Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2108(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0301/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0301/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0395

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 50k
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο
Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen
P8_TA(2016)0395A8-0301/2016

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (2016/2108(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δύο αιτήσεις για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen, που διαβίβασε η Γενική Εισαγγελέας του Εφετείου του Παρισιού στις 14 Μαρτίου 2016 σε συνάρτηση με δύο εκκρεμούσες διαδικασίες ενώπιον των ανακριτών του Πρωτοδικείου του Παρισιού λόγω υποκίνησης σε ρατσιστικό μίσος (υποθέσεις 2211/15/21 και 2226/15/9), οι οποίες αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά, και οι οποίες ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια στις 8 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-Marie Le Pen σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0301/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο ανακριτές στο Πρωτοδικείο του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen σε συνάρτηση με φερόμενη τέλεση αξιόποινης πράξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να καταδικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή για ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του» και ότι «κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί ή να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του χωρίς άδεια της Βουλής»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διάταξη αυτή διασφαλίζεται ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν κατ’ αρχήν του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, χωρίς ωστόσο το δικαίωμα αυτό να τους επιτρέπει να διατυπώνουν υβριστικούς, συκοφαντικούς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς, να υποκινούν σε μισαλλοδοξία ή να προβαίνουν σε μειωτικούς για την τιμή και την υπόληψη ενός ατόμου ισχυρισμούς ή σε κάθε άλλη δήλωση που είναι αντίθετη με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις σχετικά με την ασυλία πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως των αξιών, των στόχων και των αρχών των ευρωπαϊκών συνθηκών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόλυτη αυτή ασυλία καλύπτει τις γνώμες που εκφράστηκαν τόσο κατά τις επίσημες συνεδριάσεις εντός του Κοινοβουλίου, όσο και εκτός του οργάνου όπως, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει «σχέση μεταξύ εκφρασθείσας γνώμης και άσκησης των βουλευτικών καθηκόντων»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Jean-Marie Le Pen κατηγορείται ότι σε βιντεοσκόπηση που αναρτήθηκε στις 6 Ιουνίου 2014 στο Διαδίκτυο προέβη δημοσίως σε υποκίνηση σε φυλετικό μίσος·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδεμία σχέση υπάρχει μεταξύ της επίμαχης δήλωσης και της βουλευτικής δραστηριότητας του Jean-Marie Le Pen και ότι συνεπώς ο Jean-Marie Le Pen δεν έχει ενεργήσει στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται υπόνοιες περί fumus persecutionis, δηλαδή απόπειρα να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-Marie Le Pen·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Jean-Marie Le Pen·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στις αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου