Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2087(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0297/2016

Indgivne tekster :

A8-0297/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2016 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0396

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 50k
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg
Anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter
P8_TA(2016)0396A8-0297/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2016 om anmodning om beskyttelse af Jane Collins privilegier og immuniteter (2016/2087(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 3. maj 2016 fra Jane Collins om beskyttelse af hendes privilegier og immuniteter i forbindelse med en civil sag mod hende ved Queen’s Bench Division of the High Court i London (med reference nr. HQ14DO4882), hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 11. maj 2016,

–  der har hørt James Carver, der repræsenterede Jane Collins, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 5,

–  der henviser til artikel 7, 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, og artikel 7 og 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0297/2016),

A.  der henviser til, at Jane Collins har anmodet om beskyttelse af sine parlamentariske privilegier og immuniteter i forbindelse med en civil sag mod hende ved Queen’s Bench Division of the High Court i London;

B.  der henviser til, at anmodningen for det første vedrører beskyttelsen af Europa-Parlamentets medlemmers ret til i henhold til artikel 7 i protokollen hverken administrativt eller på anden måde at være begrænset i den frie bevægelighed, når de rejser til eller fra Europa-Parlamentet;

C.  der henviser til, at denne del af anmodningen vedrører den omstændighed, at Jane Collins angiveligt er blevet hindret i at rejse til parlamentsmøder på grund af planlægningen af retssagen mod hende;

D.  der henviser til, at protokollens artikel 7 ikke finder anvendelse på begrænsninger som følge af retsforfølgning, da disse er dækket af de særlige regler i protokollens artikel 8 og 9(2), og anmodningen om beskyttelse af parlamentariske privilegier afvises derfor for så vidt angår protokollens artikel 7;

E.  der henviser til, at anmodningen for det andet vedrører Europa-Parlamentets medlemmers ret til i henhold til protokollens artikel 8 hverken at blive eftersøgt, tilbageholdt eller retsligt forfulgt på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv;

F.  der henviser til, at denne del af anmodningen vedrører den omstændighed, at der i Det Forenede Kongerige er rejst civilt søgsmål mod Jane Collins om erstatning, herunder erstatning i forbindelse med skærpende omstændigheder, for påstået ærekrænkelse og bagvaskelse samt søgsmål med nedlæggelse af påstand om forbud mod at gentage de omstridte erklæringer;

G.  der henviser til, at søgsmålet for ærekrænkelse og bagvaskelse vedrører anklager, som Jane Collins fremsatte i en tale på en partikonference;

H.  der henviser til, at den parlamentariske immunitet, der er omhandlet i protokollens artikel 8, kun gælder for meninger, som Europa-Parlamentets medlemmer tilkendegiver under udøvelsen af deres hverv;

I.  der henviser til, at erklæringer, som Europa-Parlamentets medlemmer fremsætter uden for Europa-Parlamentet kun betragtes som fremsat som led i udøvelsen af deres hverv, hvis de udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv(3);

J.  der henviser til, at der imidlertid ikke er nogen direkte og klar forbindelse mellem de omstridte erklæringer og Jane Collins' hverv som medlem af Europa-Parlamentet, da de ikke vedrører hendes aktiviteter som medlem af Europa-Parlamentet eller Den Europæiske Unions politikker, men blev fremsat i forbindelse med en national politisk debat;

K.  der henviser til, at de omstridte erklæringer derfor ikke er omfattet af protokollens artikel 8;

1.  vedtager ikke at beskytte Jane Collins privilegier og immuniteter;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder, herunder til ærede dommer Warby.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, præmis 49 og 51.
(3) Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik