Научно становище за актуализация на екологичната оценка на риска и на препоръките за управление на риска относно заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 съгласно Регламент (EО) № 1829/2003. EFSA Journal 2016 (Бюлетин на ЕОБХ); 14(4):4430 [21 pp.]; doi: 10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0456.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0040.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0039.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0038.
(8) Приети текстове, P8_TA(2016)0271.
(9) IARC Monographs, том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.

Правна информация - Политика за поверителност