Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2923(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1088/2016

Ingivna texter :

B8-1088/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0390

Antagna texter
PDF 356kWORD 47k
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Slutlig utgåva
Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D046168/00 – 2016/2923(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D046168/00),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av omröstningen den 8 juli 2016, där inget yttrande avgavs, i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 9 mars 2016(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604 och GA21 och om upphävande av besluten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU och 2011/894/EU(8),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 12 mars 2009 lämnade Dow AgroSciences Europe, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, in en ansökan till den behöriga nederländska myndigheten om godkännande av utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av 281-24-236 x 3006-210-23-bomull.

B.  Genetiskt modifierad bomull DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker proteinet fosfinotricinacetyltransferas (PAT) som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammonium och det modifierade proteinet CP4 5-enolpyruvyl-shikimat-3-fosfatsyntas (CP4 EPSPS) som ger tolerans mot herbiciden glyfosat samt Cry1F- och Cry1Ac-proteiner som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan, International Agency for Research on Cancer (IARC), att de klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor(9).

C.  Ständiga kommittén röstade om utkastet till kommissionens genomförandebeslut den 8 juli 2016, men inget yttrande avgavs.

D.  Omprövningskommittén röstade om utkastet till kommissionens genomförandebeslut den 15 september 2016, än en gång utan att avge något yttrande. Vid denna omröstning röstade 11 medlemsstater (som representerade 38,66 % av EU:s befolkning) för, 14 medlemsstater (som representerade 33,17 % av EU:s befolkning) röstade emot, 2 medlemsstater (som representerade 28 % av EU:s befolkning) lade ner sina röster och 1 medlemsstat (som representerade 0,17 % av EU:s befolkning) var frånvarande under omröstningen.

E.  I motiveringen till sitt lagstiftningsförslag av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trätt i kraft, hade fattats av kommissionen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, utan stöd av yttrandena från medlemsstaternas kommittéer. Kommissionen beklagade också att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder hade blivit en norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för det slutliga beslutet, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet.

F.  Lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 förkastades av parlamentet den 28 oktober 2015(10), med motiveringen att GMO-handel är gränsöverskridande – även om själva odlingen naturligtvis sker på en medlemsstats territorium – vilket innebär att kommissionens förslag om nationella förbud mot försäljning och användning skulle bli omöjliga att genomdriva utan att återinföra importkontroller vid gränserna. Parlamentet förkastade förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att kommissionens utkast till genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002, skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, för att därvid ta hänsyn till de synpunkter som ofta uttryckts av medlemsstaterna och som inte enbart rör frågor om genetiskt modifierade organismer och deras säkerhet för hälsan eller miljön.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Efsa:s panel för genetiskt modifierade organismer; Vetenskapligt yttrande om en ansökan från Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) om utsläppande på bomullsmarknaden 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 för livsmedels- och foderanvändning, import och beredning under förordning (EG) nr 1829/2003. EFSA Journal 2016; 14(4):4430 [21 pp.]; doi: 10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Antagna texter, P8_TA(2015)0456.
(5) Antagna texter, P8_TA(2016)0040.
(6) Antagna texter, P8_TA(2016)0039.
(7) Antagna texter, P8_TA(2016)0038.
(8) Antagna texter, P8_TA(2016)0271.
(9) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 mars 2015http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Antagna texter, P8_TA(2015)0379.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy